Министерство на земеделието
брой: 40, от дата 5.5.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.26


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол

Материалът е в процес на обработка!

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол
(ДВ, бр. 25 от 2018 г.)
§ 1. В наименованието думите „0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол“ се заменят с „0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол“.
§ 2. В чл. 2 се създава ал. 4:
„(4) Отглежданите растения трябва да са от сортовете, вписани в Официалната сортова листа на Република България и/или в Общия каталог на сортовете земеделски растителни видове на Европейския съюз, или от сортове, за които е издадено разрешение от министъра на земеделието за вписване в съответствие с Решение на Комисията от 1 декември 2004 г. относно правилата за изпълнение, с които държавите членки могат да разрешават предлагането на пазара на семена, които принадлежат към сортовете, за които е подадено заявление за вписване в националния каталог на сортовете на земеделските растителни видове (2004/842/ЕО) (специално българско издание, глава 03, том 061).“
§ 3. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Притежателят на разрешение или негов представител с нотариално заверено пълномощно представя в Министерството на земеделието (МЗм):
1. в 10-дневен срок от всяко засяване:
а) справка по образец съгласно приложение № 3 за количествата засети семена на открити и закрити площи;
б) документ за внос на семена от трети страни съгласно чл. 58, ал. 9 от Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ) – когато е приложимо;
в) документ, издаден от акредитирана лаборатория, доказващ, че съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,3 тегловни процента – при внос на семена за посев от трети страни;
2. в 10-дневен срок след прибиране на растенията от всяка реколта – декларация по образец съгласно приложение № 4 за вида и количеството на продукцията от конопени растения и/или семена, получена от засетите открити и закрити площи, и за местонахождението на складовите помещения;
3. в 10-дневен срок след реализиране на продукцията от растенията и/или семената от тях – заверено копие на разходооправдателен документ, удостоверяващ продадените количества от всяка реколта на търговец и/или преработвател.“
§ 4. В чл. 10 ал. 3 се изменя така:
„(3) Дирекцията по ал. 1 води архив съгласно чл. 3, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2022/126 на Комисията от 7 декември 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета с допълнителни изисквания по отношение на някои видове интервенции, посочени от държавите членки в стратегическите им планове по ОСП за периода 2023 – 2027 г. съгласно същия регламент, както и с правила във връзка със съотношението за стандарт 1 на добро земеделско и екологично състояние (ОВ, L 20 от 31.01.2022 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2022/126).“
§ 5. В чл. 11 т. 3 се изменя така:
„3. бизнес оператори, които произвеждат, преработват и/или дистрибутират храна съгласно изискванията на Закона за храните, когато семената се използват за производство на храни;“.
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „Приложение І от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1155“ се заменят с „Приложение І от Делегиран регламент (ЕС) 2022/126“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) При подаване на заявлението за вземане на проби за ТХК по ал. 1 притежателят на разрешение или негов представител с нотариално заверено пълномощно представя оригиналните етикети на семената в ИАСАС.“
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“.
2. В ал. 2 думите „0,2 тегловни процента“ се заменят с „0,3 тегловни процента“, а „Приложение І от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1155“ се заменя с „Приложение І от Делегиран регламент (ЕС) 2022/126“.
§ 8. В чл. 17, ал. 2 думите „Приложение І от Делегиран регламент (ЕС) 2017/1155 на Комисията“ се заменят с „Приложение І от Делегиран регламент (ЕС) 2022/126“.
§ 9. В чл. 19, ал. 7 думите „ги унищожава“ се заменят с „възлага тяхното унищожаване на външен изпълнител по ред, определен от директора на ОДЗ,“.
§ 10. В допълнителната разпоредба, в § 1, т. 5 след думите „Република България“ се добавя „ , публикувана на интернет страницата на ИАСАС,“, а след „Европейския съюз“ се добавя „ , публикуван на интернет страницата на Европейската комисия“.
§ 11. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,3 тегловни процента тетрахидроканабинол
от
I. Физическо лице/ЕТ
Име: .................................................................................................................................................................... ,
лична карта № ................................................................................................................................................... ,
издадена на .........................................................................................................................................................
от ......................................................................................................................................................................... ,
ЕГН/ЕИК .......................................................................................................................................................... ,
адрес: гр./с. ............................................................................................................................... .........................,
пощенски код ..................................................................................................................................................... ,
община ................................................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
ж.к./ул. ................................................................................................................................................................
№ ............, бл. ............, вх. ............, ап. ........................................................................................................... ,
телефон ............................................................................................................................................................... ,
е-mail: .................................................................................................................................................................. ,
карта на земеделски стопанин № .................................................................................................................... ,
заверена на .....................................................................................................................................................  г.
II. Юридическо лице
Наименование: ................................................................................................................................................... ,
представлявано от ............................................................................................................................................. ,
ЕИК/БУЛСТАТ ................................................................................................................................................ ,
адрес на управление: гр./с. .............................................................................................................................. ,
пощенски код ..................................................................................................................................................... ,
община ................................................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
телефон ............................................................................................................................................................... ,
е-mail: ...................................................................................................................................................................
IІІ. Упълномощено лице (при упълномощаване)
Име: .................................................................................................................................................................... ,
ЕГН: .................................................................................................................................................................... ,
Пълномощно № ................................................................................................................................................. ,
дата .................................................................................................................................................................  г.,
заверено от нотариус (име и рег. № на НК)
.............................................................................................................................................................................. ,
адрес за контакт: гр./с. .................................................................................................................................... ,
пощенски код ..................................................................................................................................................... ,
община ................................................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
ж.к./ул. ................................................................................................................................................................
№ ............, бл. ............, вх. ............, ап. ........................................................................................................... ,
телефон ............................................................................................................................................................... ,
е-mail: ...................................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Моля да ми бъде издадено разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол на:
– открити площи                                          
– закрити площи                                          
Предназначени за:                                     
– влакно                                                      
– семена за фураж и храна                         
– семена за посев                                        
На основание чл. 3, ал. 4 прилагам следните документи:
1. декларация от заявителя, а когато заявител е юридическо лице – и от членовете на управителните му органи, че не са осъждани за престъпление по чл. 242 – 242а и/или по чл. 354а – 354в от Наказателния кодекс; когато заявителят е гражданин или е регистриран в друга държава – легализиран превод на документ за съдебния статус на заявителя
    да     не
2. нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице
    да     не
Декларирам, че:
1. няма да добивам, използвам или преработвам коноп (листата и/или цветните и плодните връхчета на конопеното растение) по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
2. сведенията и данните в настоящото заявление са верни.
Известно ми е, че за предоставянето на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .....................            Подпис/печат: ..................
Забележка. Заявлението се принтира двустранно!“
§ 12. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1
РАЗРЕШЕНИЕ
за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета
№ .................................................
гр. София, .............................. г.
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
РАЗРЕШАВАМ
на ......................................................................................................................................................................... ,
(наименование на физическото или юридическото лице)
.............................................................................................................................................................................. ,
(адрес на управление)
.............................................................................................................................................................................. ,
(ЕИК/БУЛСТАТ)
да отглежда на открити/закрити площи растения от рода на конопа (канабис) за влакно, семена за фураж и храна, семена за посев (отбелязва се служебно) със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета от влакнодайни сортове, вписани в Общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове на Европейския съюз, като спазва действащата нормативна уредба.
Разрешението е със срок на валидност 3 години считано от датата на издаването му.
....................................................
Министър на земеделието“
§ 13. Приложение № 3 към чл. 9, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 9, т. 1, буква „а“
СПРАВКА
за извършената сеитба на семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,3 тегловни процента тетрахидроканабинол
от
I. Физическо лице/ЕТ
Име: .................................................................................................................................................................... ,
лична карта № ................................................................................................................................................... ,
издадена на .........................................................................................................................................................
от ......................................................................................................................................................................... ,
ЕГН/ЕИК .......................................................................................................................................................... ,
адрес: гр./с. ........................................................................................................................................................ ,
пощенски код ..................................................................................................................................................... ,
община ................................................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
ж.к./ул. ................................................................................................................................................................
№ ............, бл. ............, вх. ............, ап. ........................................................................................................... ,
телефон ............................................................................................................................................................... ,
е-mail: .................................................................................................................................................................. ,
Разрешение № .....................................................................................................................................................
II. Юридическо лице
Наименование: ................................................................................................................................................... ,
представлявано от ............................................................................................................................................. ,
ЕИК/БУЛСТАТ ................................................................................................................................................ ,
адрес на управление: гр./с. .............................................................................................................................. ,
пощенски код ..................................................................................................................................................... ,
община ................................................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
телефон ............................................................................................................................................................... ,
е-mail: .................................................................................................................................................................. ,
Разрешение № .....................................................................................................................................................
Засети открити/закрити площи (посочват се поотделно) и общо количество използвани семена, използвани за сеитба, по сортове:
1. На открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на .........................................  дка,
намиращи се в гр./с. ........................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
община ................................................................................................................................................................ ,
местност .............................................................................................................................................................. ,
№ на масива/физическия блок ....................................................................................................................... ,
№ на парцела ..................................................................................................................................................... ,
ЕКАТТЕ............................................................................................................................................................... ,
са засети количества семена .............................................................................................................................
от сорт.................................................................................................................................................................. ,
произход ............................................................................................................................................................. ,
№ на документ/сертификат за търговия – внос от трети страни ............................................................... ,
останали количества от предходни години .....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
2. На открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на .........................................  дка,
намиращи се в гр./с. ........................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
община ................................................................................................................................................................ ,
местност .............................................................................................................................................................. ,
№ на масива/физическия блок ....................................................................................................................... ,
№ на парцела ..................................................................................................................................................... ,
ЕКАТТЕ ............................................................................................................................................................. ,
са засети количества семена .............................................................................................................................
от сорт ................................................................................................................................................................ ,
произход ............................................................................................................................................................. ,
№ на документ/сертификат за търговия – внос от трети страни ............................................................... ,
останали количества от предходни години .....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. На открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на .........................................  дка,
намиращи се в гр./с. ........................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
община ................................................................................................................................................................ ,
местност .............................................................................................................................................................. ,
№ на масива/физическия блок ....................................................................................................................... ,
№ на парцела ..................................................................................................................................................... ,
ЕКАТТЕ ............................................................................................................................................................. ,
са засети количества семена .............................................................................................................................
от сорт ................................................................................................................................................................ ,
произход ............................................................................................................................................................. ,
№ на документ/сертификат за търговия – внос от трети страни ............................................................... ,
останали количества от предходни години
...............................................................................................................................................................................
4. На открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на .........................................  дка,
намиращи се в гр./с. ........................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
община ................................................................................................................................................................ ,
местност .............................................................................................................................................................. ,
№ на масива/физическия блок ....................................................................................................................... ,
№ на парцела ..................................................................................................................................................... ,
ЕКАТТЕ ............................................................................................................................................................. ,
са засети количества семена .............................................................................................................................
от сорт ................................................................................................................................................................ ,
произход ............................................................................................................................................................. ,
№ на документ/сертификат за търговия – внос от трети страни ............................................................... ,
останали количества от предходни години .....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Декларирам, че сведенията и данните в настоящата справка са верни.
Известно ми е, че за предоставянето на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
гр. (с.) ......................                                                                         Подпис: .............................
Дата: ........................                                                                                         (              )
Забележка. Справката се принтира двустранно!
§ 14. Приложение № 4 към чл. 9, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 9, т. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
за прибрано количество продукция от растения от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, предназначени за влакно, семена за фураж и храна или семена за посев
Долуподписаният:
I. Физическо лице/ЕТ
Име: .................................................................................................................................................................... ,
лична карта № ................................................................................................................................................... ,
издадена на .........................................................................................................................................................
от ......................................................................................................................................................................... ,
ЕГН/ЕИК .......................................................................................................................................................... ,
адрес: гр./с. ........................................................................................................................................................ ,
пощенски код ..................................................................................................................................................... ,
община ................................................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
ж.к./ул. ................................................................................................................................................................
№ ............, бл. ............, вх. ............, ап. ........................................................................................................... ,
телефон ............................................................................................................................................................... ,
е-mail: .................................................................................................................................................................. ,
Разрешение № .................................................................................................................................................... .
II. Юридическо лице
Наименование: ................................................................................................................................................... ,
представлявано от ............................................................................................................................................. ,
ЕИК/БУЛСТАТ ................................................................................................................................................ ,
адрес на управление: гр./с. .............................................................................................................................. ,
пощенски код ..................................................................................................................................................... ,
община ................................................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
телефон ............................................................................................................................................................... ,
е-mail: .................................................................................................................................................................. ,
Разрешение № .....................................................................................................................................................
Декларирам, че:
От засетите открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ................................ дка,
намиращи се в гр./с. ........................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
община ................................................................................................................................................................ ,
местност .............................................................................................................................................................. ,
№ на масива/физическия блок ....................................................................................................................... ,
№ на парцела ..................................................................................................................................................... ,
ЕКАТТЕ ............................................................................................................................................................. ,
съм получил следното количество продукция:
1. растения (стъбла за влакно) ............................................................................................................  кг;
2. семена ..................................................................................................................................................  кг
от сорт коноп ......................................................................................................................................................
Продукцията се съхранява в складово помещение, намиращо се на територията на гр./с. ............ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
община .................................................................................................................................................................
От засетите открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ..............................  дка,
намиращи се в гр./с. ........................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
община ................................................................................................................................................................ ,
местност .............................................................................................................................................................. ,
№ на масива/физическия блок ....................................................................................................................... ,
№ на парцела ..................................................................................................................................................... ,
ЕКАТТЕ ............................................................................................................................................................. ,
съм получил следното количество продукция:
1. растения (стъбла за влакно) ............................................................................................................  кг;
2. семена ..................................................................................................................................................  кг
от сорт коноп ......................................................................................................................................................
Продукцията се съхранява в складово помещение, намиращо се на територията на гр./с. ............ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
община .................................................................................................................................................................
От засетите открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ................................ дка,
намиращи се в гр./с. ........................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
община ................................................................................................................................................................ ,
местност .............................................................................................................................................................. ,
№ на масива/физическия блок ....................................................................................................................... ,
№ на парцела ..................................................................................................................................................... ,
ЕКАТТЕ ............................................................................................................................................................. ,
съм получил следното количество продукция:
1. растения (стъбла за влакно) ............................................................................................................  кг;
2. семена ..................................................................................................................................................  кг
от сорт коноп ......................................................................................................................................................
Продукцията се съхранява в складово помещение, намиращо се на територията на гр./с. ............ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
община .................................................................................................................................................................
От засетите открити/закрити площи (невярното се зачертава) в размер на ................................ дка,
намиращи се в гр./с. ........................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
община ................................................................................................................................................................ ,
местност .............................................................................................................................................................. ,
№ на масива/физическия блок ....................................................................................................................... ,
№ на парцела ..................................................................................................................................................... ,
ЕКАТТЕ ............................................................................................................................................................. ,
съм получил следното количество продукция:
1. растения (стъбла за влакно) ............................................................................................................  кг;
2. семена ..................................................................................................................................................  кг
от сорт коноп ......................................................................................................................................................
Продукцията се съхранява в складово помещение, намиращо се на територията на гр./с. ............ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
община .................................................................................................................................................................
Известно ми е, че за предоставянето на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
гр. (с.) ......................                                                                         Подпис: .............................
Дата: ........................                                                                                            (              )
Забележка. Декларацията се принтира двустранно!
§ 15. Навсякъде в наредбата думите:
1. „0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол“ се заменят с „0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол“;
2. „министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“ и абревиатурата „МЗХГ“ се заменят съответно с „министърът на земеделието“, „министъра на земеделието“ и „МЗм“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. (1) Лицата, които към датата на влизане в сила на тази наредба притежават разрешение, издадено за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) за влакно, семена за фураж и храна, семена за посев със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, заявяват издаването на ново разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) за влакно, семена за фураж и храна, семена за посев с 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол в тримесечен срок от нейното обнародване.
(2) В едномесечен срок от получаване на заявлението по ал. 1 министърът на земеделието издава разрешение по чл. 5, ал. 1, т. 1.
(3) От датата на издаване на разрешението по ал. 2 разрешението, издадено за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис) за влакно, семена за фураж и храна, семена за посев със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, се обезсилва. Обезсилването се отбелязва в регистъра по чл. 10, ал. 1.
§ 17. В Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев (ДВ, бр. 32 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 10:
а) в ал. 1 думите „се регистрират по реда на Закона за храните (ЗХ), съответно по реда на Закона за фуражите (ЗФ)“ се заменят със „следва да отговарят на изискванията на Закона за храните (ЗХ) и съответно на Закона за фуражите (ЗФ)“;
б) в ал. 2 думите „Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (ДВ, бр. 16 от 2013 г.)“ се заменят с „Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (ДВ, бр. 75 от 2018 г.)“, а думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“.
2. В чл. 11:
а) в ал. 1 думите „одобрени инспекционни пунктове съгласно чл. 29д от ЗКНВП и чл. 185, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност“ се заменят с „одобрени гранични контролни пунктове съгласно чл. 33, ал. 1 от Закона за управление на агрохранителната верига (ЗУАХВ) и чл. 29д от ЗКНВП“;
б) в ал. 2 думите „съответния граничен инспекционен пункт“ се заменят със „съответния граничен контролен пункт“;
в) в ал. 3 думите „чл. 24, ал. 1 и чл. 27а, ал. 2 и 3 от ЗХ“ се заменят с „глава V, раздел II от Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (EО) № 396/2005, (EО) № 1069/2009, (EО) № 1107/2009, (EС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (EС) 2016/429 и (EС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (EО) № 1/2005 и (EО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/EО, 1999/74/EО, 2007/43/EО, 2008/119/EО и 2008/120/EО на Съвета, и за отмяна на регламенти (EО) № 854/2004 и (EО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/EО, 96/93/EО и 97/78/EО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета (ОВ, L 95 от 7.4.2017 г.) (Регламент (EС) 2017/625)“;
г) в ал. 4 думите „глава пета от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ, L 165, 30.04.2004 г.)“ се заменят с „глава пета от Регламент (EС) 2017/625“.
3. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев
от
Наименование: ................................................................................................................................................... ,
ЕИК/БУЛСТАТ ................................................................................................................................................ ,
представлявано от ..............................................................................................................................................
в качеството на ................................................................................................................................................. ,
адрес на управление: гр. (с.) ............................................................................................................................ ,
пощенски код ..................................................................................................................................................... ,
община ................................................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
ж.к./ул. ................................................................................................................................................................  
№ ……....., бл. ……....., вх. ……......, ап. ............................................................................................................... ,
телефон ............................................................................................................................................................... ,
e-mail: ...................................................................................................................................................................
Упълномощено лице (при упълномощаване):
име ...................................................................................................................................................................... ,
ЕГН ..................................................................................................................................................................... ,
пълномощно № ……………………, дата .................................  г., заверено от нотариус (име и рег. № на НК)
.............................................................................................................................................................................. ,
адрес за контакт: гр./с. .................................................................................................................................... ,
пощенски код ..................................................................................................................................................... ,
община ................................................................................................................................................................ ,
област ................................................................................................................................................................. ,
ж.к./ул. ................................................................................................................................................................  
№ ……....., бл. ……....., вх. ……......, ап. ............................................................................................................... ,
телефон ............................................................................................................................................................... ,
e-mail: ...................................................................................................................................................................
УВАЖАЕМИ/АГОСПОДИН/ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Моля на ........................................................................................................................................................  
да бъде издадена лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев, съгласно чл. 29, ал. 2 от Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.
Прилагам следните документи:
1. заверено копие на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на склада за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев, издадено по реда от Закона за устройство на територията;
2. заверено копие от документ, удостоверяващ правното основание за ползване на склада за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев;
3. заверено копие от документ, удостоверяващ, че складът за съхранение на семената от коноп, непредназначени за посев, е осигурен с I категория системи за физическа защита на строежа съгласно чл. 29а, ал. 2 от ЗКНВП;
4. декларация по образец съгласно приложение № 2 към чл. 4, т. 4;
5. декларация по образец съгласно приложение № 3 към чл. 4, т. 5;
6. легализиран превод на свидетелство за съдимост или друг еквивалентeн документ за съдебния статус на физическото лице – ЕТ, съответно на лицата, включени в управителните органи на ЮЛ
    да     не
7. официален превод на български език на документ за регистрация на ЕТ/ЮЛ
    да     не
8. нотариално заверено пълномощно
    да     не
Декларирам, че сведенията и данните в настоящото заявление са верни.
Известно ми е, че за предоставянето на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………………….                                                                               Подпис: ……………………..
Забележка. Заявлението се принтира двустранно!
4. Приложение № 2 към чл. 4, т. 4 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 4, т. 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата, ...................................................................................................................................... ,
ЕГН ..................................................................................................................................................................... ,
в качеството ми на ............................................................................................................................................
на ......................................................................................................................................................................... ,
(наименование и седалище на ЮЛ/ЕТ)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................................................................................................................
Декларирам, че съм запознат със задълженията по чл. 29б от ЗКНВП, както следва:
1. да съхранявам документите за вноса на семената от коноп, непредназначени за посев, и за реализацията им до крайния потребител за срок 5 години от датата на вноса;
2. да пускам на пазара семена от коноп, непредназначени за посев, като фуражна суровина само когато към датата на формиране на пратката в трета страна съответната суровина е включена в Каталога на фуражните суровини на Европейския съюз;
3. да осигурявам по всяко време достъп на контролните органи до складовите помещения по чл. 29а, ал. 2;
4. за всяка внесена партида семена от коноп, непредназначени за посев, в едномесечен срок след осъществяване на преработката и/или реализацията й до краен клиент да предоставям на Българската агенция по безопасност на храните информация за:
а) начина на преработката на семената;
б) количествата семена, реализирани като фуражна суровина или храна за консумация на човека;
в) количествата комбинирани фуражи, произведени от семената, както и реализираните количества от тези фуражи;
5. за всяка внесена партида от конопени семена, непредназначени за посев, в срок 1 месец след осъществяване на реализацията на стоката на пазара в страната или в други държави – членки на ЕС, да предоставям на Българската агенция по безопасност на храните документи, удостоверяващи продажбата й.
Дата: …………………………                                                                          Подпис: ……………………“
5. Приложение № 4 към чл. 7, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 7, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието
 
ЛИЦЕНЗИЯ
на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев
№ ………………………………..............
гр. София, ………………………… г.
Издадена на основание чл. 29, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и протокол № ……………………/…………… г. във връзка с подаденото заявление № ….............../………………г.
...............................................................................................................................................................................
(наименование на EТ/ЮЛ)
...............................................................................................................................................................................
(адрес на управление)
...............................................................................................................................................................................
(ЕИК/БУЛСТАТ)
Срокът на валидност на лицензията е една година от датата на издаването й.
……………………………………………
Министър на земеделието“
6. Навсякъде в наредбата думите „министърът на земеделието, храните и горите“ и „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят съответно с „министърът на земеделието“ и „министъра на земеделието“.
§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Явор Гечев
3470