Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, София   София
брой: 61, от дата 18.7.2023 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.68


Конкурс за доцент

 

69а. – Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ обявява конкурс за академична длъжност доцент за цивилен служител в област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи) – едно място, със срок на подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от кандидатите се счита датата на завеждането им в регистратурата на Института по отбрана. Упражняването на длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква ниво за достъп до класифицирана информация „Секретно“ (кандидатите, които нямат такова разрешение, следва да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация или да са в процедура на издаване). Условията на конкурса са обявени в Заповед № 288 от 4.07.2023 г. на директора на Института по отбрана. Документи и справки – в Института по отбрана, София, бул. Професор Цветан Лазаров № 2, тел.: 02/92-21821, 02/92-21812, 02/92-21805.
5484