Министерство на образованието и науката
брой: 41, от дата 9.5.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Правилник за изменение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Правилник за изменение на Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети
към детските градини и училищата

(ДВ, бр. 75 от 2016 г.)
Параграф единствен. В чл. 16, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на стратегията за развитие на детската градина или училището в частта й по чл. 263, ал. 4, т. 6 и 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и при обсъждане на избора на ученически униформи;“.
Министър: Сашо Пенов
3502