Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
брой: 59, от дата 11.7.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство
по психични заболявания

(ДВ, бр. 71 от 2020 г.)
§ 1. В приложението към член едниствен се правят следните изменения и допълнения:
1.1. В раздел I „ЛЕЧЕНИЕ НА ШИЗОФРЕНЕН ПРИСТЪП“ в т. 9. „Препоръчителна психометрична оценка (не е задължителна). Критерии за оценка на ефективността на прилаганата терапия“, фигура 1, в част „Трета линия“ от схемата се създава т. 4: „т. 4. комбинирано лечение с ДДА и АА/КН“.
1.2. В раздел I „ЛЕЧЕНИЕ НА ШИЗОФРЕНЕН ПРИСТЪП“ в т. 10. Таблица 1: Антипсихотични средства, прилагани самостоятелно или в комбинация, както и допълнителният текст под линия се изменят, както следва:

INN
Дневнадоза(mg)/
Месечна доза за
ДДА
Механизъм на
действие
Найестистранични
ефекти
КН
Сhlorpromazinе
Haloperidol
Chlorprothixenе
Zuclopenthixol
Междинна група
Sulpiride
Amisulpride
 
25-6003
1,5-203
15-200
5-203
 
50-600
200-1200
Предимно D2
блокери + други рецепторни взаимодействия в различна степен (М1, Н1,
5-НТ2С, α1)
ЕПС, акатизия, остра
дистония, късни дискинезии, хиперпролактинемия, ортостатизъм, тахикардия, понякога метаболитни и кардиотоксични странични ефекти
АА
Clozapine
Risperidone
Olanzapine
Quetiapine
Ziprasidone
Paliperidone
Sertindole
Asenapine
Lurasidone
ПДА2
Aripiprazole
Cariprazine
 
12,5-600
2-6
2,5-203
25-800
40-1603
3-12
4-20
5-20
37,2-148
5НТ2А/D2
антагонистисти с мезолимбична селективност + М1, Н1, 5-НТ2С, α1 антагонисти
5HT1A агонисти4
в различна степен
Дозо- и време-
зависими ЕПС, хиперпролактинемия1, Метаболитен синдром Хипотония, ортостатизъм, кардиоваскуларни смущения
 
5-30
1,5-6
 
Парциален агонист на D2 и D3 рецепторите
 
Акатизия, екстрапирамидни симптоми, гадене, констипация, инсомния или главоболие. Незначително повишаване на alanine aminotransferase (ALT)
Дългодействащи
антипсихотици и (ДДА)
Flupentixol
Fluphenazinе decanoatе Zuclopenthixol3
Risperidone
Olanzapine pamoatе
 
Paliperidonepalmitate
 
Aripiprazole
 
 
10-40 на 1-4 седм.
12,5-25 на1-4 седм.
200 на1-3 седм.
25; 37,5;50 на2 седм.
300 на2-4 седм.;
405 на4 седм.
25-150 1 път месечно5
или 175-225 1 път на3 мес.
300-400 на4 седм.
 
В зависимост от принадлежността към КН и АА
 
Вз ависимост от принадлежността към КН и АА

 КН – Първа генерация антипсихотици (конвенционални, типични антипсихотици).
АА – Втора генерация антипсихотици (атипични антипсихотици).
1Важи за Risperidone, Paliperidone, Olanzapine, Aripiprazole (предимно акатизия).
2 ПДА – Парциален допаминов агонист (в някои справочници е като трета генерация антипсихотици).
3Има както капсула, така и инжекционна форма на приложение за незабавно действие: Zuclopenthixol (форма на приложение с „междинна“ продължителност на действие) – 50-100 mg на 48-72 ч.
4 Clozapine, Ziprasidone, Quetiapine, Aripiprazole.
5 Първа апликация 150 mg, последвана от втора апликация на 8 ден – 100 mg, като се прилага в делтоидния мускул. Paliperidonepalmitate 175-525 на три месеца се прилага вместо следващата планирана доза палиперидонов палмитат за инжекционно приложение веднъж месечно (±7 дни). Дозата се базира на предишната използвана доза палиперидонов палмитат за инжекционно приложение веднъж месечно и 3.5 пъти по-висока.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, прието съгласно Протокол № 555 от 29.06.2023 г.
Председател: Мила Власковска
5274