Министерски съвет
брой: 34, от дата 8.5.2009 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.63


Постановление № 97 от 23 април 2009 г. за прехвърляне на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за финансово осигуряване на подготовката и провеждането на Срещата на върха “Природен газ за Европа: сигурност и партньорство”, София, 24 - 25 април 2009 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 ОТ 23 АПРИЛ 2009 Г.
за прехвърляне на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за финансово осигуряване на подготовката и провеждането на Срещата на върха “Природен газ за Европа: сигурност и партньорство”, София, 24 - 25 април 2009 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Министърът на финансите да прехвърли допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за финансово осигуряване на подготовката и провеждането на Срещата на върха “Природен газ за Европа: сигурност и партньорство”, София, 24 - 25 април 2009 г., както следва:
1. по бюджета на Министерството на външните работи - 1 404 500 лв.;
2. по бюджета на Министерството на вътрешните работи - 200 000 лв.;
3. по бюджета на Националната служба за охрана - 380 000 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2009 г.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на външните работи, на министъра на вътрешните работи и на началника на Националната служба за охрана да извърши налагащите се промени по бюджетите за 2009 г. на Министерството на външните работи, на Министерството на вътрешните работи и на Националната служба за охрана по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Чл. 4. Министерството на външните работи да издаде визи за участниците в срещата и за акредитираните журналисти, за които между Република България и съответната държава има визов режим, без заплащане на такси.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на външните работи и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 16 април 2009 г.
Министър-председател:  Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
6252