Министерство на здравеопазването
брой: 60, от дата 14.7.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.30


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
(обн., ДВ, бр. 98 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2020 г., бр. 2, 39 и 82 от 2021 г., бр. 8, 48 и 68 от 2022 г.)
§ 1. В приложение № 1а към чл. 1 „Здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри, акушерки или лекарски асистенти“, в текста преди т. 1 думите „14 дни“ се заменят с „6 месеца“.
§ 2. В приложение № 2 към чл. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“, част V „Диагностично-лечебна дейност – диагностика, лечение и рехабилитация на остри и изострени хронични заболявания, извън дейностите по диспансеризация, след насочване от лекар от първичната или специализираната извънболнична медицинска помощ“, раздел В „Специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания по медицински специалности“ се правят следните допълнения:
1. В пакет „Клинична имунология“, част „Високоспециализирани изследвания“ се създават т. 9, 10, 11 и 12:
„9. Анти – dsDNA антитела.
10. Панел АNА профил (nR, NP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, ScI70, PM-ScI100, Jo-1, CentrB, PCNA, dsDNA, Nucleosomes, His, ribP, AMA-M2, DFS70).
11. Определяне на антифосфолипидни антитела в серум – ИгГ клас.
12. Определяне на антифосфолипидни антитела в серум – ИгМ клас.“
2. В пакет „Клинична лаборатория“, част „Високоспециализирани изследвания“ се създават т. 10, 11 и 12:
„10. Витамин D.
11. Маркери за сърдечна недостатъчност – натриуретичен пептид (BNP) и фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид (NT pro BNT).
12. Сърдечен тропонин.“
§ 3. В приложение № 7 към чл. 1 „Амбулаторни процедури“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В Амбулаторна процедура № 5 „Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания“ се създава т. 1.2.3:
„1.2.3. клиничната комисия по детска клинична хематология и онкология, съгласно медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология“, осъществявана най-малко на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Детска клинична хематология и онкология“.
2. В Амбулаторна процедура № 8 „Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия“, в т. 1.3.1 „Основни диагностични процедури“ след код „96090-00“ се поставя запетая и се добавя „91905-01“.
3. В Амбулаторна процедура № 18 „Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност“, в т. 1.3 „Основни процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „41807-01“.
4. В Амбулаторна процедура № 27 „Специфични изследвания при хематологични заболявания“:
а) в т. 1.3 накрая се поставя запетая и се добавя „91905-00“;
б) в т. 1.4 се създава подточка 1.4.3:
„1.4.3. извършване на имунохимично изследване на серум и/или урина, и/или ликвор (вкл. свободни леки вериги).“.
5. В Амбулаторна процедура № 45 „Диагностика на първични имунни дефицити“, в т. 1.1 код „M04.8“ се заличава.
§ 4. В приложение № 8 към чл. 1 „Клинични процедури“ се създава клинична процедура № 7:
„Клинична процедура № 7
„Ендоваскуларно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им“
1. Обхват:
1.1. Клиничната процедура включва диагностични и лечебни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания и състояния, засягащи абдоминалната аорта, долна празна вена и клоновете им и показани за ендоваскуларно лечение.
1.2. Клиничната процедура включва дейности и услуги по интервенционално лечение от обхвата на медицинската специалност „Образна диагностика“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Образна диагностика“ и от обхвата на медицинската специалност „Съдова хирургия“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Съдова хирургия“.
1.3. Основни процедури:
1.3.1. Основни терапевтични процедури: 59903-03, 59970-03, 96196-01, 96196-09, 96196-10, 96196-11, 96199-01, 96199-09, 96199-11, 33116-00, 35303-06, 35309-06, 35309-07, 35309-08, 35309-09, 35315-00, 35315-01, 35321-05, 35321-06, 35321-07, 35321-10.
1.4. Диагностични и лечебни дейности и услуги в хода на клиничната процедура:
1.4.1. Интервенционално ендоваскуларно лечение на пациенти с:
1.4.1.1. установена аневризма в аорто-илиачния сегмент;
1.4.1.2. заплашваща руптура или руптурирала аневризма, симптоматична аневризма;
1.4.1.3. ХАНК с:
1.4.1.3.1. болка при ходене (клаудикационна), нощна или постоянна, в мускулите, стъпалото и/или пръстите на болния крайник;
1.4.1.3.2. критична исхемия с постоянна силна болка, която се копира само от наркотични аналгетици;
1.4.1.3.3. инфекция на стъпалото, развила се при гангрена или рана, при които жизнеността на крайника е в непосредствена опасност;
1.4.1.4. остро настъпила оклузия на висцералните артерии или бифуркацията на аортата.
1.5. Диагностични и лечебни дейности и услуги при приключване на клиничната процедура:
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на процедурата въз основа на:
1.5.1.1. стабилна хемодинамика на пациента след проведената интервенционална процедура;
1.5.1.2. настъпило овладяване на основните патологични симптоми и клинична стабилизация;
1.5.1.3. спряло кървене от съдовия достъп и поставена превръзка.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на процедурата, в т. ч.:
1.5.2.1. последваща диагностика и лечение, в т. ч. в болнични условия.“
§ 5. В приложение № 9 към чл. 1 „Клинични пътеки“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В Клинична пътека № 1 „Стационарни грижи при бременност с повишен риск“, в т. 1.3.1 „Основни диагностични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „91920-02, 91920-14, 91226-08, 91920-12, 91920-11, 91920-01, 91910-41, 91926-00“.
2. В Клинична пътека № 2 „Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск“, в т. 1.3.1 „Основни диагностични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „91910-19“.
3. В Клинична пътека № 7 „Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест“:
а) в т. 1.1 след код „Е03.1“ се поставя запетая и се добавя „Р10.0, Р10.1, Р10.2, Р10.3, Р10.4, Р10.8, Р10.9, Р11.0, Р11.1, Р11.2, Р11.3, Р11.4, Р11.5, Р11.9, Р12.0, Р12.1, Р12.2, Р12.3, Р12.4, Р12.8, Р12.9, Р13.0, Р13.1, Р13.2, Р13.3, Р13.4, Р13.8, Р13.9, Р14.0, Р14.1, Р14.2, Р14.3, Р14.8, Р14.9, Р15.0, Р15.1, Р15.2, Р15.3, Р15.4, Р15.5, Р15.6, Р15.8, Р15.9“;
б) в т. 1.3.1 „Основни диагностични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „55028-00, 91920-12“.
4. В Клинична пътека № 8 „Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест“:
а) в т. 1.1 след код „Е03.1“ се поставя запетая и се добавя „Р10.0, Р10.1, Р10.2, Р10.3, Р10.4, Р10.8, Р10.9, Р11.0, Р11.1, Р11.2, Р11.3, Р11.4, Р11.5, Р11.9, Р12.0, Р12.1, Р12.2, Р12.3, Р12.4, Р12.8, Р12.9, Р13.0, Р13.1, Р13.2, Р13.3, Р13.4, Р13.8, Р13.9, Р14.0, Р14.1, Р14.2, Р14.3, Р14.8, Р14.9, Р15.0, Р15.1, Р15.2, Р15.3, Р15.4, Р15.5, Р15.6, Р15.8, Р15.9“;
б) в т. 1.3.1 „Основни диагностични процедури“ след код „91920-02“ се поставя запетая и се добавя „91920-12“.
5. В Клинична пътека № 9 „Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест“, в т. 1.1 след код „Е03.1“ се поставя запетая и се добавя „Р05.0, Р05.1, Р05.2, Р05.9“.
6. В Клинична пътека № 10 „Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест“, в т. 1.1 след код „Е03.1“ се поставя запетая и се добавя „Р05.0, Р05.1, Р05.2, Р05.9“.
7. В Клинична пътека № 11 „Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499“, в т. 1.1 след код „Е03.1“ се поставя запетая и се добавя „Р05.0, Р05.1, Р05.2, Р05.9“.
8. В Клинична пътека № 44 „Високоспециализирани интервенционални поцедури в пулмологията“, в т. 1.3.3 „Интервенционални процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „41880-00, 41886-00, 41894-00“.
9. В Клинична пътека № 68 „Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт“, в т. 1.1 накрая се поставя запетая и се добавя „Т18.1“.
10. В Клинична пътека № 70 „Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит“, в т. 1.3.1 „Основни диагностични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „91939-14“.
11. В Клинична пътека № 71 „Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво“:
а) в т. 1.1 след код „I88.0“ се поставя запетая и се добавя „I89.0“;
б) в т. 1.3.1 „Основни диагностични процедури“ код „91920-03“ се заменя с „91920-12“.
12. В Клинична пътека № 82 „Диагностика на лица с метаболитни нарушения“, в т. 1.1 след код „D53.0“ се поставя запетая и се добавя „Е16.0, Е16.1, Е16.2, Е16.3, Е16.4, Е16.8“.
13. В Клинична пътека № 84 „Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит“, в т. 1.1 код „N13.6“ се заличава.
14. В Клинична пътека № 89 „Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан“:
а) в т. 1.3.1 „Основни диагностични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „58100-00, 58103-00, 58106-00“;
б) в т. 1.3.2 „Основни терапевтични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „96199-02, 96197-02“.
15. В Клинична пътека № 90 „Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания“, в т. 1.3.1 „Основни диагностични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „56220-00, 56224-00, 56221-00, 56225-00, 56223-00, 56226-00, 56233-00, 56234-00, 90912-00, 90912-01, 56301-00“.
16. В Клинична пътека № 91 „Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни заболявания“, в т. 1.3.1 „Основни диагностични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „56220-00, 56224-00, 56221-00, 56225-00, 56223-00, 56226-00, 56233-00, 56234-00, 90912-00, 90912-01, 56301-00“.
17. В Клинична пътека № 99 „Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги“, в т. 1.3.1 „Основни диагностични процедури“ след код „91903-03“ се поставя запетая и се добавя „91903-04, 91903-05“.
18. В Клинична пътека № 116 „Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години“, в т. 1.3.1 „Основни терапевтични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „38603-00, 38748-00“.
19. В Клинична пътека № 119 „Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално кръвообращение“, в т. 1.3.1 „Основни терапевтични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „38603-00, 38748-00, 38609-00“.
20. В Клинична пътека № 120 „Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция“, в т. 1.3.1 „Основни терапевтични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „38603-00, 38748-00, 38609-00“.
21. В Клинична пътека № 127 „Консервативно лечение на съдова недостатъчност“, в т. 1.2 накрая се добавя „и от обхвата на медицинската специалност „Ангиология“.
22. В Клинична пътека № 136 „Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност“, в т. 1.3.2 „Основни терапевтични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „31340-00“.
23. В Клинична пътека № 147 „Оперативни процедури върху мъжка полова система“, в т. 1.3.1 „Основни терапевтични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „30390-00, 30635-00, 37601-03, 37601-00, 37601-01, 37396-00“.
24. В Клинична пътека № 151 „Реконструктивни операции в урологията“, в т. 1.3.1 „Основни терапевтични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „37306-00, 37408-00, 37408-01, 37411-00“.
25. В Клинична пътека № 155 „Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност“, в т. 1.3.1 „Основни терапевтични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „36639-00“.
26. В Клинична пътека № 218 „Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става“, в т. 1.3.1 „Основни терапевтични процедури“ код „49518-00“ се заменя с „49517-00, 49518-00, 49519-00“.
27. В Клинична пътека № 242 „Диагностика и лечение на левкемии“:
а) в т .1.1 след код „С96.9“ се добавя „D45.0“;
б) в т. 1.3.1 „Основни диагностични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „91905-02“.
28. В Клинична пътека № 243 „Диагностика и лечение на лимфоми“, в т. 1.3.1 „Основни диагностични процедури“ след код „91905-00“ се поставя запетая и се добавя „91905-02“.
29. В Клинична пътека № 246 „Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности“, в т. 1.3.1 „Основни терапевтични процедури“ код „90766-00“ се заличава.
30. Клинична пътека № 248 се изменя така:
„Клинична пътека № 248
„Лъчелечение при детски онкологични и неонкологични заболявания с анестезия“
1. Обхват:
1.1. Клиничната пътека включва диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги, предоставяни на задължително здравноосигурени лица със заболявания по МКБ-10:
Z51.0, С11.0, С11.1, С11.2, С11.3, С11.8, C22.0, C22.1, C23, С34.0, С34.1, С34.2, С34.3, С34.8, С37, С40.0, С40.1, С40.2, С40.3, С40.8, С41.0, С41.1, С41.2, С41.3, С41.4, С41.8, С43.0, С43.1, С43.2, С43.3, С43.4, С43.5, С43.6, С43.7, С43.8, С47.0, С47.1, С47.2, С47.6, С47.8, С48.0, С49.0, С49.1, С49.2, С49.3, С49.4, С49.5, С49.6, С49.8, С63.0, С63.1, С63.2, С63.7, С63.8, С64, С65, С66, С67.0, С67.1, С67.2, С67.3, С67.4, С67.5, С67.6, С67.7, С67.8, С68.0, С68.1, С68.8, С69.0, С69.1, С69.2, С69.3, С69.4, С69.5, С69.6 С69.8, С70.0, С70.1, С71.0, С71.1, С71.2, С71.3, С71.4, С71.5, С71.6, С71.7, С71.8, С72.0, С72.1, C72.2, C72.3, C72.4, C72.5, С72.8, С74.0, С74.1, С75.0, С75.1, С75.2, С75.3, С75.4, С75.5, С75.8, С77.0, С77.1, С77.2, С77.3, С77.4, С77.5, С77.8, С78.0, С78.1, С78.2, С78.3, С78.4, С78.5, С78.6, С78.7, С78.8, С79.0, С79.1, С79.2, С79.3, С79.4, С79.5, С79.6, С79.7, С79.8, С81.0, С81.1, С81.2, С81.3, С81.7, С82.0, С82.1, С82.2, С82.7, С83.0, С83.1, С83.2, С83.3, С83.4, С83.5, С83.6, С83.7, С83.8, С84.0, С84.1, С84.2, С84.3, С84.4, С84.5, С85.0, С85.1, С85.7, С88.0, С88.1, С88.2, С88.3, С88.7, С91.0, С91.1, С91.2, С91.3, С91.4, С91.5, С91.7, С92.0, С92.1, С92.2, С92.3, С92.4, С92.5, С92.7, С93.0, С93.1, С93.2, С93.7, С94.0, С94.1, С94.2, С94.3, С94.4, С94.5, С94.7, С95.0, С95.1, С95.2, С95.7, С96.0, С96.1, С96.2, С96.3, С96.7, D18.0, D18.1, D32.0, D32.1, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D33.4, D33.7, D35.2, D35.3, D35.4, D36.0, D36.1, D36.7, Q28.2.
1.2. Клиничната пътека включва дейности и услуги по т. 1.1 от обхвата на медицинската специалност „Лъчелечение“, осъществявана най-малко на III ниво съгласно медицински стандарт „Лъчелечение“ с линеен ускорител.
1.3. Основни процедури:
1.3.1. Основни терапевтични процедури: 15224-00, 15239-00, 15254-00, 15269-00, 15600-02, 93977-00, 96197-00, 96197-03, 96197-09, 96199-00, 96199-02, 96199-03, 96199-08, 96199-09, 96200-00, 96200-09, 96203-00.
1.4. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията
1.4.1. Прием и изготвяне на диагностично-лечебен план.
1.4.2. Лъчелечение при пациенти със:
1.4.2.1. злокачествени новообразувания;
1.4.2.2. неходжкинови лимфоми, левкози, множествен и солитарен миелом;
1.4.2.3. болест на Ходжкин;
1.4.2.4. доброкачествени, гранично злокачествени и псевдотумори;
1.4.2.5. вторични злокачествени новообразувания;
1.4.2.6. неонкологични заболявания на мозъка, мозъчните обвивки и хипофизната жлеза;
1.4.2.7. неонкологични заболявания на кръвотворната система – хемодектоми, артериовенозни аневризми.
1.4.3. Здравни грижи
1.5. Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията
1.5.1. Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:
1.5.1.1. при завършване на планирания лъчелечебен курс;
1.5.1.2. при невъзможност за продължаване на лъчелечението поради:
1.5.1.2.1. изява на далечно метастазиране или локална прогресия в хода на лъчелечение;
1.5.1.2.2. тежки остри лъчеви реакции;
1.5.1.2.3. възникване на придружаващо заболяване, което налага лечение по жизнени индикации и прекъсване на лъчелечението;
1.5.1.2.4. необходимост от облъчване на нов, различен от облъчвания туморен обем, обективизирано с нов лъчетерапевтичен план.
1.5.2. Оценка на потребностите от диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги след приключване на хоспитализацията, в т. ч.:
1.5.2.1. контролни прегледи в изписващото лечебно заведение;
1.5.2.2. продължаване на лечението;
1.5.2.3. рехабилитация в болнични или домашни условия;
1.5.2.4. амбулаторно наблюдение/диспансеризация.
2. Дейностите и услугите в обхвата по т. 1.4 се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.“
31. В Клинична пътека № 249 „Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници“, в т. 1.3.1 „Основни терапевтични процедури“ след код „15268-01“ се поставя запетая и се добавя „90766-00“.
32. В Клинична пътека № 260 „Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа“, в т. 1.3.2 „Основни терапевтични процедури“ накрая се поставя запетая и се добавя „96208-00, 96208-01“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на приемане на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2023 г.
Министър: Христо Хинков
5362