Министерство на земеделието   София
брой: 46, от дата 26.5.2023 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.15


Заповед № РД-09-468 от 25 април 2023 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЗАПОВЕД № РД-09-468 от 25 април 2023 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 21, ал. 3, т. 2 и ал. 7 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) и чл. 43, ал. 1 от Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица, доклад от г-н Георги Събев – заместник-министър на земеделието, с рег. № 93-2520/25.04.2023 г. и във връзка с подадено от „Био Сертификейшън“ – ЕООД, заявление с рег. № 70-1598/22.03.2023 г. с искане за разрешение за осъществяване на контрол за съответствие на земеделски продукти и храни с географски означения и храни с традиционно специфичен характер със спецификацията на продукта или храната и сертификат за акредитация на ИА „Българска служба за акредитация“ с рег. № 14 ОСП от 20.01.2023 г., валиден до 30.11.2024 г., разрешавам на „Био Сертификейшън“ – ЕООД, EИК 203598067, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Кукленско шосе № 30, ет. 4, да упражнява дейност като контролиращо лице по смисъла на чл. 37 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, в съответствие с чл. 18, ал. 1 на ЗПООПЗПЕС, за осъществяване на контрол за съответствие със спецификацията на храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) „Суджук Търновски“/ „Търновски суджук“.
Заповедта да се съобщи на заявителя и на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.
За министър: В. Чамбов
3968