Министерство на отбраната
брой: 46, от дата 26.5.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.3


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм., бр. 98 от 2010 г., бр. 49 и 82 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 59 и 80 от 2012 г., бр. 10, 56 и 86 от 2014 г., бр. 101 от 2015 г., бр. 11, 31 и 84 от 2016 г.; доп., бр. 10, 49, 66 и 96 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 8 и 70 от 2019 г., бр. 12 от 2020 г.; изм., бр. 67 и 81 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 1 думите „150 лв.“ се заменят със „170 лв.“.
§ 2. В чл. 5а, ал. 1 думите „30 лв.“ се заменят с „35 лв.“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1 думите „36 лв.“ се заменят с „40 лв.“.
§ 4. В чл. 7, ал. 1, т. 1 и 2 думите „500 лв.“ се заменят с „1000 лв.“.
§ 5. В чл. 9а, ал. 1 думите „0,50 лв.“ се заменят с „0,90 лв.“.
§ 6. В чл. 10, ал. 1:
1. В т. 1 думите „18 лв.“ се заменят с „20 лв.“.
2. В т. 2 думите „15 лв.“ се заменят със „17 лв.“.
3. В т. 3 думите „100 лв.“ се заменят със „150 лв.“.
4. В т. 4 думите „24 лв.“ се заменят с „36 лв.“.
5. В т. 5 думите „11 лв.“ се заменят с „13 лв.“.
6. Създава се т. 6:
„6. бойно дежурство на авиационния инженерно-технически състав по „Air Poliсing“ в системата за ПВО на НАТО – 36 лв.“
§ 7. В чл. 11а думите „0,50 лв.“ се заменят с „0,75 лв.“.
§ 8. В чл. 16, ал. 2, т. 1 думите „лекар – борден, медицинска сестра – бордна“ се заменят с „медицински персонал – борден“.
§ 9. В чл. 20, ал. 2, т. 2, буква „а“ думите „лекар – борден, медицинска сестра – бордна“ се заменят с „медицински персонал – борден“.
§ 10. В чл. 26, ал. 1, т. 3 думите „лекар – борден, медицинска сестра – бордна“ се заменят с „медицински персонал – борден“.
§ 11. В чл. 29, ал. 2 думите „на военните формирования на Военноморските сили и на Сухопътните войски, по списъци, утвърдени от командирите на Военноморските сили и на Сухопътните войски“ се заменят с „на военните формирования на Военноморските сили, на Сухопътните войски и на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, по списъци, утвърдени съответно от командирите на Военноморските сили, на Сухопътните войски и на началника на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.
§ 12. В чл. 30:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „1,80 лв.“ се заменят с „2,70 лв.“;
б) в т. 2 думите „6 лв.“ се заменят с „9 лв.“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При плавания в зоната на пролива Дрейк, Антарктическата зона и Зоната на Арктическите води допълнителното възнаграждение по ал. 1 се завишава със 100 на сто за времето на плаване в тях.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4, като в ал. 3 след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“.
§ 13. В чл. 32, ал. 1:
1. В т. 1:
а) в буква „а“ думите „10 лв.“ се заменят с „15 лв.“;
б) в буква „б“ думите „до 60 м“ се заменят с „до 54 м“, а думите „20 лв.“ се заменят с „30 лв.“;
в) в буква „в“ думите „над 60 м“ се заменят с „над 54 м“, а думите „30 лв.“ се заменят с „40 лв.“.
2. В т. 2:
а) в буква „а“ думите „20 лв.“ се заменят с „30 лв.“;
б) в буква „б“ думите „до 60 м“ се заменят с „до 54 м“, а думите „30 лв.“ се заменят с „40 лв.“;
в) в буква „в“ думите „над 60 м“ се заменят с „над 54 м“, а думите „40 лв.“ се заменят с „50 лв.“.
§ 14. В чл. 35, ал. 4 думите „300 лв.“ се заменят с „600 лв.“.
§ 15. В § 1 от допълнителната разпоредба:
1. В т. 3 се създават букви „т“ и „у“:
„т) полет за търсене и спасяване;
у) полет за медицинска евакуация.“
2. Създават се т. 14, 15, 16 и 17:
„14. „Медицински персонал – борден“ са военнослужещи, назначени на следните длъжности: „Началник на медицински пункт – борден/парашутист“, „Старши лекар (борден/парашутист)“, „Лекар (борден/парашутист)“, „Заместник-началник на медицински пункт – борден/парашутист“, „Старша медицинска сестра – борден“, „Медицинска сестра – борден/Медицинска сестра – борден (специализант)“ и „Фелдшер (борден/парашутист)“.
15. „Зоната на пролива Дрейк“ включва акваторията от паралела на нос Хорн до Южните Шетландски острови.
16. „Антарктическата зона“ включва морските пространства, намиращи се на юг от паралела 60° южна ширина.
17. „Зона на Арктическите води“ включва морските пространства, намиращи се на север от паралела 60° северна ширина.“
Заключителна разпоредба
§ 16. Наредбата влиза в сила от 1.06.2023 г.
Министър: Димитър Стоянов
4200