Министерство на правосъдието
брой: 35, от дата 18.4.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.26


Наредба № Н-3 от 6 април 2023 г. за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРЕДБА № Н-3 от 6 април 2023 г.
за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат воденето, съхраняването и достъпът до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове.
(2) Информационната система за единната входна точка за запорите и онлайн платформата за електронни публични търгове функционират на основата на обща информационна система („Системата“).
(3) Системата е достъпна през Единния портал на органите на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“.
Чл. 2. (1) Министерството на правосъдието управлява дейностите по воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка на запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и по организацията и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове.
(2) Министерството на правосъдието поддържа Системата по начин, който осигурява:
1. достъп до данните в Системата;
2. еднократно попълване на едни и същи данни, които се използват многократно;
3. въвеждане на данни само от лицата по чл. 6;
4. поддържане на структурирани данни за дейностите, свързани с воденето, съхранението и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите и онлайн платформата за електронни публични търгове;
5. защита на данните в Системата от неправомерен или случаен достъп, използване, промяна или унищожение чрез прилагане на подходящи мерки за сигурност в съответствие с общоприети в международната практика стандарти, технически спецификации и препоръки.
(3) Безплатен достъп по служебен път до базата данни на информационната система за единна входна точка за запорите и платформата за електронни публични търгове се предоставя на държавните органи, на органите на местното самоуправление и местната администрация и на лицата, осъществяващи публични функции.
(4) Специализиран достъп за работа с информационната система за единна входна точка за запорите и онлайн платформата за електронни публични търгове се предоставя на органите и лицата, овластени по силата на закон да налагат запори и да провеждат принудително изпълнение върху движими вещи.
(5) Всяко лице има свободен достъп до публичната част на Системата.
Чл. 3. При изграждането и поддържането на Системата, както и за съхраняването на данните се спазват общите изисквания на Закона за електронното управление.
Чл. 4. Министерството на правосъдието съхранява данните, въведени или генерирани от Системата по начин, който осигурява защита на информацията, включително чрез нейното периодично и оперативно архивиране.
Глава втора
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕДИННА ВХОДНА ТОЧКА ЗА ЗАПОРИТЕ
Чл. 5. Информационната система за единна входна точка за запорите (информационната система) е централизирана база данни за всички запори върху движими вещи, които подлежат на регистрация по силата на закон, с изключение на вещите, подлежащи на регистрация по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
Чл. 6. Лицата, които могат да въвеждат данни в информационната система, са:
1. държавните съдебни изпълнители;
2. частните съдебни изпълнители;
3. други лица, когато това е предвидено в закон.
Чл. 7. (1) Достъпът до информационната система на лицата по чл. 6 се осъществява чрез регистрация с квалифициран електронен подпис или чрез системата за eлектронна автентикация, поддържана от Министерството на електронното управление, и одобрение от администраторите на информационната система, след проверка за правоспособност на съдебния изпълнител или проверка в поддържан от информационната система електронен списък с оправомощени лица.
(2) Проверката за правоспособност на частните съдебни изпълнители се извършва от администратора на информационната система в Регистъра на частните съдебни изпълнители.
(3) Районните съдилища предоставят на Министерството на правосъдието актуален списък на лицата по чл. 6, т. 1 чрез системзата за сигурно електронно връчване или на хартиен носител. При настъпила промяна районните съдилища уведомяват незабавно Министерството на правосъдието.
(4) В случаите на чл. 6, т. 3 компетентният орган предоставя чрез системата за сигурно електронно връчване или на хартиен носител на Министерството на правосъдието списък на лицата, които органът е овластил да извършват действия по налагане на запор, като посочва правното основание. При настъпила промяна компетентният орган уведомява незабавно Министерството на правосъдието.
(5) В случаите на загубване на правоспособност или при прекратяване на правомощията или качеството на лице по чл. 6 съответният орган уведомява незабавно Министерството на правосъдието.
Чл. 8. Информацията в информационната система за наложени запори, промени по тях, както и вдигането на запори се систематизира и организира хронологично с възможност за проследяване на историята на вписванията и заличаванията.
Чл. 9. В информационната система задължително се въвеждат следните данни:
1. описание на вещта по регистрационни данни;
2. орган, извършващ вписване по налагане, промяна или вдигане на запора;
3. основание (номер на дело/преписка за допускане на запора);
4. собственик на вещта и данни за собственика;
5. дата на налагане на запора.
Чл. 10. (1) При въвеждане на наложен запор в информационната система информацията за запорираната вещ се попълва автоматизирано от регистрите на движими вещи с регистрационен режим, водени от Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта и съобщенията, чрез предоставяните справки в Средата за междурегистров обмен на данни (RegiX), поддържана от Министерството на електронното управление, както следва:
1. разширена справка за моторно превозно средство по регистрационен номер;
2. справка по единен идентификационен код/код по БУЛСТАТ/единен граждански номер/личен номер на чужденеца за вписани на името на лицето въздухоплавателни средства;
3. справка по сериен номер на въздухоплавателно средство за вписани в регистъра обстоятелства;
4. справка за регистрация на кораб по данни на собственик.
(2) При въвеждане на наложен запор в информационната система информацията за запорираната вещ може да се попълва автоматизирано чрез интеграция с електронния регистър на движими вещи с регистрационен режим, поддържан от Министерството на земеделието.
Чл. 11. (1) Данните за въвеждане на наложени запори в информационната система може да се подават автоматично от информационните системи, използвани от съответните съдебни изпълнители, при осигурена техническа възможност за интеграция между системите.
(2) Данните се подават по интерфейс и във формат съгласно съвместен протокол, подписан от представители, определени от министъра на правосъдието и Камарата на частните съдебни изпълнители. В съвместния протокол се определя и редът за автоматично подаване на данните.
Чл. 12. (1) Чрез информационната система за единна входна точка за запори Министерството на правосъдието предоставя електронни административни услуги, както следва:
1. „Електронно първо уведомяване на наложен запор“ – съдържа информация за наложения запор (в полза на кого е наложен запорът; дата на налагане; делото/бъдещия иск, по който е наложен; длъжника; местонахождение на имуществото; съдебния изпълнител при съдебно изпълнение);
2. „Електронно уведомяване при промяна на състоянието на наложения запор върху вещ“ – съдържа информация за наложения запор и промяната в неговия статус (в полза на кого е наложен запорът; дата на налагане; делото/бъдещия иск, по който е наложен; длъжника; местонахождение на имуществото; съдебния изпълнител при съдебно изпълнение);
3. „Електронна справка за наличие на запор върху имущество“ – справката съдържа информация за наложения запор (в полза на кого е наложен запорът; дата на налагане; делото/бъдещия иск, по който е наложен; длъжника; местонахождение на имуществото; съдебния изпълнител при съдебно изпълнение);
4. „Електронна справка за наличие на запорирано имущество на лице“ – справката съдържа информация за наложени запори на лице (в полза на кого са наложени запорите; дата на налагане; делото/бъдещия иск, по който са наложени; длъжника; местонахождение на имуществото; съдебния изпълнител при съдебно изпълнение).
(2) Електронните административни услуги по ал. 1, т. 1 и 2 се предоставят безплатно на длъжника чрез системата за сигурно електронно връчване, както и като вътрешни електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта и съобщенията и на Министерството на земеделието по отношение на обмена на информация за движимите вещи, подлежащи на регистрация във водените от тях регистри по силата на закон.
(3) Електронните административни услуги по ал. 1, т. 3 и 4 се предоставят чрез подаване на заявления по образец – приложение № 1 за услугата по ал. 1, т. 3 и приложение № 2 за услугата по ал. 1, т. 4, достъпни чрез публичната част на Системата, на всяко лице срещу заплащане на съответната такса, определени с тарифа на Министерския съвет.
(4) За достъп до услугата по ал. 1, т. 3 и 4 заявителят се идентифицира с валиден квалифициран електронен подпис или чрез системата за електронна автентикация, поддържана от Министерството на електронното управление. Справки в базата данни на наложените запори могат да се правят по следните критерии:
1. име, съответно фирма/наименование;
2. единен граждански номер/личен номер на чужденеца/единен идентификационен код на лицата, които са собственици на движими вещи, запорите върху които закон предвижда да се вписват в регистъра;
3. данни за движима вещ, върху която е наложен запор;
4. данни за наложения/заличения запор.
(5) Информационната система генерира електронните справки по ал. 1, т. 3 и 4 с електронен времеви печат на издаване на справките.
(6) „Електронна справка за наличие на запор върху имущество“ и „Електронна справка за наличие на запорирано имущество на лице“ се предоставят безплатно по служебен път на държавните органи, на органите на местното самоуправление и местната администрация и на лицата, осъществяващи публични функции, чрез Средата за междурегистров обмен на данни (RegiX), поддържана от Министерството на електронното управление.
Глава трета
ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 13. (1) Онлайн платформата за електронни публични търгове (платформата) поддържа запис за всяка операция, извършена от потребителите, свързана с кандидатстването чрез подаване на документи и участието с наддаване в електронните търгове, включително данни за създаването и обмена на документи и за отделните участници в операциите, а действията се удостоверяват с електронни времеви печати. Записите са доказателствено средство за цялостност и пълнота на информацията, както и за авторството и времето на всяко действие.
(2) При всеки случай на предоставяне, обмен и съхраняване на информация платформата осигурява защита на целостта на данните и на конфиденциалността на кандидатите и участниците в електронните търгове до момента на посочване на спечелилия наддаването участник.
(3) При провеждането на електронните търгове платформата отчита астрономическото време на постъпване и записване на наддавателното предложение в електронната платформа по часовата зона на Република България с точност до година, дата, час, минута, секунда и милисекунда.
(4) Информацията в платформата за продаваното имущество, началните цени, текущата цена, която е достигната при наддаването, и крайната достигната цена на електронния търг е публична.
Чл. 14. (1) В случай на непланирано прекъсване във функционирането на платформата Министерството на правосъдието публикува съобщение на Единния портал на органите на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“.
(2) В случаите по ал. 1:
1. когато прекъсването е в рамките на времевия интервал за наддаване, всеки участник, който се е регистрирал за електронния търг, получава уведомление от организатора на търга на посочената от него електронна поща за невъзможността да се проведе търгът;
2. организаторите на търга преценяват доколко прекъсването засяга правата на кандидатите и участниците и предприемат действия за продължаване или прекратяване на тръжната процедура, за което уведомяват заинтересованите лица.
(3) При планирано прекъсване във функционирането на платформата – това обстоятелство се оповестява на Единния портал на органите на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“ с посочване на датата и продължителността на планираното прекъсване на платформата. В периода на прекъсване не се насрочва публична продан, съответно не се провежда наддаване.
Чл. 15. (1) Организаторите на публичната продан, регистрираните наддавачи, както и наддавачите или техните пълномощници осъществяват достъп до платформата с квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или чрез системата за електронна автентикация, поддържана от Министерството на електронното управление, с изключение на случаите по чл. 24, ал. 1, като:
1. за физическо лице – трябва да бъде вписан единен граждански номер на лицето, съответно личен номер на чужденеца или други индивидуализиращи данни за чуждестранното лице;
2. за юридическо лице – като титуляр трябва да бъде вписан единен идентификационен код на юридическото лице и данни за законния му представител.
(2) В случаите на представителство по упълномощаване в електронен търг пълномощникът се идентифицира и подписва с квалифициран електронен подпис. Квалифицираният електронен подпис удостоверява данните на упълномощеното лице, които следва да съвпадат с данните в представеното пълномощно, издадено от представлявания кандидат или участник.
Чл. 16. (1) Всички действия и бездействия в платформата на лица, оправомощени от организаторите, съответно от кандидатите и участниците, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права или законни интереси на други лица, се приемат за извършени от продавача, съответно от кандидата или участника в процедурата за електронен търг.
(2) Организаторите, съответно кандидатите и участниците в процедурите за електронни търгове, носят отговорност за достоверността, актуалността и пълнотата на въведената от тях информация в платформата, както и за спазването на сроковете съобразно тяхната компетентност.
(3) Участието в електронен търг, включително документите за допускане до търг се подават чрез платформата при спазване на изискванията, поставени от съответния продавач, и съобразно указанията за работа със системата.
Чл. 17. Организаторите, извършващи продажби чрез платформата, събират, обработват и предоставят лични данни във и чрез нея само във връзка с провеждането на електронните търгове и съобразно изискванията на европейското и националното законодателство. Събраните данни не могат да се използват за цели, различни от посочените, освен когато това е разрешено със закон.
Чл. 18. (1) Организаторите на електронните публични търгове при осъществяването на своите функции имат пълен достъп до всички продажби, които обявяват и осъществяват, като оторизират или отказват оторизация за участие на регистрираните наддавачи и могат да спират електронния публичен търг при наличие на законовите предпоставки за това.
(2) Всички действия на организаторите по провежданите от тях електронни публични търгове се съхраняват и са достъпни за тях, като при нужда се предоставят на съда за осъществяване на контрол за законосъобразност на проведените електронни публични търгове.
(3) Данните за проведените електронни публични търгове се архивират в съответствие със Закона за електронното управление.
(4) При обжалване преписката по електронния публичен търг се комплектува от разпечатани копия на документите от платформата, заверени по съответния ред от организатора на електронния публичен търг. Всички документи може да се изпращат на съда в електронна форма.
Чл. 19. По време на наддаването организаторите на електронния публичен търг имат достъп само до публично достъпната информация.
Чл. 20. Информация за регистрираните наддавачи не се предоставя от организатора на електронния публичен търг на участниците и на трети лица.
Чл. 21. Регистрираните потребители могат да участват като наддавачи в електронен публичен търг в лично качество или като пълномощници на други лица в съответствие с изискванията на настоящата наредба.
Чл. 22. След началото на 30-дневния срок за регистриране на наддавачите по чл. 23 не се допуска извършването на промени в акта, обявлението или документацията, публикувани на платформата.
Раздел II
Организиране на електронен публичен търг и регистриране на наддавачите
Чл. 23. Организаторът на електронния публичен търг го разгласява по реда на чл. 501б, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, като определя 30-дневния срок за регистриране на наддавачите, както и началото и края на наддаването, което трябва да започне не по-рано от 5 дни след изтичане на срока за регистрация.
Чл. 24. (1) Лице, което желае да участва като наддавач в конкретен електронен публичен търг, може в срока за регистрация да подаде писмена молба за това в канцеларията на съдебния изпълнител, организатор на електронния публичен търг.
(2) Наддавачите, които желаят да участват в електронния публичен търг, могат да подават заявки за регистрация от свое име или като пълномощници.
(3) Чужденци, които не могат да осъществяват достъп до електронната платформа с квалифициран електронен подпис по чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или чрез системата за електронна автентикация, поддържана от Министерството на електронното управление, могат да участват чрез пълномощник или по реда на ал. 1.
(4) След като установи, че са спазени всички изисквания за допускане на кандидата до участие, организаторът на електронния публичен търг регистрира и оторизира наддавача, като платформата автоматично генерира и изпраща потребителско име и парола за участие в търга на посочения от лицето електронен адрес.
Чл. 25. (1) При подаване на заявка за участие в платформата се попълват данните съгласно приложение № 3, като се прилагат изискуемите документи, както следва:
1. декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
2. декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите;
3. квитанция за внесен задатък;
4. пълномощно, ако заявката се подава чрез пълномощник.
(2) В случаите, когато заявката се подава от пълномощник, се попълват всички данни съгласно приложение № 4.
Чл. 26. При подаване на заявката за участие освен данните по чл. 25 се попълва електронен адрес в съответствие с чл. 38, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс за получаване на уведомления във връзка с електронния публичен търг.
Чл. 27. След постъпване и записване на заявката за участие в платформата същата изпраща автоматично съобщение за това до регистрирания наддавач на посочения от него електронен адрес.
Раздел III
Проверка, одобряване и уведомяване на регистрираните наддавачи на електронния публичен търг
Чл. 28. Организаторът на електронния публичен търг проверява всички обстоятелства по подадената заявка, както и евентуални ограничения за участие на регистрирания наддавач.
Чл. 29. Организаторът на търга оторизира или отказва оторизация на регистриран наддавач в 5-дневен срок от неговата регистрация с разпореждане съобразно приложение № 5, за което платформата изпраща съобщение на електронния адрес на кандидата, посочен по реда на чл. 26.
Чл. 30. Отказ за оторизация се постановява, когато не са изпълнени законовите изисквания за участие в публична продан, както и тези по чл. 25, като организаторът на търга посочва точно и ясно причината за отказа. В съобщението по чл. 29 се съдържа подробна информация за основанието на поставения отказ.
Чл. 31. Регистрираният наддавач има право да подаде нова заявка след отхвърляне на първата, в случай че срокът за регистрация не е изтекъл и е отстранил нередовностите.
Чл. 32. Информацията относно броя на наддавачите, както и техните лични данни, не е достъпна за останалите наддавачи.
Раздел IV
Провеждане, проверка и приключване на електронния публичен търг
Чл. 33. Платформата изпраща по реда на чл. 26 автоматични съобщения до всички наддавачи за започване на наддаването двадесет и четири часа, както и един час преди неговото начало.
Чл. 34. Информацията, достъпна от наддавачите, е началната цена, последната достигната цена по време на наддаването, следващата по-висока с една стъпка цена и оставащото време до края на търга.
Чл. 35. За първи по време наддавач, участващ в наддаването, се счита този, който е подал първо наддавателно предложение с цена, равна или по-висока от началната. Наддавателното предложение се счита за извършено при постъпване и записване в електронната платформа.
Чл. 36. Следващ наддавач може да наддаде с една стъпка съобразно чл. 501д от Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 37. Наддаването се извършва от всеки наддавач само в платформата чрез команда за наддаване.
Чл. 38. При постъпване на наддавателно предложение платформата отразява това в публичната информация, като автоматично изчислява и показва следващата цена, по-висока с една стъпка.
Чл. 39. В случай че двама наддавачи подадат еднакви по размер наддавателни предложения, за валидно се счита това предложение, което е постъпило и записано в платформата в по-ранен момент.
Чл. 40. Два часа преди изтичане на срока за наддаване платформата изпраща автоматично съобщение за това до всички наддавачи на електронен адрес, посочен по реда на чл. 26.
Чл. 41. Наддаването приключва в посоченото от организатора време, ако няма подадено наддавателно предложение през последните 10 минути на търга. При подаване на ново предложение в последните 10 минути на търга той се удължава автоматично с още 10 минути, считано от изтичането на срока за наддаване по чл. 501е, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 42. (1) Удължаване с 10 минути се прави след всяко ново предложение, постъпило през последните 10 минути, като общото време на търга не може да се удължи повече от 48 часа, считано от изтичането на срока за наддаване по чл. 501е, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.
(2) В случай че никой от участниците в търга не потвърди цена, която е по-висока с една стъпка на наддаване от последната достигната цена, платформата съобщава, че е най-висока, и при липса на предложение визуализира край на наддаването.
Чл. 43. След края на наддаването по чл. 41 и 42 платформата автоматично изпраща съобщение до всички наддавачи за достигната крайна цена на имуществото на електронен адрес, посочен по реда на чл. 26.
Чл. 44. След края на наддаването платформата генерира пълна и подробна справка за проведения търг, която съдържа всички данни, съгласно приложение № 6.
Чл. 45. (1) В първия работен ден след края на наддаването организаторът на електронния публичен търг проверява всички обстоятелства по търга съобразно справката по чл. 44 и съставя протокол съгласно приложение № 7.
(2) Протоколът по приложение № 7 съдържа всички данни относно:
1. заявките за участие;
2. оторизирани и неоторизирани наддавачи с причината за това;
3. подадените наддавателни предложения и времето им на подаване, наличието на технически неизправности по време на наддаването, обявения за купувач наддавач, който е предложил най-висока цена.
(3) С подписването на протокола от съдебния изпълнител електронният публичен търг се счита за приключил.
Чл. 46. След подписването на протокола по чл. 45 организаторът на електронния публичен търг незабавно изпраща същия на електронните адреси на всички регистрирани наддавачи. Протоколът се изпраща във вид, съобразен със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).
Чл. 47. В случай че наддавач не подаде нито едно предложение, се счита, че лицето не е отправило такова. Задатъкът му се възстановява от организатора на електронния публичен търг след края на наддаването по посочена от него банкова сметка.
Чл. 48. При липса на заявки за участие или при липса на подадени наддавателни предложения от наддавачи организаторът на електронния публичен търг обявява проведения търг за нестанал с протокол съгласно приложение № 8 и уведомява страните по изпълнителното производство.
Чл. 49. Онлайн платформата за електронни публични търгове генерира и изпраща автоматично по реда на чл. 26 съобщенията, посочени в тази наредба, съгласно приложение № 9.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Електронен публичен търг“ е публична продан, провеждана от съдебен изпълнител по реда на чл. 501а – 501е от Гражданския процесуален кодекс.
2. „Организатор на електронен публичен търг“ е съдебен изпълнител.
3. „Нерегистриран потребител“ е всяко лице, което достъпва до публичната информация в онлайн платформата за електронни публични търгове към Министерството на правосъдието.
4. „Регистриран потребител“ е лице със собствен профил в онлайн платформата за електронни публични търгове.
5. „Регистриран наддавач“ е лице, подало заявка за регистрация като участник в наддаване в конкретен електронен публичен търг.
6. „Наддавач“ е лице, одобрено да наддава в конкретна публична продан от организатор на електронен публичен търг.
7. „Електронен времеви печат“ по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) е данни в електронна форма, които свързват други данни в електронна форма с конкретен момент във времето и представляват доказателство, че последните данни са съществували в съответния момент.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В срок от три работни дни от влизане в сила на тази наредба районните съдилища предоставят на Министерството на правосъдието по реда на чл. 7, ал. 3 актуален списък на лицата по чл. 6, т. 1.
§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 450б, ал. 1 и чл. 501а, ал. 6 от Гражданския процесуален кодекс.
§ 4. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Крум Зарков
Приложение № 1 към чл. 12, ал. 3
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА „ЕЛЕКТРОННА СПРАВКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ЗАПОР ВЪРХУ ИМУЩЕСТВО“
от
...............................................................................................................................................................................
(три имена)
Български гражданин ………………………………....... /чужденец ........................................................................... ,
държава ...............................................................................................................................................................
В качеството на: .................................................................................................................................................
Представител на: ................................................................................................................................................
Фирмено дело №: ...............................................................................................................................................
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ .........................................................../ЛНЧ ................................................................ ,
с адрес/седалище ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(държава, град, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.)
Тел. .......................................................................................................................................................................
Електронен адрес ...............................................................................................................................................
Търсене на вещ ...................................................................................................................................................
Тип вещ: ..............................................................................................................................................................
Номер на дело/бъдещ иск: ...............................................................................................................................
Идентификатор: ..................................................................................................................................................
Приложение № 2 към чл. 12, ал. 3
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА „СПРАВКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ЗАПОРИРАНО ИМУЩЕСТВО НА ЛИЦЕ“
от
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(три имена)
Български гражданин …......./чужденец ........................................................................ ,
държава ………................................................................................................................ …………………………………….
В качеството на: .................................................................................................................................................
Представител на: ................................................................................................................................................
Фирмено дело №: ...............................................................................................................................................
ЕГН/ЕИК .................................................../ ЛНЧ .......................................................................................... ,
с адрес/седалище ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(държава, град, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.)
Тел. .......................................................................................................................................................................
Електронен адрес ...............................................................................................................................................
Проверявано лице
Физическо лице
...............................................................................................................................................................................
(три имена)
Български гражданин …............../чужденец………………….., държава ..............................................................
Приложение № 3 към чл. 25, ал. 1
ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
от
...............................................................................................................................................................................
 (три имена, наименование за ЮЛ)
Български гражданин ………………………………...... /чужденец ............................................................................ ,
държава ...............................................................................................................................................................
ЕГН/ЕИК ........................................................................ , л.к. № ………………….., издадена на ……..… (дата),
от ………../ЛНЧ…………., № …... и вид на документ за самоличност ...............................................................
..............................................................
 (паспорт, лична карта), издаден на …………. (дата) за чужденец,
............................................................................................................................................................  (държава),
с адрес/седалище ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
(държава, град, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.)
представлявано от ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(попълва се за юридически лица)
Тел. .......................................................................................................................................................................
Електронен адрес ...............................................................................................................................................
Банкова сметка № IBAN ..................................................................................................................................
при банка ………………….. с титуляр .....................................................................................................................
Електронен публичен търг, за който се подава заявката № .............................  със срок за регистрация
от …................... (дата) до ……................. (дата)
Организатор на електронния публичен търг ...................................................................................................
Имущество, за което се провежда електронният публичен търг ..................................................................
Приложения:
1. Квитанция за внесен задатък;
2. Декларации по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите.
Приложение № 4 към чл. 25, ал. 2
ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
от
...............................................................................................................................................................................
(три имена)
Български гражданин ……………………………………………..…./чужденец ................................................................ ,
държава ...............................................................................................................................................................
ЕГН/ЕИК ............................................., л.к. № ………………….., издадена на ……… (дата), от .................... /
ЛНЧ ……………., № ……. и вид на документ за самоличност ...............................  (паспорт, лична карта),
издаден на …………. (дата) за чужденец, ……………. (държава), с адрес .........................................................  
(държава, град, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.), тел. .................................., електронен адрес (имейл) ........... ,
в качеството ми на пълномощник на
...............................................................................................................................................................................
(три имена, наименование за ЮЛ),
Български гражданин ………………………………………………./чужденец .................................................................. ,
държава ...............................................................................................................................................................
ЕГН/ЕИК ............................................................, л.к. № ………………….., издадена на ......................  (дата),
от …………….../ЛНЧ ……………., № ……. и вид на документ за самоличност .................................  (паспорт,
лична карта), издаден на …………. (дата) за чужденец, .............................................................  (държава),
с адрес/седалище .....................................................................  (държава, град, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.),
представлявано от...................................................................................  (попълва се за юридически лица),
тел. ......................................., електронен адрес (имейл) .................................................................................
Банкова сметка № IBAN .........................................................................................  при банка …………………..
с титуляр ..............................................................................................................................................................
Електронен публичен търг, за който се подава заявката № …… със срок за регистрация от …. (дата) до ……. (дата)
Организатор на електронния публичен търг
...............................................................................................................................................................................
Имущество, за което се провежда електронният публичен търг ..................................................................
Приложения:
1. Квитанция за внесен задатък;
2. Декларации по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 490 от Гражданския процесуален кодекс и чл. 185 от Закона за задълженията и договорите (декларациите по т. 2 и 3 трябва да са подписани от упълномощителя);
4. Пълномощно.
Приложение № 5 към чл. 29
РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ОТОРИЗАЦИЯ
Днес ….. (дата, час), долуподписаният ………… (ЧСИ рег. № …, ДСИ при РС ……), след като се запознах със Заявка за регистрация № …, от дата ………, подадена от ……….. (в лично качество или като пълномощник/представител на) …………, за участие в електронен публичен търг № ……… със срок за регистрация от …… до ……. на ………………….. (продавано имущество), по изп. Дело № ……….. и констатирах, че са изпълнени всички нормативни изисквания за това, ОТОРИЗИРАМ/ОТКАЗВАМ ДА ОТОРИЗИРАМ …….. (име на регистрирания наддавач) за наддавач в посочения електронен публичен търг по следните причини
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(попълва се само при отказ за оторизация)
ЧСИ/ДСИ ….................
(подпис)
Приложение № 6 към чл. 44
СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕН ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
1. Организатор на електронния публичен търг ………………. (ЧСИ рег. № …, ДСИ при РС ……), номер на изп. Дело ………………………….
2. Продавано имущество …… (въведени данни), лице, въвело данните ….. на ……. (дата и час)
3. Начална цена …..
4. Срок за регистрация – начало …....…… (дата) – край …….... (дата)
5. Срок за наддаване – начало ……................... (дата) – край ……...................................... (дата)
6. Подадени заявки за участие – ИМА/НЯМА
7. Ако има подадени заявки за участие, посочват се всички хронологично по реда на записването им в платформата ведно със следните данни:
Заявка №, от дата, с час, наддавач (име, български гражданин/чужденец, ЕГН, ЕИК, ЛНЧ, номер на документ за самоличност за чужденец, държава), в лично качество или като пълномощник/представител на ………… (всички данни на представлявания), статус на заявката – одобрена, отказана, дата и час на оторизацията, съответно на отказа, в който случай се посочват и причините за него, дата и час на изпращането на съобщението за оторизация или за отказана оторизация от онлайн платформата за електронни публични търгове до кандидата
8. Списък на одобрените заявки – посочват се хронологично с имената на всички допуснати до участие наддавачи
9. Начало на наддаването …. (дата и час)
10. Общ брой участници, подали поне едно наддавателно предложение …..
11. Общ брой на подадените наддавателни предложения ….. 
12. Пълна хронология на наддаването, като се посочва всяко едно наддавателно предложение с данните за подател, цена и дата и час на постъпване 
13. Брой удължавания с 10 минути …… 
14. Край на наддаването ………....... (дата и час)
15. Констатирани технически неизправности на платформата по време на наддаването … НЯМА/ИМА, като в последния случай се посочва всяка една неизправност и нейната точна времева продължителност
16. Крайно класиране на наддавачите по низходяща предложена цена – посочва се всеки наддавач и предложената от него най-висока цена
17. Данните отразяват извършените действия по горепосочения електронен публичен търг и са основание за изготвяне на изискваните по закон документи от организатора на търга
18. Дата и час на генериране на справката
Приложение № 7 към чл. 45, ал. 1
ПРОТОКОЛ
Днес ….. (дата, час), първи работен ден след края на наддаването на електронен публичен търг № по изпълнително дело № …………, долуподписаният организатор на търга ………………..……… (ЧСИ рег. № …., ДСИ при РС ……), след като проверих всички обстоятелства по електронния публичен търг съобразно генерираната на ….. (дата и час) от онлайн платформата за електронни публични търгове Справка за проведен електронен публичен търг, КОНСТАТИРАХ следното:
Продаваното имущество е ……., при начална цена …., срок за регистрация – начало …… (дата) – край …. (дата), и срок за наддаване – начало …. (дата) – край ….. (дата).
Подадени са следните заявки за участие …………………………………. (посочват се хронологично всички заявки със своя статус – одобрена, отказана, дата и час на оторизацията, съответно на отказа, в който случай се посочват и причините за него).
Подадени са следните наддавателни предложения ……………………. (посочват се хронологично с името на наддавача, предложената цена и времето им на подаване).
Констатирани технически неизправности на платформата по време на наддаването НЯМА/ИМА (посочва всяка една неизправност и нейната точна времева продължителност).
Като взех предвид гореизложеното, както и че най-високата цена е предложена от ……. В размер на ……. Лв. и на основание чл. 501е, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс, ОБЯВЯВАМ ЗА КУПУВАЧ ……………… на следното имущество ……………………………. За сумата от ……………………………….. лв.
Да се уведоми купувачът за горното.
ЧСИ/ДСИ ….................
(подпис)
Приложение № 8 към чл. 48
ПРОТОКОЛ
Днес ….. (дата, час), първи работен ден след края на наддаването на електронен публичен търг по изпълнително дело № …………, долуподписаният организатор на търга ………………..……… (ЧСИ рег. № …, ДСИ при РС ……), след като проверих всички обстоятелства по електронния публичен търг съобразно генерираната на ….. (дата и час) от електронната платформа Справка за проведен електронен публичен търг, КОНСТАТИРАХ следното:
Продаваното имущество е ……., при начална цена …….., срок за регистрация – начало …… (дата) – край …. (дата), и срок за наддаване – начало …. (дата) – край ….. (дата).
Подадени заявки за участие НЯМА/ИМА (посочват се всички регистрирани заявки), но не са подадени наддавателни предложения, поради което ОБЯВЯВАМ проведения електронен публичен търг за НЕСТАНАЛ.
Да се уведомят страните за горното.
ЧСИ/ДСИ ….................
(подпис)
Приложение № 9 към чл. 49
АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАНИ И ИЗПРАЩАНИ СЪОБЩЕНИЯ ОТ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ
1. Съобщение по чл. 27
Тема на съобщението: ПОДАДЕНА ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
Уважаеми г-н/г-жо ……………,
На …..(дата и час) е регистрирана подадена от Вас заявка за участие в електронен публичен търг № ……., по изпълнително дело № …………, както следва:
продавано имущество…., начална цена….., организатор на електронния публичен търг …….. ЧСИ/ДСИ, срок на подаване на заявки за участие от… до…., наддаване (търг) от….. до…..
Организаторът на електронния публичен търг ……………… ЧСИ/ДСИ ще разгледа Вашата заявка и в законовия срок ще получите електронно съобщение за оторизация за участие или отказ за оторизация на Вашето заявление.
2. Съобщение по чл. 29
Тема на съобщението: УСПЕШНА ОТОРИЗАЦИЯ НА ЗЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
Уважаеми г-н/г-жо ……….....................................,
На ….. (дата и час) е регистрирана подадена от Вас заявка за участие в електронен публичен търг № ……., по изпълнително дело № …………, както следва:
продавано имущество…., начална цена….., организатор на електронния публичен търг …….. ЧСИ/ДСИ, срок на подаване на заявки за участие от… до…., наддаване (търг) от….. до…..
Организаторът на електронния публичен търг ……………… ЧСИ/ДСИ е оторизирал Вашата заявка на …… (дата и час), с което придобивате правото да участвате като наддавач в електронния публичен търг.
Наддаването ще се извърши от ……… дата/час до …… дата/час.
3. Съобщение по чл. 30
Тема: ОТКАЗАНА ОТОРИЗАЦИЯ НА ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
Уважаеми г-н/г-жо ……..,
На ….. (дата и час) е регистрирана подадена от Вас заявка за участие в електронен публичен търг № ……., по изпълнително дело № …………, както следва:
продавано имущество…., начална цена….., организатор на електронния публичен търг …….. ЧСИ/ДСИ, срок на подаване на заявки за участие от… до…., наддаване (търг) от….. до…..
Организаторът на електронния публичен търг ……………… ЧСИ/ДСИ е ОТКАЗАЛ оторизация на Вашата заявка на …… (дата и час), поради което нямате право да участвате като наддавач на търга по следните причини:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(посочват се всички основания, въведени като причина за постановения отказ)
Имате право да подадете нова заявка, в случай че срокът за подаване на заявки за участие не е изтекъл и сте отстранили нередовностите.
4.1. Съобщение по чл. 33
Тема: 24 ЧАСА ДО НАЧАЛОТО НА НАДДАВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
Уважаеми г-н/г-жо ……….....................................,
На ….. (дата и час) сте оторизирани да участвате като наддавач в електронен публичен търг № ……., по изпълнително дело № …………, както следва:
продавано имущество…., начална цена….., организатор на електронния публичен търг …….. ЧСИ/ДСИ.
Наддаването ще се извърши от ……… дата/час до …… дата/час.
4.2. Съобщение по чл. 33
Тема: 1 ЧАС ДО НАЧАЛОТО НА НАДДАВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
Уважаеми г-н/г-жо ………......................................,
На ….. (дата и час) сте оторизирани да участвате като наддавач в електронен публичен търг № ……., по изпълнително дело № …………, както следва:
продавано имущество …., начална цена ….., организатор на електронния публичен търг …….. ЧСИ/ДСИ.
Наддаването ще се извърши от ……… дата/час до …… дата/час.
5. Съобщение по чл. 40
Тема: 2 ЧАСА ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА НАДДАВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
Уважаеми г-н/г-жо……..,
На ….. (дата и час) сте оторизирани да участвате като наддавач в електронен публичен търг № ……., по изпълнително дело № …………, както следва:
продавано имущество…., начална цена….., организатор на електронния публичен търг …….. ЧСИ/ДСИ.
След 2 часа завършва наддаването на електронния публичен търг.
Достигнатата цена към момента на изпращане на настоящото съобщение е в размер на ….. лв.
6.1. Съобщение по чл. 43
Тема: ЗАВЪРШИ НАДДАВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
Уважаеми г-н/г-жо ……….....................................,
На ….. (дата и час) завърши наддаването на електронен публичен търг № ……., по изпълнително дело № …………, както следва:
продавано имущество…., начална цена….., организатор на електронния публичен търг …….. ЧСИ/ДСИ.
Достигната най-висока цена на търга е в размер на …. Лв., Вашето най-високо наддавателно предложение е в размер на …… лв., с което сте класирани на ….. място, което ще бъде удостоверено от организатора на електронния публичен търг в нарочен протокол.
Внесеният задатък ще Ви бъде възстановен по посочена от Вас банкова сметка, след като цената бъде платена от обявения за купувач.
6.2. Съобщение по чл. 43
Тема: ПРЕДЛОЖИЛИ СТЕ НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА ПРИ НАДДАВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОНЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
Уважаеми г-н/г-жо ........................................................... ,
На ….. (дата и час) завърши наддаването на електронен публичен търг № ……., по изпълнително дело № …………, както следва:
продавано имущество…., начална цена….., организатор на електронния публичен търг …….. ЧСИ/ДСИ.
Достигната най-висока цена на търга в размер на …. Лв. е предложена от Вас, което ще бъде удостоверено от организатора на електронния публичен търг в нарочен протокол, с който се обявява купувачът.
В деня на съставяне на протокола за приключване на електронния публичен търг и обявяване на купувач ще бъдете уведомени от организатора на електронния публичен търг на посочения от Вас електронен адрес за това.
Съгласно чл. 492, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената цена, като приспадне внесения задатък. Плащането на цената се извършва по посочената в обявлението за публична продан специална сметка на организатора на електронния публичен търг, като в платежното нареждане се посочват номерът на изпълнителното дело и имотът, за който се отнася. В случай че сумата не се внесе, задатъкът се удържа в полза на взискателите.
2133