Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
брой: 59, от дата 11.7.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Наредба за изменение на Наредба № 16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
Наредба за изменение на Наредба № 16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство
по ендокринология и болести на обмяната

(обн., ДВ, бр. 95 от 2019 г.; изм., бр. 66 от 2020 г.)
§ 1. Изменя се приложението към член единствен, което се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен вестник“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, прието съгласно Протокол № 555 от 29.06.2023 г.
Председател: Мила Власковска
5275