Народно събрание
брой: 61, от дата 18.7.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.14


Решение за промяна в състава на Комисията по здравеопазването

 

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по здравеопазването
Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 18, ал. 3 и чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Надежда Георгиева Йорданова като член на Комисията по здравеопазването.
2. Избира Росица Василева Пандова-Йовкова за член на Комисията по здравеопазването.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 13 юли 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
5511