Комисия за енергийно и водно регулиране
брой: 36, от дата 21.4.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.36


Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия
(обн., ДВ, бр. 66 от 2013 г.; посл. изм. и доп., бр. 76 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 се създават т. 9а и 14:
„9а. операторите на затворени електроразпределителни мрежи;“;
„14. операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „потребяващи обекти“ се добавя „и/или съоръжения за съхранение на електрическа енергия и/или агрегирани съоръжения/обекти“.
2. В ал. 9 след думите „потребяващи обекти“ се добавя „и/или съоръжения за съхранение на електрическа енергия и/или агрегирани съоръжения/обекти“.
§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. договори за достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителна мрежа;“.
2. Създава се т. 3а:
„3а. договори за достъп и пренос на електрическа енергия до/през затворена електроразпределителна мрежа;“.
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се т. 2а:
„2а. оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени към електропреносната мрежа;“
б) създава се нова т. 4:
„4. оператори на затворени електроразпределителни мрежи, присъединени към електропреносната мрежа;“
в) в края на т. 5 се добавя „и/или за времето на присъединяване на обектите по временна схема на достъп.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В договорите по ал. 2, т. 3 и 4 се уговарят редът и условията за превеждане от операторите на електроразпределителни и затворени електроразпределителни мрежи на независимия преносен оператор на сумите за достъп до електропреносната мрежа, дължими от крайни клиенти, производители и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, за обекти, присъединени към електроразпределителната или затворената електроразпределителна мрежа.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) В договорите по ал. 2, т. 2, 2а, 3 и 4 се уговарят формата и размерът на гаранционното обезпечение по тях.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Договорите по ал. 2, т. 1, 2, 2а, 3 и 4 са безсрочни.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Договорите по ал. 2, т. 5 имат действие за срока на временното уведомление за експлоатация и/или за времето на присъединяване на обектите по временна схема на достъп.“
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се т. 2а:
„2а. оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени към електропреносната мрежа;“
б) създава се нова т. 4:
„4. оператори на затворени електроразпределителни мрежи, присъединени към електропреносната мрежа;“
в) в края на т. 5 се добавя „и/или за времето на присъединяване на обектите по временна схема на достъп.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В договорите по ал. 2, т. 3 и 4 се уговарят редът и условията за превеждане от операторите на електроразпределителни и затворени електроразпределителни мрежи на независимия преносен оператор на сумите за пренос през електропреносната мрежа, дължими от крайни клиенти, производители в режим на потребление и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, за обекти, присъединени към електроразпределителната или затворената електроразпределителна мрежа.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) В договорите по ал. 2, т. 2, 2а, 3 и 4 се уговарят формата и размерът на гаранционното обезпечение по тях.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Договорите по ал. 2, т. 1, 2, 2а, 3 и 4 са безсрочни.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Договорите по ал. 2, т. 5 имат действие за срока на временното уведомление за експлоатация и/или за времето на присъединяване на обектите по временна схема на достъп.“
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създават нови т. 3 и 4:
„3. оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени към електроразпределителната мрежа;
4. оператори на затворени електроразпределителни мрежи, присъединени към електроразпределителната мрежа.“
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) В договорите по ал. 2, т. 4 се уговарят редът и условията за превеждане от операторите на затворени електроразпределителни мрежи на оператора на електроразпределителната мрежа на сумите за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа и за достъп и пренос до/през електроразпределителната мрежа, дължими от крайни клиенти, производители и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, за обекти, присъединени към затворената електроразпределителна мрежа.
(6) В договорите по ал. 2, т. 2, 3 и 4 се уговарят и формата и размерът на гаранционното обезпечение по тях.“
§ 7. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Предмет на договорите по чл. 11, т. 3а е предоставянето на услугите „достъп до затворената електроразпределителна мрежа“ и „пренос на електрическа енергия през затворената електроразпределителна мрежа“.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват между оператора на затворена електроразпределителна мрежа, от една страна, и:
1. крайни клиенти, присъединени към затворената електроразпределителна мрежа, при общи условия;
2. производители, присъединени към затворената електроразпределителна мрежа;
3. оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени към затворената електроразпределителна мрежа.
(3) Услугата „пренос на електрическа енергия през затворената електроразпределителна мрежа“ се предоставя на производителите в качеството им на крайни клиенти.
(4) В договорите по ал. 2, т. 2 и 3 се уговарят формата и размерът на гаранционното обезпечение по тях.“
§ 8. В чл. 15, ал. 3 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 се създават букви „и“ и „й“:
„и) оператор на затворена електроразпределителна мрежа;
й) оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия;“.
2. В т. 2 се създават букви „з“ и „и“:
„з) оператор на затворена електроразпределителна мрежа;
и) оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия;“.
3. В т. 3 се създават букви „ж“ и „з“:
„ж) оператор на затворена електроразпределителна мрежа;
з) оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия;“.
4. В т. 4 се създават букви „и“ и „й“:
„и) оператор на затворена електроразпределителна мрежа;
й) оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия;“.
5. В т. 5 се създават букви „и“ и „й“:
„и) оператор на затворена електроразпределителна мрежа;
й) оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия.“
§ 9. В чл. 16, ал. 2, т. 1 след думите „потребяващи обекти“ се добавя „и/или съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
§ 10. В чл. 17, ал. 2, т. 1 след думите „потребяващи обекти“ се добавя „и/или съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
§ 11. В чл. 18, ал. 2, в края на т. 3 се добавя „и/или за времето на присъединяване на обектите по временна схема на достъп.“
§ 12. В чл. 20 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предмет на договорите по чл. 11, т. 10 са продажбата на електрическа енергия и плащането на всички използвани от крайния клиент услуги: „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа, и/или затворената електроразпределителна мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа, и/или затворената електроразпределителна мрежа“ и „отговорност за балансиране“, а в случаите по чл. 27, ал. 5, т. 3 – и „достъп и пренос за производители“, когато доставчикът на електрическа енергия и координаторът на балансираща група са едно и също лице. В договорите се уреждат отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.“
§ 13. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Предмет на рамковия договор по чл. 11, т. 13 е уреждането на финансовите взаимоотношения, касаещи мрежови услуги за крайни клиенти, производители в режим на потребление и оператори на съоръжения за съхранение на енергия.
(2) Рамковият договор се сключва между независимия преносен оператор и/или оператор на електроразпределителна мрежа, и/или оператор на затворена електроразпределителна мрежа, от една страна, и доставчик от последна инстанция/търговец, от друга страна.“
§ 14. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Договорът по ал. 1 се сключва между:
1. независимия преносен оператор, от една страна, и оператор на електроразпределителна мрежа или оператор на затворена електроразпределителна мрежа, от друг страна;
2. оператор на електроразпределителна мрежа, от една страна, и оператор на затворена електроразпределителна мрежа, присъединена към тази електроразпределителна мрежа, от друга страна.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Договорът по ал. 1 включва и отговорността на операторите на затворени електроразпределителни мрежи, на операторите на електроразпределителните мрежи и на независимия преносен оператор при грешки в данните от измерването, които водят до допълнителни разходи за някой от операторите, както и начините и сроковете за компенсиране на тези разходи.“
§ 15. В глава трета раздел III се изменя така:
„Раздел III
Ред, условия и съотношение в заплащането на мрежови услуги и цена за задължения към обществото. Сделки за транзит
Чл. 27. (1) Крайните клиенти и производителите заплащат предоставените им мрежови услуги върху фактурираните количества активна електрическа енергия в съответствие със средствата за търговско измерване и/или предоставена мощност в местата на измерване, определени в съответствие с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката и договорите по чл. 11, т. 1, 2, 3 и 3а по утвърдени от комисията и/или прилагани от съответния оператор на затворена електроразпределителна мрежа цени.
(2) Операторите на самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа енергия заплащат мрежови услуги по приложимите цени за крайни клиенти, както следва:
1. цена за достъп и цена за пренос за крайни клиенти само за разликата между количеството закупена електрическа енергия от участници на пазара на електрическа енергия и количеството от закупената от тези участници електрическа енергия, обратно отдадено в съответната мрежа, и/или
2. цена за достъп за крайни клиенти, утвърдена/определена върху предоставената/договорената мощност със съответния мрежови оператор за осигуряване на собствените нужди на съоръжението и цена за пренос за крайни клиенти върху изчисленото количество по т. 1.
(3) Когато към обект за производство е изградено съоръжение за съхранение на електрическа енергия и не съществуват или не са осигурени технически условия за измерване на консумираните/произведените от обекта за производство и присъединените към него несамостоятелни обекти количества електрическа енергия както помежду им, така и отделно от количествата, постъпващи/отдадени от/в мрежата, производителят заплаща мрежови услуги за достъп и пренос до/през съответната електрическа мрежа по приложимите:
1. цени за достъп и пренос за производители върху разликата между отдаденото и постъпилото в/от мрежата количество електрическа енергия, когато тази разлика е положителна стойност, и/или
2. цена за достъп за производители, утвърдена/определена върху предоставената/договорената със съответния мрежови оператор мощност на производителя, и цена за пренос за производители върху изчисленото количество по т. 1, или
3. цени за достъп и пренос за крайни клиенти върху разликата между постъпилото и отдаденото от/в мрежата количество електрическа енергия, когато тази разлика е положителна стойност, и/или
4. цена за достъп за крайни клиенти, утвърдена/определена върху предоставената/договорената мощност със съответния мрежови оператор за осигуряване на собствените нужди на производителя и на съоръжението за съхранение на електрическа енергия, и цена за пренос за крайни клиенти върху изчисленото количество по т. 3.
(4) Когато към обект за потребление е изградено съоръжение за съхранение на електрическа енергия и не съществуват или не са осигурени технически условия за измерване на консумираните/произведените от обекта за потребление и присъединените към него несамостоятелни обекти количества електрическа енергия както помежду им, така и отделно от количествата, постъпващи/отдадени от/в мрежата, крайният клиент заплаща мрежови услуги по приложимите:
1. цени за достъп и пренос за крайни клиенти върху разликата между постъпилото и отдаденото от/в мрежата количество електрическа енергия, и/или
2. цена за достъп за крайни клиенти, утвърдена/определена върху предоставената/договорената мощност на крайния клиент със съответния мрежови оператор, и цена за пренос за крайни клиенти върху изчисленото количество по т. 1.
(5) Когато към обект за потребление е изградена инсталация за производство и съоръжение за съхранение на електрическа енергия и не съществуват или не са осигурени технически условия за измерване на консумираните/произведените от обекта за потребление и присъединените към него несамостоятелни обекти количества електрическа енергия както помежду им, така и отделно от количествата, постъпващи/отдадени от/в мрежата, крайният клиент заплаща мрежови услуги по приложимите:
1. цени за достъп и пренос за крайни клиенти върху постъпилото от мрежата количество електрическа енергия, и/или
2. цена за достъп за крайни клиенти, утвърдена/определена върху предоставената/ договорената мощност на крайния клиент със съответния мрежови оператор, и цена за пренос за крайни клиенти върху количеството по т. 1, и/или
3. цени за достъп и пренос за производители върху отдаденото в мрежата количество електрическа енергия.
Чл. 28. (1) Крайни клиенти, в това число производители в режим на потребление и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени към електропреносната мрежа, дължат утвърдени от комисията за съответния ценови период цени за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа и за други мрежови услуги по електропреносната мрежа, както и цени за достъп и пренос за производители в случаите по чл. 27, ал. 5, т. 3, които заплащат на независимия преносен оператор и/или на доставчика от последна инстанция, и/или на търговеца, с когото са сключили договор по чл. 11, т. 10.
(2) Крайни клиенти, в това число производители в режим на потребление и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени към електроразпределителна мрежа, дължат утвърдени от комисията за съответния ценови период цени за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа, за достъп и пренос до/през електроразпределителната мрежа и за други мрежови услуги по електроразпределителната мрежа, както и цени за достъп и пренос за производители в случаите по чл. 27, ал. 5, т. 3, които заплащат на оператора на електроразпределителната мрежа и/или на крайния снабдител, и/или на доставчика от последна инстанция, и/или на търговеца, с когото са сключили договор по чл. 11, т. 10. За тези клиенти цените за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа се заплащат от оператора на електроразпределителната мрежа на независимия преносен оператор съгласно договорите по чл. 12 и 13.
(3) Крайни клиенти, в това число производители в режим на потребление и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени към затворена електроразпределителна мрежа, присъединена към електропреносната мрежа, дължат утвърдени от комисията за съответния ценови период цени за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа, прилагани от съответния оператор цени за достъп и пренос до/през затворената електроразпределителна мрежа и за други мрежови услуги по затворената електроразпределителна мрежа, както и цени за достъп и пренос за производители в случаите по чл. 27, ал. 5, т. 3, които заплащат на оператора на затворената електроразпределителна мрежа и/или на доставчика от последна инстанция, и/или на търговеца, с когото са сключили договор по чл. 11, т. 10. За тези клиенти цените за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа се заплащат от оператора на затворената електроразпределителна мрежа на независимия преносен оператор съгласно договорите по чл. 12 и 13.
(4) Крайни клиенти, в това число производители в режим на потребление и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени към затворена електроразпределителна мрежа, присъединена към електроразпределителна мрежа, дължат утвърдени от комисията за съответния ценови период цени за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа, за достъп и пренос до/през съответната електроразпределителна мрежа, прилагани от съответния оператор цени за достъп и пренос до/през затворената електроразпределителна мрежа и за други мрежови услуги по затворената електроразпределителна мрежа, както и цени за достъп и пренос за производители в случаите по чл. 27, ал. 5, т. 3, които заплащат на оператора на затворената електроразпределителна мрежа и/или на доставчика от последна инстанция, и/или на търговеца, с когото са сключили договор по чл. 11, т. 10. За тези клиенти цените за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа и цените за достъп и пренос до/през електроразпределителната мрежа се заплащат от оператора на затворената електроразпределителна мрежа на оператора на електроразпределителната мрежа съгласно договора по чл. 14. Операторът на електроразпределителната мрежа заплаща на независимия преносен оператор цените за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа съгласно договорите по чл. 12 и 13.
(5) Производители, присъединени към електропреносната мрежа, дължат утвърдени от комисията за съответния ценови период цени върху цялото произведено количество електрическа енергия и/или предоставена/договорена мощност за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа и за други мрежови услуги по електропреносната мрежа, които заплащат на оператора на електропреносната мрежа.
(6) Производители, присъединени към електроразпределителна мрежа, дължат утвърдени от комисията за съответния ценови период цени върху цялото произведено количество електрическа енергия и/или предоставена/договорена мощност за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа, за достъп и пренос до/през електроразпределителната мрежа и за други мрежови услуги по електроразпределителната мрежа, които заплащат на оператора на електроразпределителната мрежа. Събраните суми за услугите достъп и пренос до/през електропреносната мрежа се заплащат от оператора на електроразпределителната мрежа на независимия преносен оператор съгласно договорите по чл. 12 и 13.
(7) Производители, присъединени към затворена електроразпределителна мрежа, присъединена към електропреносната мрежа, дължат утвърдени от комисията за съответния ценови период цени върху цялото произведено количество електрическа енергия и/или предоставена/договорена мощност за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа, прилагани от съответния оператор цени за достъп и пренос до/през затворената електроразпределителна мрежа и за други мрежови услуги по затворената електроразпределителна мрежа, които заплащат на оператора на затворената електроразпределителна мрежа. Събраните суми за услугите достъп и пренос до/през електропреносната мрежа се заплащат от оператора на затворената електроразпределителна мрежа на независимия преносен оператор съгласно договорите по чл. 12 и 13.
(8) Производители, присъединени към затворена електроразпределителна мрежа, присъединена към електроразпределителна мрежа, дължат утвърдени от комисията за съответния ценови период цени върху цялото произведено количество електрическа енергия и/или предоставена/договорена мощност за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа, за достъп и пренос до/през електроразпределителната мрежа, прилагани от съответния оператор цени за достъп и пренос до/през затворената електроразпределителна мрежа и за други мрежови услуги по затворената електроразпределителна мрежа, които заплащат на оператора на затворената електроразпределителна мрежа. Събраните суми за услугите достъп и пренос до/през електропреносната мрежа и достъп и пренос до/през електроразпределителната мрежа се заплащат от оператора на затворената електроразпределителна мрежа на оператора на електроразпределителната мрежа съгласно договора по чл. 14. Операторът на електроразпределителната мрежа заплаща на независимия преносен оператор събраните суми за достъп и пренос до/през електропреносната мрежа съгласно договорите по чл. 12 и 13.
(9) Производители, които захранват собствени обекти по мрежи, които не са собственост на независимия преносен оператор, оператор на електроразпределителна мрежа и оператор на затворена електроразпределителна мрежа, не дължат цени за достъп и пренос до/през съответната мрежа.
Чл. 29. (1) Битовите крайни клиенти на крайните снабдители заплащат всички мрежови услуги за съответния ценови период на крайния снабдител.
(2) Крайният снабдител събира и заплаща на оператора на електроразпределителна мрежа всички суми за мрежови услуги за съответния ценови период за цялото фактурирано от крайния снабдител количество електрическа енергия.
(3) Доставчикът от последна инстанция събира от крайните си клиенти всички суми за мрежови услуги за съответния ценови период за цялото фактурирано количество електрическа енергия и ги заплаща на оператора, към чиято мрежа са присъединени съответните крайни клиенти.
(4) Търговецът на електрическа енергия събира от крайните си клиенти, с които има сключен договор по чл. 11, т. 10, всички суми за мрежови услуги за съответния ценови период за цялото фактурирано количество електрическа енергия и ги заплаща на оператора, към чиято мрежа са присъединени съответните крайни клиенти.
(5) Крайните снабдители, търговците и доставчиците от последна инстанция заплащат дължимите суми за мрежови услуги на съответния мрежови оператор независимо дали са получили плащане от крайния клиент.
(6) Операторът на електроразпределителна мрежа заплаща на независимия преносен оператор мрежовите услуги, относими към електропреносната мрежа, за цялото количество електрическа енергия, пренесено до крайни клиенти, присъединени към съответната електроразпределителна мрежа или към присъединените към нея затворени електроразпределителни мрежи.
(7) Операторът на затворена електроразпределителна мрежа, присъединена към електропреносната мрежа, заплаща на независимия преносен оператор мрежовите услуги, относими към електропреносната мрежа, за цялото количество електрическа енергия, пренесено до крайни клиенти, присъединени към затворената електроразпределителна мрежа.
(8) Операторът на затворена електроразпределителна мрежа, присъединена към електроразпределителна мрежа, заплаща на съответния оператор на електроразпределителна мрежа мрежовите услуги, относими към електропреносната мрежа и към тази електроразпределителна мрежа, както следва:
1. цена за достъп до електроразпределителна мрежа върху предоставената/договорената мощност в точката на присъединяване на затворената електроразпределителна мрежа към електроразпределителната мрежа;
2. цена за пренос през електроразпределителна мрежа за цялото количество електрическа енергия, постъпило в затворената електроразпределителна мрежа от съответната електроразпределителна мрежа.
Чл. 30. (1) Всички търговски участници, които продават електрическа енергия на крайни клиенти, производители в режим на потребление и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени към електроенергийната система на Република България, включително операторът на електропреносната мрежа, операторите на електроразпределителни мрежи и операторите на затворени електроразпределителни мрежи, заплащат на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ цена за задължения към обществото в левове за MWh фактурирана електрическа енергия. Цена за задължения към обществото се заплаща за електрическата енергия, консумирана от оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, само за разликата между количеството закупена електрическа енергия от участници на пазара на електрическа енергия и количеството от закупената от тези участници електрическа енергия, обратно отдадено в съответната мрежа, освен в случаите по чл. 27, ал. 3, т. 1.
(2) Лицата по ал. 1, с изключение на мрежовите оператори, заплащат цена за задължения към обществото на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ върху фактурираните количества електрическа енергия за мрежови услуги за обектите на крайните клиенти, производителите в режим на потребление и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, на които доставят електрическа енергия, съгласно подадените от съответния мрежови оператор към Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ данни по ал. 4.
(3) Операторът на електропреносната мрежа, операторите на електроразпределителни мрежи и операторите на затворени електроразпределителни мрежи заплащат цена за задължения към обществото върху утвърдените измерени стойности на количеството електрическа енергия за технологични разходи в съответствие с чл. 92, информация за които предоставят на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ до 10-о число на месеца, следващ отчетния месец.
(4) Справка за количества отчетена електрическа енергия, върху които се начислява цена за задължения към обществото, се предоставя на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от независимия преносен оператор за обектите със средства за търговско измерване, които имат възможност да измерват електрическа енергия за всеки период на сетълмент, независимо към коя мрежа са присъединени, в срок до 10-о число на месеца, следващ отчетния месец, както и справка за количествата консумирана електрическа енергия от обектите на крайните клиенти, снабдявани от краен снабдител. Справка за пренесените и фактурирани количества електрическа енергия по показания на средствата за търговско измерване, върху които се начислява цена за задължения към обществото, се предоставя на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ от операторите на електроразпределителни мрежи за обектите, по отношение на които се прилагат стандартизирани товарови профили, в срок до 10-о число на месеца, следващ отчетния месец. Информацията се предоставя обобщена по търговски участници.
(5) В случаите на повече от един доставчик консумираното количество електрическа енергия се разпределя пропорционално между отделните доставчици на база регистрирани графици от независимия преносен оператор.
(6) Задължените по ал. 1 лица заплащат на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ цена за задължения към обществото в левове за MWh фактурирана електрическа енергия независимо дали са получили плащане от крайния клиент.
Чл. 31. Сделките за транзит на електрическа енергия през електроенергийната система на България могат да бъдат осъществявани само в рамките на една балансираща група, от едно юридическо лице.“
§ 16. В чл. 56в, ал. 5 след думите „операторите на електроразпределителните мрежи“ се поставя запетая и се добавя „операторите на затворени електроразпределителни мрежи“.
§ 17. В чл. 58, ал. 1, т. 6 след думите „операторите на електроразпределителните мрежи“ се поставя запетая и се добавя „операторите на затворени електроразпределителни мрежи, разпределителното предприятие на тягова електрическа енергия“.
§ 18. В чл. 62 ал. 1 се изменя така:
„(1) Всеки обект на производител или потребител или самостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия, в т.ч. и когато към тези обекти има изградени съоръжения/инсталации за производство и/или потребление, и/или съхранение на електрическа енергия, които не са отделени по отношение на измерването на електрическата енергия, може да бъде причислен само към един координатор на балансираща група.“
§ 19. В чл. 64, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. обекти на ползватели, присъединени към електропреносната и/или електроразпределителна, и/или затворена електроразпределителна мрежа.“
§ 20. В чл. 65 ал. 2 се изменя така:
„(2) Независимият преносен оператор поддържа регистър на търговските участници – производители, оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия и крайни клиенти, присъединени към електропреносната мрежа, производители, оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия и крайни клиенти, присъединени към електроразпределителните мрежи, и производители, оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия и крайни клиенти, присъединени към затворените електроразпределителни мрежи, които са регистрирани като преки членове, и търговци на електрическа енергия, които не са включени в регистрите на координаторите на балансиращи групи.“
§ 21. В чл. 66, ал. 2 след думите „операторите на електроразпределителни мрежи“ се добавя „и операторите на затворени електроразпределителни мрежи“.
§ 22. В чл. 67 ал. 6 се изменя така:
„(6) Независимият преносен оператор, операторите на електроразпределителни мрежи и операторите на затворени електроразпределителни мрежи си обменят взаимно информация до два работни дни преди изтичане на календарния месец за обхвата на балансиращите групи и съответните координатори, считано от следващия календарен месец.“
§ 23. В чл. 68 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „оператор на електроразпределителна мрежа,“ се добавя „оператор на затворена електроразпределителна мрежа,“.
2. В ал. 2 след думите „оператор на електроразпределителна мрежа,“ се добавя „оператор на затворена електроразпределителна мрежа,“.
3. В ал. 8 след думите „операторите на електроразпределителните мрежи“ се добавя „и операторите на затворени електроразпределителни мрежи“.
§ 24. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1, 2, 3 и 4 се изменят така:
„(1) Графици за производство се изпращат на независимия преносен оператор от всички производители и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени към електропреносната мрежа, или от техния координатор по утвърден образец (PPS file) и посочен достъп до системата в срокове съгласно инструкция и график за обмен на информация, публикувани от независимия преносен оператор на интернет страницата му.
(2) Графици за производство по типове производство се изпращат на независимия преносен оператор от всички оператори на електроразпределителни и затворени електроразпределителни мрежи за производителите, присъединени към електроразпределителната такава мрежа, по утвърден образец (PPS file) и посочен достъп до системата в срокове съгласно инструкция и график за обмен на информация, публикувани от независимия преносен оператор на интернет страницата му.
(3) Графиците за производство се изпращат на координаторите на балансиращи групи от всички производители и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия в групата на съответния координатор, присъединени към електроразпределителна мрежа или затворена електроразпределителна мрежа, в деня, предхождащ доставката, и в деня на доставка по образец, утвърден от координатора на балансиращата група.
(4) Графиците за производство се изпращат от координаторите на балансиращи групи за всички производители и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени към електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, в деня, предхождащ доставката, и в деня на доставка към съответния оператор на електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа по образец, утвърден от него.“
2. В ал. 6 след думите „потребяващи обекти“ се добавя „и/или съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
3. В ал. 7 след думите „потребяващи обекти“ се добавя „и/или съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
4. В ал. 11 след думите „потребяващи обекти“ се добавя „и/или съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
5. В ал. 12 след думите „потребителски обекти“ се добавя „и съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
6. В ал. 14 думите „ще доставя/потребява от мрежата“ се заменят с „или оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия ще доставя/потребява в/от мрежата“.
§ 25. В чл. 85, ал. 4, изречение първо след думите „електроразпределителна мрежа“ се поставя запетая и се добавя „или на съответния оператор на затворена електроразпределителна мрежа“.
§ 26. В чл. 89 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „електроразпределителната/електропреносната мрежа“ се заменят с „електропреносната/електроразпределителната/затворената електроразпределителна мрежа“.
2. В ал. 9 думите „ще се прилагат“ се заменят със „се прилагат“.
§ 27. В чл. 89а, ал. 1 след думите „електроразпределителни мрежи“ се добавя „и/или операторите на затворени електроразпределителни мрежи“.
§ 28. Член 91 се изменя така:
„Чл. 91. Всички измерени стойности от търговските електромери между електропреносната мрежа и електроразпределителните/затворените електроразпределителни мрежи, между отделните електроразпределителни мрежи, между отделните електроразпределителни мрежи и затворените електроразпределителни мрежи, между производители/съоръжения за съхранение на електрическа енергия и електропреносната/електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа ще бъдат отчитани и използвани при определяне на технологичните разходи на независимия преносен оператор, операторите на електроразпределителни мрежи и операторите на затворени електроразпределителни мрежи.“
§ 29. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „електроразпределителна“ се поставя наклонена черта „/“ и се добавя „затворена електроразпределителна“.
2. В ал. 2 думите „Независимият преносен оператор и операторите на електроразпределителни мрежи“ се заменят с „Независимият преносен оператор, операторите на електроразпределителни мрежи и операторите на затворени електроразпределителни мрежи“.
3. В ал. 3 думите „по преносната мрежа и разпределителните мрежи“ се заменят с „на електропреносната мрежа, електроразпределителните и затворените електроразпределителни мрежи“.
§ 30. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Сумарното производство на производител/оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия е равно на сумата от всички утвърдени измерени стойности в точките на присъединяване на производствените блокове/съоръжението за съхранение на електрическа енергия към съответната мрежа.“
2. В ал. 3 навсякъде след думата „потребител“ се поставя наклонена черта „/“ и се добавя „оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия“.
§ 31. В чл. 94 ал. 5 се изменя така:
„(5) Независимият преносен оператор предоставя на съответния оператор на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа в сроковете по чл. 89, ал. 2 сумираните стойности за измерените товарови профили на електрическата енергия, отчетени от всеки търговски електромер, който участва във формирането на общото количество електрическа енергия, доставяно от електропреносната в съответната електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа. Всеки оператор на електроразпределителна мрежа предоставя в сроковете по чл. 89, ал. 2 сумираните стойности за измерените товарови профили на електрическата енергия, отчетени от всеки търговски електромер, който участва във формирането на общото количество електрическа енергия, доставяно от съответната електроразпределителна мрежа в присъединените към нея затворени електроразпределителни мрежи.“
§ 32. В чл. 95 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „производители“ се поставя наклонена черта „/“ и се добавя „оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
2. В ал. 3 след думата „потребители“ се поставя наклонена черта „/“ и се добавя „оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
§ 33. В чл. 96 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „производители“ се поставя наклонена черта „/“ и се добавя „оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
2. В ал. 2 след думата „потребители“ се поставя наклонена черта „/“ и се добавя „оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
§ 34. В чл. 97, ал. 1, т. 2 думите „електроенергийния системен оператор“ се заменят с „независимия преносен оператор“.
§ 35. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2, 3 и 4 думата „електроразпределителна“ се заменя с „електроразпределителна/затворена електроразпределителна“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Процесът на смяна на координатор на балансираща група за крайни клиенти, производители и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени към електропреносната мрежа, се администрира от независимия преносен оператор, а процесът на смяна на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за крайни клиенти, производители и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени към електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа – от съответния оператор на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа. Процесът по прехвърляне на отговорността за балансиране от един координатор на друг се администрира от независимия преносен оператор.
(3) Смяната на доставчик на електрическа енергия и/или координатор на балансираща група, с изключение на случаите по чл. 99, ал. 1, т. 3, се инициира от крайния клиент или от производителя или от оператора на съоръжение за съхранение на електрическа енергия чрез избрания от него доставчик/координатор на балансираща група, като доставчикът/координаторът на балансираща група следва да декларира, че е сключил с крайния клиент/производителя/оператора на съоръжение за съхранение на електрическа енергия договор по чл. 11, т. 4 и/или по чл. 11, т. 9, и/или по чл. 11, т. 10. Избраният координатор следва да е включен в регистъра на координаторите на балансиращи групи по чл. 65.“
§ 36. В чл. 101, ал. 1 след думите „Производителите на електрическа енергия“ се поставя запетая и се добавя „операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
§ 37. В чл. 102 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „независимият преносен оператор/операторът на електроразпределителната мрежа“ се заменят със „съответният мрежови оператор“.
2. В ал. 3 думите „операторът на електропреносната, съответно операторът на електроразпределителна мрежа“ се заменят с „мрежовият оператор“.
§ 38. В чл. 102а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „независимият преносен оператор/операторът на електроразпределителната мрежа“ се заменят със „съответният мрежови оператор“.
2. В ал. 3 думите „независимият преносен оператор/операторът на електроразпределителната мрежа“ се заменят със „съответният мрежови оператор“.
3. В ал. 4 думите „операторът на преносната/разпределителната мрежа“ се заменят със „съответният мрежови оператор“.
4. В ал. 5 думите „операторът на преносната/разпределителната мрежа“ се заменят със „съответният мрежови оператор“.
§ 39. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думата „електроразпределителната“ се поставя наклонена черта „/“ и се добавя „затворената електроразпределителна“.
2. В ал. 9 думите „независимия преносен оператор, съответно оператора на електроразпределителната мрежа“ се заменят със „съответния мрежови оператор“.
3. В ал. 11 след думата „електроразпределителната“ се поставя наклонена черта „/“ и се добавя „затворената електроразпределителна“.
§ 40. В чл. 103а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При първоначална регистрация на пазара по свободно договорени цени на производител на електрическа енергия/оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия, който е получил за съответните обекти уведомление за изпълнение на условията за предоставяне на достъп съгласно правилата по чл. 24, ал. 3 от Закона за енергетиката, избраният от производителя/оператора на съоръжение за съхранение на електрическа енергия координатор подава искане до съответния мрежови оператор за регистрация на производителя/оператора на съоръжение за съхранение на електрическа енергия в балансиращата му група, като следва да декларира, че е сключил с производителя/оператора на съоръжение за съхранение на електрическа енергия договор по чл. 11, т. 4 и/или по чл. 11, т. 9, и/или по чл. 11, т. 17, и да представи информация за решение на комисията за издаване на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ или за дейността „търговия с електрическа енергия“ или разрешение за започване осъществяването на лицензионна дейност в случаите, когато такива се изискват съгласно Закона за енергетиката.“
2. В ал. 2 след думата „производителя“ се поставя наклонена черта „/“ и се добавя „оператора на съоръжение за съхранение на електрическа енергия“.
§ 41. В чл. 104 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „независимия преносен оператор, съответно оператора на електроразпределителната мрежа,“ се заменят със „съответния мрежови оператор“.
2. В ал. 4 думите „Независимият преносен оператор, съответно операторът на електроразпределителната мрежа,“ се заменят със „Съответният мрежови оператор“.
3. В ал. 6 думите „Независимият преносен оператор, съответно операторът на електроразпределителната мрежа,“ се заменят със „Съответният мрежови оператор“.
4. В ал. 7 думите „Независимият преносен оператор, съответно операторът на електроразпределителната мрежа,“ се заменят със „Съответният мрежови оператор“.
5. В ал. 9 думите „независимия преносен оператор, съответно оператора на електроразпределителната мрежа,“ се заменят със „съответния мрежови оператор“.
6. В ал. 10 думите „операторът на електропреносната/електроразпределителната мрежа“ се заменят със „съответният мрежови оператор“.
§ 42. В чл. 108 ал. 2 се изменя така:
„(2) Доставчикът на балансиращи услуги, с изключение на агрегатора на група от обекти, трябва да има сключени договори за достъп и/или за пренос до/през съответната мрежа, като предоставя на независимия преносен оператор информация за сключени договори с оператор на електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа. Агрегаторът на група от обекти предоставя на независимия преносен оператор информация за сключени договори за достъп и/или за пренос до/през електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа за всеки обект в групата си.“
§ 43. В чл. 110д ал. 2 се изменя така:
„(2) Регистрацията на доставчик на балансиращи услуги се счита за прекратена от постановяване на решение на комисията за отнемане или за прекратяване, или за спиране на издадена лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ или за дейността „търговия с електрическа енергия“, или в случай на изтичане на срока или прекратяване на такава лицензия.“
§ 44. В чл. 112, ал. 4 абревиатурата „КЕВР“ се заменя с „комисията“.
§ 45. В чл. 113 абревиатурата „КЕВР“ се заменя с „комисията“.
§ 46. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. диспечируеми съоръжения за съхранение на електрическа енергия.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съоръженията за съхранение на електрическа енергия се разглеждат като диспечиран товар, когато са в режим на потребление.“
§ 47. В чл. 137 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предложения за балансиране надолу, подавани от производители и съоръжения за съхранение на електрическа енергия, са за намаляване на производството и съответно на постъпващата от съоръжения за съхранение електрическа енергия в мрежата.“
§ 48. В чл. 138, ал. 1 след думата „крайни клиенти“ се добавя „и съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
§ 49. В чл. 139 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предложенията за балансиране нагоре, подавани от производители и съоръжения за съхранение на електрическа енергия, са за увеличаване на производството и съответно на постъпващата от съоръжения за съхранение електрическа енергия в мрежата.“
§ 50. В чл. 140, ал. 1 след думите „крайни клиенти“ се добавя „и съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
§ 51. В чл. 144, т. 3 и 4 думите „– само за ВЕЦ и ПАВЕЦ“ се заличават.
§ 52. В чл. 152, ал. 3 думата „Комисията“ се заменя с „комисията“.
§ 53. В чл. 155 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „потребители“ се добавя „оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия,“.
2. В ал. 4 след думата „потребители“ се поставя запетая и се добавя „оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
3. В ал. 6 думите „Производителите и потребителите“ се заменят с „Производителите, потребителите и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
§ 54. В чл. 156, т. 3 след думите „потребяващ обект“ се добавя „или диспечирано съоръжение за съхранение на електрическа енергия“.
§ 55. В чл. 158, ал. 2, т. 3 и 4 се изменят така:
„3. доставка на енергия за независимия преносен оператор от диспечиран производител/потребител/съоръжение за съхранение на електрическа енергия в резултат на регулиране нагоре при участие в автоматично вторично регулиране на честотата и/или в ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности или в пазара на балансираща енергия с предложение за балансираща енергия;
4. покупка на енергия от независимия преносен оператор от диспечиран производител/потребител/съоръжение за съхранение на електрическа енергия в резултат на регулиране надолу при участие в автоматично вторично регулиране на честотата и/или ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности или в пазара на балансираща енергия с предложение за балансираща енергия надолу.“
§ 56. В чл. 159, ал. 1 думите „електроенергийния системен оператор“ се заменят с „независимия преносен оператор“.
§ 57. В чл. 160 след думата „потребител“ се добавя „или оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия“.
§ 58. В чл. 161 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думата „централа“ се добавя „или съоръжение за съхранение на електрическа енергия“.
2. В т. 2 след думата „потребител“ се добавя „или съоръжение за съхранение на електрическа енергия“.
§ 59. Член 163 се изменя така:
„Чл. 163. (1) Нетната измерена позиция за координатор на балансираща група, който не е мрежови оператор, се определя като разлика между агрегираното нетно производство на производители и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, за които е поета отговорност за балансиране, и агрегираното нетно потребление на потребители и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, за които е поета отговорност за балансиране.
(2) Нетната измерена позиция за координатор на балансираща група, който е мрежови оператор и отговаря за покриване на технологичните разходи в съответната мрежа, се определя при отчитане на:
1. технологичните разходи в съответната мрежа, определени съгласно чл. 92;
2. физическите доставки към други мрежи, включително износ;
3. физическите доставки от други мрежи, включително внос;
4. нетното производство на производителите и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени към съответната мрежа;
5. нетното потребление на потребителите и операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени към съответната мрежа.“
§ 60. В чл. 164 думите „независимият преносен оператор или оператор на електроразпределителна мрежа“ се заменят с „мрежови оператор“.
§ 61. В чл. 175, ал. 2, в определението на елемента от формулата думите „най-евтината цена“ се заменят с „най-ниската цена“.
§ 62. В чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 175“ се заменят с „чл. 177“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Търговските участници извършват междинни плащания съгласно инструкцията по чл. 184, ал. 1.“
§ 63. В чл. 179, ал. 1 след думите „потребяващи обекти“ се добавя „и съоръженията за съхранение на електрическа енергия“.
§ 64. В чл. 183 след думата „електроразпределителни“ се добавя „и затворени електроразпределителни“.
§ 65. В чл. 184, ал. 1, изр. трето след думите „гаранционното обезпечение“ се поставя запетая и се добавя „както и междинните плащания,“.
§ 66. Член 194б се изменя така:
„Чл. 194б. Независимият преносен оператор предоставя на комисията в срок до 25-о число на месеца информация относно финансовия баланс на контролната зона за предходния месец, като посочва:
1. направените от независимия преносен оператор разходи за осигуряване на резерви, в т.ч. размер на разполагаемите мощности и единични цени за всеки доставчик на балансиращи услуги;
2. направените от независимия преносен оператор разходи за активиране на балансираща енергия от регулиране нагоре;
3. получените от независимия преносен оператор приходи от активиране на балансираща енергия за регулиране надолу;
4. получените от независимия преносен оператор приходи от координаторите на балансиращи групи и търговски участници, пряко отговорни за реализираните небаланси към независимия преносен оператор;
5. направените от независимия преносен оператор разходи към координаторите на балансиращи групи и търговски участници, пряко отговорни за реализираните небаланси към независимия преносен оператор.“
§ 67. В чл. 195 се създава т. 5:
„5. окончателни данни за всеки период на сетълмент в края на седмицата за предходната седмица, относно статуса на системата във всеки период на сетълмент.“
§ 68. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4а думите „оператора на преносната система“ се заменят с „независимия преносен оператор“.
2. Създава се т. 5а:
„5а. „Затворена електроразпределителна мрежа“ е мрежа, която служи за разпределение на електрическа енергия на територията на индустриален парк или на географски обособен промишлен обект, когато дейностите или производственият процес на ползвателите на тази мрежа са интегрирани поради определени технически причини или по причини, свързани с безопасността, или когато разпределението на електрическа енергия се осъществява основно за собственика, за оператора на мрежата или за свързани с тях предприятия на територията на индустриалния парк или на географски обособен промишлен обект.“
3. Точка 8 се изменя така:
„8. „Мрежови услуги“ са достъп до електропреносната мрежа, пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа, достъп до електроразпределителна мрежа и пренос на електрическа енергия през електроразпределителна мрежа, достъп до затворена електроразпределителна мрежа и пренос на електрическа енергия през затворена електроразпределителна мрежа и други услуги по мрежите, определени в нормативен акт.“
4. Създават се т. 11а и 11б:
„11а. „Оператор на затворена електроразпределителна мрежа“ е лице, което осъществява разпределение на електрическа енергия по затворена електроразпределителна мрежа и отговаря за функционирането на тази мрежа, за нейната поддръжка, развитието й на дадена територия и за взаимовръзките й с други мрежи, както и за осигуряването в дългосрочен план на способността на мрежата да покрива разумни искания за разпределяне на електрическа енергия.
11б. „Оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия“ е физическо или юридическо лице, което изпълнява функция по съхранение и което отговаря за експлоатацията на съоръжението за съхранение на електрическа енергия.“
5. Точка 17 се изменя така:
„17. „Съхранение на електрическа енергия“ е отлагане на крайното ползване на електрическата енергия в рамките на електроенергийната система до момент, който е по-късен от момента на нейното произвеждане или преобразуване във форма на енергия, която може да се съхранява, съхраняването на тази енергия и последващото й обратно преобразуване в електрическа енергия или използване в друг енергиен носител.“
6. Точка 18 се изменя така:
„18. „Съоръжение за съхранение на електрическа енергия“ е съоръжение в рамките на електроенергийната система, в което се съхранява енергия, с изключение на съоръженията за съхранение на енергия за собствено потребление на производители или крайни клиенти, което не отдава съхранената електрическа енергия в електропреносната или електроразпределителна мрежа. Електрохимическите съоръжения за съхранение на електрическа енергия представляват преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията.“
§ 69. Приложението към чл. 105, ал. 13 се изменя така:
„Приложение към чл. 105, ал. 13
Методика за определяне на цени на балансираща енергия
І. Общи положения
Чл. 1. С методиката се урежда начинът за определяне на цената на балансиращата електрическа енергия като част от Правилата за търговия с електрическа енергия в съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за енергетиката.
Чл. 2. Методиката е разработена с оглед формулиране на стандартни и прозрачни правила при формирането на цената на балансиращата енергия, която следва да се заплаща на независимия преносен оператор от координаторите на балансиращи групи (КБГ) и търговските участници, които отговарят за небалансите на своите обекти като координатор на балансираща група.
Чл. 3. Системата за остойностяване на небалансите има следните установени означения, вземайки предвид, че има промяна в енергията от гледна точка на електроенергийната система:
1. предложенията за регулиране нагоре декларират възможност за отдаване на електрическа енергия към мрежата и затова имат положителен знак, докато предложенията за регулиране надолу декларират възможност за отвеждане на електрическа енергия от мрежата и затова имат отрицателен знак;
2. излишък на координатор на балансираща група означава, че участниците в групата отдават повече или ползват по-малко електрическа енергия от електроенергийната система, отколкото е посочено в последния одобрен търговски график, и има положителен знак в този документ;
3. недостиг на координатор на балансираща група означава, че участниците в групата отдават по-малко или ползват повече електрическа енергия от електроенергийната система, отколкото е посочено в последния одобрен търговски график, и има отрицателен знак в този документ;
4. цените за регулиране нагоре водят до финансов поток към доставчика на балансиращи услуги (независимият преносен оператор извършва плащания ДБУ);
5. цените за регулиране надолу водят до финансов поток към независимия преносен оператор от доставчика на балансираща енергия (ДБУ извършва плащане към независимия преносен оператор).
IІ. Ценови механизъм
Чл. 4. Цената на балансиращата енергия се определя чрез използването на метода „Pay as Clear“.
Чл. 5. Цената на балансиращата енергия при активиране на предложения за регулиране нагоре (маргинална цена за регулиране нагоре, ) е равна на най-високата цена на предложение за балансиране нагоре, активирано в този период на сетълмент в националната пазарна зона.
Чл. 6. (1) Цената на балансиращата енергия при активиране на предложения за регулиране надолу (маргинална цена за регулиране надолу, ) е равна на най-ниската цена на предложение за балансиране надолу, активирано в този период на сетълмент в националната контролна зона.
(2) Когато независимият преносен оператор е активирал предложения за регулиране надолу за съответния период на сетълмент в размер, по-голям от предоставената и закупена разполагаемост за оперативен резерв за автоматично вторично регулиране на честотата и обменните мощности, който операторът следва да поддържа, при статус на регулиране -1 () е равна на максималната пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга за регулиране надолу, определена от комисията за съответния период.
Чл. 7. В допълнение към маргиналните цени на балансиращата енергия за регулиране нагоре и за регулиране надолу за всеки сетълмент период s се определя и средна цена за регулиране , която е средната между най-ниската цена на предложенията за регулиране нагоре и най-високата цена на предложенията за регулиране надолу от приоритетните списъци в периода на сетълмент s и се определя по формулата:
Чл. 8. Средната цена се използва в два особени случая по отношение на ценообразуването на небалансите:
1. в случай че независимият преносен оператор не е активирал балансираща енергия в период на сетълмент s, т.e. статусът на регулиране е 0;
2. по време на статус на регулиране 2, когато цената на балансиращата енергия за регулиране нагоре е по-ниска от средната цена или цената на балансиращата енергия за регулиране надолу е по-висока от средната цена.
IIІ. Статус на регулиране
Чл. 9. (1) Статусът на регулиране е параметър, който се използва за определяне на цената на небаланса във всеки период за сетълмент s.
(2) Възможни са 4 статуса на регулиране: 0, +1, -1 и 2, които описват всички възможни ситуации на активиране на резерви за допълнителни услуги от независимия преносен оператор по периоди на сетълмент s.
Чл. 10. (1) Статус на регулиране 0 се прилага в случаи, в които независимият преносен оператор не активира източници за регулиране нагоре или надолу в даден период на сетълмент s.
(2) Статус на регулиране +1 се прилага в случаи, в които независимият преносен оператор активира източници за регулиране само нагоре в даден период на сетълмент s.
(3) Статус на регулиране -1 се прилага в случаи, в които независимият преносен оператор активира източници за регулиране само надолу в даден период на сетълмент s.
(4) Статус на регулиране 2 се прилага, когато независимият преносен оператор активира източници за регулиране нагоре и регулиране надолу в един и същи период на сетълмент s.
IV. Цени на балансираща енергия
Чл. 11. Цената на балансиращата енергия за период на сетълмент s се определя от цената на активираната енергия от допълнителни услуги в съответния период на сетълмент s.
Чл. 12. За всеки период на сетълмент s се определят цена за недостиг и цена за излишък, като статусът на регулиране на системата определя дали цената за недостиг и излишък, която се прилага към КБГ, е една и съща за даден период на сетълмент, или е различна.
Чл. 13. (1) Когато се прилага статус на регулиране 0, 1 или -1 в даден период на сетълмент, цената за излишък на КБГ е равна на цената на недостиг на КБГ.
(2) Когато се прилага статус на регулиране 2 в рамките на даден период на сетълмент, цените за излишък и недостиг са различни.
Чл. 14. В таблица 1 e посочена цената за небаланс, която трябва да се заплати по периоди на сетълмент, т.е. за всеки статус на регулиране и позиция на небаланс (недостиг или излишък), като в последната колона е представена съответната посока на плащане:
Таблица 1
Заключителни разпоредби
§ 70. В чл. 19, ал. 3 от Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи (ДВ, бр. 98 от 2013 г.) думите „съгласно представения на комисията бизнесплан“ се заменят със „съгласно представените на комисията прогнозни цени и количества за покупка/продажба на електрическа енергия за първата година от лицензионната дейност“.
§ 71. Правилата за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия са приети с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране по Протокол № 120 от 11.04.2023 г., т. 1, и влизат в сила от 1.05.2023 г.
Председател: Иван Иванов
2729