Министерство на земеделието и храните
брой: 74, от дата 29.8.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.4


Наредба № 12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 12 от 23 август 2023 г.
за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ).
Чл. 2. Контролът при употребата на ПРЗ се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
Чл. 3. Продуктите за растителна защита се употребяват, когато са разрешени за пускане на пазара и употреба чрез разрешение, издадено от изпълнителния директор на БАБХ за периода, за който важи разрешението.
Чл. 4. Продуктите за растителна защита се употребяват при условията на глава пета, раздел IX от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и настоящата наредба.
Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Чл. 5. Продуктите за растителна защита се употребяват:
1. в съответствие с разрешението за употреба и по начина, указан в етикета;
2. по начин, който не допуска увреждането на други растения и растителни продукти и не застрашава здравето на хората и животните, околната среда и биоразнообразието;
3. съгласно принципите на добрата растителнозащитна практика по култури в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ЗЗР.
Чл. 6. (1) Продуктите за растителна защита се употребяват с оборудване за тяхното прилагане и специализирана наземна (конвенционална или механизирана) и/или авиационна техника.
(2) Оборудването по ал. 1, с изключение на гръбните пръскачки, се проверява периодично съгласно чл. 10б и чл. 10в от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и Наредба № 5 от 2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита (ДВ, бр. 11 от 2016 г.).
(3) Почистването на техниката и оборудването за прилагане на ПРЗ се извършва непосредствено след всяко третиране на места и по начин, който не замърсява околната среда.
Чл. 7. При употребата на ПРЗ от земеделските стопани върху земеделски площи задължително се спазват:
1. отстояния от населените места в зависимост от посоката на вятъра и вида на използваната техника за третиране:
а) с конвенционална или механизирана наземна техника и оборудване за прилагане на ПРЗ – не по-малко от 50 м, когато посоката на вятъра е обратна на населеното място, и не по-малко от 150 м, когато посоката на вятъра е към населеното място;
б) с авиационна техника и оборудване за прилагане на ПРЗ – не по-малко от 200 м, когато посоката на вятъра е обратна на населеното място, и не по-малко от 800 м, когато посоката на вятъра е към населеното място;
2. условия и мерки за ограничаване на риска, определени при разрешаването на ПРЗ и посочени в етикета на продукта.
Чл. 8. (1) Продуктите за растителна защита се прилагат:
1. с конвенционална или механизирана наземна техника при скорост на вятъра до 5 м/сек, когато оборудването за прилагане на ПРЗ осигурява намаляване отнасянето на струята, и до 2 м/сек без такова оборудване;
2. с авиационна техника съгласно чл. 110 от ЗЗР.
(2) Забранява се прилагането на ПРЗ:
1. при температура на въздуха, по-висока от 25°С, измерена на сянка;
2. с конвенционална или механизирана наземна техника – при скорост на вятъра над 5 м/сек;
3. с авиационна техника – при скорост на вятъра над:
а) 2 м/сек при третиране с хербициди, десиканти и дефолианти;
б) 5 м/сек при третиране с инсектициди, фунгициди и растежни регулатори;
в) при пълно безветрие;
г) при температурна инверсия.
Чл. 9. (1) Продуктите за растителна защита се употребяват в съответната концентрация или доза за употреба, одобрена при разрешаването на ПРЗ.
(2) Приготвянето на работния разтвор се извършва на специално определено за това място, безопасно за околната среда и при спазване на указанията, посочени в етикета на ПРЗ.
(3) Местата, на които се приготвя работният разтвор за третиране на земеделски площи, трябва да са на разстояние не по-малко от:
1. 100 м от административни и жилищни сгради, регистрирани животновъдни обекти, в т.ч. и пчелини, предприятия за производство на фураж и храни за животни, складове за съхранение на фураж и на растения и растителни продукти;
2. 200 м от повърхностни водни обекти, водоизточници и вододайни зони;
3. 25 м от напоителни канали;
4. 100 м от защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, на чиито територии е забранено използването на ПРЗ.
(4) Работният разтвор от ПРЗ от професионална категория на употреба се приготвя от лице със сертификат по чл. 83 от ЗЗР, като се използват подходящи лични предпазни средства при спазване изискванията, посочени в етикета на продукта.
(5) Неупотребеното количество работен разтвор се третира като отпадък съгласно указанията, посочени в етикета на продукта, и съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Чл. 10. (1) Лицата, които употребяват ПРЗ, са длъжни да съхраняват празните опаковки от продуктите на закрито в специално обособени и обезопасени за целта места и в съответствие с разпоредбите на ЗУО.
(2) Празните контейнери от ПРЗ предварително се изплакват трикратно с вода, която се добавя в резервоара на пръскачката при приготвяне на работния разтвор.
(3) Употребените опаковки от ПРЗ се привеждат във вид, негоден за повторна употреба, в съответствие с указанията, посочени в етикета на продукта, и съгласно разпоредбите на ЗУО.
(4) Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне и депониране на празни опаковки от ПРЗ.
(5) Земеделският стопанин съхранява продуктите за растителна защита в склад за съхранение на ПРЗ съгласно чл. 20 от Наредба № 3 от 2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита (ДВ, бр. 64 от 2017 г.) (Наредба № 3 от 2017 г.).
Чл. 11. (1) Земеделските стопани и професионалните потребители на ПРЗ са длъжни да водят записи за всяка употреба на ПРЗ, адюванти и биологични агенти при спазване изискванията на чл. 115а от ЗЗР.
(2) Записите по ал. 1 се вписват в „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“ по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ и публикуван на интернет страницата на БАБХ.
(3) Дневникът по ал. 2 може да се води на хартиен и/или електронен носител, като при необходимост земеделските стопани предоставят на контролните органи копие или разпечатка от него, заверени с подпис.
(4) При използване на ПРЗ от първа професионална категория на употреба записът или разпечатката се заверява от лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“.
(5) Записите по ал. 1 съдържат най-малко информация за:
1. местонахождението на площите със земеделските култури;
2. вида и фенофазата на отглежданата култура;
3. данните от проведени наблюдения относно появата, развитието, плътността или степента на нападение от вредители;
4. употребените ПРЗ и адюванти – дата, доза и/или концентрация на приложение, техника и търговско наименование за всеки продукт;
5. използваните биоагенти – дата, вид, латинско наименование и търговско наименование, когато е приложимо;
6. дата на прибиране на реколтата;
7. броя на взетите проби и резултатите от извършени анализи от растения, растителни продукти и почвени анализи, когато е приложимо.
(6) Земеделските стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), водят дневника по ал. 2 за всеки отделен блок на земеделското стопанство, регистриран в Системата за идентификация на земеделските парцели.
(7) В деня на всяко извършено наблюдение на площи, вземане на проби и/или проведени растителнозащитни мероприятия с ПРЗ, включително третиране на семена, дневникът по ал. 2 се попълва от земеделските стопани, предоставя се на контролните органи при поискване и се съхранява най-малко три години от последното вписване.
(8) За целите на самоконтрола земеделските стопани изследват поне една растителна проба от всеки вид земеделска продукция за остатъци най-малко от приложените върху нея пестициди през предходната и текущата година, непосредствено преди прибиране на реколтата, и предоставят лабораторните резултати от анализ на следващите участници от агрохранителната верига.
(9) За отразяване на проведените растителнозащитни мероприятия с ПРЗ и торене, както и за проследяване движението на ПРЗ и торове до краен потребител, се създава уеб базирана платформа, администрирана и поддържана от БАБХ, която служи и за изготвяне на статистическа информация.
(10) С цел изготвяне на статистическа информация в съответствие с чл. 17а от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ, L 87/164 от 31 март 2009 г.) БАБХ предоставя достъп до данните в платформата по ал. 9 на представители на отдел „Агростатистика“ към Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в Министерството на земеделието и храните.
Чл. 12. Реколтата се прибира след изтичането на карантинния срок, посочен в етикета на ПРЗ.
Чл. 13. Физическите или юридическите лица, които извършват услугата „Пръскане с ПРЗ на земеделски култури“, трябва да отговарят на следните условия:
1. да имат сключен писмен договор със собственика или ползвателя на земеделския имот, в който е посочен номерът на имота, землището, декарите, земеделска култура, фенофаза, вредител, ПРЗ, доза, карантинен срок и други относими, по преценка на страните по договора, данни;
2. да притежават сертификат по чл. 83 от ЗЗР;
3. да използват специализирана техника и оборудване за прилагане на ПРЗ, които да отговарят на изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и/или на Закона за гражданското въздухоплаване;
4. да записват в дневника по чл. 11, ал. 2 данните за извършеното растителнозащитно мероприятие с ПРЗ.
Глава трета
ВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ
Чл. 14. (1) Продуктите за растителна защита могат да се употребяват чрез въздушно пръскане само след извършена от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) оценка на риска в съответствие с ал. 2, на база на която директорът на областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) издава писмено разрешение при условията, определени в чл. 109 от ЗЗР.
(2) Оценката на риска по ал. 1 се извършва от ЦОРХВ съгласно чл. 9, параграф 2, буква „б“ от Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (OB, L 309 от 24 ноември 2009 г.), при условията и по реда на Наредба № 5 от 2021 г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (ДВ, бр. 16 от 2021 г.).
(3) Оценката на риска по ал. 1 и 2 се извършва в двумесечен срок от получаване на заявлението.
(4) Лицето от персонала на авиационния оператор, което ще извършва въздушното пръскане с ПРЗ от професионална категория на употреба, трябва да отговаря на изискването на чл. 109, ал. 2, т. 4 от ЗЗР.
(5) За получаване на разрешение по ал. 1 земеделските стопани подават заявление по образец до съответната ОДБХ, на чиято територия се намира площта, при спазване на изискванията на чл. 110, ал. 1 от ЗЗР.
(6) Към заявлението по ал. 5 се прилагат:
1. документите по чл. 110, ал. 2 от ЗЗР;
2. документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1 от ЗЗР, когато плащането не е извършено по електронен път.
(7) При спешна необходимост заявлението по ал. 5 може да бъде подадено в срока, посочен в чл. 110, ал. 6 от ЗЗР.
(8) Заявлението по ал. 5 се подава лично или чрез упълномощен представител, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(9) При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя или упълномощения представител. Проверката на самоличността на заявителя при подаване на заявление на хартиен носител се извършва от служител на ОДБХ, който приема заявлението, чрез съпоставяне на данните на заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за самоличност на заявителя.
(10) Проверка на самоличността на заявителя при подаване на заявлението по електронен път се извършва чрез съпоставяне на името на заявителя, посочено в заявлението, и името, съдържащо се в удостоверението за електронен подпис, което придружава електронния подпис на заявлението.
Чл. 15. (1) Когато при административната проверка по чл. 14 не са установени несъответствия и когато са спазени изискванията на чл. 109 от ЗЗР, директорът на ОДБХ или оправомощено от него лице издава разрешение по чл. 14, ал. 1 в срока, посочен в чл. 110, ал. 4 от ЗЗР.
(2) Разрешението по чл. 14, ал. 1 се издава за срока, посочен в чл. 110, ал. 5 от ЗЗР, и се вписва в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 8 от ЗЗР.
Чл. 16. (1) Когато заявлението не е по образец или има непълноти и/или неточности в него, длъжностни лица от ОДБХ писмено уведомяват заявителя в еднодневен срок от постъпване на заявлението.
(2) В еднодневен срок от получаване на уведомлението заявителят следва да отстрани непълнотите и/или неточностите.
(3) Когато заявителят не отстрани непълнотите и/или неточностите в срока по ал. 2 или не са спазени изискванията на чл. 109 от ЗЗР, директорът на ОДБХ или оправомощено от него лице, с уведомително писмо до заявителя, мотивирано отказва издаването на разрешение по чл. 14, ал. 1 в срока, посочен в чл. 110, ал. 4 от ЗЗР.
(4) Отказът по ал. 3 се съобщава на заявителя и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 17. Въздушното пръскане се извършва в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване.
Чл. 18. Областните дирекции по безопасност на храните съхраняват данни за подадените заявления, издадените разрешения и направените откази за издаване на разрешение за срок от 5 години.
Глава четвърта
ФУМИГАЦИЯ И ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ
Раздел I
Употреба на продукти за растителна защита при фумигация
Чл. 19. (1) Продуктите за растителна защита могат да се употребяват чрез фумигация на растения, растителни продукти и други обекти с цел опазването им от вредители и/или ограничаване разпространението на карантинни вредители.
(2) Фумигация се извършва съгласно условията и изискванията, посочени в разрешението за пускане на пазара и употреба на ПРЗ.
(3) При извършване на фумигация лицата по чл. 20 обозначават третираните обекти с табели със забрана за достъп до обекта поради обработка със силно отровни вещества. Табелите се отстраняват след изтичане на карантинния срок или дегазация на обекта. Табелите е необходимо да носят информация за:
1. дата на извършване на мероприятието;
2. търговско наименование на използвания фумигант;
3. срок на експозиция на фумиганта;
4. дата на отваряне на помещението за дегазация;
5. срок на дегазация;
6. лице, извършило фумигацията.
(4) Фумигацията се прилага като метод за унищожаване на вредители в стопанството или като специализирана растителнозащитна услуга.
Чл. 20. (1) Фумигация на растения, растителни продукти и други обекти като специализирана растителнозащитна услуга се извършва от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и са вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9, буква „а“ от ЗЗР.
(2) Лицата, които извършват фумигацията, и лицата, които контролират процеса по фумигация, трябва да притежават валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР.
(3) За вписване в регистъра лицата по ал. 1 подават в ОДБХ, на чиято територия са установени, уведомление по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ, в което посочват и номерата на сертификатите по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което извършва фумигацията, и на лицето, което контролира процеса по фумигация.
(4) Към уведомлението по ал. 3 се прилагат:
1. заверено копие на документите по чл. 116, ал. 2 от ЗЗР;
2. копие от договор с лицето, което контролира процеса по фумигация, когато е приложимо;
3. копие от договор с лицето, което извършва фумигацията, когато е приложимо.
(5) Лицата по ал. 1 са длъжни да:
1. използват само разрешени ПРЗ;
2. притежават или наемат склад за съхранение на ПРЗ, който отговаря на изискванията на Наредба № 3 от 2017 г.
(6) Изпълнители на дейността по фумигация могат да бъдат лица, преминали обучение за фумигация, съгласно изискванията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от ЗЗР.
(7) Лицата, които извършват дейностите по ал. 1, съставят протокол в два екземпляра по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ.
(8) Протоколът съдържа данни за лицето, извършило фумигацията, вид и данни за обекта, наименование и доза/концентрация на използвания ПРЗ, експозицията и мерките за безопасност.
(9) Единият екземпляр от протокола се дава на възложителя, а вторият остава при фумигатора/изпълнителя, като се съхранява за период от 3 години.
(10) Фумигация на растения, растителни продукти и други обекти може да се извършва в земеделското стопанство от лица, които притежават валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР и документ от завършено обучение за фумигация, при спазване условията по ал. 5 – 9, под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“, когато ПРЗ са от първа професионална категория на употреба.
Раздел IІ
Употреба на продукти за растителна защита при третиране на семена за посев
Чл. 21. (1) Продуктите за растителна защита могат да се употребяват за третиране на семена за посев, когато са изпълнени разпоредбите на чл. 114, ал. 1 от ЗЗР. Третирането на семена за посев на култури се извършва от земеделския стопанин в стопанството или като специализирана растителнозащитна услуга.
(2) Третирането на семена за посев като специализирана растителнозащитна услуга се извършва от лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и са вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9, буква „б“ от ЗЗР.
(3) Лицата, които извършват третирането на семена за посев, и лицата, които контролират третирането на семена за посев, трябва да притежават валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР.
(4) За вписване в регистъра лицата подават в ОДБХ, на чиято територия са установени, уведомление по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ, в което посочват и номерата на сертификатите по чл. 83 от ЗЗР на лицето, което извършва третирането на семена за посев, и на лицето, което контролира третирането на семена за посев.
(5) Към уведомлението по ал. 4 се прилагат:
1. заверено копие от документите по чл. 117, ал. 2 от ЗЗР;
2. договор с лицето, което контролира третирането на семена за посев, когато е приложимо;
3. договор с лицето, което извършва третирането на семена за посев, когато е приложимо.
(6) Третиране на семена за посев с ПРЗ от професионална категория на употреба може да се извършва в земеделското стопанство от лица, които притежават валиден сертификат по чл. 83 от ЗЗР и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“, когато продуктите за растителна защита са от първа професионална категория на употреба.
Чл. 22. (1) Третирането на семена за посев се извършва в специализирани обекти или на площадки с контролиран достъп.
(2) Специализираните обекти или площадки за третиране на семена от професионални потребители трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да бъдат изградени на отстояние не по-малко от 500 м от жилищни сгради;
2. да са изградени така, че да не се допуска изпускане на продукт в околната среда;
3. да са оборудвани с материали за почистване на аварийни разливи от ПРЗ;
4. да имат изградени бетонни колектори, в които да се изтичат аварийни разливи или вода от почистване на площадката;
5. мястото, на което се разполага специализираната техника за третиране на семена, да е с гладка повърхност за почистване;
6. закритите помещения да имат аспирация/вентилация.
(3) Специализираните обекти за третиране на семена за посев като специализирана растителнозащитна услуга трябва да са в отделни закрити помещения и да имат разрешение за ползване.
(4) Третирането на семена се извършва само със специализирана техника.
(5) Обектите по ал. 3 трябва да са оборудвани със:
1. машини за почистване на семената, съоръжения за смесване на работния разтвор, оборудване за прилагане на разтвора върху семената и машини за опаковане на третираните семена в чували;
2. машини за пакетиране на третираните семена;
3. аспирация/вентилация;
4. материали за почистване на аварийни разливи от ПРЗ;
5. контейнери за разделно събиране на замърсени и незамърсени отпадъци.
(6) При мобилно третиране на семена се използва преносима специализирана техника, разположена на стабилно и сигурно място, за да се избегнат аварийни разливи и излагане на риск на хора и животни, както и на околната среда.
(7) Техниката за мобилно третиране се разполага на не по-малко от 100 м от жилищни сгради и складове за храни и фуражи.
(8) След всяко третиране техниката задължително се почиства и измива.
(9) При третирането на семена се спазват и следните изисквания:
1. да не се третират на открито при извършване на специализирана растителнозащитна услуга;
2. да не се извършва третиране на семена в близост до повърхностни водни обекти или канализация;
3. да не се допуска изпускане на продукт или вода от почистване на машините или площадката за третиране на семена в околната среда и водните обекти;
4. да не се допуска изливане на ПРЗ или вода от почистване на машините или площадката за третиране на семена в канализацията;
5. да не се допускат неоторизирани лица в обектите за извършване на третирането на семена;
6. да не се допуска преминаването на животни в близост до обектите за третиране на семена или през площадки за третиране на семена.
(10) Забранява се ръчно третиране на семена за посев.
Чл. 23. (1) Лицата, които участват в дейностите по третиране на семена за посев с ПРЗ, задължително трябва да притежават сертификат по чл. 83 от ЗЗР и да са преминали специализирана форма на обучение.
(2) По време на третирането на семената операторите използват лични предпазни средства за защита на кожата, очите и дихателните пътища съгласно изискванията, посочени в етикета на ПРЗ. След работа индивидуалното облекло се почиства, събира и съхранява на подходящо място или унищожава съгласно ЗУО.
(3) На местата за третиране и съхранение на третираните семена е забранена употребата на храни и напитки, както и тютюнопушенето.
Чл. 24. (1) Третираните семена в обектите по чл. 22, ал. 3 се съхраняват в специални опаковки и/или чували, в складове с ограничен достъп, чиито помещения трябва да са сухи, проветриви и защитени от вредители.
(2) За съхранението се определя специално лице, което единствено има достъп до складовете по ал. 1.
(3) Опакованите семена трябва да бъдат правилно етикетирани в съответствие с чл. 49, параграф 4 от Регламент (ЕО) 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309/1 от 24 ноември 2009 г.), като върху опаковките на третираните семена задължително се поставя надпис: „Третирано с ПРЗ! Да не се използва за фуражи и храна на животни!“.
(4) Опаковките на третираните семена, предназначени за търговия, се етикетират в съответствие със Закона за посевния и посадъчния материал.
Чл. 25. (1) Транспортиране на третирани семена се извършва само в специални опаковки и/или чували. Опаковките и/или чувалите от третираните семена не се използват повторно за други цели, а се унищожават съгласно ЗУО.
(2) При транспортиране опаковките и/или чувалите трябва да са закрепени по начин, който гарантира тяхната цялост и обезопасеност.
(3) Транспортиране на третирани семена в насипно състояние се извършва само в рамките на стопанството, непосредствено преди сеитбата.
(4) При транспортирането по ал. 3 семената задължително следва да са покрити.
(5) Забранено е съвместното превозване на третирани с ПРЗ семена с хранителни продукти или фураж.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Десиканти“ са средства, които се използват за изсушаване на растенията.
2. „Дефолианти“ са средства, които се използват за обезлистване на растенията.
3. „Карантинен срок“ е времето от последното третиране с ПРЗ до прибиране на продукцията, при което тя не съдържа остатъчни вещества над максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди и може да се консумира от хората и животните без опасност за тяхното здраве.
4. „Конвенционална наземна техника“ включва механизирана наземна техника и оборудване за ръчно прилагане на ПРЗ, в това число гръбни пръскачки.
5. „Механизирана наземна техника“ са самоходни и несамоходни машини, апарати и съоръжения за прилагане на ПРЗ с механизирано задвижване.
6. „Работен разтвор“ е разтвор на разрешени за пускане на пазара и употреба ПРЗ в концентрация, посочена при разрешаването на съответната употреба.
7. „Специални опаковки и/или чували“ – опаковки и/или чували, изработени от инертна материя с възможност за затваряне чрез зашиване, залепяне или завързване, така че да не се допусне разсипване или разпиляване на семената.
8. „Фенофаза“ е фаза от физиологичното развитие на растенията.
9. „Фумигация“ е метод за унищожаване на вредители по смисъла на параграф 1, т. 56 от допълнителните разпоредби на ЗЗР.
10. „Хербициди“ са средства за борба с плевелите.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 104, ал. 1, т. 3, чл. 113 и 114 от Закона за защита на растенията.
§ 3. Тази наредба отменя:
1. Наредба № 112 от 2006 г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители (ДВ, бр. 87 от 2006 г.).
2. Наредба № 104 от 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (ДВ, бр. 81 от 2006 г.; изм., бр. 18 от 2021 г.).
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.
§ 5. В Наредба № 5 от 2021 г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (ДВ, бр. 16 от 2021 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) Продукт за растителна защита, заявен по реда на чл. 12 и 17, може да се заяви и за одобряване за употреба чрез въздушно пръскане.
(2) Към заявлението по ал. 1 заявителят прилага необходимата информация в съответствие с Регламент (ЕС) № 284/2013 на Комисията от 1 март 2013 г. за установяване на изискванията за данни за продукти за растителна защита в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (OB, L 93 от 3 април 2013 г.) за извършване на оценка на риска за хората, животните и за околната среда.
(3) Одобрение по ал. 1 не се издава за ПРЗ, който:
1. е категоризиран в първа професионална категория на употреба;
2. е класифициран в клас и категория на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008: „Остра опасност за водната среда, категория на опасност 1“ и „Хронична опасност за водната среда, категория на опасност 1“;
3. е етикетиран като „Опасен за пчелите“;
4. е тотален хербицид;
5. съдържа активно вещество кандидат за замяна, с изключение на активните вещества, изброени в Приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1165 на Комисията от 15 юли 2021 г. за разрешаване на някои продукти и вещества за употреба в биологичното производство и за съставяне на техните списъци (OB, L 253 от 16 юли 2021 г.).“
2. В чл. 19, ал. 2 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието и храните“.
§ 6. Наредбата е нотифицирана по реда на Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ, L 241 от 17 септември 2015 г.).
§ 7. Наредбата влиза в сила в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на чл. 11, ал. 9, който влиза в сила от 1 юли 2025 г.
Министър: Кирил Вътев
6644