Министерски съвет
брой: 19, от дата 28.2.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 31 от 23 февруари 2023 г. за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 23 ФЕВРУАРИ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г.
(ДВ, бр. 78 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С методиката се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени:
1. цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство;
2. цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за доставка и рамковото споразумение за доставка, сключени от възложители, извършващи една или няколко секторни дейности, свързани с природен газ и топлинна енергия и/или електроенергия, когато доставката е пряко относима към осъществяването на съответната секторна дейност.“
§ 2. След чл. 1 се създава първа глава с наименование „Изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. След думите „рамково споразумение“ се добавя „за строителство“.
2. В таблицата се създава ред 7:

7
Строителство на хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. язовири и прилежащите им съоръжения, и временно строителство, хидромелиоративни съоръжения, съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг
52.00 %

§ 4. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. За изменение цената на договор и рамково споразумение за строителство по чл. 1 се прилагат тримесечните индекси на цени на производител на вътрешния или на международния пазар на строителни материали, които съответно се публикуват 55 дни след края на отчетното тримесечие в информационната система „ИНФОСТАТ“ на Националния статистически институт (НСИ) на адрес: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.j-sf?x2=1930 или Евростат. Индексите на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали за периода от 1 януари 2020 до 30 юни 2022 г. са посочени в таблицата на приложението.“
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „рамково споразумение“ се добавя „за строителство“.
2. Думите „Кn = [(In – Io)/Io]*100.Тn“ се заменят с „Кn = [(In – Io)/Io]*100*Тn“.
§ 6. Създава се глава втора с чл. 5 – 7:
„Глава втора
ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА, СКЛЮЧЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, ИЗВЪРШВАЩИ ЕДНА ИЛИ НЯКОЛКО СЕКТОРНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРИРОДЕН ГАЗ И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И/ИЛИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
Чл. 5. За изменение цената на договор и рамково споразумение за доставка по чл. 1 се прилагат индекси на цени на производител на вътрешния пазар (2015=100), които се публикуват всеки месец в информационната система „ИНФОСТАТ“ на Националния статистически институт (НСИ) на адрес: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.jsf?x_2=1107, или тримесечни индекси на цени на вноса – на адрес: https://www.nsi.bg/bg/node/7518/.
Чл. 6. Изменението на цената на договор и рамково споразумение за доставка по чл. 1 се прилага при разлика в стойността на индексите по чл. 7 в размер повече от 5 проценти пункта към момента на извършване на доставката по договора и рамковото споразумение.
Чл. 7. Размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за доставка в резултат на инфлация се определя по формулата:
Кn = [(In – Io)/ Io]*100, където:
Кn е изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение цени по договора и рамково споразумение за доставка (закръглена до втори знак след десетичната запетая);
In – стойността на индекса за съответната промишлена дейност съгласно КИД-2008, съобразно предмета на доставката в месеца, в който са извършени доставките по договор или рамковото споразумение за доставка по чл. 1;
Iо – стойността на индекса за съответната промишлена дейност съгласно КИД-2008 за месеца, в който е подадена оферта за участие в поръчката, или стойността на индекс за съответната промишлена дейност съгласно КИД-2008 за декември 2020 г. за оферти, подадени преди 1 януари 2021 г.; в случаите на последващо индексиране Iо е стойността на индекса към последно приложено изменение.“
§ 7. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „преди 31.12.2020 г.“ се заменят с „преди 01.01.2021 г.“.
§ 8. Създава се § 3а:
„§ 3а. База за изменение на цената на договор и рамково споразумение за доставка по чл. 1 е стойността на индекса за съответната промишлена дейност съгласно КИД-2008 за месеца, в който е подадена офертата за участие в обществена поръчка. В случай на подадена оферта преди 1 януари 2021 г. се прилага стойността на индекса за съответната промишлена дейност съгласно КИД-2008 за декември 2020 г.“
§ 9. В приложението към чл. 3 забележката се изменя така:
Забележка. Индексите са достъпни в информационната система „ИНФОСТАТ“ на НСИ на адрес: (https://infostat.nsi.bg). Избира се следната последователност на раздели: От главното меню на информационната система „ИНФОСТАТ“ се избира „Бизнес статистика“, след което от „Краткосрочна бизнес статистика“ се избира „Строителство“ и след това – „ИНДЕКСИ НА РАЗХОДИТЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО“. Избират се показател „Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали“ и периодът, за който са необходими данните. Избор на поле „Заяви“ в горния десен ъгъл ще отведе потребителите до необходимата информация.“
Заключителна разпоредба
§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
1223