Комисия за енергийно и водно регулиране
брой: 50, от дата 9.6.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.75


Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Правила за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
(обн., ДВ, бр. 55 от 2020 г.; доп., бр. 4 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2021 г., бр. 2 и 74 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 13 се създава т. 8:
„8. посочване на банкова сметка в левове за целите на разплащанията, възникнали в резултат на реализирани сделки на борсовия пазар на електрическа енергия.“
§ 2. В чл. 21 се правят следните допълнения:
1. След думите „придобива съответния статус, който се отразява“ се добавя „в регистъра на търговските участници“.
2. В т. 1 след думите „изискванията на чл. 13“ се добавя „и след вписване на търговския участник със статус „Активен“ в съответните регистри, поддържани от независимия преносен оператор“.
3. В т. 3 след думите „изискванията на чл. 13 и на глава шеста, раздел ІІ“ се добавя „и след вписване на търговския участник със статус „Активен“ в съответните регистри, поддържани от независимия преносен оператор“.
§ 3. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При прекратяване на процедура по регистрация платените от търговския участник такси не се възстановяват. За всяка последваща процедура по регистрация, образувана по ново заявление, таксите се дължат отново.“
§ 4. В чл. 25, ал. 1 се създават изречения второ и трето: „За целите на създаването на профил търговският участник представя индивидуален адрес на електронна поща на всеки отговорник за търговия. Не се допуска създаването на повече от един профил с един адрес на електронна поща.“
§ 5. В чл. 28 ал. 2 се отменя.
§ 6. В чл. 31 след думите „задължени да се информират за“ се добавя „размера на лимита за търговия на пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ съгласно тези правила,“.
§ 7. В чл. 35 се създава т. 5:
„5. търговският участник да не подава оферти и/или да сключва сделки за покупка на положителни цени и/или продажба на отрицателни цени и да не натрупва парични задължения към борсовия оператор, чиято максимална стойност надхвърля разполагаемия лимит за търговия по смисъла на тези правила.“
§ 8. Създава се чл. 41а:
„Чл. 41а. (1) Когато търговски участник застрашава функционирането на балансиращия пазар на електрическа енергия и на електроенергийната система чрез сключване на сделки, водещи до изчерпване на диапазона за регулиране и отклонение от параметрите за сигурност, независимият преносен оператор, след извършен сетълмент с данни от известените графици и данни от средствата за търговско измерване за всички обекти в балансиращата група на търговския участник, изпраща мотивирано искане до оператора:
1. за временно спиране на достъпа на търговския участник до ЕСТ „В рамките на деня“, в случай на покупко-продажба на електрическа енергия без насрещна търговска сделка или прогнозно потребление/производство в балансиращата група, и покриване на търгуваните количества от балансиращия пазар, за не по-малко от 10 периода на сетълмент в рамките на календарен месец;
2. за временно спиране на достъпа на търговския участник до ЕСТ при отклонение в посока енергиен недостиг и/или енергиен излишък, за не по-малко от 10 периода на сетълмент в рамките на календарен месец, в които периоди отклонението надхвърля 50% от сумарното производство и/или сумарното потребление за координатор на балансираща група и над 20 MWh за търговец на електрическа енергия.
(2) За постъпило искане по ал. 1 БНЕБ – ЕАД, незабавно уведомява търговския участник, който има право в срок от 3 работни дни да изпрати мотивирано възражение до независимия преносен оператор.
(3) В случай че в срок от 5 работни дни от изпращане на уведомлението по ал. 2 независимият преносен оператор не оттегли искането си или го потвърди, операторът отстранява търговския участник от ЕСТ „В рамките на деня“ за един месец – когато търговският участник за първи път е застрашил функционирането на балансиращия пазар на електрическа енергия и на електроенергийната система чрез сключване на сделки, водещи до изчерпване на диапазона за регулиране и отклонение от параметрите за сигурност, а за всяко последващо застрашаване в рамките на същата календарна година – за три месеца.“
§ 9. В чл. 71 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се отменя.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. приложим ценови и количествен лимит в съответствие с Инструкция № 6 „Спецификация на търгуваните продукти“;“.
§ 10. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. (1) Офертите се подават към оператора чрез ЕСТ-РД, като се проверяват за наличие на съответствие с изискванията на глава седма, раздел VІ.
(2) Сделките се осъществяват автоматично в момента, в който в ЕСТ-РД бъде регистрирана съответстваща насрещна оферта, или в момента на нейното подаване, ако вече е регистрирана съответстваща насрещна оферта.“
§ 11. Член 122 се изменя така:
„Чл. 122. Предложенията за покупка и продажба в ЕСТ-ДН се подават в съответствие с Инструкция № 6 „Спецификация на търгуваните продукти“.“
§ 12. Член 123 се отменя.
§ 13. Член 124 се отменя.
§ 14. В чл. 127 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 думите „посочените в чл. 123 и 124“ се заменят с „чл. 122“.
2. Създава се т. 4:
„4. проверка за наличие на съответствие с изискванията на глава седма, раздел VІ.“
§ 15. В чл. 150 думите „се изчисляват“ се заменят със „са в евро“.
§ 16. Член 151 се изменя така:
„Чл. 151. Цените се публикуват в български левове и в евро за MWh. Цените в български левове се закръглят до втория знак след десетичната запетая и представляват по същество изчислителна стойност. Изтъргуваното количество електрическа енергия се публикува в MWh до първия знак след десетичната запетая.“
§ 17. Член 157 се отменя.
§ 18. Член 166 се изменя така:
„Чл. 166. ЕСТ-ДД е достъпна за търговия всеки работен ден с изключение на случаите на техническо прекъсване или актуализация на софтуера. Операторът изпраща своевременно официално уведомление до търговските участници за тези случаи. Операторът е задължен да осигури достъпност до ЕСТ-ДД в рамките на 97% (деветдесет и седем процента) годишно, като в периода на достъпност не се включва времето, необходимо за планирани дейности по поддръжка и актуализация на ЕСТ-ДД.“
§ 19. Член 167 се отменя.
§ 20. Член 168 се отменя.
§ 21. Член 169 се отменя.
§ 22. В глава шеста раздел IV се отменя.
§ 23. Член 202 се отменя.
§ 24. В чл. 204 думите „чл. 202 и“ се заличават.
§ 25. Член 206 се изменя така:
„Чл. 206. Правилата за сетълмент регламентират условията и реда на обезпечаване дейността на търговските участници на организирания борсов пазар на електрическа енергия, имуществените отношения между БНЕБ – ЕАД, и търговските участници, предоставяните услуги по сетълмент, условията и реда на обезпечаване и погасяване на паричните задължения, възникващи във връзка с участието на организирания борсов пазар и сключените на него сделки с електрическа енергия.“
§ 26. Създава се чл. 206а:
„Чл. 206а. Правилата за сетълмент се прилагат по отношение на пазарни сегменти „В рамките на деня“, „Ден напред“ и „Двустранни договори“ при следните условия:
1. БНЕБ – ЕАД, е страна по всички сделки за покупка и продажба на електрическа енергия, сключени на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“;
2. БНЕБ – ЕАД, не е страна по сделките за покупка и продажба на електрическа енергия, сключени на пазарен сегмент „Двустранни договори“.“
§ 27. Член 207 се отменя.
§ 28. Член 208 се изменя така:
„Чл. 208. Отговорниците за сетълмент и обезпечения по чл. 28, ал. 1:
1. имат право да заявяват разпределение на обезпечението между пазарните сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“, от една страна, и пазарен сегмент „Двустранни договори“, от друга;
2. имат право да заявяват освобождаване на обезпечение;
3. са длъжни да се информират относно размера на лимита за търговия на пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“;
4. са длъжни да се информират относно размера на обезпечението на пазарен сегмент „Двустранни договори“;
5. имат достъп чрез съответните системи до информация за реализираните сделки за покупка и продажба на електрическа енергия, наличното обезпечение, лимита за търговия на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ съгласно раздел VI от тази глава, изискуемото обезпечение на пазарен сегмент „Двустранни договори“ и паричните задължения, възникнали вследствие на сключените сделки на пазарен сегмент „В рамките на деня“ и пазарен сегмент „Ден напред“.“
§ 29. Член 209 се изменя така:
„Чл. 209. (1) Търговските участници са задължени да погасяват в определените в тези правила срокове задълженията си, възникнали в резултат на участието им на борсовия пазар на електрическа енергия, включително задълженията си съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД.
(2) Плащанията към БНЕБ – ЕАД, се извършват в български левове по безкасов път. Задълженията се считат за погасени след заверяването на определената за целта банкова сметка на БНЕБ – ЕАД.“
§ 30. Член 210 се отменя.
§ 31. Член 211 се отменя.
§ 32. Член 212 се изменя така:
„Чл. 212. (1) Паричните суми за обезпечения и плащания, постъпващи по определените за целта банкови сметки на БНЕБ – ЕАД, от 8 до 16 ч. в работни дни, се вземат предвид и обработват в същия ден.
(2) Сумите, постъпили след срока по ал. 1, се обработват на следващия работен ден.“
§ 33. В чл. 213 след думите „длъжен да поддържа“ се добавя „лимит за търговия съгласно раздел VІ от тази глава или“, а римската цифра „VІ“ в досегашния текст на разпоредбата се заменя със „VІІ“.
§ 34. В чл. 214 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При наличие на изискуеми и неизпълнени в срок парични задължения към оператора последният има право да:
1. приложи преразпределение на наличното обезпечение между пазарните сегменти;
2. усвои от наличното обезпечение суми в размер на задълженията по непогасени фактури и/или задълженията по глава осма, както и начислените лихви.“
2. В ал. 2 думите „чл. 207, т. 2“ се заменят с „чл. 28“.
§ 35. В глава седма наименованието на раздел ІІ се изменя така: „Видове обезпечения“.
§ 36. Член 216 се изменя така:
„Чл. 216. (1) Видовете обезпечения, предоставяни в полза на БНЕБ – ЕАД, са:
1. банкова гаранция в български левове/евро;
2. паричен депозит в български левове, внесен по сметка, посочена от БНЕБ – ЕАД;
3. комбинация от банкова гаранция по т. 1 и паричен депозит по т. 2.
(2) Банковата гаранция следва да бъде валидна до тридесет и първи януари на следваща календарна година. Сумите по предоставените банкови гаранции не се вземат предвид при определяне на размера на лимита за търговия и/или наличното обезпечение през последните 15 (петнадесет) работни дни преди изтичане на срока на валидност на съответната банкова гаранция, в случай че не е предоставена банкова гаранция с нов срок на валидност.
(3) БНЕБ – ЕАД, публикува текста на банковата гаранция и условията за приемливост на своята интернет страница в Инструкция № 3 „Предоставяне на банкова гаранция“.
(4) БНЕБ – ЕАД, отказва приемането на банкова гаранция, която не отговаря на изискванията на тези правила и Инструкция № 3 „Предоставяне на банкова гаранция“.
(5) БНЕБ – ЕАД, не дължи лихви върху суми, внесени от търговски участници като паричен депозит.“
§ 37. В чл. 217 думите „по чл. 216, т. 1“ се заменят с „по чл. 216, ал. 1, т. 1“.
§ 38. Член 218 се отменя.
§ 39. В чл. 219 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Наличното обезпечение за пазарните сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ е общо за двата пазарни сегмента.“
§ 40. Член 220 се изменя така:
„Чл. 220. БНЕБ – ЕАД, актуализира стойността на наличното обезпечение на търговските участници в следните срокове:
1. за обезпеченията под формата на паричен депозит – в сроковете, посочени в чл. 212;
2. до края на следващия работен ден след получаване на потвърждение от банката – издател на банкова гаранция, в случаите на увеличаване на стойността на банковата гаранция и незабавно – при намаляване на стойността на банковата гаранция;
3. до края на следващия работен ден при получаване на заявление за частично освобождаване на налично обезпечение;
4. в рамките на текущия работен ден при прилагане на хипотезите на чл. 214.“
§ 41. В чл. 222 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „до 5 (пет)“ се заменят с „до 3 (три)“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. до размера на разполагаемия лимит за търговия на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ съгласно раздел VI от тази глава към момента на освобождаване на обезпечението;“
в) създава се т. 3:
„3. до размера на разликата между свободното обезпечение и минималното обезпечение на пазарен сегмент „Двустранни договори“.“
2. В ал. 2 думата „финансови“ се заменя с „просрочени парични“.
§ 42. В чл. 223 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Минималното обезпечение за пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ е общо за двата пазарни сегмента.“
§ 43. В чл. 224 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думите „минимално обезпечение“ се заменят с „минималното обезпечение“, а изречение второ се заличава.
2. В ал. 2 думата „изискуемото“ се заменя с „наличното“.
§ 44. В глава седма наименованието на раздел VІ се изменя така: „Лимит за търговия на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“.
§ 45. Член 227 се изменя така:
„Чл. 227. Търговските участници обезпечават своите оферти и сключени сделки на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ в съответствие с определен от всеки търговски участник лимит за търговия съгласно чл. 230 и 231.“
§ 46. Член 228 се изменя така:
„Чл. 228. Проверка относно обезпечеността на оферти и сделки на търговските участници на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ се извършва посредством функционалността „Проверка на лимити за търговия“ на ЕСТ-ДН и ЕСТ-РД съгласно Инструкция № 8 „Проверка на лимити за търговия“, публикувана на интернет страницата на оператора.“
§ 47. Член 229 се изменя така:
„Чл. 229. Лимитът за търговия, определен от търговски участник, е общ за пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“.“
§ 48. Член 230 се изменя така:
„Чл. 230. Първоначалният лимит за търговия на търговски участник представлява разликата между стойността на наличното обезпечение по чл. 219 и стойността на минималното обезпечение.“
§ 49. Член 231 се изменя така:
„Чл. 231. Разполагаемият лимит за търговия на търговски участник във всеки един момент представлява разликата между първоначалния лимит за търговия и блокираната от функционалността „Проверка на лимити за търговия“ сума на:
1. максималната стойност на задължението, което може да бъде породено от регистрираните оферти за покупки на положителни цени и/или продажби на отрицателни цени на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“, и/или
2. сключените сделки за покупки на положителни цени и/или продажби на отрицателни цени на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“, и/или
3. нетната сума на задълженията на търговския участник към борсовия оператор на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“.“
§ 50. Член 232 се изменя така:
„Чл. 232. Не се допуска подаване на оферти за покупки на положителни цени и/или продажби на отрицателни цени, чиято максимална стойност надхвърля разполагаемия лимит на търговския участник.“
§ 51. Член 233 се изменя така:
„Чл. 233. Офертите за покупки на положителни цени и/или продажби на отрицателни цени, чиято максимална стойност надхвърля разполагаемия лимит на търговския участник, се блокират автоматично от ЕСТ-ДН и ЕСТ-РД посредством функционалността „Проверка на лимити за търговия“ съгласно Инструкция № 8 „Проверка на лимити за търговия“.“
§ 52. Създава се чл. 233а:
„Чл. 233а. Блокираните суми по падежирали задължения към БНЕБ – ЕАД, се освобождават в срок до един час след настъпването на падежа на съответното задължение и при получено от борсовия оператор плащане. Блокираните суми могат да бъдат освобождавани и след издаване на съответна фактура и при получено от борсовия оператор плащане.“
§ 53. В чл. 235 думите „Инструкция № 4 „Метод на изчисление на изискуемо обезпечение“ се заменят с „Инструкция № 4 „Метод на изчисление на изискуемо обезпечение“ на пазарен сегмент „Двустранни договори“.
§ 54. Член 241 се отменя.
§ 55. Член 242 се отменя.
§ 56. В чл. 244 думите „и екран „Непрекъсната търговия“ се заличават.
§ 57. В чл. 250 думите „по чл. 211“ се заменят с „по чл. 209, ал. 1“.
§ 58. Член 259 се отменя.
§ 59. Член 266 се отменя.
§ 60. Член 267 се отменя.
§ 61. Член 269 се отменя.
§ 62. Член 270 се отменя.
§ 63. Член 271 се отменя.
§ 64. В глава осма раздел VІ се отменя.
§ 65. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
1. В т. 15 думите „екран „Непрекъсната търговия“ и“ се заличават.
2. Точка 16 се отменя.
3. Точка 35 се отменя.
4. В т. 43 думите „екрани за търговия:“ и думите „и екран „Непрекъсната търговия“ се заличават.
Заключителни разпоредби
§ 66. В Правилата за търговия с електрическа енергия (обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г.; посл. изм., бр. 36 от 2023 г.) се правят следните изменения:
1. Членове 31в, 31г и 31д в глава трета, раздел ІV, стават съответно чл. 31а, 31б и 31в в глава трета, раздел ІV.
2. В чл. 30, ал. 1 изречение второ се заличава.
§ 67. Правилата за изменение и допълнение на Правилата за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия са приети с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране по Протокол № 178 от 2.06.2023 г., т. 1, и влизат в сила от датата на обнародването им в „Държавен вестник“.
Председател: Иван Иванов
4421