Министерство на финансите
брой: 83, от дата 3.10.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.37


Наредба № Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-5 от 29 септември 2023 г.
за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. условията и редът за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България;
2. изискванията към фискалните контролни пунктове;
3. обхватът и редът за предварително деклариране на данни за превоз на стоки с висок фискален риск, тяхното коригиране или анулиране при неосъществен превоз, както и редът за потвърждаване получаването/изпращането на стоките;
4. редът за издаване и за предоставяне на уникален номер за превоз на стока с висок фискален риск.
Чл. 2. Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск (СВФР) е съвкупност от действия на органи по приходите с цел предотвратяване укриването на данъци и на данъчни измами, които се извършват във връзка с движението на СВФР на територията на Република България на фискални контролни пунктове и извън тях.
Чл. 3. (1) На фискален контрол подлежи движението на всички СВФР независимо от мястото на получаване/разтоварване на стоката – територията на страната, територията на друга държава – членка на Европейския съюз, или територията на трета страна.
(2) Алинея 1 не се прилага за стоките под митнически режим.
Чл. 4. (1) Списъкът на СВФР се утвърждава със заповед на министъра на финансите по мотивирано предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, издадена на основание чл. 127а, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страниците на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите в деня на издаването на заповедта.
(3) В заповедта по ал. 1 се определя срок за влизането й в сила, който не може да бъде по-кратък от 3 дни.
Чл. 5. (1) Фискалният контрол върху движението на СВФР на територията на Република България се извършва от органи по приходите, оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, без да е необходимо изрично писмено възлагане.
(2) С фискалния контрол не се установяват задължения за данъци, но могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци.
(3) При фискалния контрол при условията и по реда на тази наредба се събират и вписват в електронен регистър „Фискален контрол“ данни за вида и количеството на стоката, изпращача и получателя, мястото и датата на получаване на стоката, очаквания час на получаване/разтоварване, информацията за движението на стоките и действията по фискален контрол на органите по приходите. В регистъра се вписват и предварително декларираните данни за превоза на стоката, данни за генерирания при предварителното деклариране уникален номер за превоза (УНП), коригираните предварително декларирани данни, потвърждаването на получаване/изпращане на стоките, както и данни за служебно издаден УНП и други служебно извършени действия.
Чл. 6. (1) За целите на извършването на фискален контрол върху движението на СВФР на територията на Република България се създават фискални контролни пунктове.
(2) Фискалните контролни пунктове са обособени места, участъци от пътната мрежа или територии на железопътни гари, летища за обществено ползване и пристанища за обществен транспорт, включително прилежащи към тях части, в които органите по приходите могат да извършват фискален контрол върху движението на СВФР при прилагане на всички правомощия, които им предоставя Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, по реда на тази наредба.
(3) Извън фискални контролни пунктове органите по приходите не могат да спират транспортни средства.
Чл. 7. За всяко действие при извършването на фискален контрол върху движението на СВФР се съставя протокол.
Глава втора
ПРЕДВАРИТЕЛНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРЕВОЗ НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК
Чл. 8. (1) При всеки отделен превоз на СВФР, който започва от територията на друга държава – членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната, получателят или купувачът/придобиващият в тристранна операция или крайният получател във верига последователни доставки на стоки предварително декларира данни за превоза до влизане на транспортно средство на територията на страната. Декларирането се извършва чрез подаване по електронен път на данни съгласно приложение № 1 по реда на чл. 48.
(2) При превозите по ал. 1 задължените лица предоставят собствени данни – идентификационен номер, имена/наименование на получателя/купувача/придобиващия в тристранна операция или крайния получател във верига от последователни доставки на стоки – и данни за:
1. превозвача, а когато е известно лице, организиращо превоза – и лицето, организиращо превоза – идентификационен номер, имена/наименование;
2. транспортното средство – регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а;
3. изпращача (изпращачите)/доставчика (доставчиците)/трето лице (трети лица) – идентификационен номер, имена/наименование;
4. превозваната стока – вид, количество, договорена стойност, дата, очакван час, място на получаване/разтоварване и предназначение на стоката;
5. лице за контакт – имена, телефонен номер;
6. адрес за кореспонденция на задълженото лице за производствата по фискален контрол;
7. декларатора.
(3) Когато е известно, че преди получаването на СВФР ще се извършат претоварване или претоварни операции, се декларират и дата, очакван час и място на претоварване/операции по претоварване и данни по ал. 2, т. 2 за транспортното/ите средство/а, с които ще продължи превозът до получаването.
(4) Лицата по ал. 1 потвърждават получаването на СВФР, като подават уведомление по електронен път съгласно приложение № 2 най-късно до края на деня, следващ деня на пристигането на стоката на мястото на получаване/разтоварване. Когато с превоза се транспортират стоки за повече от един обект, стопанисван от едно лице, потвърждаването се извършва до края на деня, следващ деня на пристигането на стоката на мястото на получаване/разтоварване в последния обект. Когато превозът завърши на мястото на получаване/разтоварване в неприсъствен ден, потвърждаването може да се извърши най-късно в първия присъствен ден.
(5) Когато при получаването се констатира разлика във вида или количеството на стоката, превишаваща естествените фири или промените поради физико-химичните свойства на стоката, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери, лицето по ал. 1 не потвърждава доставката и е длъжно:
1. да уведоми Националната агенция за приходите за отклонението незабавно чрез подаване на уведомление на електронен адрес fisc.control@nra.bg;
2. да спре дейностите по връщане/приемане на СВФР и да уведоми за разликата НАП; дейностите могат да се възобновят не по-рано от 4 часа след уведомяването или след получено обратно уведомление за това от орган по приходите.
(6) Когато СВФР ще се съхраняват от лице по ал. 1, което е получател при режим на складиране на стоки до поискване, се прилага ал. 4.
Чл. 9. (1) При всеки отделен превоз на СВФР, който започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, доставчикът или продавачът/прехвърлител в тристранна операция или първият доставчик във верига последователни доставки на стоки предварително декларира данни за превоза преди започване на натоварването на транспортното средство. Декларирането се извършва чрез подаване по електронен път на данни съгласно приложение № 3 по реда на чл. 48.
(2) При превозите по ал. 1 задължените лица предоставят собствени данни – идентификационен номер, имена/наименование на доставчика/изпращача/прехвърлител в тристранна операция или първи доставчик във верига последователни доставки на стоки – идентификационен номер, имена/наименование – и данни за:
1. превозвача, а когато е известно лице, организиращо превоза – и лицето, организиращо превоза – идентификационен номер, имена/наименование;
2. транспортното средство – регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а;
3. получателя (получателите)/купувача (купувачите)/трето лице (трети лица) – идентификационен номер, имена/наименование, място на получаване – държава;
4. превозваната стока – вид, количество, договорена стойност, дата, очакван час, място на натоварване и предназначение на стоката;
5. лицето за контакт – имена, телефонен номер;
6. адрес за кореспонденция на задълженото лице за производствата по фискален контрол;
7. декларатора.
(3) Когато е известно, че преди СВФР да напуснат територията на страната ще се извършат претоварване или претоварни операции, се декларират и дата, очакван час и място на претоварване/операции по претоварване и данни по ал. 2, т. 2 за транспортното средство/транспортните средства, с които ще продължи превозът до границата.
(4) Лицата по ал. 1 потвърждават изпращането на СВФР, след като транспортното средство напусне територията на страната. Потвърждаването се извършва чрез подаване по електронен път на уведомление съгласно приложение № 2 по реда на чл. 48 до края на деня, следващ деня на напускането на територията на страната, а когато напускането е в неприсъствен ден – до края на първия присъствен ден.
Чл. 10. (1) При всеки отделен превоз на СВФР, който започва и завършва на територията на страната, доставчикът или продавачът на стоката предварително декларира данни за превоза на стоката преди започване на натоварването на транспортното средство. Когато превозът е предназначен за повече от един получател/купувач, данните за всеки един от тях се декларират отделно. Декларирането на превоза се извършва чрез подаване по електронен път на данни съгласно приложение № 4 по реда на чл. 48.
(2) При превозите по ал. 1 задължените лица предоставят собствени данни – идентификационен номер, имена/наименование на доставчика/изпращача/прехвърлител в тристранна операция или първи доставчик във верига последователни доставки на стоки – идентификационен номер, имена/наименование – и данни за:
1. превозвача, а когато е известно лице, организиращо превоза – и лицето, организиращо превоза – идентификационен номер, имена/наименование;
2. транспортното средство – регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а;
3. получателя (получателите)/купувача (купувачите) – идентификационен номер, имена/наименование;
4. превозваната стока – вид; количество, договорена стойност, дата, очакван час, място на натоварване/получаване/разтоварване и предназначение на стоката;
5. лицето за контакт – имена, телефонен номер;
6. адрес за кореспонденция на задълженото лице за производствата по фискален контрол;
7. декларатора.
(3) Когато е известно, че преди получаването на СВФР ще се извършат претоварване или претоварни операции, се декларират и дата, очакван час и място на претоварване/ операции по претоварване и данни по ал. 2, т. 2 за транспортното средство/транспортните средства, с които ще продължи превозът до получаването.
(4) Получателят (получателите)/купувачът (купувачите) потвърждава/потвърждават получаването на стоките, като подават уведомление по електронен път съгласно приложение № 2 чрез електронната услуга по чл. 48, най-късно до края на деня, следващ деня на пристигането на стоката на мястото на получаване/разтоварване. Когато с превоза се транспортират стоки за повече от един обект, стопанисван от едно лице, потвърждаването се извършва до края на деня, следващ деня на пристигането на стоката на мястото на получаване/разтоварване в последния обект. Когато превозът завърши на мястото на получаване/разтоварване в неприсъствен ден, потвърждаването може да се извърши най-късно в първия присъствен ден.
(5) Когато при получаването се констатира разлика във вида или количеството на стоката, превишаваща естествените фири или промените поради физико-химичните свойства на стоката, установени с нормативен акт или с фирмени стандарти, когато не е налице нормативен акт, и в обичайните за съответната дейност размери, лицето по ал. 1 не потвърждава доставката и е длъжно:
1. да уведоми Националната агенция за приходите за отклонението незабавно чрез подаване на уведомление на електронен адрес fisc.control@nra.bg;
2. да спре дейностите по връщане/приемане на СВФР и да уведоми за разликата НАП; дейностите могат да се възобновят не по-рано от 4 часа след уведомяването или след получено обратно уведомление за това от орган по приходите.
Чл. 11. (1) При всеки отделен превоз на СВФР, който започва от територията на трета страна и завършва на територията на страната, след приключване на митническия режим и вдигане на стоката вносителят декларира данни за превоза на стоката преди продължаване на превоза на територията на страната. Декларирането се извършва чрез подаване по електронен път на данни съгласно приложение № 5 по реда на чл. 48.
(2) При превозите по ал. 1 предварително се декларират данни за:
1. вносителя – идентификационен номер, имена/наименование;
2. митническото учреждение; единен административен документ (митническа декларация при внос);
3. дата, очакван час, място на продължаване на превоза на територията на страната;
4. превозвача или лицето, организиращо превоза – идентификационен номер, имена/наименование;
5. транспортното средство – регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а;
6. получателя, когато е различен от вносителя – идентификационен номер, имена/наименование;
7. превозваната стока – вид, количество, договорена стойност, дата, очакван час, място на получаване/разтоварване и предназначение на стоката;
8. лицето за контакт – имена, телефонен номер;
9. адрес за кореспонденция на задълженото лице за производствата по фискален контрол;
10. декларатора.
(3) Когато е известно, че преди получаване на СВФР ще се извършат претоварване или претоварни операции, се декларират и дата, очакван час и място на претоварване/операции по претоварване и данни по ал. 2, т. 5 за транспортното/ите средство/а, с които ще продължи превозът до получаването.
(4) Потвърждаването на получаването се извършва след пристигане на стоката на мястото на получаване/разтоварване от вносителя или от получателя, когато е различно от вносителя лице, най-късно до края на деня, следващ деня на пристигането й на мястото на получаване/разтоварване, чрез подаване на приложение № 2 по реда на чл. 48. Когато с превоза се транспортират стоки за повече от един обект, стопанисван от едно лице, потвърждаването се извършва до края на деня, следващ деня на пристигането на стоката на мястото на получаване/разтоварване в последния обект. Когато превозът завърши на мястото на получаване/разтоварване в неприсъствен ден, потвърждаването може да се извърши най-късно в първия присъствен ден.
Чл. 12. (1) При всеки отделен превоз на СВФР, който се извършва чрез воден, железопътен и/или въздушен транспорт и се налага претоварване на стоката на транспортно средство на територията на страната, когато:
1. превозът започва от територията на друга държава – членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната – получателят/купувачът/придобиващият в тристранна операция или крайният получател във верига от последователни доставки на стоки е длъжен предварително да декларира данни за превоза на стоката преди претоварването й;
2. превозът започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава – членка на Европейския съюз – доставчикът или продавачът/прехвърлител в тристранна операция или първият доставчик във верига последователни доставки на стоки е длъжен предварително да декларира данни за превоза на стоката преди претоварването й;
3. превозът започва и завършва на територията на страната – доставчикът или продавачът на стоката е длъжен предварително да декларира данни за превоза на стоката преди претоварването й.
(2) Декларирането на превоза в случаите по ал. 1 се извършва чрез подаване по електронен път на данни по реда на чл. 48, като се прилагат съответно чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1.
(3) При превозите по ал. 1, освен данни по чл. 8 – 10, предварително се декларират видът на транспорта, от който се претоварва стоката, датата, очакваният час и мястото на претоварване на стоката.
(4) Когато е известно, че със СВФР по ал.1 ще се извършат претоварване или претоварни операции на територията на страната, се декларират и дата, очакван час и място на претоварване/операции по претоварване и данни за транспортното/ите средство/а, с които ще продължи превозът.
(5) В случаите на ал. 1, т. 1, т. 2 и 3 за потвърждаване на получаването/изпращането на стоката се прилагат съответно чл. 8, ал. 4, чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. 4.
Чл. 13. (1) Разпоредбите на чл. 8 – 12 се прилагат в случаите, когато превозът се осъществява с транспортно средство с товароносимост над 3,5 тона, с изключение на превоз:
1. за крайно потребление;
2. между обекти на територията на страната, стопанисвани от лицето;
3. за обект/обекти, стопанисвани от различни лица на територията на страната, когато стоките, предназначени за всеки отделен обект, са с тегло до 500 кг или литра и/или стойността на стоките е в размер до 5000 лв. без данък върху добавената стойност, а когато стоките, предназначени за всеки отделен обект, са в мерна единица, различна от кг или литър – до 5000 лв. без данък върху добавената стойност;
4. на течни горива, за които има задължение/са спазени изискванията за подаване на информация за доставките по реда на друг закон.
(2) Декларирането на превозите по чл. 8 – 12 се счита за извършено, ако подадените данни съдържат информацията по чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 2, чл. 10, ал. 2, чл. 11, ал. 2 и чл. 12, ал. 3 и е издаден УНП, предоставен по електронен път. Когато превоз по чл. 10, ал. 1 е предназначен за повече от един получател/купувач, за всеки се издава отделен УНП. Уникалният номер за превоза е валиден 14 дни от предоставянето му.
(3) След предварителното деклариране, за което е предоставен по електронен път УНП на стоката, лицата по чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1, чл. 10, ал. 1, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 го съобщават на водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката/превозвача или лицето, организиращо превоза, или уникалният номер за превоза се съобщава на превозвача или на лицето, организиращо превоза, и те го предоставят на водача на транспортното средство.
(4) Уникалният номер за всеки отделен превоз се представя на органите по приходите при извършване на действия по фискален контрол върху движението на СВФР.
Чл. 14. Предварителното деклариране не освобождава от задължението за съставяне/предоставяне при проверка на съответните транспортни, счетоводни и други документи във връзка с превоза и доставката на стоката, включително не освобождава водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката, да декларират реалните данни за превоза. В случаи на частично или пълно разминаване между предварително декларираните и реалните данни за превозваните стоки/други данни за превоза те са длъжни да подадат:
1. декларация съгласно приложение № 6, или
2. декларация съгласно приложение № 7 – ако разминаването се отнася само до часа на предстоящо разтоварване/получаване/товарене/претоварване.
Чл. 15. (1) Лице, което предварително е декларирало данни за превоз на СВФР, може по електронен път да коригира подадените данни за превоза по реда на чл. 48 в сроковете по чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1, чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 и съгласно съответното приложение.
(2) Когато по време на превоза след срока по чл. 8 и чл. 10 и 11 се налага промяна на датата, очаквания час и мястото на получаване/разтоварване на стоката и/или смяна на транспортното средство, включително при претоварване, могат да се коригират данни само за номер на транспортното средство, датата, очаквания час и мястото на получаване/разтоварване на стоката. При претоварване на стоката се посочва и дата, очакван час и място на претоварването. Коригирането се извършва за валиден УНП чрез подаване на коригираща информация съгласно съответното приложение и се счита за уведомяване по реда на чл. 34, ал. 4.
(3) Когато по време на превоза след срока по чл. 9 се налага корекция поради смяна на транспортното средство, включително при претоварване, се коригират данни само за номер на транспортното средство, а при претоварване на стоката се посочват и дата, очакваният час и място на претоварните операции/претоварването. Коригирането се извършва за валиден УНП чрез подаване на коригираща информация съгласно приложение № 4.
(4) В случаите на ал. 2 и 3, когато на транспортното средство е поставено техническо средство за контрол, то се отстранява на мястото на претоварване от органи по приходите, които присъстват на претоварването и могат да поставят техническо средство за контрол на другото транспортно средство.
(5) В случаите по ал. 1 – 3 не се издава нов УНП.
Чл. 16. Анулиране на УНП се извършва при неосъществен превоз и при подадено от лицето по електронен път уведомление съгласно приложение № 8 по реда на чл. 48:
1. от лицата по чл. 8 – до влизане на транспортно средство на територията на страната;
2. от лицата по чл. 9 – до излизане на транспортното средство от територията на страната, когато не е съставен протокол по чл. 4, ал. 3;
3. от лицата по чл. 10 – до започване на натоварването на транспортното средство;
4. от лицата по чл. 11 – при невъзможност за продължаване на превоза на територията на страната;
5. от лицата по чл. 12 – преди претоварването в зависимост от вида на превоза.
Чл. 17. (1) При извършване на фискален контрол, когато органът по приходите установи, че не е спазен редът по чл. 8 – 12, УНП се издава служебно. В този случай номерът на протокола за фискален контрол се счита за УНП.
(2) Потвърждаване на получаването/изпращането на СВФР по чл. 8, ал. 3, чл. 9, ал. 3, чл. 10, ал.3, чл. 11, ал. 3 и чл. 12, ал. 4 се извършва от органите по приходите:
1. по чл. 8, ал. 3, чл. 10, ал. 3, чл. 11, ал. 3 и чл. 12, ал. 4 – когато са извършени действия по фискален контрол на мястото на получаване/разтоварване на стоката.
2. по чл. 9, ал. 3 – когато са извършени действия по фискален контрол на ФКП.
(3) Потвърждаването се счита за извършено с издаването на протокола за фискален контрол.
Чл. 18. При наличие на извънредни обстоятелства, когато електронната услуга, предоставена от Националната агенция за приходите, не работи и лицата по чл. 8 – 12 не могат предварително да декларират и/или потвърдят получаването/изпращането на стоките, се преминава към деклариране на съответните данни по ред, начин и формат, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заповедта се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.
Глава трета
ДОБРОВОЛНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРЕВОЗ НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК
Чл. 19. (1) Извън случаите по глава втора, данни за превози на СВФР могат да се декларират доброволно независимо от товароносимостта на транспортното средство и предназначението му.
(2) Доброволното деклариране на превози по чл. 8, 9, 10, 11 и 12, включително коригиране на данни, се извършва по реда на глава втора.
(3) Доброволното деклариране на превози при преминаване на СВФР през територията на Република България от една държава – членка на Европейския съюз, за друга държава членка може да се извърши от изпращача/ доставчика, получателя/купувача:
1. при транзитно преминаване – чрез подаване по електронен път, на електронен адрес fisc.control@nra.bg на данни, подписани с КЕП, съгласно приложение № 9;
2. при декларирано преминаване с претоварване – чрез подаване по електронен път, на електронен адрес fisc.control@nra.bg на данни, подписани с КЕП съгласно приложение № 9;
3. при декларирано преминаване с претоварни операции – чрез прилагане на реда по чл. 8 при влизане на транспортното средство на територията на страната и на реда по чл. 9 при излизане на транспортното средство.
Чл. 20. При транзитно преминаване заявеният първоначално час на напускане на територията на страната може да се промени и от водача с подаване на декларация съгласно приложение № 6 или приложение № 7 на електронен адрес fisc.control@nra.bg.
Чл. 21. При декларирано преминаване с претоварване товаренето на новото транспортно средство следва да се извърши непосредствено след/едновременно с разтоварването на стоката с висок фискален риск.
Чл. 22. При декларирано преминаване с претоварни операции товаренето на новото транспортно средство се извършва в ден/час, различни от разтоварването. В този случай задължените лица, които доброволно предварително декларират дата, час и място на разтоварване, следва да посочат задължително и дата, час и място на товарене. Данните на разтоварването се декларират по реда на чл. 8, а за товаренето – по реда на чл. 9.
Чл. 23. Право на доброволно деклариране на данни за превоз по чл. 19, ал. 2, т. 2 и 3, по реда на ал. 2 имат и фактическите получатели/изпращачи на стоките при претоварване/претоварни операции – превозвачът и лицето, организиращо превоза. Декларирането се извършва по реда на чл. 8 и 9.
Чл. 24. При доброволното деклариране се прилагат и разпоредбите на чл. 13 – 18.
Чл. 25. За лицата по чл. 19, ал. 3 разпоредбите на наредбата се прилагат в обхват, ограничен до декларираното от тях за претоварването/претоварните операции.
Глава четвърта
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Раздел I
Правомощия на органите по приходите за извършване на фискален контрол
Чл. 26. Правомощията на органите по приходите се осъществяват на територията на цялата страна независимо от компетентността по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 27. При неизпълнение на задължение при фискален контрол върху движението на СВФР на територията на Република България актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите по приходите по чл. 5, ал. 1.
Раздел II
Обезпечения при извършване на фискален контрол
Чл. 28. (1) Обезпечения при извършване на фискален контрол се прилагат при:
1. нарушаване целостта на техническите средства за контрол;
2. неспазване на забраната по чл. 13, ал. 3, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. несъответствие между посочените в документите или в предварително декларираните по реда на глава втора или глава трета данни за превоза на стоката и установеното при проверката вид и/или количество на стоката;
4. неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й;
5. неспазване на реда за предварително или доброволно деклариране на данни за превоза на стока;
6. установяване от органа по приходите, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.
(2) В случаите по ал. 1 органът по приходите:
1. може да поиска от публичен изпълнител от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки по чл. 121а, ал. 1 и/или 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2. предприема действия за обезпечаване на доказателствата и изземва стоката и документите за нея при условията на чл. 121а, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; в протокола за фискален контрол се посочва, че продължава действието на забраната по чл. 13, ал. 3, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и се определя размер на обезпечението, което следва да бъде предоставено.
(3) При предприети действия за обезпечаване на доказателства по чл. 121а, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освобождаването на иззетите стока и документи се извършва след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-малък от 6 месеца в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката или при предоставено обезпечение по реда на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност – 10 на сто от пазарната стойност на стоката, и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й.
(4) Банковата гаранция по ал. 3 следва да бъде издадена от:
1. лице, което е получило лиценз за банка от Българската народна банка;
2. банка със седалище в трета държава, която е получила лиценз от Българската народна банка да осъществява дейност в Република България чрез клон;
3. банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на Република България.
(5) Обезпечението, предоставено в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция, се освобождава от компетентната териториална дирекция по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 29. При неспазване на реда за предварително или доброволно деклариране на данни за превоз на стока или несъответствие между предварително декларираното и установеното при проверката вид и/или количество на стоката разпоредбите на чл. 28, ал. 1 – 5 се прилагат и по отношение на имуществото на доставчик или продавач/прехвърлител в тристранна операция, съответно първия доставчик във верига последователни доставки на стока с висок фискален риск.
Раздел III
Действия по фискален контрол върху движението на стоките
Чл. 30. (1) Действията по фискален контрол върху движението на СВФР могат да включват:
1. спиране на транспортно средство, превозващо стока на територията на Република България;
2. проверка дали с транспортното средство се превозва СВФР;
3. проверка на самоличността на водача и на лицето/лицата, придружаващо/придружаващи стоката;
4. проверка на документите, придружаващи стоката, включително за сертификати за годност и за наличие на УНП;
5. поставяне на технически средства за контрол на транспортното средство, превозващо СВФР, обезпечаване на стоката с опис или по друг законен начин;
6. отстраняване на поставените технически средства за контрол/премахване на другите наложени обезпечения по т. 5;
7. проверка и оглед на превозваната стока в транспортното средство и на мястото на получаването/разтоварването й, включително проверка за съответствие с предварително декларираните данни;
8. изцяло документални проверки по чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, 4, 5, 6, 7 и 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) Всички дейности по фискален контрол се вписват в регистър „Фискален контрол“.
Чл. 31. (1) Начинът на фискален контрол се определя от наличието на предварително или доброволно деклариране на превоза или от липсата им.
(2) При предварително или доброволно деклариран превоз правата и задълженията на лицата относно декларирането се уреждат в глави втора и трета. В останалите случаи се прилага редът по чл. 34, ал. 3 – чл. 44.
Чл. 32. (1) При предварително или доброволно деклариран превоз, при проверки във вътрешността на страната органите по приходите могат да поставят начало на фискален контрол с протокол, съставен в отсъствие на задълженото лице – след документална проверка. В този случай протоколът се изпраща на лицето на адреса за кореспонденция на задълженото лице, посочен от декларатора/адреса за кореспонденция с Националната агенция за приходите, а извършването на декларираните действия може да започне не по-рано от четири часа от посочения в декларацията час, включително при отсъствие на задълженото лице/негов представител.
(2) Фискален контрол по ал. 1 започва във всички случаи, когато задълженото лице има задължения, които не са обезпечени или разсрочени, в размер над 5000 лв. В този случай извършването на декларираните действия може да започне не по-рано от четири часа от посочения в декларацията час, включително при отсъствие на задълженото лице/негов представител, независимо от получаването на протокола по ал. 1.
Чл. 33. (1) Спирането на транспортно средство се извършва със стоппалка само на фискален контролен пункт от органи по приходите, снабдени с ясно различими и видими, включително през тъмната част на денонощието, обозначителни знаци и облекло по форма, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(2) Обозначителните знаци и облеклото по ал. 1 задължително съдържат надписи „НАП“ или „Национална агенция за приходите“ и „Фискален контрол“ и логото на Националната агенция за приходите.
(3) Органите по приходите имат право да спират транспортни средства с товароносимост над 3,5 тона, а в случаите на съмнение, че за превоз на СВФР се използват транспортни средства с товароносимост под 3,5 тона, с цел заобикаляне на контрола – и транспортни средства с по-ниска товароносимост.
(4) За целите на идентифицирането на транспортните средства, превозващи СВФР, органите по приходите си взаимодействат с органите на Министерството на вътрешните работи по ред, определен в съвместна инструкция за взаимодействие.
Чл. 34. (1) След спиране на транспортното средство по чл. 33, ал. 1 органите по приходите извършват проверка на самоличността на водача и на всички лица в транспортното средство, придружаващи стоката, и установяват по документи и/или след оглед на транспортното средство дали се превозва СВФР, както и установяват дали предварително са декларирани данни за превоза.
(2) В случаите по ал. 1, когато с транспортното средство се превозва СВФР, органите по приходите извършват проверка на документите, придружаващи стоката, включително за наличието на УНП и за съответствие на предварително декларираните данни за превоза, при която установяват/идентифицират:
1. вида и количеството на стоката;
2. доставчика/продавача на стоката;
3. получателя/купувача на стоката;
4. датата, мястото и часа на получаване/разтоварване на стоката, а при преминаване на транспортното средство през територията на Република България от една държава – членка на Европейския съюз, за друга държава членка – датата и мястото, през което транспортното средство следва да напусне територията на страната;
5. ще се извършват ли разтоварвания/дотоварвания/претоварвания или претоварни операции и смяна на транспортни средства/водачи на транспортни средства и лица, придружаващи стоките с висок фискален риск по време на превоза.
(3) Когато липсват данни за предварително или доброволно деклариране на превоз на стоки, липсват документи, придружаващи стоката, или същите не съдържат данните по ал. 2 и/или данни за очаквания час на получаване/разтоварване или на дейностите по ал. 2, т. 5, водачът на транспортното средство и/или лицето, придружаващо стоката, попълва/попълват декларацията по образец съгласно приложение № 6.
(4) Извън случаите на предварително или доброволно деклариране, посочените в документите или декларирани дата и място на получаване/разтоварване на стоката/дата и място на дейностите по ал. 2, т. 5, както и заявеният час за получаване/разтоварване могат да бъдат променени от получателя/купувача чрез подаване по електронен път на искане по образец съгласно приложение № 10. Искането се подава на електронен адрес и се смята за получено след потвърждаване за неговото получаване. Искане се подава и когато по време на превоза се налага смяна на транспортното средство, включително при претоварване на стоката, като се посочва регистрационният номер на другото транспортно средство, данните за мястото на претоварване, датата, часът и мястото на получаване/разтоварване на стоката.
Чл. 35. При осъществяване на контрола по чл. 30, когато с транспортното средство се превозва СВФР, органите по приходите имат право да поставят технически средства за контрол на транспортното средство, както и да извършват обезпечения на доказателства по друг начин и да поставят печат/щемпел с надпис „висок фискален риск“ върху превозния документ.
Чл. 36. (1) Отстраняването на поставените технически средства за контрол се извършва от органи по приходите:
1. при вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск – на мястото на получаване/разтоварване на стоката;
2. при стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на Република България от една държава – членка на Европейския съюз, за друга държава членка – преди излизане на транспортното средство от територията на страната;
3. при движението на стоки с висок фискален риск във вътрешността на страната – на мястото на получаване/разтоварване на стоката.
(2) Органите по приходите могат да отстраняват поставени технически средства за контрол и на места, различни от посочените в ал. 1:
1. в случаите по чл. 37, ал. 1;
2. при неизпълнение на задължение по чл. 13, ал. 2, т. 6 или 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Задължените лица имат право сами да премахнат поставените технически средства за контрол в случай на получено уведомление на електронния им адрес от Националната агенция за приходите.
Чл. 37. (1) Когато от транспортно средство, върху което е поставено техническо средство за контрол, следва да се разтовари/натовари стока на няколко различни места, преди последното получаване, включително във връзка с претоварване/претоварни операции и включително на стока, която не е СВФР, на всяко от местата техническото средство за контрол се отстранява от орган по приходите и след разтоварване/товарене се поставя от орган по приходите ново техническо средство за контрол.
(2) В случаите по ал. 1, когато с транспортното средство се превозва освен СВФР и друга стока, при разтоварване на другата стока не се изисква присъствието на нейния получател/купувач.
Чл. 38. Член 37 не се прилага, ако в протокол за фискален контрол е позволено след изтичането на сроковете по чл. 127в, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс техническите средства за контрол да бъдат отстранени от задължените лица.
Чл. 39. Разпоредбите от този раздел се прилагат съответно и за случаите по раздели ІV – VIІ.
Раздел IV
Фискален контрол при вътреобщностно придобиване и складиране до поискване на стоки с висок фискален риск
Чл. 40. (1) В случаите на вътреобщностно придобиване на СВФР и при режим на складиране до поискване след влизане на транспортното средство на територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е СВФР, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, наличието на предварително декларирани данни за превоза на стоката, включително наличието на УНП, да извърши оглед на стоката и да постави технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск“ върху превозния документ.
(2) За поставените технически средства за контрол се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.
(3) Органът по приходите, поставил техническите средства за контрол, въвежда в регистър „Фискален контрол“ данни за:
1. изпращача на стоката;
2. получателя на стоката;
3. вида и количеството на стоката;
4. мястото на получаване/разтоварване на стоката;
5. датата и очаквания час на получаване/разтоварване на стоката;
6. контролния номер на поставените технически средства за контрол;
7. датата и часа на поставяне на техническите средства за контрол;
8. номера и датата на протокола по ал. 2;
9. други данни от протокола по ал. 2.
(4) Техническите средства за контрол се отстраняват от орган по приходите на мястото на получаване/разтоварване на стоката.
(5) Техническите средства за контрол се отстраняват не по-късно от 4 часа от заявения от водача/лицето, придружаващо стоката, час, а когато е подадено искане по образец съгласно приложение № 10, отстраняването на техническите средства за контрол се извършва не по-късно от 24 часа от подаване на искането.
(6) След отстраняване на техническите средства за контрол органът по приходите отразява в протокол съответствието между вида и количеството на стоката по придружителни документи, установени при поставяне на техническите средства за контрол или декларирани от водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката, и действителния вид и количество на стоката на мястото на нейното получаване/разтоварване, като при установяване на съответствие или несъответствие то се отразява в протокола, екземпляр от който се връчва на получателя/купувача или на негов упълномощен представител.
(7) В случаите по ал. 6, т. 2, както и в други случаи на предприети действия по чл. 28, ал. 2 за обезпечаване на доказателства органът по приходите освобождава стоката само след предоставяне на обезпечение в размер на данъчните задължения, които биха могли да възникнат в резултат на несъответствието, но не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на несъответстващата стока по вид и количество или не по-малко от 10 на сто от пазарната стойност на стоката при предоставено обезпечение по реда на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност. Обезпечението може да бъде в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция.
(8) Органът по приходите, отстранил техническите средства за контрол, въвежда в регистър „Фискален контрол“ данни за:
1. датата и часа на отстраняване на техническите средства за контрол;
2. номера и датата на протокола по ал. 6;
3. други данни от протокола по ал. 6;
4. номера и датата на протокола за обезпечаване;
5. размера на наложеното обезпечение по ал. 7.
Раздел V
Фискален контрол при вътреобщностна доставка и складиране до поискване на стоки с висок фискален риск
Чл. 41. (1) В случаите на вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск и при режим на складиране до поискване на СВФР преди излизане на транспортното средство от територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е СВФР, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, наличието на предварително декларирани данни за превоза на стоката, включително наличието на УНП, и да извърши оглед на стоката.
(2) Проверката по ал. 1 включва задължително и проверка в системата за валидността на ДДС номера на доставчика/продавача, посочен във фактурата.
(3) Органът по приходите въвежда в регистър „Фискален контрол“ данни за:
1. изпращача на стоката;
2. получателя на стоката;
3. вида и количеството на стоката;
4. държавата по дестинация на стоката;
5. други данни за извършения фискален контрол.
Раздел VI
Фискален контрол върху стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на Република България от една държава – членка на Европейския съюз, за друга държава членка
Чл. 42. (1) В случаите на преминаване на СВФР през територията на Република България от една държава – членка на Европейския съюз, за друга държава членка след влизане на транспортното средство на територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е СВФР, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, включително за да установи изпращача и получателя й, да извърши оглед на стоката и да постави технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск“ върху превозния документ.
(2) За поставените технически средства за контрол се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.
(3) Органът по приходите въвежда в регистър „Фискален контрол“ данни за:
1. държавата по дестинация на стоката;
2. мястото (граничен контролно-пропускателен пункт), през което транспортното средство следва да напусне територията на страната;
3. контролния номер на техническите средства за контрол;
4. датата и часа на поставяне на техническите средства за контрол;
5. номера и датата на протокола по ал. 2;
6. други данни от протокола по ал. 2.
(4) Отстраняването на поставените технически средства за контрол по ал. 1 се извършва от орган по приходите преди излизане на транспортното средство от територията на страната.
(5) Действията по отстраняването на техническите средства за контрол и удостоверяването на тяхната цялост се отразяват в протокол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката.
(6) Органът по приходите, отстранил техническите средства за контрол, въвежда в регистър „Фискален контрол“ данни за:
1. датата и часа на отстраняване на техническите средства за контрол;
2. номера и датата на протокола по ал. 5;
3. други данни от протокола по ал. 5.
Чл. 43. (1) В случаите на доброволно деклариране на превоз на СВФР, преминаващи през територията на Република България от една държава – членка на Европейския съюз, за друга държава членка, органите по приходите могат да извършват фискален контрол на влизане на територията на страната или във вътрешността на страната без поставяне на техническо средство за контрол освен в случаи по чл. 28, ал. 1.
(2) Извън случаите по ал. 1 при преминаване на СВФР през територията на Република България от една държава – членка на Европейския съюз, за друга държава членка при влизане на транспортното средство на територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите поставя технически средства за контрол и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск“ върху превозния документ. Отстраняването на поставените технически средства за контрол се извършва от орган по приходите преди излизане на транспортното средство от територията на страната.
(3) При декларирането по чл. 19, ал. 3, т. 2 и 3 органите по приходите могат да изискват допълнителни документи относно условията по организиране/извършване на превоза.
Раздел VII
Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск във вътрешността на страната
Чл. 44. (1) Фискален контрол върху движението на СВФР се извършва и във вътрешността на страната.
(2) В случаите на движение на СВФР във вътрешността на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да провери дали превозваната стока е СВФР, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, да извърши оглед на стоката и да постави технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск“ върху превозния документ.
(3) За поставените технически средства за контрол се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.
(4) Органът по приходите, поставил техническите средства за контрол, въвежда в регистър „Фискален контрол“ данни за:
1. изпращача на стоката;
2. получателя на стоката;
3. вида и количеството на стоката;
4. мястото на получаване/разтоварване на стоката;
5. датата и очаквания час на получаване/разтоварване на стоката;
6. контролния номер на техническите средства за контрол;
7. датата и часа на поставяне на техническите средства за контрол;
8. номера и датата на протокола по ал. 3;
9. други данни от протокола по ал. 3.
(5) Отстраняването на поставените технически средства за контрол по ал. 2 се извършва от орган по приходите на мястото на разтоварване на стоката.
(6) След отстраняване на техническите средства за контрол органът по приходите отразява в протокол съответствието между вида и количеството на стоката по придружителни документи, установени при поставяне на техническите средства за контрол или декларирани от водача на транспортното средство/от лицето, придружаващо стоката, и действителния вид и количество на стоката на мястото на нейното получаване/разтоварване, като:
1. при установяване на съответствие то се отразява в протокола, екземпляр от който се връчва на получателя/купувача или на негов упълномощен представител;
2. при установяване на несъответствие то се отразява в протокола, екземпляр от който се връчва на получателя/купувача или на негов упълномощен представител.
(7) В случаите по ал. 6, т. 2, както и в други случаи на предприети действия по чл. 10, ал. 2 за обезпечаване на доказателства органът по приходите освобождава стоката само след предоставяне на обезпечение в размер на данъчните задължения, които биха могли да възникнат в резултат на несъответствието, но не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на несъответстващата стока по вид и количество или не по-малко от 10 на сто от пазарната стойност на стоката при предоставено обезпечение по реда на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност. Обезпечението може да бъде в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция.
(8) Органът по приходите, отстранил техническите средства за контрол, въвежда в регистър „Фискален контрол“ данни за:
1. датата и часа на отстраняване на техническите средства за контрол;
2. номера и датата на протокола по ал. 6;
3. други данни от протокола по ал. 6;
4. размера на наложеното обезпечение по ал. 7.
Глава пета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИСКАЛНИТЕ КОНТРОЛНИ ПУНКТОВЕ
Раздел I
Местоположение на фискалните контролни пунктове
Чл. 45. (1) Местоположението на фискалните контролни пунктове се определя със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите след съгласуване с Агенция „Пътна инфраструктура“.
(2) Местоположението на фискалните контролни пунктове трябва да бъде съобразено с особеностите на пътната мрежа или с инфраструктурата на територията, на която са разположени железопътните гари, летищата за обществено ползване и пристанищата за обществен транспорт, включително прилежащи към тях части.
(3) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.
Раздел II
Организация на дейността на фискалните контролни пунктове
Чл. 46. (1) Дейността на фискалните контролни пунктове се организира по начин, който не затруднява движението на транспортните средства, включително превозващи стоки с висок фискален риск.
(2) Органите по приходите, извършващи фискален контрол на фискални контролни пунктове, при изпълнение на служебните си задължения носят обозначителните знаци и облекло по чл. 33, ал. 2.
(3) Спирането на транспортните средства и поставянето на технически средства за контрол се извършват от екип в състав не по-малко от двама служители.
Чл. 47. Моторните превозни средства, използвани за извършване на фискален контрол, задължително се обозначават с надписи и логото на Националната агенция за приходите.
Глава шеста
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УНИКАЛЕН НОМЕР ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКА С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК
Чл. 48. (1) Декларирането на превоза се извършва чрез подаване по електронен път на данни чрез електронна услуга с КЕП, предоставена от Националната агенция за приходите. Като резултат от декларирането електронната услуга предоставя УНП на стока.
(2) Данните за превоз могат да се подават в структуриран файлов формат, утвърден със заповед от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Глава седма
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ВЕДОМСТВА
Чл. 49. Координацията и взаимодействието между Националната агенция за приходите и държавните и общинските органи във връзка с фискалния контрол върху движението на СВФР на територията на Република България се осъществява по ред и начин, определени със съвместни инструкции по чл. 26 от Закона за Националната агенция за приходите или по друг законен начин.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Транспортно средство“ е транспортното средство по смисъла на § 1, т. 53 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
2. „Товароносимост“ е максималната обща маса на товара или максималният брой пътници, които пътното превозно средство конструктивно е предназначено да превозва.
3. „Стоки под митнически режим“ са стоките, поставени под всеки един от митнически режими, посочени в чл. 5, т. 16 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза.
4. „Крайно потребление“ е придобиване на стоки за собствени или лични нужди, които не са предназначени за последваща продажба или влагане в производство.
5. „Претоварване“ е дейност по разтоварване на стока, след която непосредствено следва товаренето й на друго/и транспортно/и средство/а или едновременното извършване на дейностите по разтоварване и товарене на друго/и транспортно/и средство/а на стоката.
6. „Претоварни операции“ са дейности по разтоварване на стока, последвани от такива по товаренето й на друго/и транспортно/и средство/а, които се извършват последователно и с прекъсване – на различна дата/в различен час.
7. „Фактически получатели/изпращачи на стоки при претоварване/претоварни операции“ са лицата, които не са страни по доставката им, но по силата на търговски договор фактически управляват разтоварването и последващото товарене на стоките на друго транспортно средство при претоварване/претоварни операции.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 127з и чл. 127и, ал. 13 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове (обн., ДВ, бр. 10 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2016 г. и бр. 29 от 2021 г.).
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на чл. 10, 11, 12 и чл. 48, ал. 2, които влизат в сила от 1 януари 2024 г.
Министър: Асен Василев
Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1  
Предварително декларирани данни при превоз на стока с висок фискален риск за превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на друга държава – членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната, от лицата по чл. 8, ал. 1 – 3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
1. Данни за получател/купувач/придобиващ в тристранна операция или краен получател във верига от последователни доставки на стоки:
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП;
• Име/наименование.
2. Данни за превозвач:
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП/VIN номер/друг номер;
• Име/наименование.
2.1. Лице, организиращо превоза:
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП/VIN номер/друг номер;
• Име/наименование.
* Забележка. Данните по т. 2.1 не са задължителни за попълване.
3. Данни за транспортното средство:
• Регистрационен № на основно пътно превозно средство;
• Когато превозът се извършва от комбинация от превозни средства: регистрационен № на допълнително/и пътно/и превозно/и средство/а.
4. Данни за изпращач (изпращачи)/доставчик (доставчици)/трето лице (трети лица):
• Идентификационен номер/VIN номер (Идентификационни номера/VIN номера);
• Име/наименование.
* Забележка. Данните по т. 2, 3 и 4 за чуждестранните лица и за транспортните средства се попълват на латиница.
5. Данни за превозваната/превозваните стока/стоки. За всяка стока поотделно се декларират следните данни:
• Вид на стоката/стоките – описание на стоката и код по Комбинираната номенклатура на ЕС (КН);
• Мерна единица по КН за стоката/стоките с висок фискален риск;
• Количество на стоката:
– Бруто количество;
– Нето количество;
• Стойност на стоката в лв.
* Забележка. Данните за бруто количество не са задължителни за попълване.
• Адрес/и на получаване/разтоварване на стоката;
• Дата и час на получаване/разтоварване на стоката;
• Предназначение на превозваната стока с висок фискален риск:
– Доставка на стоката;
– Рекламация на стоката (посочва се № на протокола за осъществен фискален контрол при вътреобщностната доставка на стоката);
– Дарение на стоката;
– Обработка на стоката;
– Режим складиране на стоката до поискване;
– Преминаване с претоварни операции;
– Друго.
6. Превоз на стока, който се извършва чрез воден, железопътен и/или въздушен транспорт и се налага претоварване:
• Вид на транспорта, от който се претоварва стоката;
• Дата, час и място на претоварване на стоката.
* Забележка. Данните по т. 6 се попълват само в случаи на чл. 12.
7. Данни за лице за контакт:
• Имена;
• Телефонен номер.
8. Електронен адрес за кореспонденция на задълженото лице за производствата по фискален контрол.
9. Данни за декларатора:
10. Декларация:
„Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.“
Приложение № 2 към чл. 8, ал. 4, чл. 9, ал. 4, чл. 10, ал. 4 и чл. 11, ал. 4
Вх. № .......................
Дата .........................
УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 8, ал. 4, чл. 9, ал. 4, чл. 10, ал. 4 и чл. 11, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
от …………………………………………………………………………………………………….….........................................................……..
(име/наименование на лицето)

 
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК
по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК
по БУЛСТАТ/служебен номер
от регистъра на НАП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потвърждавам, че съм:

 
получил стоката/стоките, декларирана/и с уникален номер за превоза ……..........................……………
 
изпратил стоката/стоките, декларирана/и с уникален номер за превоза …........................………………

Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Подпис:

Дата
Ден
Месец
Година
Подпис на
Декларатора

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1
Предварително декларирани данни при превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, от лицата по чл. 9, ал. 1 – 3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
1. Данни за доставчик/продавач/прехвърлител в тристранна операция или първи доставчик във верига последователни доставки на стоки:
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП;
• Име/наименование.
2. Данни за превозвач:
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП/VIN номер/друг номер;
• Име/наименование.
2.1. Лице, организиращо превоза:
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП/VIN номер/друг номер;
• Име/наименование.
3. Данни за транспортното средство:
• Регистрационен № на основно пътно превозно средство;
• Когато превозът се извършва от комбинация от превозни средства: регистрационен № на допълнително/и пътно/и превозно/и средство/а.
4. Данни за получател (получатели)/купувач (купувачи)/трето лице (трети лица):
• Идентификационен номер/VIN номер (идентификационни номера/VIN номера);
• Име/наименование;
• Място на получаване – държава.
* Забележка. Данните по т. 2, 3 и 4 за чуждестранните лица и за транспортните средства се попълват на латиница.
5. Данни за превозваната/ите стока/и. За всяка стока поотделно се декларират следните данни:
• Вид на стоката – описание на стоката и код по Комбинираната номенклатура на ЕС (КН);
• Мерна единица по КН за стоката с висок фискален риск;
• Количество на стоката:
– Бруто количество;
– Нето количество;
• Стойност на стоката в лв.
* Забележка. Данните за бруто количество на стоката не са задължителни за въвеждане.
• Адрес/и на натоварване на стоката;
• Дата и час на натоварване на стоката;
• Предназначение на превозваната стока с висок фискален риск:
– Доставка на стоката;
– Рекламация на стоката (посочва се № на протокола за осъществен фискален контрол при вътреобщностното придобиване на стоката);
– Дарение на стоката;
– Обработка на стоката;
– Режим складиране на стоката до поискване;
– Преминаване с претоварни операции (посочва се УНП при влизане на транспортното средство);
– Друго.
6. Превоз на стока, който се извършва чрез воден, железопътен и/или въздушен транспорт и се налага претоварване:
• Вид на транспорта, от който се претоварва стоката;
• Дата, час и място на претоварване на стоката.
* Забележка. Данните по т. 6 се попълват само в случаи по чл. 12.
7. Данни за лице за контакт:
• Имена;
• Телефонен номер.
8. Електронен адрес за кореспонденция на задълженото лице за производствата по фискален контрол.
9. Данни за декларатора.
10. Декларация:
„Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.“
Приложение № 4 към чл. 10, ал. 1
Предварително декларирани данни при превоз на стока с висок фискален риск, който започва и завършва на територията на страната, от лицата по чл. 10, ал. 1 – 3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
1. Данни за доставчик/изпращач:
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП;
• Име/наименование.
2. Превоз на стока, който се извършва чрез воден, железопътен и/или въздушен транспорт и се налага претоварване:
• Вид на транспорта, от който се претоварва стоката;
• Дата, час и място на претоварване на стоката.
* Забележка. Данните по т. 2 се попълват само в случаи на чл. 12.
3. Данни за превозвач:
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП/VIN номер/друг номер;
• Име/наименование.
3.1. Лице, организиращо превоза:
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП/VIN номер/друг номер;
• Име/наименование.
4. Данни за транспортното средство:
• Регистрационен № на основно пътно превозно средство;
• Когато превозът се извършва от комбинация от превозни средства: регистрационен № на допълнително/и пътно/и превозно/и средство/а.
* Забележка. Данните по т. 2 и 3 за чуждестранните лица и за транспортните средства се попълват на латиница.
5. Данни за получател (получатели)/купувач (купувачи):
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/ служебен номер от регистъра на НАП;
• Име/наименование.
6. Данни за превозваната/ите стока/и. За всяка стока поотделно се декларират следните данни:
• Вид на стоката – описание на стоката и код по Комбинираната номенклатура на ЕС (КН);
• Мерна единица по КН за стоката с висок фискален риск;
• Количество на стоката:
– Бруто количество;
– Нето количество;
• Стойност на стоката в лв.
* Забележка. Данните за бруто количество на стоката не са задължителни за въвеждане.
• Адрес/и на натоварване на стоката;
• Дата и час на натоварване на стоката;
• Предназначение на превозваната стока с висок фискален риск:
– Доставка на стоката;
– Рекламация на стоката;
– Дарение на стоката;
– Обработка на стоката;
– Друго.
• Адрес/и на получаване/разтоварване на стоката;
• Дата и час на получаване/разтоварване на стоката.
7. Данни за лице за контакт:
• Имена;
• Телефонен номер.
8. Електронен адрес за кореспонденция на задълженото лице за производствата по фискален контрол.
9. Данни за декларатора.
10. Декларация:
„Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.“
Приложение № 5 към чл. 11, ал. 1
Предварително декларирани данни при превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на трета страна и завършва на територията на страната, след приключване на митническия режим и вдигане на стоката, от лицата по чл. 11, ал. 1 – 3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
1. Данни за вносител:
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП;
• Име/наименование.
2. Митническото учреждение; митническа декларация за поставяне на стоките под митнически режим.
3. Дата, час, място на продължаване на превоза на територията на страната.
4. Данни за превозвач:
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП/VIN номер/друг номер;
• Име/наименование.
4.1. Лице, организиращо превоза:
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП/VIN номер/друг номер;
• Име/наименование.
5. Данни за транспортното средство:
• Регистрационен № на основно пътно превозно средство;
• Когато превозът се извършва от комбинация от превозни средства: регистрационен № на допълнително/и пътно/и превозно/и средство/а.
* Забележка. Данните по т. 2 и 3 за чуждестранните лица и за транспортните средства се попълват на латиница.
6. Данни за получател (получатели):
• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП;
• Име/наименование.
* Забележка. Данни по т. 4 се попълват, в случай че получателят е различен от вносителя.
7. Данни за превозваната/ите стока/и.
За всяка стока поотделно се декларират следните данни:
• Вид на стоката – описание на стоката и код по Комбинираната номенклатура на ЕС (КН);
• Мерна единица по КН за стоката с висок фискален риск;
• Количество на стоката:
– Бруто количество;
– Нето количество;
• Стойност на стоката в лв.
* Забележка. Данните за бруто количество на стоката не са задължителни за въвеждане.
• Предназначение на превозваната стока с висок фискален риск:
– Доставка на стоката;
– Преминаване с претоварни операции;
– Друго.
• Адрес/и на получаване/разтоварване на стоката;
• Дата и час на получаване/разтоварване на стоката.
8. Данни за лице за контакт:
• Имена;
• Телефонен номер.
9. Електронен адрес за кореспонденция на задълженото лице за производствата по фискален контрол.
10. Данни за декларатора.
11. Декларация:
„Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.“
Приложение № 6 към чл. 14, т. 1
Приложение № 7 към чл. 14, т. 2

Приложение № 8 към чл. 16
Вх. № .......................
Дата .........................
УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 16 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България
от …………….........................................................…………………………………………………………………………………………………
…………………........................................................………………………………………………………………………………………………….
(име/наименование на лицето)

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК
по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК
по БУЛСТАТ/служебен номер
от регистъра на НАП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уведомявам Ви, че желая да анулирам подадените данни за превоз на стоки с висок фискален риск, деклариран с УНП .........................................................., тъй като превозът няма да бъде осъществен.
Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:
Подпис:
Приложение № 9 към чл. 19, ал. 3
Предварително деклариране на превоз, преминаващ през Република България

Приложение № 10 към чл. 34, ал. 4
ИСКАНЕ
ОТ ПОЛУЧАТЕЛ/КУПУВАЧ НА СТОКА С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/сл. номер от регистъра на НАП             
ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ                   
Адрес за кореспонденция: .................................................................................................................................
Адрес по чл. 8 от ДОПК: ..................................................................................................................................
Представлявано от .............................................................................................................................................
(имена на представителя/пълномощника)
І. На основание чл. 13, ал. 3, т. 1, изречение първо от ДОПК и във връзка с проверка на превоз на стока
с висок фискален риск, обективирана в протокол № ......... от ............... 20.... г., или деклариран превоз с уникален
номер за превоза ……………………………………………………………………………………
моля да бъдат променени данните за дата, час и място на получаване/разтоварване на стоката, както следва:

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/сл. номер на НАП/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ на получателя на стоката
Вид
Количество
Мерна единица
Стойност
Място на получаване
Дата на получаване
Час на получаване
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІІ. В случаите на претоварване на стоката на основание чл. 13, ал. 3, т. 1, изречение второ от ДОПК освен информацията по т. І посочвам регистрационния номер на транспортно средство, на което се претоварва стоката, рег. № ...................., място ................., дата ...................... и час .................. на претоварване на стоката.
Дата:
Час:
Подпис:
7396