Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН - София   София
брой: 38, от дата 28.4.2023 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.79


Конкурс за доцент

 

111. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Имунология“ (01.06.23), за нуждите на секция „Патология“ в ИЕМПАМ – БАН. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая № 209, тел. 02/979 23 11.
3229