Национална здравноосигурителна каса
брой: 57, от дата 4.7.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.42


Условия и ред за допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Условия и ред за допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
(обн., ДВ, бр. 109 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2022 г. и бр. 30 от 2023 г.)
Националната здравноосигурителна каса и Българският фармацевтичен съюз чрез своите представители, определени на основание чл. 45, ал. 17 от Закона за здравното осигуряване, съответно с Решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-105 от 28.09.2022 г. и Решение на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз от 19.04.2023 г., във връзка с обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 51 от 13.06.2023 г., в сила от 13.06.2023 г., изменения и допълнения в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти приемат следния акт:
„Условия и ред за допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК“, наричани за краткост „Условия и ред“.
§ 1. В чл. 8, ал. 1 се създава т. 4а:
„4а. лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества;“.
§ 2. В чл. 27 след думите „Закона за медицинските изделия (ЗМИ)“ се поставя запетайка и се добавя „Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП)“.
§ 3. В чл. 41 се създава т. 8:
„8. отпуснатите лекарствени продукти съдържат наркотични вещества, без аптеката да притежава лицензия за търговия на дребно с такива.“
§ 4. В чл. 63 се създава т. 4:
„4. при отнемане на лицензията на изпълнителя за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, договорът се прекратява частично, в случай че предметът на договора включва отпускането на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – с влизане в сила на заповедта за отнемане на лицензията.“
§ 5. В приложение № 1 „Образец на заявление към Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, съгласувани между НЗОК и БФС на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО“ се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 2.6:
„2.6. Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“.
2. В приложените документи се създава т. 2а:
„2а. лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) – заверен от кандидата препис;“.
§ 6. Образецът на заявлението към Условия и ред е приложение към § 5 от настоящите Условия и ред.
§ 7. В приложение № 3 (Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК) се правят следните допълнения:
1. В чл. 1 след думите „Закон за медицинските изделия (ЗМИ)“ се поставя запетайка и се добавя „Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП),“.
2. В чл. 2, ал. 2 се създава т. 5:
„5. Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
(при условията на ЗКНВП)                           [_] “.
3. В чл. 35 се създава т. 8:
„8. отпуснатите лекарствени продукти съдържат наркотични вещества, без аптеката да притежава лицензия за търговия на дребно с такива.“
4. В чл. 56 се създава т. 4:
„4. при отнемане на лицензията на изпълнителя за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, договорът се прекратява частично, в случай че предметът на договора включва отпускането на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – с влизане в сила на заповедта за отнемане на лицензията.“
5. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9:
„§ 9. Допълнителното споразумение към настоящите Условия и ред влиза в сила от датата на неговото подписване.“
§ 8. Образецът на допълнителното споразумение е приложение към § 7 от настоящите Условия и ред.
§ 9. Настоящите Условия и ред за допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, влизат в сила от датата на обнародването им в „Държавен вестник“.

За НЗОК:
Владимир Афенлиев
Зоя Вълева
Милена Цонева
Вирджиния Вълкова
Кирил Обрешков
Ваня Илиева
Евгения Стойчева
Антон Величков
Ива Калугерова
За БФС:
маг.-фарм. Светослав Крумов
маг.-фарм. Анжела Мизова
маг.-фарм. Валентин Петков
маг.-фарм. Маргарита Грозданова
маг.-фарм. Димитрия Стайкова
маг.-фарм. Ростислав Курдов
маг.-фарм. Вергиния Лазарова
маг.-фарм. Йордан Славчев
маг.-фарм. Стефан Минков

Приложение към § 5
към Условия и ред за допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
В образеца на Заявление към Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, съгласувани между НЗОК и БФС на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, се правят следните допълнения:
„ДО ДИРЕКТОРА НА
РЗОК ГР. ............................
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА
КЪМ ДОГОВОР № ………..……/……………
от ......................................................................................................................................................................... ,
(пълно наименование на притежателя на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека)
със седалище и адрес на управление: ............................................................................................................. ,
представлявано от ..............................................................................................................................................
(за юридическо лице – пълно наименование на представителя, седалище и адрес на управление;
за физическо лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)
в качеството му на .............................................................................................................................................
с документ, удостоверяващ представителната власт*: ..................................................................................
(*попълва се само от заявители, които са упълномощени лица, или от заявители, регистрирани в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
На основание чл. 7, ал. 1, чл. 16 и 19б от Наредба № 10 от 24 март 2009 г. кандидатствам за сключване на договор за отпускане на следните продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК:
2.6. Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
Прилагам следните документи:
2а. лицензия за търговия на дребно и съхраняване на наркотични вещества по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) – заверен от кандидата препис.
Декларирам, че всички останали данни в приложение № 1 – Заявление към Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, подадени при подписване на ДОГОВОР № ………..……/……………, остават непроменени.
(В случай че има промени в обстоятелствата, се попълва ново заявление с всички данни.)
Дата:                                                                                                       .............................
                                                                                                               (дата и подпис)
Приложение към § 7
към Условия и ред за допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР № ………..……/……………
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК/РЗОК
Днес,  202... г., в гр. ....................................... между Националната здравноосигурителна каса, гр. София 1407, ул. Кричим № 1, БУЛСТАТ: 121858220, представлявана на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗО от ..................................................  –
директор на Районната здравноосигурителна каса – гр. ............................................................................. ,
седалище и адрес на РЗОК: гр. ....................................................................................................................... ,
ул. ............................................................................................................. № ..................................................... ,
тел.: ………………………………………….…………….…..., факс: ......................................................................................... ,
e-mail: ....................................., наричана за краткост по-долу „възложител“ – от една страна,
и ........................................................................................................................................................................... ,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния търговец/европейското дружество, вид на търговеца, седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти)
представляван от ................................................................................................................................................
(имена по документ за самоличност)
в качеството му на ............................................................................................................................................ ,
ЕИК .................................................................................................................................................................... ,
Банкова сметка:
Банка: ................................................................................................................................................................. ,
BIC ...................................................................................................................................................................... ,
IBAN ................................................................................................................................................................... ,
открита на името на: ........................................................................................................................................ ,
тел.: ................................/факс: ......................................................................................................................... ,
e-mail: .........................., притежаващ разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти
в аптека №/дата ............................................................................................................................................... ,
издадено от .........................................................................................................................................................
Адрес на аптеката:
област ................................................................................................................................................................. ,
община ................................................................................................................................................................ ,
населено място: гр./с. ....................................................................................................................................... ,
ул. .........................................................................................  №  ...., тел. …………….:, факс: …………………………..,
ръководител на аптеката:
маг.-фарм. .......................................................................................................................................................... ,
(имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител на аптеката
Адрес за кореспонденция (на търговеца): .......................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
тел.: ................................/факс: ......................................................................................................................... ,
e-mail: .................., моб. телефон: .................................................................................................................... ,
регистрационен № на аптеката в РЗОК: .........................................................................................................             ,
наричан по-долу за краткост „изпълнител“ – от друга страна, на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 10 от 24 март 2009 г., чл. 61, ал. 1, т. 1 и 2 от Условия и ред и в съответствие със съгласуваните между НЗОК и БФС допълнения в образец на типов договор – приложение № 3 от Условия и ред за сключване на индивидуални договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 от договора,
се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения договор за следното:
Възложителят и изпълнителят приемат следните допълнения на посочените по-долу клаузи от договора:
§ 1. В чл. 1 след думите „Закон за медицинските изделия (ЗМИ)“ се поставя запетайка и се добавя: „Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП),“.
§ 2. В чл. 2, ал. 2 се създава т. 5:
„5. Лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
(при условията на ЗКНВП)                          [_] “.
§ 3. В чл. 35 се създава т. 8:
„8. отпуснатите лекарствени продукти съдържат наркотични вещества, без аптеката да притежава лицензия за търговия на дребно с такива.“
§ 4. В чл. 56 се създава т. 4:
„4. при отнемане на лицензията на изпълнителя за търговия на дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, договорът се прекратява частично, в случай че предметът на договора включва отпускането на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – с влизане в сила на заповедта за отнемане на лицензията.“
§ 5. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9:
„§ 9. Допълнителното споразумение към ДОГОВОР № ………..……/…………… влиза в сила от датата на неговото подписване.“

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
..........................................
 
................................................
(подпис на представителя
и печат на изпълнителя)
ДИРЕКТОР НА РЗОК:
..........................................
 
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
..........................................
 
РЪКОВОДИТЕЛ
 НА АПТЕКАТА:
ЮРИСКОНСУЛТ:
..........................................
 
................................................
(подпис на ръководителя
на аптеката и печат на аптеката)
 

5215