Народно събрание
брой: 50, от дата 9.6.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Решение за определяне на допълнителен срок за събиране на приходи, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери

 

РЕШЕНИЕ
за определяне на допълнителен срок за събиране на приходи, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 87, ал. 4 от Закона за публичните финанси
РЕШИ:
1. До приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., но не по-късно от 31 юли 2023 г., приходите се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер, не по-голям от размера им за същия период на предходната година, като се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси.
2. Извършването на разходите, предоставянето на трансферите и залагането на лимити от Министерството на финансите се осъществява в следната последователност:
a) плащания по обслужване на държавния дълг и за вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз;
б) предоставяне на трансфери за съдебната власт, социалноосигурителните фондове, общините, сметките за средства от Европейския съюз на Националния фонд и на Държавен фонд „Земеделие“, Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио;
в) лимити за плащания на бюджетните организации;
г) други разходи.
3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 8 юни 2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
4823