Министерство на финансите
брой: 39, от дата 2.5.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.37


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат
(обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г. и бр. 28 от 2013 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът за регистрация в системата Интрастат, редът за подаването и приемането на Интрастат декларации и други подлежащи на подаване документи или данни, включително за особените стоки или движения, както и извършването на контрол и корекции на предоставените данни.“
§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Вътресъюзният износ или внос на стоки по реда на чл. 1, ал. 3 и 4 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки се приемат за осъществени, когато в своето движение от изпращача към получателя стоките пресичат държавната граница на Република България, с изключение на особените стоки или движения, дефинирани по смисъла на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197 на Комисията от 30 юли 2020 г. за установяване на технически спецификации и правила по силата на Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета за европейската бизнес статистика и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката (ОВ, L 271/1 от 18 август 2020 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197“.
(2) Интрастат операторите декларират всички сделки за вътресъюзен внос и износ на стоки на Общността, които не са обект на митническа декларация.
(3) За целите на система Интрастат референтен период е календарният месец, през който е осъществен вътресъюзният внос или износ на стоки по реда на ал. 1.“
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Задължените лица по чл. 7 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки подават Интрастат декларации в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „се изготвят във формата на електронни документи и“ и думата „подписани“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „тази наредба“ се заменят с „наредбата“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Формата и структурата на файла на декларацията се публикуват на официалната страница на Националната агенция за приходите.“
§ 5. Член 5 се отменя.
§ 6. Член 6 се отменя.
§ 7. Член 7 се отменя.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и упълномощените от тях лица“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Регистърът по ал. 1 съдържа данните по чл. 81, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и данни за:
1. вид на задължението за деклариране по система Интрастат съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки;
2. първи референтен период за Интрастат оператори, задължени по реда на чл. 8, ал. 2, т. 2 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки;
3. информация за задължение за деклариране на статистическа стойност за Интрастат операторите;
4. обем вътресъюзна търговия, определящ наличие на основание за възникване на задължение за деклариране по система Интрастат, за вътресъюзен внос и вътресъюзен износ поотделно;
5. електронен адрес на Интрастат оператора или упълномощеното лице;
6. уведомление по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки;
7. упълномощено лице – име/фирма и единен идентификационен номер на физическо и/или юридическо лице;
8. подадени декларации от Интрастат операторите;
9. искания за дерегистрация;
10. уведомително писмо за възникнало задължение за регистрация по система Интрастат;
11. уведомления за изпълнение на задълженията;
12. искания за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие;
13. искания за опростено деклариране на резервни части;
14. кореспонденция и постъпили документи от Интрастат оператори.“
§ 9. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Обемът на вътресъюзната търговия със стоки за всеки референтен период представлява сумата от стойностите на всички търговски сделки за вътресъюзен износ или внос на стоки по смисъла на чл. 2, осъществени през съответния календарен месец от Интрастат операторите.
(2) Годишният обем на вътресъюзна търговия със стоки за определяне на задълженията по чл. 8, ал. 2, т. 1 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки представлява сумата от стойностите на всички търговски сделки за вътресъюзен износ или вътресъюзен внос на стоки по смисъла на чл. 2, осъществени през съответната календарна година.
(3) Лицата, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, сами изчисляват осъществените обеми вътресъюзна търговия със стоки от началото на всяка календарна година съгласно определените прагове по реда на чл. 4 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки и следят за възникване на задължения за регистрация по система Интрастат.“
§ 10. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Годишно задължение за деклариране по система Интрастат възниква, когато са изпълнени условията на чл. 8, ал. 2, т. 1 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки.
(2) Текущо задължение за деклариране по система Интрастат възниква, когато са изпълнени условията на чл. 8, ал. 2, т. 2 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки.
(3) Годишно или текущо задължение за деклариране в Интрастат декларациите на статистическата стойност на стоките поотделно за вътресъюзен внос или износ възниква съответно по реда на ал. 1 или 2, когато обемът вътресъюзна търговия със стоки надхвърли прага за съответната година по чл. 4 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки.
(4) Националната агенция за приходите на основание чл. 3, ал. 2, т. 7 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки извършва регистрация по система Интрастат при възникнало задължение по този член.“
§ 11. В чл. 11, ал. 1 думите „уведомява Интрастат операторите за възникнали годишни или определени текущи задължения по системата Интрастат“ се заменят с „изпраща уведомление на регистрираните на основание чл. 10 Интрастат оператори“.
§ 12. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „операторите“ се добавя „попълват и“, а думите „за всеки търговски поток заедно“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Подаването на регистрационния формуляр е чрез информационна система Интрастат или в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, когато са налице обстоятелствата по чл. 19, ал. 1.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Регистрационен формуляр не се подава, когато Интрастат оператор с годишно задължение има възникнало годишно задължение за следващата година.“
§ 13. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „точки от 1 до 3“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Промяна на данни в регистрационен формуляр се извършва от служител на Националната агенция за приходите след подадено искане за корекция от Интрастат оператор.“
§ 14. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) Всяко лице, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, което извършва вътресъюзна търговия със стоки, обект на деклариране по система Интрастат, може да се регистрира по система Интрастат съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки.“
§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „Заличаване“ се заменя с „Прекратяване на регистрация“;
б) точка 3 се отменя.
2. В ал. 2 думата „служебно“ се заличава и накрая се добавя „към последно число на месеца, следващ месеца на възникване на обстоятелствата по ал. 1“.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Интрастат операторът е задължен да подаде Интрастат декларация за последния референтен период в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. За последен референтен период се смята месецът, в който са настъпили обстоятелствата по ал. 1.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Интрастат оператор подава искане за дерегистрация в следните случаи:
1. при преобразуване на правната форма на Интрастат оператор (вливане, сливане, прехвърляне и др.); първи референтен период за преобразуваното лице е месецът, следващ последния референтен период на дерегистрирания Интрастат оператор;
2. когато на базата на извършени корекции за минали периоди обемът на вътресъюзната търговия със стоки към момента на регистрация спадне под праговете за деклариране; в този случай дерегистрацията се извършва считано към датата на подаване на искането;
3. други случаи, които следва да бъдат описани от Интрастат оператора;
4. когато е задължен по реда на чл. 10, ал. 4, но няма основание да е регистриран Интрастат оператор.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 4 служител на Националната агенция за приходите извършва проверка за наличие на основание за дерегистрация по система Интрастат в 10-дневен срок от датата на подаването на искането. За резултатите от проверката се изпраща по електронен път уведомление до лицето за дерегистрация/отказ от дерегистрация.“
6. Досегашната ал. 5 се отменя.
§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „за следващата година“ се заличават, а думите „15 декември“ се заменят с „31 януари“.
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Органите на Националната агенция за приходите могат да изискват от Интрастат оператора да представи документи за доказване на достоверността на декларираните по система Интрастат данни. В искането се посочват основания и срок за предоставяне на документите.
(4) Исканията по ал. 3, уведомленията и други, издавани от Националната агенция за приходите документи, се изпращат на Интрастат оператор или упълномощени от тях лица чрез електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис.
(5) Документите и данните, изисквани от Националната агенция за приходите от Интрастат операторите в случаите по ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки, се представят по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.“
§ 17. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „типът“ се заменя с „тип“;
б) в т. 2 думите „за вътрешнообщностни пристигания или изпращания“ се заменят с „вътресъюзен внос или вътресъюзен износ“;
в) в т. 3 думата „името/“ се заличава;
г) точка 4 се изменя така:
„4. идентификационен код на физическо или юридическо лице на Интрастат оператора;“
д) точки 5 – 10 се изменят така:
„5. идентификационен код на физическо или юридическо лице на упълномощеното лице;
6. референтен период;
7. общ брой записи с търговски данни;
8. обща стойност на декларирания обем вътресъюзен внос/износ в декларацията;
9. обща статистическа стойност на декларирания обем вътресъюзен внос/износ в декларацията при задължение за декларирането й;
10. името, телефонен номер и електронен адрес за контакт.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1:
аа) в основния текст думите „по смисъла на чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 638/2004, а именно“ се заличават;
бб) буква „а“ се изменя така:
„а) при вътресъюзен износ – ДДС идентификационен номер на оператора партньор в държавата членка на вътресъюзен внос;“
вв) в буква „в“ думите „(пристигания/изпращания)“ се заменят с „вътресъюзен внос/износ“;
гг) в буква „г“ накрая се добавя „по Комбинираната номенклатура на Европейския съюз“;
дд) буква „д“ се изменя така:
„д) държава членка – партньор;“
ее) буква „з“ се изменя така:
„з) вид на транспорта;“
жж) създават се букви „и“, „к“ и „л“:
„и) държава на произход;
к) естество (вид) на операцията (сделката);
л) условия на доставка;“
б) в т. 2 думите „по смисъла на чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 638/2004“ се заличават, а думите „Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки“ се заменят със „Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Данните по ал. 3 и видовете данни за деклариране на особените движения или стоки са описани в Указание за попълване на Интрастат декларация.“
§ 18. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Стойност и статистическа стойност на стоките се декларират с цяло положително число в национална валута. Нетното тегло се посочва в килограми и грамове, а количеството в допълнителна мерна единица – в цяло число, за кодовете, за които е приложимо в цяла и дробна част до хилядна от съответната мерна единица, съгласно публикуван списък на официалната страница на Националната агенция за приходите за съответната календарна година.“
2. В ал. 2 думите „на стоките“ се заличават, а думите „се оставя празно“ се заменят с „не се попълва“.
§ 19. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Интрастат декларации на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в следните случаи:“;
б) в т. 6 думата „обстоятелства“ се заменя със „случаи“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 и съгласно чл. 9 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки към техническия носител на декларацията се предоставя писмо за техническа невъзможност за подаване на Интрастат декларация по образец.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Националната агенция за приходите в случаите на техническа невъзможност информира Интрастат операторите чрез своя интернет сайт или чрез компетентните териториални дирекции за възникналите обстоятелства и дава указания за алтернативни действия от тяхна страна.“
§ 20. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. невалиден ЕИК на лицето, за което се подава декларацията;“
б) точка 3 се отменя;
в) в т. 4 думите „такъв, за който се отнасят данните“ се заличават;
г) в т. 5 думите „който трябва да бъде представен“ се заличават;
д) създават се т. 7 и 8:
„7. декларацията съдържа попълнени данни, които не са в съответствие с утвърдените номенклатури и кодови таблици;
8. други.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Освен в случаите по ал. 2 коригираща декларация не се приема, когато запис в нея за промяна или анулиране не съществува в приетата декларация.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Интрастат декларацията се приема, когато са открити грешки и/или несъответствия, които са потвърдени с документи от Интрастат оператора.“
§ 21. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) Протоколът за приета или отхвърлена декларация се генерира автоматично и съдържа:“;
б) в т. 3 думите „и причина съгласно чл. 20“ се заличават;
в) в т. 4 след думата „приета“ се добавя „или неприета“;
г) точка 6 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 22. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. В случаите на отказ по чл. 20, ал. 2 от приемане на подадена месечна декларация Интрастат операторът не е изпълнил задължението си по чл. 11 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки и следва да подаде месечна декларация.“
§ 23. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. в случаите, когато са възникнали нови обстоятелства по смисъла на чл. 12, ал. 5 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. по искане за корекция от Националната агенция за приходите;“
в) точка 4 се изменя така:
„4. по искане за корекция от Националния статистически институт.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Служител на Националната агенция за приходите може да извършва корекции в приети месечни и/или коригиращи декларации на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки и уведомява Интрастат оператора по реда на чл. 16, ал. 4.“
3. В ал. 3 думата „уведомява“ се заменя с „изпраща искане“, а думите „чл. 11, ал. 2“ се заменят с „чл. 16, ал. 4“.
4. Алинея 4 се отменя.
5. Алинея 5 се отменя.
6. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) При наличие на основание за подаване на коригираща декларация извън сроковете по чл. 11 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки Интрастат операторът извършва корекция в съответния референтен период.
(7) В случаите на ал. 6 се декларират причините и основанията за възникнала необходимост от подаване на коригираща декларация.“
§ 24. Член 25 се отменя.
§ 25. Член 26 се отменя.
§ 26. Член 27 се отменя.
§ 27. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Уведомлението за неподаване на месечни декларации по система Интрастат по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки се отнася за бъдещи референтни периоди в рамките на календарната година и се подава по електронен път или в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на хартиен носител в случаите по чл. 19, ал. 1.“
§ 28. В глава четвърта се създават чл. 29 и 30:
„Чл. 29. (1) Интрастат оператор може да използва кодовете за опростено деклариране на резервни части за моторно превозно средство и въздухоплавателно средство след подадено искане и получено разрешение от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или упълномощено от него лице. Срокът за издаване на разрешение/отказ е до 7 дни от подаване на искането в Националната агенция за приходите.
(2) За целите на ал. 1 дефиницията за „въздухоплавателни средства“ е тази в приложение V, раздел 21, т. 1, буква „б“ от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197.
Чл. 30. (1) Интрастат оператор може да използва кодовете за опростено деклариране на компонентни части за промишлен завод след подадено искане и представени документи и получено разрешение от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или упълномощено от него лице. Срокът за издаване на разрешение/отказ е до 14 дни от подаване на искането.
(2) За целите на ал. 1 дефиницията за „промишлен завод“ е тази в приложение V, раздел 31, т. 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1197.“
§ 29. В § 1 от преходните и заключителните разпоредби след думите „чл. 6, ал. 2“ се добавя „и чл. 9, ал. 2“, а думите „Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки“ се заменят със „Закона за статистиката на вътресъюзната търговия със стоки“.
Министър: Росица Велкова-Желева
3341