Министерски съвет
брой: 76, от дата 5.9.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.14


Постановление № 123 от 31 август 2023 г. за допълнение на Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността, приета с Постановление № 262 на Министерския съвет от 2009 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 31 АВГУСТ 2023 Г.
за допълнение на Наредбата за Единната информационна система за противодействие на престъпността, приета с Постановление № 262 на Министерския съвет от 2009 г.
(ДВ, бр. 90 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2014 г., бр. 20 от 2021 г. и бр. 47 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Параграф единствен. В чл. 8, ал. 2, т. 5 след думата „продължително“ се поставя запетая и се добавя „дългосрочно и постоянно“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
6800