Народно събрание
брой: 82, от дата 29.9.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.29


Решение за приемане на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

 

РЕШЕНИЕ
за приемане на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроект
за изменение и допълнение на Конституцията на Република България
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Приема Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, както следва:
Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение
на Конституцията на Република България
Чл. 1. (1) Законопроектът за изменение и допълнение на Конституцията на Република България се обсъжда и приема от Народното събрание на три гласувания в различни дни съгласно чл. 155, ал. 1 от Конституцията на Република България.
(2) Срокът по чл. 154, ал. 2 от Конституцията на Република България започва да тече от деня на внасянето на законопроекта по ал. 1.
Чл. 2. (1) Комисията по конституционни въпроси е водеща комисия. На сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание се публикуват стенографските протоколи от заседанията й, докладите на комисията, както и становищата и предложенията, постъпили по законопроекта.
(2) Заседанията на комисията се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 3. (1) На първо гласуване законопроектът се разглежда, след като Народното събрание изслуша доклада на комисията. Вносителите представят мотивите към законопроекта в рамките на 20 минути.
(2) При първото гласуване законопроектът се обсъжда и гласува по принцип и в цялост. Обсъждането протича при условията и по реда, предвидени за обсъждане на законопроекти при първо гласуване, като разполагаемото време на парламентарните групи се удвоява.
(3) Законопроектът е приет на първо гласуване, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители.
(4) Ако законопроектът получи по-малко от три четвърти, но не по-малко от две трети от гласовете на всички народни представители, се поставя за ново разглеждане не по-рано от два и не по-късно от пет месеца. При новото разглеждане законопроектът се приема, ако за него са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители.
Чл. 4. (1) Народните представители могат да правят писмени предложения за изменение и допълнение в приетия на първо гласуване законопроект в сроковете по чл. 80, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Срокът не може да бъде по-кратък от 7 дни. Не се разглеждат предложения, които излизат извън предметния обхват на приетия на първо гласуване законопроект.
(2) Комисията внася в Народното събрание доклад, който съдържа направените в срок писмени предложения на народни представители и становището на комисията по тях.
(3) При второто гласуване законопроектът се обсъжда и приема текст по текст при условията и по реда на чл. 81 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(4) В случая по чл. 3, ал. 3 законопроектът се смята за приет на второ гласуване, ако за всеки текст са гласували три четвърти от всички народни представители.
(5) Когато законопроектът е приет на първо гласуване по реда на чл. 3, ал. 4, за приети на второ гласуване се смятат текстовете, за които са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители.
(6) Текстовете, които не са подкрепени от две трети от всички народни представители, се смятат за отхвърлени.
Чл. 5. (1) Между второ и трето гласуване не се правят предложения по текстовете. След второто гласуване комисията представя текста за трето гласуване, в който тя може да предлага само редакционно-технически поправки.
(2) Третото гласуване е гласуване на законопроекта в цялост. Гласуването е поименно.
(3) В случая по чл. 4, ал. 4 законопроектът е приет на трето гласуване, ако за него са гласували три четвърти от всички народни представители.
(4) В случая по чл. 4, ал. 5 законопроектът е приет на трето гласуване, ако за него са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители.
2. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 25 септември 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
7253