Народно събрание
брой: 61, от дата 18.7.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.9


Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание

 

РЕШЕНИЕ
за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и процедурата за избор от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 9 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с чл. 19, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание:
I. Предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса
1. Предложения за кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса могат да се правят от парламентарните групи. Предложенията се внасят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по здравеопазването в тридневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание.
2. Предложенията за кандидат за управител на Националната здравноосигурителна каса се придружават с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на кандидата. Към предложенията се прилагат следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността по образец съгласно приложение № 1 към решението;
б) подробна автобиография;
в) заверено от кандидата копие от диплома за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“;
г) документи, удостоверяващи придобити допълнителни специализации и квалификации, ако има такива;
д) документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискването по чл. 19, ал. 3, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, банковото, застрахователното или осигурителното дело;
е) декларация по образец съгласно приложение № 2 към решението за наличие и отсъствие на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 1 – 5 от Закона за здравното осигуряване;
ж) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец съгласно приложение № 3 към решението.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията по раздел I, т. 1 и документите по раздел I, т. 2 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок не по-късно от 5 дни преди изслушването.
2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Всички данни в документите на кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават.
3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации в срок не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по здравеопазването становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени.
4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по здравеопазването въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени, в срок не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите.
5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
6. Въпросите, зададени по реда на т. 3 и 4, се съобщават на кандидатите в писмен вид не по-късно от 24 часа преди началото на изслушването.
7. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I № 1, Комисия по здравеопазването, или по електронен път на адрес: health_committee@parliament.bg.
8. Становищата и въпросите по т. 3 и 4 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
1. Кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по здравеопазването.
2. Резултатите от проверката по т. 1 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
IV. Проверка на представените документи за допускане на кандидатите до изслушване
1. Комисията по здравеопазването в срок до три дни от изтичане на срока по раздел I, т. 1 изпраща списък на кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса в Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка на гражданството съгласно изискването на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване и за отсъствие на правното ограничение по чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване. Обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 3 от Закона за здравното осигуряване се установяват служебно от администрацията на Народното събрание.
2. Комисията по здравеопазването на своето заседание, на което провежда изслушването, първо проверява представените документи относно тяхното съответствие с изискванията.
3. Комисията по здравеопазването може да изисква допълнителна информация както от кандидатите, така и от съответния компетентен орган.
4. До изслушване не се допускат кандидати, които не са представили документите по раздел I, т. 2.
5. След извършване на проверката Комисията по здравеопазването изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване, и обявява резултатите от проверката. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите и незабавно се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
V. Изслушване на кандидатите
1. Комисията по здравеопазването изслушва само допуснатите кандидати, като поредността се определя съгласно списъка по раздел IV, т. 5.
2. Изслушването е публично и се провежда в открито заседание на Комисията по здравеопазването, което се излъчва в реално време в интернет страницата на Народното събрание.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса в изложение до 2 минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата.
4. Ha всеки кандидат ce дава възможност за лично представяне, включително за допълване на данни от професионалната си биография и за представяне на вижданията си за развитие на дейността на Националната здравноосигурителна каса в изложение до 15 минути.
5. Председателят на Комисията по здравеопазването представя в резюме становищата и въпросите, постъпили в Комисията по здравеопазването от лицата по чл. 90, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като изложението за всеки въпрос и становище е до 2 минути.
6. Народните представители могат да задават въпроси към кандидатите, включително и въпроси, съдържащи се в становищата на лицата по чл. 90, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, като изложението за всеки въпрос е до 2 минути.
7. Кандидатите отговарят на поставените им въпроси по т. 5 и 6 в изложение до 25 минути.
8. От заседанието за изслушването се води и изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
9. Комисията по здравеопазването внася в Народното събрание доклад за резултатите от изслушването на кандидатите за заемане на длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса със съдържание, определено в чл. 90, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
10. Когато са изслушани няколко кандидати за длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса, към доклада по т. 9 се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на всеки кандидат за длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса.
11. Докладът на Комисията по здравеопазването за резултатите от изслушването на кандидатите за заемане на длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса се предоставя на народните представители не по-късно от 72 часа преди началото на заседанието, на което ще бъдат гласувани кандидатурите, и се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание.
VI. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса от Народното събрание
1. Заседанието, в което се провежда избор на управител на Националната здравноосигурителна каса, се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати.
2. Комисията по здравеопазването представя на Народното събрание доклад за проведеното изслушване на кандидатите за заемане на длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса.
3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението за избор в изложение до 2 минути.
4. След представяне на доклада по т. 2 и на кандидатите по реда на т. 3 Народното събрание провежда разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. По време на разискванията народните представители могат да поставят въпроси към кандидатите.
5. След приключване на разискванията кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса могат да правят изказвания и да отговарят на поставените към тях въпроси в изложение до 10 минути.
6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване.
7. В случаите, когато има няколко кандидати за длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго.
8. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“.
9. В случай че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях.
10. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.
11. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.
12. Когато кандидат се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание и той е единствен кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса.
VII. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
1. След приключване на процедурата за избор по реда на раздел VI избраният управител на Националната здравноосигурителна каса подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 – 11 от Закона за здравното осигуряване по образец съгласно приложение № 4 към решението.
2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 управителят на Националната здравноосигурителна каса подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно приложение № 5 към решението.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 14 юли 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
Приложение № 1 към раздел I, т. 2, буква „а“ от решението
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ................................................................................................................................. ,
ЕГН ................................., л.к. № ............................., изд. на ................. от МВР ....................................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса.
Дата: .....                             Декларатор: ................
Приложение № 2 към раздел I, т. 2, буква „е“ от решението
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 21, ал. 1, т. 1 – 5 от Закона за здравното осигуряване
Долуподписаният/ата ................................................................................................................................. ,
ЕГН ................................., л.к. № ............................., изд. на ................. от МВР ....................................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. притежавам българско гражданство;
2. не съм поставен/а под запрещение;
3. не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер или лишен/а по съответен ред от правото да заемам материалноотговорна длъжност;
4. не съм член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса;
5. не съм съпруг/съпруга и не се намирам във фактическо съжителство, не съм роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, или по сватовство – до втора степен включително, с членове на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .....                             Декларатор: ................
Приложение № 3 към раздел I, т. 2, буква „ж“ от решението
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ................................................................................................................................. ,
ЕГН ................................., л.к. № ............................., изд. на ................. от МВР ....................................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена предварителна проверка за установяване на принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Дата: .....                             Декларатор: ................
Приложение № 4 към раздел VII, т. 1 от решението
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 – 11 от Закона за здравното осигуряване
Долуподписаният/ата ................................................................................................................................. ,
ЕГН ................................., л.к. № ............................., изд. на ................. от МВР ....................................... ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
2. не съм член на управителни или контролни органи или акционер в търговско дружество с предмет на дейност извършване на доброволно здравно осигуряване;
3. не съм народен представител, министър или заместник-министър;
4. не съм кмет на община;
5. не заемам ръководна или контролна длъжност в политическа партия;
6. не работя по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище.
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .....                             Декларатор: ................
Приложение № 5 към раздел VII, т. 2 от решението
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Долуподписаният/ата ................................................................................................................................. ,
ЕГН ................................., л.к. № ............................., изд. на ................. от МВР ....................................... ,
в качеството си на управител на Националната здравноосигурителна каса
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата ......./........../.......... г. е настъпила промяна в декларираните от мен обстоятелства в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като е отпаднало/възникнало следното обстоятелство:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .....                             Декларатор: ................
5558