Министерски съвет
брой: 47, от дата 30.5.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 82 от 25 май 2023 г. за изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 25 МАЙ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства,
приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г.
(oбн., ДВ, бр. 7 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 9 от 2017 г., бр. 47 и 60 от 2018 г., бр. 37 от 2020 г., бр. 2 от 2021 г. и бр. 100 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В § 2 от допълнителните разпоредби се създава т. 10:
„10. Делегирана директива (ЕС) 2023/544 на Комисията от 16 декември 2022 г. за изменение на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията във връзка с употребата на олово в алуминиеви сплави за целите на обработката на металорежещи машини, в медни сплави и в определени батерии (ОВ, L 73 от 10 март 2023 г.).“
§ 2. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 5
Материали и компоненти, изключени от обхвата на чл. 5

Материали и компоненти
Обхват и дата на изтичане на освобождаването
Да се етикетират
или направят идентифицируеми в съответствие с изисква-
нията на чл. 5, ал. 2
1
2
3
Олово като легиращ елемент
1.1. Стомана за обработване на металорежещи машини и серийни горещо поцинковани стоманени детайли с тегловно съдържание на олово до 0,35 %
 
 
1.2. Поцинковани при непрекъснат процес стоманени листове с тегловно съдържание на олово до 0,35 %
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства
 
2.1. Алуминий за обработване на металорежещи машини с тегловно съдържание на олово до 2 %
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2005 г.
 
2.2. Алуминий с тегловно съдържание на олово до 1,5 %
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.
 
2.3.1. Алуминиеви сплави за обработване на металорежещи машини с тегловно съдържание на олово до 0,4 %
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2028 г., и резервни части за тези превозни средства
 
 
2.3.2. Алуминиеви сплави, невключени в точка 2.3.1, с тегловно съдържание на олово до 0,4 % (2)
(1)a
 
3. Медни сплави с тегловно съдържание на олово до 4 %
(3)a
 
4.1. Лагерни черупки и втулки
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.
 
4.2. Лагерни черупки и втулки в двигатели, предавателни механизми и компресори за климатични инсталации
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2011 г.
 
Олово и оловни съединения в компоненти
5.1. Олово в акумулаторни батерии, използвани в уредби за високо напрежение(4), които се използват само за задвижване в превозни средства от категории M1 и N1
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2019 г., и резервни части за тези превозни средства
X
5.2.1. Олово в акумулаторни батерии:
5.2.1.1. използвани за приложения за 12 V
5.2.1.2. използвани за приложения за 24 V в превозни средства със специално предназначение съгласно определението в чл. 3 от Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ, L 151, 14.6.2018 г., стр. 1)
(3)a
X
5.2.2. Олово в акумулаторни батерии, използвани за приложения, които не са включени в т. 5.1 или т. 5.2.1
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2024 г., и резервни части за тези превозни средства
X
6. Виброгасители (амортисьори)
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства
X
7.1. Вулканизиращи вещества и стабилизатори за еластомери в спирачни маркучи, горивни маркучи, вентилационни маркучи, еластомерни/метални части в приложения за ходовата част, както и за опорни тампони за двигатели
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2005 г.
 
7.2. Вулканизиращи вещества и стабилизатори за еластомери в спирачни маркучи, горивни маркучи, вентилационни маркучи, еластомерни/метални части в приложения за ходовата част, както и за опорни тампони за двигатели, с тегловно съдържание на олово до 0,5 %
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2006 г.
 
7.3. Свързващи вещества за еластомери за силови предавателни механизми с тегловно съдържание на олово до 0,5 %
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2009 г.
 
8.1. Олово в припой за закрепване на електрически и електронни компоненти върху печатни платки и олово в покритието на крачетата на елементите, различни от електролитни алуминиеви кондензатори, в изводите на елементите и в електронните печатни платки
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства
X(5)
8.2. Олово в припой за електрически приложения, различни от запояване върху електронни печатни платки или върху стъкло
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2011 г., и резервни части за тези превозни средства
X(5)
8.3. Олово в покритието на изводите на електролитни алуминиеви кондензатори
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2013 г., и резервни части за тези превозни средства
X(5)
8.4. Олово, използвано при запояване върху стъкло в дебитомерите за масов дебит на въздух
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2015 г., и резервни части за тези превозни средства
X(5)
8.5. Олово в припой с висока температура на топене (т.е. сплави на оловото със съдържание на олово 85 тегловни % или повече)
(1)a
X(5)
8.6.1. Олово, използвано в съвместими щифтови съединителни системи
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2017 г., и резервни части за тези превозни средства
X(5)
8.6.2. Олово, използвано в съвместими щифтови съединителни системи, различни от свързващата повърхност на електрическите съединители в кабелните снопове на превозни средства
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2024 г., и резервни части за тези превозни средства
X(5)
8.7.1. Олово в припои за създаване на надеждна електрическа връзка между полупроводниковия кристал и кристалоносителя в корпусите на интегрални схеми от типа „flip chip“ (с обърнат монтаж на кристала в корпуса)
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 октомври 2022 г., и резервни части за тези превозни средства
X(5)
8.7.2. Олово в припои за създаване на надеждна електрическа връзка между полупроводниковия кристал и кристалоносителя в корпусите на интегрални схеми от типа „flip chip“ (с обърнат монтаж на кристала в корпуса), където електрическата връзка се състои от един от следните елементи:
8.7.2.1. възел на полупроводникова технология с размер 90 nm или по-голям;
8.7.2.2. единичен кристал от 300 mm2 или по-голям, в произволен възел на полупроводникова технология;
8.7.2.3. пакети от разположени един върху друг кристали с размер 300 mm2 или по-големи, или силициеви междинни слоеве от 300 mm2 или по-големи
(1)a
 
Превозни средства, чийто тип е одобрен считано от 1 октомври 2022 г., и резервни части за тези превозни средства
X(5)
8.8. Олово в припой за закрепване на топлоотвеждащи пластини към радиатора на силови полупроводникови блокове с размер на интегралната схема поне 1 cm2 издадена зона и номинална токова плътност поне 1 A/mm2 на силициевата зона на интегралната схема
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства
X(5)
8.9. Олово в припой за запояване при приложения в стъкла с вграден електрически проводник, с изключение на запояване в многопластови стъкла
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства
X(5)
8.10. Олово в припой за запояване на многопластови стъкла
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2020 г., и резервни части за тези превозни средства
X(5)
8.11. Запояване на приложения за отопление, при които токът през една съответна спойка е с големина 0,5 A или повече към единични плоскости многопластови стъкла с дебелина ≤ 2,1 mm. Това освобождаване не обхваща запояването към контактите, намиращи се в междинния полимер
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2024 г., и резервни части за тези превозни средства
X(5)
9. Легла на клапани
Като резервни части за типове двигатели, разработени преди 1 юли 2003 г.
 
10.1. Електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъкло или керамика, в химично съединение, представляващо стъклена или керамична матрица, в стъклен или керамичен материал или в химично съединение, представляващо стъклокерамична матрица.
Това освобождаване не важи за използването на олово във:
10.1.1. стъкло в колби на лампи и глазура на запалителни свещи
10.1.2. диелектрични керамични материали за компонентите, изброени в т. 10.2, 10.3 и 10.4
 
X(6) (за компоненти, различни от пиезокерамиките в двигателите)
 
10.2. Олово в керамични диелектрици на основата на цирконат-титанат на оловото, използвани в кондензатори, които са част от интегрални схеми или дискретни полупроводникови елементи
 
 
10.3. Олово в керамични диелектрици на кондензатори за номинално напрежение, което е по-ниско от 125 V~ или 250 V=
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства
 
10.4. Олово в керамични диелектрици на кондензатори за компенсация на свързаните с температурата отклонения на датчиците в ултразвуковите хидроакустични системи
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2017 г., и резервни части за тези превозни средства
 
11. Пиротехнически иницииращи устройства
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2006 г., и резервни части за тези превозни средства
 
12. Съдържащи олово термоелектрични материали за електротехнически приложения в автомобила с цел намаляване на емисиите на CO2 чрез оползотворяване на топлината на отработилите газове
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2019 г., и резервни части за тези превозни средства
X
Шествалентен хром
13.1. Покрития против корозия
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2007 г.
 
13.2. Покрития против корозия, използвани за сглобките с болтове и гайки за ходовата част
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.
 
 
14. Шествалентен хром като антикорозионна добавка в охлаждащата система от въглеродна стомана в абсорбционни хладилници до 0,75 % тегловно съдържание в охлаждащия разтвор:
14.1. проектирани да работят изцяло или частично с електрически нагревател със средна използвана входяща електрическа мощност < 75 W при постоянни условия на работа
14.2. проектирани да работят изцяло или частично с електрически нагревател със средна използвана входяща електрическа мощност ≥ 75 W при постоянни условия на работа
14.3. проектирани да работят изцяло с нагревател, различен от електрически
 
 
 
 
За 14.1: Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2020 г., и резервни части за тези превозни средства
За 14.2: Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2026 г., и резервни части за тези превозни средства
X
Живак
15.1. Газоразрядни лампи за фарове
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2012 г., и резервни части за тези превозни средства
X
15.2. Луминесцентни лампи, използвани в дисплеите на арматурните табла
Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2012 г., и резервни части за тези превозни средства
X
Кадмий
16. Акумулатори за електрически превозни средства
Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 31 декември 2008 г.
 

(1) Настоящото освобождаване ще се преразгледа през 2024 г.
(2) Важи за алуминиеви сплави, в които оловото не е въведено целенасочено, а присъства поради използването на рециклиран алуминий.
(3) Настоящото освобождаване ще се преразгледа през 2025 г.
(4) Системи, в които има напрежение над 75 V= съгласно чл. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (обн., ДВ, бр. 23 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2016 г.).
(5) Демонтаж по т. 10.1, когато е надвишен средният праг от 60 грама за превозно средство. За целите на тази забележка няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са монтирани на производствената линия от производителя.
(6) Демонтаж по т. 8.18.11, когато е надвишен средният праг от 60 грама за превозно средство. За целите на тази забележка няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са монтирани на производствената линия от производителя.
Забележки:
1. При еднороден материал, за олово, шествалентен хром и живак се допуска максимална тегловна концентрация на веществата до 0,1 %, а за кадмий – до 0,01 %.
2. Резервните части, пуснати на пазара след 1 юли 2003 г., които се използват за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2003 г., с изключение на тежести за балансиране на колела, въгленови четки за електродвигатели и спирачни накладки, се освобождават от изискванията по чл. 5.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила на 1 юни 2023 г.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
4262