Народно събрание
брой: 66, от дата 1.8.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.41


Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

УКАЗ № 143
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г., приет от 49-ото Народно събрание на 26 юли 2023 г.
Издаден в София на 31 юли 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Атанас Славов
ЗАКОН
за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума
21 801 446,5 хил. лв., както следва:

П О К А З А Т Е Л И
Сума
(хил. лв.)
 І.         ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 21 801 446,5
1.    Осигурителни приходи
 11 080 450,0
1.1.      Осигурителни вноски
 11 080 450,0
2.     Неданъчни приходи
       149 090,0
2.1.      Приходи и доходи от собственост
           5 600,0
2.2.      Глоби, санкции и наказателни лихви
         27 260,0
2.3.      Други приходи
       116 230,0
3.    Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
-1 040,0
4.    Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
       347 587,0
5.    Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
 
 10 225 359,5

(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума
21 801 446,5 хил
. лв., както следва:

 І.            РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 21 801 446,5
1.        Разходи 
 21 794 046,5
1.1.      Пенсии
 19 168 164,5
1.1.1.       Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
 18 816 627,6
1.1.2.       Пенсии за сметка на държавния бюджет
       346 536,9
1.1.3.      Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
           5 000,0
1.2.      Социални помощи и обезщетения
    2 466 227,2
1.3.      Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
       159 461,3
1.3.1.       Разходи за персонал 
       103 309,7
1.3.2.       Издръжка
         48 290,0
1.3.3.       Платени данъци, такси и административни санкции
              500,0
1.3.4.       Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 
              157,1
1.3.5.       Капиталови разходи
           7 204,5
1.4.      Отбрана и сигурност
              193,5
2.        Предоставени трансфери
           7 400,0
2.1.      На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
 
           3 150,0
2.2.      На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
           4 000,0
2.2.1.       Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
 
           3 000,0
2.2.2.       За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
 
           1 000,0
2.3.      На Министерството на транспорта и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС
 
              250,0

(3) Приема дефицит (излишък) на държавното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
                    –  

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума 7 502 129,1 хил. лв., както следва:

 І.         ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
    7 502 129,1
1.     Осигурителни приходи
    7 465 479,0
1.1.      Осигурителни вноски
    7 465 479,0
2.3.      Други приходи
         36 000,0
4.    Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
              650,1

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по разходите и трансферите на обща сума 17 309 749,4 хил. лв., както следва:

 І.            РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 17 309 749,4
1.        Разходи 
 17 309 749,4
1.1.      Пенсии
 17 309 062,2
1.1.1.      Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
 17 304 062,2
1.1.3.      Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и ЕИБ
           5 000,0
1.2.      Социални помощи и обезщетения
              687,2

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
-9 807 620,3

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и трансферите на общасума 1 211 952,0 хил. лв., както следва:

 І.         ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
    1 211 952,0
1.      Осигурителни приходи
    1 211 952,0
1.1.      Осигурителни вноски
    1 211 952,0

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите на обща сума 1 442 050,9 хил. лв., както следва:

 І.            РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
    1 442 050,9
1.        Разходи 
    1 442 050,9
1.1.      Пенсии
    1 442 048,8
1.1.1.       Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
    1 442 048,8
1.2.     Социални помощи и обезщетения
                  2,1

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
-230 098,9

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите и трансферите на обща сума 346 536,9 хил. лв., както следва:

 І.         ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
       346 536,9
4.      Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
       346 536,9

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между държавния бюджет и бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 346 559,5 хил. лв., както следва:

 І.            РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
       346 559,5
1.        Разходи 
       346 559,5
1.1.      Пенсии
       346 536,9
1.1.2.       Пенсии за сметка на държавния бюджет
       346 536,9
1.2.      Социални помощи и обезщетения
                22,6

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)  
-22,6

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по приходите и трансферите на обща сума 317 039,7 хил. лв., както следва:

 І.         ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
       317 039,7
1.      Осигурителни приходи
       317 039,7
1.1.      Осигурителни вноски
       317 039,7

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите и трансферите на обща сума 92 591,5 хил. лв., както следва:

 І.            РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
         92 591,5
1.        Разходи 
         88 241,5
1.1.      Пенсии
         70 516,6
1.1.1.       Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
         70 516,6
1.2.      Социални помощи и обезщетения
         17 724,9
2.        Предоставени трансфери
           4 350,0
2.1.      На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване
 
              350,0
2.2.     На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“
           4 000,0
2.2.1.       Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
 
           3 000,0
2.2.2.       За диагностика на професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
 
           1 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“,както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)   
       224 448,2

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по приходите и трансферите на обща сума 1 634 699,5 хил. лв., както следва:

 І.         ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
    1 634 699,5
1.      Осигурителни приходи
    1 634 699,5
1.1.      Осигурителни вноски
    1 634 699,5

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 1 901 006,8 хил. лв., както следва:

 І.            РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
    1 901 006,8
1.        Разходи 
    1 898 206,8
1.2.        Социални помощи и обезщетения
    1 898 206,8
2.        Предоставени трансфери
           2 800,0
2.1.        На Министерството на здравеопазването, съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
 
           2 800,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“,както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
-266 307,3

Чл. 7. (1)П риема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща сума 451 679,8 хил. лв., както следва:

 І.         ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
       451 679,8
1.      Осигурителни приходи
       451 279,8
1.1.    Осигурителни вноски
       451 279,8
4.      Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
              400,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по разходите и трансферите на обща сума 549 583,6 хил. лв., както следва:

 І.            РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
       549 583,6
1.        Разходи 
       549 583,6
1.2.      Социални помощи и обезщетения
       549 583,6

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Безработица“, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
-97 903,8

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 10 337 409,5 хил. лв., както следва:

 І.         ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
 10 337 409,5
2.      Неданъчни приходи
       113 090,0
2.1.      Приходи и доходи от собственост
           5 600,0
2.2.      Глоби, санкции и наказателни лихви
         27 260,0
2.3.      Други приходи
         80 230,0
3.      Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
-1 040,0
5.      Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от средства
 
 10 225 359,5

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 159 904,8 хил. лв., както следва:

 І.            РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
       159 904,8
1.        Разходи 
       159 654,8
1.3.      Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
       159 461,3
1.3.1.       Разходи за персонал 
       103 309,7
1.3.2.       Издръжка
         48 290,0
1.3.3.       Платени данъци, такси и административни санкции
              500,0
1.3.4.       Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 
              157,1
1.3.5.       Капиталови разходи
           7 204,5
1.4.      Отбрана и сигурност
              193,5
2.        Предоставени трансфери
              250,0
2.3.     На Министерството на транспорта и съобщенията съгласно чл. 92, ал. 4 от НПОС
 
              250,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
 10 177 504,7

Чл. 9. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2023 г.:
1. от 1 януари до 31 юли:
а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 710 лв.;
в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 710 лв.;
г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв.;
2. от 1 август до 31 декември:
а) минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1А;
б) минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица – 780 лв.;
в) минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители – 780 лв.;
г) максимален месечен размер на осигурителния доход – 3400 лв.
Чл. 10. Определя се минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2023 г.:
1. от 1 януари до 30 юни – 467 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 523,04 лв.
Чл. 11. Определят се дневни размери на обезщетението за безработица за 2023 г.:
1. дневен минимален размер на обезщетението за безработица – 18 лв.;
2. дневен максимален размер на обезщетението за безработица – 85,71 лв.
Чл. 12. Определя се размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по чл. 53ж от същия кодекс за 2023 г. – 780 лв.
Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2023 г. – 540 лв.
Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2023 г.:
1. от 1 януари до 31 юли съгласно приложение № 2;
2. от 1 август до 31 декември съгласно приложение № 2А.
Чл. 15. (1) За 2023 г. не се внасят вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2023 г. – 1950 лв.
(3) Определят се за приход в бюджета на Националния осигурителен институт 90 000 лв. от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за 2023 г. съгласно приложение № 3.
Чл. 16. Приема бюджета на Учителския пенсионен фонд за 2023 г. съгласно приложение № 4.
Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на всички администрирани от Националния осигурителен институт социалноосигурителни фондове за 2023 г. съгласно приложение № 5.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение на управителя на Националния осигурителен институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без да се превишава общият им размер, одобрен с този закон, като това не се отнася за сумите за сметка на държавния бюджет, както и за разходи, извършвани от НОИ по силата на други нормативни актове и проекти извън Кодекса за социално осигуряване, които се финансират с трансфери, непредвидени в този закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване. Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и с тях могат да бъдат превишени разходите по бюджета на НОИ.
(2) Паричните помощи за профилактика и рехабилитация, превеждани на бюджетните организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.
§ 2. За 2023 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване.
§ 3. (1) Утвърдените разходи за персонал се извършват до определения размер.
(2) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението, включително извън сроковете по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 10 от Кодекса на труда.
(3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост надзорният съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт може да одобрява съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Националния осигурителен институт.
(4) Алинея 1 не се прилага по отношение на увеличение на разходите за персонал за сметка на:
1. получени средства от помощи и дарения;
2. вътрешно преструктуриране на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала;
3. получени трансфери от други бюджети, които не са част от държавния бюджет;
4. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на увеличението до 2 млн. лв.;
5. получени трансфери за разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта;
6. проекти, финансирани със средства, инструменти и механизми от Европейския съюз;
7. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато Националният осигурителен институт изпълнява международни договори и програми през текущата година;
8. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. при участие в спасителни и/или неотложни аварийно-възстановителни дейности.
(5) Промените по ал. 4, т. 1 – 7 се одобряват от надзорния съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителя на Националния осигурителен институт, а по т. 8 – по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.
§ 4. (1) За 2023 г. не се прилага ограничението по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
(2) За 2023 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях се определя в размер на 3400 лв.
(3) За 2023 г. добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване се изчислява от ограничения размер по ал. 2.
§ 5. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г., бр. 26, 28, 51, 64, 69, 103 и 109 от 2020 г., бр. 12, 19, 21 и 77 от 2021 г., бр. 16, 18, 25, 51, 58 и 62 от 2022 г. и бр. 8 и 53 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 2 в текста преди т. 1 се създава ново изречение второ: „Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.
2. В чл. 33:
а) в ал. 5:
аа) точка 14 се изменя така:
„14. издава:
а) персонален идентификационен код за електронна идентификация и достъп до електронните административни услуги и справки, предоставяни от Националния осигурителен институт;
б) идентификационен код на осигурител за достъп до предоставяни от Националния осигурителен институт електронни услуги и справки, касаещи данни на осигурените от осигурителя лица;“
бб) създава се т. 20:
„20. подава данни при условията и по реда на наредбата по чл. 5, ал. 6 за:
а) лицата, които получават:
аа) обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
бб) парично обезщетение за безработица;
вв) пенсия от държавното обществено осигуряване;
б) дължимия данък върху доходите от изплатени гарантирани вземания по чл. 22 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя;
в) коригиране/заличаване/възстановяване на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1, подадени за лицата по чл. 4 и 4а, когато:
аа) не е изпълнено в срок влязло в сила задължително предписание по чл. 108, ал. 1, т. 3;
бб) след извършена проверка от контролните органи на Националния осигурителен институт се установят несъответствия между предадените документи по чл. 5, ал. 10 и данните по чл. 5, ал. 4, т. 1;
вв) следва да бъде изпълнен влязъл в сила индивидуален административен акт или съдебно решение.“;
б) създава се ал. 9:
„(9) При изпълнение на служебните си задължения органите и служителите на Националния осигурителен институт са длъжни да спазват установените изисквания относно създаването, обработването, съхраняването и предоставянето на достъп до информацията, представляваща служебна тайна. Служебна тайна е информацията относно проектиране, изграждане и функциониране на информационните системи и мрежи за предаване на индивидуализиращи лицата данни, свързани с осъществяване на функциите и правомощията на Националния осигурителен институт, както и информацията относно средствата за опазване на тази информация, пароли, кодове и средства за криптографска защита на устройства, които я създават, обработват, съхраняват и предават. Сведенията, определени като служебна тайна, се създават, получават, обработват, предоставят, съхраняват и унищожават при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация.“
3. В чл. 50:
а) алинея 8 се изменя така:
„(8) Самоосигуряващите се лица имат право на обезщетение по ал. 1, 2, 3, 4, 5 и 7, когато отговарят на условията по чл. 48а.“;
б) създава се ал. 9:
„(9) Самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, имат право на обезщетение по ал. 6, когато имат 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.“
4. В чл. 98, ал. 5 след думите „50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност“ се поставя наклонена черта и се добавя „вид и степен на увреждане“.
5. В чл. 120:
а) заглавието се изменя така:
„Освобождаване от такса и разноски“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) При обжалване по административен ред жалбоподателят няма право на платеното възнаграждение за адвокатска защита.“
6. В § 1 от допълнителните разпоредби в ал. 1, т. 3, изречение трето думите „лицата по чл. 4а“ се заменят с „лицата по чл. 4, ал. 9 и чл. 4а“.
§ 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г. с изключение на § 5, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

      Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 26 юли 2023г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Росен Желязков
Приложение № 1 към чл. 9, т. 1, буква „а“ 
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии
за периода от 1 януари до 31 юли 2023 г.

Пореден номер
Икономически дейности (ном. А31)
Икономически дейности
(код по КИД 2008)
Наименование на
 икономическа дейност
Ръководители
Специалисти
Техници и приложни специалисти
Помощен административен персонал
Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
Машинни оператори и монтажници
Професии, неизискващи специална квалификация
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
А
01, 03 без 1.49
Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство
1034
779
710
710
710
710
710
710
710
2
А
02
Горско стопанство
935
710
710
710
710
710
710
710
710
3
А
1,49
Отглеждане на други животни (пчеларство)
755
710
710
710
710
710
710
710
710
4
В
05
Добив на въглища
901
738
710
710
710
710
710
710
710
5
В
06
Добив на нефт и природен газ
865
710
710
710
710
710
710
710
710
6
В
07
Добив на метални руди
926
770
710
710
710
710
710
710
710
7
В
08.11
Добив на строителни материали
710
710
710
710
710
710
710
710
710
8
В
08.11
Добив на декоративни скални материали
710
710
710
710
710
710
710
710
710
9
В
08.11
Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
710
710
710
710
710
710
710
710
710
10
В
08.12
Добив на трошен камък, чакъл и пясък
890
740
710
710
710
710
710
710
710
11
В
08.12
Добив на глина и каолин
916
761
710
710
710
710
710
710
710
12
В
08.9 и 09
Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива
712
710
710
710
710
710
710
710
710
13
C
10.1 без 10.12, 10.2
Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
1486
982
784
710
710
710
710
710
710
14
C
10.12
Производство и преработка на месо от домашни птици
1226
1018
883
710
710
710
710
710
710
15
C
10.3
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
904
727
710
710
710
710
710
710
710
16
C
10.4
Производство на растителни и животински масла и мазнини
982
883
710
710
710
710
710
710
710
17
C
10.5
Производство на мляко и млечни продукти
1057
710
710
710
710
710
710
710
710
18
C
10.6
Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
1247
1039
987
710
710
710
710
831
710
19
C
10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82
Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти
831
710
710
710
710
710
710
710
710
20
C
10.81 и 10.82
Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
1143
940
873
710
710
710
710
710
710
21
C
10.9
Производство на готови храни за животни
1122
987
894
710
710
710
710
710
710
22
C
11 без 11.05, 11.06 и 11.07
Производство на напитки
869
710
710
710
710
710
710
710
710
23
C
11.05 и 11.06
Производство на пиво и малц
821
710
710
710
710
710
710
710
710
24
C
11.07
Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
935
790
717
710
710
710
710
710
710
25
C
12
Производство на тютюневи изделия
1034
1008
710
710
710
710
710
710
710
26
C
13
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
987
710
710
710
710
710
710
710
710
27
C
14 без 14.3
Производство на облекло
925
710
710
710
710
710
710
710
710
28
C
14,3
Производство на други трикотажни изделия
997
717
710
710
710
710
710
710
710
29
C
15
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
906
710
710
710
710
710
710
710
710
30
C
16
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
710
710
710
710
710
710
710
710
710
31
C
17
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
852
710
710
710
710
710
710
710
710
32
C, J
18, 58 и 59
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
710
710
710
710
710
710
710
710
710
33
C
19
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
1763
1310
1034
756
882
710
958
967
710
34
C
20
Производство на химични продукти
870
710
710
710
710
710
710
710
710
35
C
21
Производство на лекарствени вещества и продукти
870
710
710
710
710
710
710
710
710
36
C
22
Производство на изделия от каучук и пластмаси
710
710
710
710
710
710
710
710
710
37
C
23
Производство на изделия от други неметални минерални суровини
827
710
710
710
710
710
710
710
710
38
C
24 без 24.5
Производство на основни метали
810
710
710
710
710
710
710
710
710
39
C
24.5
Леене на метали
769
710
710
710
710
710
710
710
710
40
C
25 без 25.4
Производство на метални изделия, без машини и оборудване
769
710
710
710
710
710
710
710
710
41
C
26
Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
790
710
710
710
710
710
710
710
710
42
C
27
Производство на електрически съоръжения
790
710
710
710
710
710
710
710
710
43
C
28 без 28.11; 25.4
Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси
862
710
710
710
710
710
710
710
710
44
C
28.11
Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни
987
710
710
710
710
710
710
710
710
45
C
29, 30
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили
1018
710
710
710
710
710
710
710
710
46
C
31
Производство на мебели
710
710
710
710
710
710
710
710
710
47
C
32 без 32.5, 33
Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
710
710
710
710
710
710
710
710
710
48
C
32.5
Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории)
929
710
710
710
710
710
710
710
710
49
D
35.1
Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия
987
779
738
710
710
710
710
710
710
50
D
35.2; 49.5
Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Тръбопроводен транспорт
1461
1008
958
710
710
710
710
772
710
51
D
35.3
Производство и разпределение на топлинна енергия
873
710
710
710
710
710
710
710
710
52
Е
36, 37
Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
810
727
710
710
710
710
710
710
710
53
E
38 без 38.12 и 38.22; 39
Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
832
710
710
710
710
710
710
710
710
54
E
38.12 и 38.22
Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци
1013
842
758
710
710
710
710
710
710
55
F
41, 42 без 42.11 и 42.22, 43
Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности
790
710
710
710
710
710
710
710
710
56
F
42.11
Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
878
710
710
710
710
710
710
710
710
57
F
42.22
Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
710
710
710
710
710
710
710
710
710
58
G
45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74
Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
1299
1070
945
710
710
710
710
710
710
59
G
46.46, 47.73, 47.74
Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки
923
710
710
710
710
710
710
710
710
60
I
79
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации
966
831
710
710
710
710
710
710
710
61
I
55, 56
Хотелиерство; Ресторантьорство
1266
1090
800
800
800
800
800
800
710
62
H
49.1, 49.2, 52 – само за железопътен транспорт
Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в железопътния транспорт
927
822
710
710
710
710
710
710
710
63
H
49.3, 49.4
Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване
845
710
710
710
710
710
710
710
710
64
H
50
Воден транспорт
1011
924
789
710
710
710
710
710
710
65
H
51
Въздушен транспорт
1201
1103
900
710
710
710
710
710
710
66
H
52, без железопътен транспорт
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт)
1038
973
760
710
710
710
710
710
710
67
H
53
Пощенски и куриерски дейности
710
710
710
710
710
710
710
710
710
68
J
60, 61
Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения
933
817
710
710
710
710
710
710
710
69
K
64, 65, 66
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
1589
1008
756
710
710
710
710
710
710
70
J, L, M, N
62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82
Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
1008
710
710
710
710
710
710
710
710
71
N
80
Дейности по охрана и разследване
848
710
710
710
710
710
710
710
710
72
M
72
Научноизследователска и развойна дейност
710
710
710
710
710
710
710
710
710
73
O
84
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
710
710
710
710
710
710
710
710
710
74
P
85
ОБРАЗОВАНИЕ
710
710
710
710
710
710
710
710
710
75
Q
86 без 86.1, 75
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); Ветеринарномедицинска дейност
1045
710
710
710
710
710
710
710
710
76
Q
86,1
Дейност на болници (без началник-клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)
1336
987
710
710
710
710
710
710
710
77
Q
87, 88
Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване
710
710
710
710
710
710
710
710
710
78
R
90, 91, 92, 93
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (за 93.12 Дейност на спортни клубове – без професионален спортист във футболен клуб)
710
710
710
710
710
710
710
710
710
79
S, T
95, 96, 97
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ
710
710
710
710
710
710
710
710
710
80
S, U
94 без 94.91, 99
Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби
896
710
710
710
710
710
710
710
710
81
R
93,12
Дейност на спортни клубове (само за професионален спортист във футболен клуб)
 
 
710
 
 
 
 
 
 
82
 
 
Централен кооперативен съюз
710
710
710
710
710
710
710
710
710
83
Q
86 без 86.1
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
710
710
710
 
 
 
 
 
 
84
Q
86,1
Дейност на болници (само за началник-клиника/отделение)
1103
 
 
 
 
 
 
 
 
85
Q
86,1
Дейност на болници (само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант)
766
710
710
 
 
 
 
 
 
86
S
94.91
Дейност на религиозни организации
 
710
 
 
 
 
 
 
 

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите – приложение № 2 към Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за общинските съветници, работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и контролния съвет на етажната собственост по Закона за управление на етажната собственост.
Приложение № 1A към чл. 9, т. 2, буква „а“
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии
за периода от 1 август до 31 декември 2023 г.

Пореден номер
Икономи-чески дейности (ном. А31)
Икономически дейности
(код по КИД-2008)
Наименование на
икономическа дейност
Ръководители
Специалисти
Техници и приложни специалисти
Помощен административен персонал
Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
Машинни оператори и монтажници
Професии, неизискващи специална квалификация
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
А
01, 03 без 1.49
Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство
1034
780
780
780
780
780
780
780
780
2
А
02
Горско стопанство
935
780
780
780
780
780
780
780
780
3
А
1,49
Отглеждане на други животни (пчеларство)
780
780
780
780
780
780
780
780
780
4
В
05
Добив на въглища
901
780
780
780
780
780
780
780
780
5
В
06
Добив на нефт и природен газ
865
780
780
780
780
780
780
780
780
6
В
07
Добив на метални руди
926
780
780
780
780
780
780
780
780
7
В
08.11
Добив на строителни материали
780
780
780
780
780
780
780
780
780
8
В
08.11
Добив на декоративни скални материали
780
780
780
780
780
780
780
780
780
9
В
08.11
Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти
780
780
780
780
780
780
780
780
780
10
В
08.12
Добив на трошен камък, чакъл и пясък
890
780
780
780
780
780
780
780
780
11
В
08.12
Добив на глина и каолин
916
780
780
780
780
780
780
780
780
12
В
08.9 и 09
Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива
780
780
780
780
780
780
780
780
780
13
C
10.1 без 10.12, 10.2
Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия
1486
982
784
780
780
780
780
780
780
14
C
10.12
Производство и преработка на месо от домашни птици
1226
1018
883
780
780
780
780
780
780
15
C
10.3
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия
904
780
780
780
780
780
780
780
780
16
C
10.4
Производство на растителни и животински масла и мазнини
982
883
780
780
780
780
780
780
780
17
C
10.5
Производство на мляко и млечни продукти
1057
780
780
780
780
780
780
780
780
18
C
10.6
Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
1247
1039
987
780
780
780
780
831
780
19
C
10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82
Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти
831
780
780
780
780
780
780
780
780
20
C
10.81 и 10.82
Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия
1143
940
873
780
780
780
780
780
780
21
C
10.9
Производство на готови храни за животни
1122
987
894
780
780
780
780
780
780
22
C
11 без 11.05, 11.06 и 11.07
Производство на напитки
869
780
780
780
780
780
780
780
780
23
C
11.05 и 11.06
Производство на пиво и малц
821
780
780
780
780
780
780
780
780
24
C
11.07
Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води
935
790
780
780
780
780
780
780
780
25
C
12
Производство на тютюневи изделия
1034
1008
780
780
780
780
780
780
780
26
C
13
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
987
780
780
780
780
780
780
780
780
27
C
14 без 14.3
Производство на облекло
925
780
780
780
780
780
780
780
780
28
C