Министерство на здравеопазването
брой: 64, от дата 26.7.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.5


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-4 от 2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-4 от 2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
(ДВ, бр. 64 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) Селскостопанските аптеки не могат да се откриват в обекти за производство и търговия с храни и други обекти с обществено предназначение.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думата „продават“ се добавя „само“.
2. В т. 4 думите „защита и торове“ се заменят със „защита, торове и биоциди“.
3. В т. 5 думите „защита и торове“ се заменят със „защита, торове и биоциди“.
§ 3. В чл. 5, ал. 1 думите „почистват ежедневно“ се заменят с „поддържат чисти“.
§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Продуктите, класифицирани в клас на опасност „запалими“ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 се съхраняват съгласно противопожарните изисквания.“
§ 5. Член 7 се отменя.
§ 6. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Забранява се пушенето и консумацията на храни и напитки в селскостопанската аптека.“
§ 7. Член 10 се отменя.
§ 8. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Лицето по чл. 91, ал. 1 от Закона за защита на растенията:
1. определя лицата със сертификат по чл. 83 от Закона за защита на растенията, отговорни за търговията в селскостопанската аптека;
2. осигурява всички необходими условия за изпълнение на задълженията на лицата по т. 1;
3. осигурява аптечка за оказване на първа помощ;
4. осигурява подходящо защитно работно облекло и лични предпазни средства (престилки, маски, очила, ръкавици, противогази, обувки и др.) в зависимост от оценката на риска;
5. осигурява съответните условия за достъп до помещенията, в които е открита селскостопанската аптека, в т.ч. и за хора с увреждания.“
§ 9. Член 12 се отменя.
§ 10. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 3:
„3. „Обекти за производство и търговия с храни“ са обектите по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителната разпоредба на Закона за храните.“
§ 11. В приложението към чл. 4 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „(за посетители и за доставчици)“ се заличават.
2. Точка 4.3 се заличава.
3. Точка 19 се изменя така:
„19. Търговската част на приемното помещение се оборудва с подходяща мебел, като опаковките с продукти за растителна защита се излагат по начин, недостъпен за посетителите.“
Министър: Христо Хинков
5800