Министерство на здравеопазването
брой: 59, от дата 11.7.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища)
и погребването и пренасянето на покойници

(обн., ДВ, бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Погребването на лицата по ал. 2 се допуска само на терени, върху които има изградени сгради за извършване на богослужение или за провеждане на религиозни обреди и церемонии.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Когато терените по ал. 3 се намират в урбанизираната територия на населените места, погребването на лицата по ал. 2 се допуска със съгласие на директора на съответната регионална здравна инспекция при условие, че:
1. теренът e самостоятелно обособен и ограден;
2. гробното място се обособява в частта от оградения терен, под която не са ситуирани водопроводни мрежи и съоръжения и която не е в непосредствена близост до граница с жилищни сгради.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Христо Хинков
5293