Министерство на здравеопазването
брой: 48, от дата 2.6.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.13


Договор № РД-НС-01-3-9 от 22 май 2023 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-3-9 от 22 май 2023 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2020 – 2022 г.
(oбн., ДВ, бр. 4 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 36 и 77 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2020 г., бр. 37 от 2022 г.; изм., бр. 92 и 101 от 2022 г., бр. 18 от 2023 г.)
Днес, 22.05.2023 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския зъболекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с § 29 от преходните и заключителните разпоредби към Договор № РД-НС-01-3-5 от 10.05.2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор (НРД) за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 37 от 2022 г.), изменен и допълнен с Договор № РД-НС-01-3-6 от 10.11.2022 г. за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 92 от 2022 г., в сила от 1.11.2022 г.), изменен и допълнен с Договор № РД-НС-01-3-8 от 16.02.2023 г. за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 1.02.2023 г.), се сключи този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския зъболекарски съюз (БЗС) за 2020 – 2022 г. за следното:
§ 1. (1) За дейността на изпълнителите на дентална помощ в периода от 1 май до 30 юни 2023 г. задължителното електронно отчитане към Националната здравна информационна система (НЗИС), предвидено в § 29 от преходните и заключителните разпоредби на НРД за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2020 – 2022 г., служи само за съпоставяне на информацията, подавана в НЗИС, с информацията, съдържаща се в електронните отчети на изпълнителите на дентална помощ за извършената от тях дейност, подавана в информационната система на НЗОК.
(2) След изтичане на периода по ал. 1 за извършваните дентални дейности от 1 юли 2023 г. в изпълнение на договорите с НЗОК плащания на изпълнителите на дентална помощ се дължат и на основание на задължителното електронно отчитане на информацията за извършената от тях дентална дейност към НЗИС.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г. влиза в сила от 1.05.2023 г.
§ 3. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЗС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 4. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2020 – 2022 г. се сключва на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.

За Националната
здравно-осигурителна каса:
Председател на НС
на НЗОК:
Доц. Момчил Мавров
Членове на НС на НЗОК:
Людмила Петкова
Мария Беломорова
Борис Михайлов
Д-р Иван Кокалов
Теодор Василев
Проф. Григор Димитров
Тодор Воденичаров
Адв. Андрей Дамянов
За Българския
зъболекарски съюз:
Председател
на УС на БЗС:
Д-р Николай Шарков
Членове на УС на БЗС:
Д-р Георги Сойтариев
Д-р Георги Габровски
Д-р Константин Даков
Д-р Трифон Антонов
Д-р Валентин Павлов
Д-р Тодор Кукуванов
Д-р Бисер Ботев
Д-р Мартин Найденов
Вр.и.д. управител
на НЗОК:
Д-р Йорданка Пенкова
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Д-р Асен Меджидиев

4376