Министерство на здравеопазването
брой: 39, от дата 2.5.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.33


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения
(обн., ДВ, бр. 29 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2019 г., бр. 83 от 2020 г., бр. 71 от 2021 г., бр. 33 и 54 от 2022 г.)
§ 1. Създава се чл. 5б:
„Чл. 5б. Извън случаите по чл. 3 – 5а за изпълнение на държавната политика за защита и опазване живота и здравето на гражданите в съответната област Министерството на здравеопазването субсидира:
1. лечебни заведения за болнична помощ – многопрофилни болници за активно лечение със смесено държавно и общинско участие в капитала, за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване;
2. лечебни заведения за болнична помощ – многопрофилни болници за активно лечение със 100 на сто държавно участие в капитала, за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване, когато на територията на съответната област няма лечебно заведение по т. 1.“
§ 2. В глава втора се създава раздел VIIб с чл. 47г и 47д:
„Раздел VIIб
Критерии и ред за субсидиране на лечебни заведения за болнична помощ – многопрофилни болници за активно лечение, за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване
Чл. 47г. (1) За изпълнение на държавната политика за защита и опазване живота и здравето на гражданите в съответната област Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения за болнична помощ – многопрофилни болници за активно лечение със смесено държавно и общинско участие в капитала, за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване.
(2) Когато на територията на съответната област няма лечебно заведение по ал. 1, Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения за болнична помощ – многопрофилни болници за активно лечение със 100 на сто държавно участие в капитала, за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване.
Чл. 47д. (1) Министерството на здравеопазването субсидира лечебните заведения по чл. 47г на база общ финансов ресурс за поддържане на капацитет за 24-часов непрекъснат режим за работа, осигуряващ готовност за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване, определен съгласно предвидените средства за съответните дейности в бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната година.
(2) Критериите за определяне на общия финансов ресурс на лечебните заведения по чл. 47г се съдържат в приложение № 1.“
§ 3. В приложение № 1 към чл. 15, ал. 2, чл. 40, ал. 1, чл. 47, ал. 2, чл. 47б, ал. 2 и чл. 47в, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието на приложението се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 15, ал. 2, чл. 40, ал. 1, чл. 47, ал. 2 и 6, чл. 47б, ал. 2, чл. 47в, ал. 4 и чл. 47д, ал. 2“.
2. Точка 5 „Стойности на медицинските дейности по чл. 45“ се изменя така:
„5. Стойности на медицинските дейности по чл. 45:

Номенклатура на дейностите
Стойност (в лв.)
5.1.
издадено и отчетено решение на ТЕЛК във връзка с временната неработоспособност и в други случаи, предвидени в нормативни актове
40 лв.
5.2.
5.2.1. влязло в сила експертно решение на ТЕЛК по процедура за освидетелстване/преосвидетелстване за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, изготвено от ТЕЛК предсрочно в срок два месеца от подаване на заявлението-декларация в регионалната картотека на медицинската експертиза, срещу което експертно решение няма подадена жалба в нормативно установения срок;
5.2.2. експертно решение на ТЕЛК по процедура за освидетелстване/преосвидетелстване за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, изготвено от ТЕЛК предсрочно в срок два месеца от подаване на заявлението-декларация в регионалната картотека на медицинската експертиза, което експертно решение е обжалвано и е потвърдено от НЕЛК
60 лв.
5.3.
5.3.1. влязло в сила експертно решение на ТЕЛК по процедура за освидетелстване/преосвидетелстване за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане (изготвено от ТЕЛК в срок, по-дълъг от два месеца от подаване на заявлението-декларация в регионалната картотека на медицинската експертиза), по която ТЕЛК се произнася за първи път, и срещу което експертно решение няма подадена жалба в нормативно установения срок;
5.3.2. експертно решение на ТЕЛК по процедура за освидетелстване/преосвидетелстване за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане (изготвено от ТЕЛК в срок, по-дълъг от два месеца от подаване на заявлението-декларация в регионалната картотека на медицинската експертиза), по която ТЕЛК се произнася за първи път, и което експертно решение е обжалвано и е потвърдено от НЕЛК
40 лв.
5.4.
5.4.1. влязло в сила експертно решение на ТЕЛК по процедура за освидетелстване/преосвидетелстване за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, по която ТЕЛК вече се е произнесла веднъж с експертно решение, което експертно решение след обжалване е било отменено и върнато от НЕЛК на ТЕЛК за ново произнасяне;
5.4.2. потвърдено от НЕЛК (в резултат на обжалване) експертно решение на ТЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, по процедура за освидетелстване/преосвидетелстване, по която ТЕЛК се произнася за втори път (първоначално издаденото експертно решение на ТЕЛК е било обжалвано пред НЕЛК, НЕЛК го е отменила и е върнала преписката на ТЕЛК за ново произнасяне)
25 лв.
5.5.
издадено и отчетено решение на ТЕЛК по реда на чл. 5а от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
70 лв.

Забележки:
1. За всяка процедура по освидетелстване/преосвидетелстване за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която започва с подаване на заявление-декларация по чл. 56 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (правилника) или с изпращане на медицинската документация от Националния осигурителен институт към Столичната регионална здравна инспекция във връзка с чл. 5а от правилника, се остойностява само едно експертно решение по т. 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5.
2. Експертните решения по т. 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5, както и решенията по т. 5.1, предложение второ, свързани с помощни средства, медицински изделия, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, се отчитат чрез Информационната база данни по чл. 108а от Закона за здравето за всяко лице, преминало през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.“
3. В т. 7 „Критерии за определяне на общ финансов ресурс на лечебните заведения за болнична помощ, които оказват спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, преминали през спешните отделения и нехоспитализирани в същото лечебно заведение“, подт. 2.4 числото „1.1“ се заменя с „1.3“.
4. Създава се т. 7б:
„7б. Критерии за определяне на общ финансов ресурс за субсидиране на лечебни заведения за болнична помощ – многопрофилни болници за активно лечение, за поддържане готовността им за оказване на медицинска помощ при извънредни ситуации, аварии и катастрофи, включително основно за осигуряване на трудови възнаграждения на персонала и на оперативни разходи за снабдяване с електрическа и/или топлинна енергия, и/или с природен газ и за водоснабдяване:
1. Общият финансов ресурс по бюджета на Министерството на здравеопазването, определен за субсидиране на лечебни заведения по чл. 47г, се разпределя между съответните болници, както следва:
1.1. Размерът на общия финансов ресурс за всяка болница за съответната година се определя в зависимост от броя на обслужваното население, броя на преминалите пациенти и броя на разкритите легла за активно лечение – всички по актуални официални данни на Националния статистически институт.
1.2. Индивидуалният коефициент на лечебните заведения по всеки от трите критерия – брой обслужвано население, брой преминали пациенти и брой разкрити легла за активно лечение, се изчислява по следните формули:
Индивидуален коефициент (обслужвано население) = Брой обслужвано население в съответната област, разделен на общия брой население на страната.
Индивидуален коефициент (преминали пациенти) = Брой преминали пациенти през лечебното заведение, разделен на общия брой преминали пациенти за периода през всички лечебни заведения.
Индивидуален коефициент (брой разкрити легла за активно лечение) = Броя разкрити легла за активно лечение в лечебното заведение, разделен на общия брой разкрити легла за активно лечение във всички лечебни заведения.
1.3. Изчислява се средно претеглен индивидуален коефициент на всяко лечебно заведение, както следва:
Средно претеглен индивидуален коефициент = (Индивидуален коефициент (обслужвано население) х 0,2 + Индивидуален коефициент (преминали пациенти) х 0,2 + Индивидуален коефициент (брой разкрити легла за активно лечение) х 0,6.
1.4. Изчислява се индивидуален размер на финансовия ресурс за всяко лечебно заведение, както следва:
Средно претегленият индивидуален коефициент х Общия финансов ресурс по бюджета на Министерството на здравеопазването.“
§ 4. В приложение № 2 към чл. 19, ал. 1 „Електронен месечен отчет за дейността на лечебното заведение“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 „Осигуряване на медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК“ се изменя така:
„5. Осигуряване на медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК
 
2. Създава се т. 11:

      

§ 5. В приложение № 3 към чл. 19, ал. 2 „Указание за попълване на електронен месечен отчет за дейността на лечебното заведение“ в т. 10 думите „т. 5.2, 5.3 и 5.4“ се заменят с „т. 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. (1) Лечебните заведения подават заявление за сключване на договори/анекси за субсидиране на дейности по чл. 47г през 2023 г. в 30-дневен срок от влизането в сила на тази наредба.
(2) Заявленията се разглеждат и договорите/анексите по ал. 1 се сключват в 30-дневен срок от обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в случай че в същия са предвидени средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за тези дейности. Договорите/анексите са със срок на действие от 25 януари 2023 г. до 31 декември 2023 г.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на § 3, т. 2, § 4, т. 1 и § 5, които влизат в сила от 1 май 2023 г.
Министър: Асен Меджидиев
3431