Министерство на културата
брой: 61, от дата 13.7.2004 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.35


Устройствен правилник на Държавен културен институт “Културен център “Двореца” - Балчик

 

Министерство
на културата
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Държавен културен институт “Културен център “Двореца” - Балчик
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Държавен културен институт “Културен център “Двореца”, Балчик (ДКИ “КЦ “Двореца”).
Чл. 2. Държавният културен институт “Културен център “Двореца”, Балчик, е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на културата и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на културата.
Чл. 3. (1) Предметът на дейност на ДКИ “КЦ “Двореца” е: опазване и разпространение на културни ценности; осъществяване на културни дейности и прояви; осъществяване на трансгранично и регионално сътрудничество по опазване и развитие на етнокултурното разнообразие и религии; чрез културен туризъм популяризиране на културно-историческото наследство.
(2) Държавният културен институт “Културен център “Двореца” осъществява определения в ал. 1 предмет на дейност в съответствие с държавната културна политика.
Чл. 4. Държавният културен институт “Културен център “Двореца” се създава, преобразува и закрива от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.
Раздел II
Устройство и управление
Чл. 5. В рамките на утвърдената численост на персонала ДКИ “КЦ “Двореца” определя самостоятелно своята структура.
Чл. 6. (1) Държавният културен институт “КЦ “Двореца” се ръководи от директор.
(2) Директорът на ДКИ “КЦ “Двореца” се назначава от министъра на културата след провеждане на конкурс.
(3) Правата и задълженията на директора се определят в кратка характеристика или описание на работата.
Чл. 7. (1) Директорът:
1. представлява ДКИ “КЦ “Двореца” пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и чужбина;
2. организира и ръководи дейността на ДКИ “КЦ “Двореца”;
3. управлява средствата и е разпоредител с бюджета на ДКИ “КЦ “Двореца”;
4. в качеството си на работодател сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работниците и служителите в ДКИ “КЦ “Двореца”;
5. организира дейността по опазване на движимото и недвижимо имущество, предоставено за управление;
6. определя размера на индивидуалните трудови възнаграждения и другите материални стимули в съответствия с наличните средства и нормативните изисквания.
(2) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от определен от него с писмена заповед за всеки конкретен случай служител на ДКИ “КЦ “Двореца”.
Чл. 8. Организацията на труда в ДКИ “КЦ “Двореца”, разпределението на работното време и спазването на трудовата дисциплина се уреждат с Правилник за вътрешния трудов ред, издаден от директора, в съответствия с изискванията на Кодекса на труда.
Раздел III
Основни функции и задачи
Чл. 9. Държавният културен институт “Културен център “Двореца” определя самостоятелно своите задачи съобразно предмета си на дейност:
1. организира и осъществява дейности по създаване, опазване и разпространение на културни ценности;
2. организира и осъществява културни дейности и прояви;
3. организира и осъществява трансгранично регионално сътрудничество по опазване и развитие на етнокултурното разнообразие и религии;
4. извършва допълнителни дейности, включително и стопански, свързани с основните, като допълнителните средства остават на негово разпореждане;
5. управлява представените му имоти;
6. организира и провежда национални и международни научни прояви;
7. осъществява експозиционна, популяризаторска и издателска дейност в страната и чужбина;
8. осигурява условия за съхраняване, опазване и експониране на движимите и недвижимите паметници на културата.
Раздел IV
Финансиране
Чл. 10. Финансирането на ДКИ “КЦ “Двореца” се осъществява от:
1. реализирани собствени приходи;
2. субсидия от Републиканския бюджет чрез бюджета на Министерство на културата;
3. средства от реализирани национални и международни проекти и др.
Чл. 11. Разходването на средствата се извършва съгласно Закона за държавния бюджет на Р България за съответната година.
Заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 4 от Постановление № 91 от 4 май 2004 г. на Министерския съвет за преобразуване на Архитектурно-парков комплекс “Двореца” - Балчик, към министъра на културата в държавен културен институт (ДВ, бр. 41 от 2004 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в “Държавен вестник”.
Министър: Б. Абрашев
37139