Институт по електрохимия и енергийни системи при БАН - София   София
брой: 57, от дата 4.7.2023 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.47


Конкурси за главен асистент и професор

 

53. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурси за заемане на академични длъжности: главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, специалност „Физикохимия“, за нуждите на направление „Материали за енергия“, със срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; професор в областта на Биоелектрохимичните системи по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“, за нуждите на направление „Водородни енергийни системи“, срок за подаване на документи – 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават документи за участие в канцеларията на Института по електрохимия и енергийни системи при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая № 218, тел. 02/979 27 50.
5209