Министерство на земеделието   София
брой: 29, от дата 31.3.2023 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.18


Заповед № РД-09-230 от 8 март 2023 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЗАПОВЕД № РД-09-230 от 8 март 2023 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 21, ал. 3, т. 2 и ал. 7 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) и чл. 43, ал. 1 от Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица, доклад от г-н Георги Събев – заместник-министър на земеделието, с рег. № 93-872/8.03.2023 г. и във връзка с подадено от „Био Сертификейшън“ – ЕООД, заявление с рег. № 70-312/18.01.2023 г. с искане за разрешение за осъществяване на контрол за съответствие на земеделски продукти и храни с географски означения и храни с традиционно специфичен характер със спецификацията на продукта или храната нареждам:
Разрешавам на „Био Сертификейшън“ – ЕООД, EИК 203598067, със седалище и адрес на управление: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 30, ет. 4, да упражнява дейност като контролиращо лице по смисъла на чл. 37 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, в съответствие с чл. 18, ал. 1 на ЗПООПЗПЕС, за осъществяване на контрол за съответствие със спецификацията на Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) „Луканка Троянска“/„Троянска луканка“.
Заповедта да се съобщи на заявителя и на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение
Министър: Я. Гечев
1911