Община с. Ценово   с. Ценово, област Русе
брой: 78, от дата 12.9.2023 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.81


Решение № 447 от 30 август 2023 г.

 

ОБЩИНА С. ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 447 от 30 август 2023 г.
На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – с. Ценово, одобрява окончателния проект на общ устройствен план на община Ценово заедно с правилата и нормативите по неговото прилагане.
На основание чл. 127, ал. 12 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – с. Ценово, пред Административния съд – Русе.
Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ценово.
Председател: Г. Георгиев
6961