Министерство на вътрешните работи
брой: 27, от дата 24.3.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.26


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение
(обн., ДВ, бр. 1 от 2013 г.; изм., бр. 44 от 2015 г., бр. 28 от 2017 г., бр. 26 от 2018 г. и бр. 58 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За нарушения на Закона за движението по пътищата на водачите на МПС се отнемат контролни точки, както следва:
1. за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско и химическо изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух:
а) над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително (чл. 174, ал. 1, т. 1 от ЗДвП) – 8 контролни точки;
б) над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително (чл. 174, ал. 1, т. 2 от ЗДвП) – 12 контролни точки;
2. когато нарушението по т. 1 е повторно (чл. 174, ал. 2 от ЗДвП) – 20 контролни точки;
3. когато водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози (чл. 174, ал. 3 от ЗДвП) – 15 контролни точки;
4. за управление на моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места (чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП) – 8 контролни точки;
5. за управление на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер (чл. 175, ал. 3 от ЗДвП) – 10 контролни точки;
6. за движение в лентата за принудително спиране по автомагистрала (чл. 178ж, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП) – 10 контролни точки;
7. за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път (чл. 178ж, ал. 1, предл. 2 от ЗДвП) – 15 контролни точки;
8. когато нарушението по т. 6 и 7 е извършено повторно (чл. 178ж, ал. 2 от ЗДвП) – 20 контролни точки;
9. за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 5 от ЗДвП) – 13 контролни точки;
10. за управление на технически неизправно пътно превозно средство при констатирани опасни неизправности (чл. 179, ал. 6, т. 3 от ЗДвП) – 10 контролни точки;
11. за нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1, т. 3, предл. 2 от ЗДвП) – 10 контролни точки;
12. за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 км/час по чл. 182, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 от ЗДвП – 18 контролни точки;
13. за нарушение по чл. 182, ал. 4 от ЗДвП (повторно превишаване на скоростта по чл. 182, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 от ЗДвП с над 50 км/час) – 21 контролни точки;
14. за нарушение по чл. 182, ал. 5 от ЗДвП (системно превишаване на скоростта по чл. 182, ал. 1, т. 4 – 6, ал. 2, т. 4 – 6 и ал. 3, т. 4 – 6 от ЗДвП) – 26 контролни точки;
15. за неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5, предл. 3 от ЗДвП) – 10 контролни точки;
16. за неправилно изпреварване, без да се създава опасност за движението (чл. 183, ал. 3, т. 6 от ЗДвП) – 10 контролни точки;
17. за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен чрез устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете на водача (чл. 183, ал. 4, т. 6 от ЗДвП) – 8 контролни точки;
18. за неизпълние на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7, предл. 1 от ЗДвП) – 10 контролни точки;
19. за превозване на деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел XXV от ЗДвП (чл. 183, ал. 4, т. 10 от ЗДвП) – 12 контролни точки;
20. за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването (чл. 183, ал. 5, т. 1 от ЗДвП) – 10 контролни точки;
21. за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 5, т. 2 от ЗДвП) – 10 контролни точки;
22. когато нарушението по т. 19 или 20 е извършено повторно (чл. 183, ал. 6 от ЗДвП) – 13 контролни точки.“
2. В ал. 2 думите „с изключение на нарушенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3“ се заменят със „с изключение на нарушенията, за които в ЗДвП е предвидено налагане на наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Броят на отнетите контролни точки до влизане в сила на тази наредба се запазва.
§ 3. Отнемането на контролни точки по образуваните преди влизане в сила на тази наредба административнонаказателни производства се извършва по досегашния ред.
Министър: Иван Демерджиев
1800