Национална здравноосигурителна каса
брой: 83, от дата 3.10.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.57


Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
(обн., ДВ, бр. 109 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2022 г. и бр. 30 от 2023 г.; доп., бр. 57 от 2023 г.)
Националната здравноосигурителна каса и Българският фармацевтичен съюз чрез своите представители, определени на основание чл. 45, ал. 17 от Закона за здравното осигуряване, съответно с Решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-105 от 28.09.2022 г. и Решение на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз от 19.04.2023 г. приемат следния акт: Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, наричани за краткост „Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред“:
§ 1. В чл. 30 се създава ал. 5:
„(5) За определената на изпълнителя месечна сума по чл. 33, ал. 4 директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице изпраща по електронен път през информационната система на НЗОК „Известие след контрол“ за втория отчетен период на месеца, подписано с електронен подпис. Месечната сума се включва в известието като „Месечна сума по Методика по чл. 45, ал. 17, т. 4б от ЗЗО.“
§ 2. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Възложителят заплаща на изпълнителя за обработването на електронни предписания на отпуснати и отчетени:
1. ЛП, без протокол, заплащани от НЗОК 100 на сто – по 5,00 лв. за всяко отчетено електронно предписание на основание чл. 45, ал. 17, т. 4а от ЗЗО;
2. ЛП, с протокол, заплащани от НЗОК 100 на сто – по 6,00 лв. за всяко отчетено електронно предписание на основание чл. 45, ал. 17, т. 4а от ЗЗО.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Разликата между сумите по ал. 2, т. 1 и 2 и сумата от 4,00 лв. – за периода от 1.08.2023 г. до 30.09.2023 г. се заплаща от възложителя след отмяната на чл. 8, ал. 5 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10).“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Възложителят заплаща на изпълнителя на основание чл. 45, ал. 17, т. 4б от ЗЗО за дейности по отпускане на ЛП, МИ и ДХСМЦ в отдалечени, труднодостъпни райони или когато аптеката е единствен изпълнител за съответната дейност вобщина, или е с денонощен режим на работа сума в размер, определен в Методика за финансиране на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК/РЗОК в отдалечени, труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност в община, както и с денонощен режим на работа (Методика), която е приложение № 6 към Условия и ред.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Възложителят заплаща по реда на ал. 4 на изпълнител, който е включен в „Списък на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК/РЗОК в отдалечени, труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност в община, както и с денонощен режим на работа“ (Списък на аптеки). Списъкът се публикува на интернет страницата на НЗОК в раздел „Лекарства и аптеки“, подраздел „За търговци на дребно с лекарства (ТД) – аптеки.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 6.
6. Създава се алинея 7:
„(7) Притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, сключили договор с НЗОК, са длъжни да подават в Националния регистър по чл. 32, т. 1, буква „б“ информация за кода на продукта по чл. 4, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 г. за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба (ОВ, L 32/1 от 9 февруари 2016 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2016/161“. Данните от Националния регистър по чл. 32, т. 1, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 се обменят автоматизирано с информационната система на НЗОК и с Националната здравноинформационна система, като НЗОК не заплаща за отпуснати лекарствени продукти, за които не е подадена информация в Националния регистър по чл. 32, т. 1, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161.“
§ 3. В чл. 34 се създава ал. 8:
„(8) Изпълнителят издава дебитно известие към финансов отчет по ал. 1 за втория отчетен период на месеца в срок до два работни дни след изпращане на „Известие след контрол“ по чл. 30, ал. 5.“
§ 4. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 34, ал. 2“ да се четат „чл. 34“.
2. В ал. 2 думите „по чл. 34, ал. 2, 3 и 4“ да се четат „по чл. 34“.
§ 5. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Настоящите Условия и ред са със срок на действие от 1.10.2023 г. до 31.12.2023 г., с изключение на:
1. чл. 33, ал. 4 и 5 – за заплащане по Методиката – в сила от 1.08.2023 г.;
2. чл. 33, ал. 7 – в сила от 15.10.2023 г.“
2. В ал. 3, в т. 1 и 2 думите „30.09.2023 г.“ се заменят с „31.12.2023 г.“.
§ 6. В приложение № 3 (Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24 се създава ал. 5:
„(5) За определената на изпълнителя месечна сума по чл. 27, ал. 4 директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице изпраща по електронен път през информационната система на НЗОК „Известие след контрол“ за втория отчетен период на месеца, подписано с електронен подпис. Месечната сума се включва в известието като „Месечна сума по Методика по чл. 45, ал. 17, т. 4б от ЗЗО“.“
2. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
а) Алинея 2 се изменя така:
„(2) Възложителят заплаща на изпълнителя за обработването на електронни предписания на отпуснати и отчетени:
1. ЛП, без протокол, заплащани от НЗОК 100 на сто – по 5,00 лв. за всяко отчетено електронно предписание на основание чл. 45, ал. 17, т. 4а от ЗЗО;
2. ЛП, с протокол, заплащани от НЗОК 100 на сто – по 6,00 лв. за всяко отчетено електронно предписание на основание чл. 45, ал. 17, т. 4а от ЗЗО.“;
б) Създава се нова ал. 3:
„(3) Разликата между сумите по ал. 2, т. 1 и 2 и сумата от 4,00 лв. за периода от 1.08.2023 г. до 30.09.2023 г. се заплаща от възложителя след отмяна на чл. 8, ал. 5 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба № 10).“;
в) създава се ал. 4:
„(4) Възложителят заплаща на изпълнителя на основание чл. 45, ал. 17, т. 4б от ЗЗО за дейности по отпускане на ЛП, МИ и ДХСМЦ в отдалечени, труднодостъпни райони или когато аптеката е единствен изпълнител в община, или е с денонощен режим на работа сума в размер, определен в Методика за финансиране на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК/РЗОК в отдалечени, труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност в община, както и с денонощен режим на работа (Методика), която е приложение № 6 към Условия и ред.“;
г) създава се ал. 5:
„(5) Възложителят заплаща по реда на ал. 4 на изпълнител, който е включен в „Списък на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК/РЗОК в отдалечени, труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност в община, както и с денонощен режим на работа“ (Списък). Списъкът се публикува на интернет страницата на НЗОК в раздел „Лекарства и аптеки“, подраздел „За търговци на дребно с лекарства (ТД) – аптеки.“;
д) досегашната ал. 3 става ал. 6;
е) създава се ал. 7:
„(7) Притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, сключили договор с НЗОК, са длъжни да подават в Националния регистър по чл. 32, т. 1, буква „б“ информация за кода на продукта по чл. 4, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 г. за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба (ОВ, L 32/1 от 9 февруари 2016 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2016/161“. Данните от Националния регистър по чл. 32, т. 1, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 се обменят автоматизирано с информационната система на НЗОК и с Националната здравноинформационна система, като НЗОК не заплаща за отпуснати лекарствени продукти, за които не е подадена информация в Националния регистър по чл. 32, т. 1, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161.“
3.В чл.28 се създава ал. 8:
„(8) Изпълнителят издава дебитно известие към финансов отчет по ал. 1 за втория отчетен период на месеца в срок до два работни дни след изпращане на „Известие след контрол“ по чл. 24, ал. 5.“
4.В чл.29 се правят следните изменения:
1. в ал. 1 думите „чл. 28, ал. 2“ да се четат „чл. 28“;
2. в ал. 2 думите „по чл. 28, ал. 2, 3 и 4“ да се четат „по чл. 28“.
5. В чл. 53 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „30.09.2023 г.“ се заменят с „31.12.2023 г.“;
б) в т. 1 думите „30.09.2023 г.“ се заменят с „31.12.2023 г.“;
в) в т. 2 думите „30.09.2023 г.“ се заменят с „31.12.2023 г.“.
6. В преходните и заключителните разпоредби на Договора се създават § 10, 11 и 12:
„§ 10. Договорените средства по чл. 27, ал. 2, 3, 4 и 5 се заплащат на изпълнителя до 31.12.2023 г. съобразно сумите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.1 от Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. (ДВ, бр. 66 от 2023 г.).
§ 11. Настоящото допълнително споразумение е със срок на действие от 1.10.2023 г. до 31.12.2023 г., с изключение на:
1. чл. 27, ал. 4 и 5 – за заплащане по Методиката – в сила от 1.08.2023 г.;
2. чл. 27, ал. 7 – в сила от 15.10.2023 г.
§ 12. Заплащането на сумите по чл. 27, ал. 2 и 3 се извършва по следния ред:
1. Директорът на РЗОК или упълномощени от него служители изпраща/изпращат по електронен път през информационната система на НЗОК „Известия след контрол“.
2. Изпълнителят представя електронен финансов документ – дебитно известие към финансовия отчет за всеки отчетен период в срок до два работни дни след изпращане на „Известие след контрол“ по т. 1.
3. Електронните финансови документи по т. 2 се представят и подлежат на контрол и заплащане по реда на чл. 28 – 34.“
§ 7. Действието на договорите за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели се удължава чрез подписване на допълнително споразумение до сключване на нов договор, но не по-късно от 31.12.2023 г. Образецът на допълнително споразумение е в приложение към настоящите Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред.
§ 8. Допълнителните споразумения към сключените договори с търговците на дребно с лекарствени продукти влизат в сила от 1.10.2023 г. – за търговците на дребно, които имат сключени договори към датата на влизане в сила на настоящото изменение и допълнение на Условията и реда за сключване на договори. Допълнителните споразумения следва да бъдат подписани в срок до 15.10.2023 г.
§ 9. Сключените преди влизане в сила на настоящите Условия и ред договори с търговците на дребно се прекратяват считано от 16.10.2023 г., ако търговецът не е сключил допълнително споразумение за удължаване срока на договора си.
§ 10. При неподписване на допълнително споразумение в срок до 15.10.2023 г. се сключва срочно допълнително споразумение за периода от 1.10.2023 г. до 15.10.2023 г. включително, след което договорът се счита за прекратен.
§ 11. Настоящите Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК влизат в сила от 1.10.2023 г., с изключение на:
1. чл. 33, ал. 4 и 5 – в сила от 1.08.2023 г.;
2. чл. 33, ал. 7 – в сила от 15.10.2023 г.
§ 12. В допълнителните разпоредби на Условия и ред се създава чл. 70:
„Чл. 70.Договорените средства по чл. 33, ал. 2, 3, 4 и 5 се заплащат на изпълнителя до 31.12.2023 г. съобразно сумите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.1 от Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. (ДВ, бр. 66 от 2023 г.).“
§ 13. Заплащането на сумите по чл. 33, ал. 2 и 3 се извършва по следния ред:
1. Директорът на РЗОК или упълномощени от него служители изпраща/изпращат по електронен път през информационната система на НЗОК „Известия след контрол“.
2. Изпълнителят представя електронен финансов документ – дебитно известие към финансовия отчет за всеки отчетен период в срок до два работни дни след изпращане на „Известие след контрол“ по т. 1.
3. Електронните финансови документи по т. 2 се представят и подлежат на контрол и заплащане по реда на чл. 34 – 40.

За НЗОК:
Владимир Афенлиев
Зоя Вълева
Милена Цонева
Вирджиния Вълкова
Кирил Обрешков
Ваня Илиева
Евгения Стойчева
София Георгиева
Лъчезара Манева
За БФС:
маг.-фарм. Светослав Крумов
маг.-фарм. Анжела Мизова
маг.-фарм. Валентин Петков
маг.-фарм. Маргарита Грозданова
маг.-фарм. Димитрия Стайкова
маг.-фарм. Ростислав Курдов
маг.-фарм. Вергиния Лазарова
маг.-фарм. Йордан Славчев
маг.-фарм. Стефан Минков

Приложение към § 7
към Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
КЪМ ДОГОВОР № ………………..……/…………………
ЗА ОТПУСКАНЕ НА
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
Днес, ………………. 202... г., в гр. ....……………........................................................................………..
между НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, гр. София 1407, ул. Кричим № 1, БУЛСТАТ: 121858220, представлявана на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗО от .......................... – директор на Районна здравноосигурителна каса – гр. .....................,
седалище и адрес на РЗОК: гр. ....................................................................................................................... ,
ул. .............................................................................................................................  № ………, тел.: ……………....,
факс: ….………………………………………………………., e-mail: ........................................................................................ ,
наричана за краткост по-долу „възложител“ – от една страна,
и ........................................................................................................................................................................... ,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество, вид на търговеца, седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти)
представляван от ................................................................................................................................................
(имена по документ за самоличност)
в качеството му на ............................................................................................................................................ ,
ЕИК .................................................................................................................................................................... ,
Банкова сметка: ................................................................................................................................................ ,
Банка: ................................................................................................................................................................. ,
BIC ...................................................................................................................................................................... ,
IBAN ................................................................................................................................................................... ,
открита на името на: .........................................................................................................................................
Тел.: ......................../факс: ................................................................................................................................ ,
e-mail: .............................. , притежаващ разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти
в аптека № .........../
дата ...................,
издадено от .........................................................................................................................................................
Адрес на аптеката:
област .........................., община ....................................................................................................................... ,
населено място: гр./с. ....................................................................................................................................... ,
ул. ...............................................................................................................................................  № …………………,
тел.: ................................................................................................................................... , факс: …....…………….,
ръководител на аптеката:
маг.-фарм. .......................................................................................................................................................... ,
(имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител на аптеката .........................................................................
Адрес за кореспонденция (на търговеца): ....................................................................................................................... ,
тел.: ................................., факс: ....................................................................................................................... ,
E-mail: ................................................................................................................... , моб. телефон: …….…………..
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: ........................................................................................................ ,
наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ – от друга страна,
на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. и в съответствие със съгласуваните между НЗОК и БФС изменения и допълнения в образец на типов договор – приложение № 3 от Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (Наредба № 10), както и на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от договора,
СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ПОСОЧЕНИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат следните изменения и допълнения на посочените по-долу клаузи от договора:
§ 1. В чл. 24 се създава ал. 5:
„(5) За определената на изпълнителя месечна сума по чл. 27, ал. 4 директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице изпраща по електронен път през информационната система на НЗОК „Известие след контрол“ за втория отчетен период на месеца, подписано с електронен подпис. Месечната сума се включва в известието като „Месечна сума по Методика по чл. 45, ал. 17, т. 4б от ЗЗО.“
§ 2. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Възложителят заплаща на изпълнителя за обработването на електронни предписания на отпуснати и отчетени:
1. ЛП, без протокол, заплащани от НЗОК 100 на сто – по 5,00 лв. за всяко отчетено електронно предписание на основание чл. 45, ал. 17, т. 4а от ЗЗО;
2. ЛП, с протокол, заплащани от НЗОК 100 на сто – по 6,00 лв. за всяко отчетено електронно предписание на основание чл. 45, ал. 17, т. 4а от ЗЗО.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Разликата между сумите по ал. 2, т. 1 и 2 и сумата от 4,00 лв. за периода от 1.08.2023 г. до 30.09.2023 г. се заплаща от Възложителя след отмяната на чл. 8, ал. 5 от Наредба № 10.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Възложителят заплаща на изпълнителя на основание чл. 45, ал. 17, т. 4б от ЗЗО за дейности по отпускане на ЛП, МИ и ДХСМЦ в отдалечени, труднодостъпни райони или когато аптеката е единствен изпълнител в община или е с денонощен режим на работа, сума в размер, определен в Методика за финансиране на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК/РЗОК в отдалечени, труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност в община, както и с денонощен режим на работа (Методика), която е приложение № 6 към Условия и ред.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) Възложителят заплаща по реда на ал. 4 на изпълнител, който е включен в „Списък на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК/РЗОК в отдалечени, труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност в община, както и с денонощен режим на работа“ (Списък). Списъкът се публикува на интернет страницата на НЗОК в раздел „Лекарства и аптеки“, подраздел „За търговци на дребно с лекарства (ТД) – аптеки“.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 6.
6. Създава се ал. 7:
„(7) Притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, сключили договор с НЗОК, са длъжни да подават в Националния регистър по чл. 32, т. 1, буква „б“ информация за кода на продукта по чл. 4, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 г. за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба (ОВ, L 32/1 от 9 февруари 2016 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) 2016/161“. Данните от Националния регистър по чл. 32, т. 1, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 се обменят автоматизирано с информационната система на НЗОК и с Националната здравноинформационна система, като НЗОК не заплаща за отпуснати лекарствени продукти, за които не е подадена информация в Националния регистър по чл. 32, т. 1, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161.“
§ 3. В чл. 28 се създава ал. 8:
„(8) Изпълнителят издава дебитно известие към финансов отчет по ал. 1 за втория отчетен период на месеца в срок до два работни дни след изпращане на „Известие след контрол“ по чл. 24, ал. 5.“
§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 28, ал. 2“ да се четат „чл. 28“.
2. В ал. 2 думите „по чл. 28, ал. 2, 3 и 4“ да се четат „по чл. 28“.
§ 5. В чл. 53 се правят следните изменения:
а) в основния текст думите „30.09.2023 г.“ се заменят с „31.12.2023 г.“;
б) в т. 1 думите „30.09.2023 г.“ се заменят с „31.12.2023 г.“;
в) в т. 2 думите „30.09.2023 г.“ се заменят с „31.12.2023 г.“.
§ 6. В преходните и заключителните разпоредби на Допълнителното споразумение се създават § 10, 11 и 12:
„§ 10. Договорените средства по чл. 27, ал. 2, 3, 4 и 5 се заплащат на изпълнителя до 31.12.2023 г. съобразно сумите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.1 от Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. (ДВ, бр. 66 от 2023 г.).
§ 11. Настоящото допълнително споразумение е със срок на действие от 1.10.2023 г. до 31.12.2023 г., с изключение на:
1. член 27, ал. 4 и 5 за заплащане по Методиката – в сила от 1.08.2023 г.;
2. член 27, ал. 7 – в сила от 15.10.2023 г.
§ 12. Заплащането на сумите по чл. 27, ал. 3, т. 2 се извършва след отмяната на чл. 8, ал. 5 от Наредба № 10 по следния ред:
1. Директорът на РЗОК или упълномощени от него служители изпраща/изпращат по електронен път през информационната система на НЗОК „Известия след контрол“.
2. Изпълнителят представя електронен финансов документ – дебитно известие към финансовия отчет, за всеки отчетен период в срок до два работни дни след изпращане на „Известие след контрол“ по т. 1.
3. Електронните финансови документи по т. 2 се представят и подлежат на контрол и заплащане по реда на чл. 28 – 34.“
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:              ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
………………………...........     ………............…………………
ДИРЕКТОР                                 (подпис на
НА РЗОК:                               представителя и
………………………...........        печат на изпълнителя)
ГЛ. СЧЕТОВО-                     РЪКОВОДИТЕЛ НА
ДИТЕЛ:                                     АПТЕКАТА:
……………………….........              ………............…………………
ЮРИСКОНСУЛТ:               (подпис на ръководителя
………………………...........          на аптеката и
                                          печат на аптеката)
„Приложение № 6
към чл. 33, ал. 4от Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
Методика
за финансиране на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК/РЗОК в отдалечени, труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност в община, както и с денонощен режим на работа
_______________ /_______________  2023 г.
Чл. 1. (1) Настоящата Методиказа финансиране на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК/РЗОК в отдалечени, труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност в община, както и с денонощен режим на работа, наричана по-долу за краткост „Методика“, се издава на основание чл. 45, ал. 17, т. 4б от Закона за здравното осигуряване и е част от Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК (Условия и ред).
(2) Средствата за финансиране по Методиката са посочени в чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.1 от Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. и са в размер общо на 2 млн. лв.
(3) Средствата за финансиране по ал. 2 се разпределят по месеци на дейност за периода август – ноември 2023 г., платими през периода септември – декември, като общият месечен размер на средствата за заплащане на аптеки, определени по реда на тази Методика, е в размер на 500 000 лв.
Чл. 2. (1) Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК/РЗОК, месечна сума, определена по реда на настоящата Методика, ако аптеките отговарят на изискванията на чл. 3 и е налицеминимум едно от следните обстоятелства:
1. аптеката изпълнява дейности в отдалечен район по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Методиката;
2. аптеката се намира в труднодостъпно населено място по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Методиката;
3. аптеката е единствен изпълнител за съответната дейност по договор с НЗОК/РЗОК за територията на общината по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на Методиката;
4. аптеката е с денонощен режим на работа по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителната разпоредба на Методиката.
Чл. 3. (1) Обстоятелствата по чл. 2 се установяват въз основа на договорите, сключени между аптеките и НЗОК/РЗОК.
(2) Аптеките, които отговарят на изискванията, посочени в чл. 2, следва да разполагат с необходимия персонал от магистър-фармацевти, съответващ на декларираното работно време.
(3) Аптеките, които отговарят на изискванията, посочени в чл. 2, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Методиката, следва да са с работно време не по-малко от 40 часа седмично.
Чл. 4. Като дейности по договор с НЗОК/РЗОК се определят дейностите по отпускане на лекарствени продукти (ЛП), медицински изделия (МИ) и диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ) за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК при условията и по реда на чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, включително дейностите по отпускане на:
1. основна група лекарства (без предписваните по протокол);
2. ЛП, предписвани по Протокол от група IА;
3. ЛП, предписвани по Протокол от група IВ;
4. ЛП, предписвани по Протокол от група IC за поддържаща хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания;
5. ЛП, предписвани по Протокол от група IC – аналогови инсулини;
6. ЛП, предписвани по Протокол от група IC, предназначени за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти;
7. ЛП от група IС без тези за поддържаща хормонална терапия, аналогови инсулини и трансплантирани пациенти;
8. ЛП, съдържащи едно активно вещество (монопродукти) за лечение на заболяването есенциална хипертония с МКБ код I0;
9. ЛП, съдържащи лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и № 3 на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите;
10. ЛП за домашно лечение на задължително осигурени лица с диагноза COVID-19;
11. диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ);
12. МИ за стомирани болни;
13. МИ – тест-ленти;
14. МИ – превръзки за булозна епидермолиза;
15. МИ за прилагане с инсулинова помпа;
16. сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата;
17. интермитентни катетри.
Чл. 5. (1) НЗОК изготвя списък на аптеките, които отговарят на изискванията по чл. 2 и 3 от Методиката, озаглавен Списък на аптеки, които изпълняват дейности по договор с НЗОК/РЗОК в отдалечени, труднодостъпни райони или са единствен изпълнител за съответната дейност в община, както и с денонощен режим на работа (Списък на аптеки).
(2) Списъкът по ал. 1 съдържа: № по ред; име на РЗОК; община; населено място; аптека № (НЗОК); наименование на аптека; брой точки за показател „аптека в отдалечен район“; брой точки за показател „аптека в труднодостъпно населено място“; брой точки за показател „аптека – единствен изпълнител за съответната дейност по договор с НЗОК/РЗОК за територията на общината“; брой точки за показател „аптека с денонощен режим на работа“; общ брой точки; забележки (попълва се номерът на дейността по чл. 4 от Методиката, за която аптеката е единствен изпълнител за съответната дейност по договор с НЗОК/РЗОК за територията на общината и др.).
(3) За целите на актуализацията по ал. 4 аптеките представят в РЗОК до края на всеки месец на дейност информация за настъпили промени в обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.
(4) В срок до третия работен ден на всеки календарен месец РЗОК предоставя на НЗОК информацията по ал. 3.
(5) В срок до седмия работен ден на всеки календарен месец Списъкът на аптеки се актуализира и се публикува на интернет страницата на НЗОК в раздел „Лекарства и аптеки“, подраздел „За търговци на дребно с лекарства (ТД) – аптеки“.
(6) В случай че в списъка по ал. 1 не е включена аптека, която отговаря на изискванията по чл. 2 и 3, аптеката следва да подаде заявление в свободен текст за включване в Списъка, като се посочат обстоятелствата по чл. 2 и 3 от Методиката, на които аптеката отговаря. Заявлението се подава в съответната РЗОК, с която аптеката има сключен договор.
Чл. 6. (1) НЗОК публикува на интернет страницата на НЗОК в раздел „Лекарства и аптеки“, подраздел „За търговци на дребно с лекарства (ТД) – аптеки“ Списък на труднодостъпните населени места, съдържащ данни от областни аптечни карти, изготвени по „Методика за изработване на Областна аптечна карта“, утвърдена със Заповед № РД-01-274 от 28.06.2022 г. на министъра на здравеопазването, селектиран по критерий „Труднодостъпно населено място“.
(2) Списъкът по ал. 1 съдържа: № по ред, област, община – код (ЕКАТТЕ), населено място.
(3)Списъкът на труднодостъпните населени места по ал. 1 се актуализира при необходимост.
Чл. 7. (1)Средствата за финансиране по чл. 1, ал. 2 се разпределят пропорционално по месеци, което формира определения месечен размер на средствата (М) съгласно чл. 1, ал. 3.
(2)За всяка аптека, включена в Списъка на аптеки, се определя сумарен брой точки (Ti) от критериите по формулата:
Тi = t1 + t2 + t3 + t4,
където i е от 1 до n
n – броят на аптеките, включени в Списъка на аптеки.
(3) За всяко от условията по чл. 2, ал. 1 се определя еднакъв брой точки, както следва:
1. за аптеки в „отдалечени места“ – (t1) – 17 точки;
2. за аптека в „труднодостъпни“ населени места (t2) – 17 точки;
3. за аптека – единствен изпълнител за съответната/ите дейност/и в община (t3) – по 1 точка за всяка една от дейностите по чл. 4 от Методиката. Ако аптеката е единствена в общината и изпълнява всички дейности по чл. 4, то общият сбор точки по този критерий е 17 точки;
4. за аптека с денонощен режим на работа (t4) – 17 точки.
(4) При сумиране на броя точки на всяка от аптеките се формира общ брой точки за всички аптеки, сключили договор с НЗОК, отговарящи на критериите по настоящата Методика (OT):
OT = T1 + T2 + Tn, където n е броят на аптеките, включени в Списъка на аптеки.
(5)Стойността на една точка (S) се изчислява, като се раздели месечният размер на средствата (М) на общия брой точки OT:
S = M/OT.
(6) Месечната сума (Ci) за всяка аптека за заплащане по настоящата Методика се получава, като се умножи броят точки на аптеката (Тi) по стойността на една точка (S):
Ci = Ti*S, където i е от 1 до n.
Чл. 8. Месечната сума по Методиката се заплаща на аптеката по реда и в сроковете, регламентирани в глава шеста от Условия и ред.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на настоящата Методика:
1.„Аптека, изпълнител на дейности в отдалечен район“ – единствена аптека, изпълняваща дейности по договор с НЗОК/РЗОК в населено място, отдалечено от друго населено място, в което има аптека/и, изпълняваща/и дейности по договор с НЗОК, на разстояние 20 км или повече за селища, разположени в равнинна местност, и на 15 км или повече – за селища, разположени в хълмиста или планинска местност. Наличието на критерия „отдалеченост“ се удостоверява с Пътна карта, а характеристиката на района – с Наредба № 14 от 1.04.2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони. Определените аптеки се съгласуват със съответната РФК на БФС, на територията на която се намира аптеката.
2.„Аптека, изпълнител на дейности в труднодостъпен район“ – аптеката/ите, изпълняваща/и дейности по договор с НЗОК, се намира в населено място, което е труднодостъпно населено място по смисъла на утвърдената със Заповед № РД-01-274 от 28.06.2022 г. на министъра на здравеопазването „Методика за изработване на Областна аптечна карта“.
3. „Аптека, единствен изпълнител за съответната дейност в община“ – аптеката, изпълняваща дейности по договор с НЗОК, е единствен изпълнител на дейност/и по договор с НЗОК в рамките на една община.
4.„Аптека с денонощен режим на работа“ – аптека, изпълняваща дейности по договор с НЗОК, с непрекъснато работно време.
Заключителна разпоредба
§ 2. Настоящата Методика влиза в сила от 1.08.2023 г. и се прилага до 31.12.2023 г.“
7331