Министерство на здравеопазването
брой: 58, от дата 7.7.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.53


Поправка в Наредба № Н-1 от 9 март 2023 г. на Министерството на здравеопазването за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (ДВ, бр. 24 от 2023 г.)

 

Поправка. Редакцията на „Държавен вестник“ прави следната поправка в Наредба № Н-1 от 9 март 2023 г. на Министерството на здравеопазването за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (ДВ, бр. 24 от 2023 г.): В чл. 7, ал. 1 изречение първо да се чете така: „Комисията за проверка на място извършва проверки в седалището на организацията и в нейни областни структури с цел установяване на обстоятелствата, посочени в представените от организацията документи и информация.“
5301