Министерски съвет
брой: 16, от дата 17.2.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.1


Постановление № 23 от 13 февруари 2023 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2023 Г.
за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021 – 2027 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С постановлението се определят:
1. детайлните правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление за периода 2021 – 2027 г.;
2. структурният състав на комисията за оценка и класиране на проектни предложения в процедура чрез подбор, изискванията към лицата, участващи в нея, както и правилата за работа на комисията;
3. изискванията към лицата, извършващи оценка при директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, лицата, извършващи проверка на постъпили възражения, и лицата, извършващи оценка на концепции за проектни предложения;
4. правила за осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 2. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя чрез:
1. подбор на проектни предложения, включително на интегрирани проектни предложения, и подбор на проектни предложения в изпълнение на одобрени по реда на Закона за регионалното развитие и актовете по прилагането му концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ);
2. директно предоставяне на конкретен бенефициент, включително за проектни предложения в изпълнение на одобрени концепции за ИТИ.
Чл. 3. (1) Безвъзмездната финансова помощ се предоставя от ръководителя на управляващия орган с административен договор или със заповед, когато управляващият орган и бенефициентът са в една административна структура или организация.
(2) Помощта по ал. 1 се предоставя въз основа на одобрени: проектно предложение, проектно предложение за системен проект, финансов план за бюджетна линия, проектно предложение в изпълнение на одобрена концепция за ИТИ.
(3) При интегрирано проектно предложение помощта по ал. 1 се предоставя съвместно от ръководителите на управляващите органи на съответните програми.
(4) Помощта по ал. 1 може да се предоставя въз основа на проект, получил Печат за високи постижения, или за проект, избран по програма, директно управлявана от Европейската комисия.
Чл. 4. (1) Административният договор, съответно заповедта, включително одобрените с тях проекти, може да бъдат изменяни и/или допълвани, съответно прекратявани, на някое от основанията, посочени в чл. 39, съответно в чл. 47 или 48, от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление, наричан по-нататък „ЗУСЕФСУ“.
(2) Случаите, при които срокът по чл. 39, ал. 4, съответно по чл. 48, ал. 2, от ЗУСЕФСУ спира да тече, са, както следва:
1. при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка – от датата на влизане в сила на решението за прекратяване на процедурата до откриването на нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, но за не повече от два месеца;
2. когато решението за определяне на изпълнител се обжалва – от датата, на която е образувано производството по обжалване, до окончателното решаване на спора; когато е допуснато предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител – от датата, на която е образувано производството по обжалване, до влизане в сила на определението, с което е допуснато предварителното изпълнение;
3. когато се обжалва друго решение, действие или бездействие на възложителя и е наложена временна мярка „спиране на процедурата“ – от датата, на която е образувано производството по обжалване, до окончателното решаване на спора.
Чл. 5. (1) За всяка процедура ръководителят на управляващия орган на програмата, съответно на водещата програма, утвърждава при условията и по реда на чл. 26, ал. 1 – 5 от ЗУСЕФСУ насоки и/или друг документ, определящи:
1. условията за кандидатстване, и
2. условията за изпълнение на одобрените проекти.
(2) При предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за интегрирани проектни предложения документите по ал. 1 се разработват съвместно от управляващите органи на всяка от програмите, по които се предоставя финансовата помощ.
(3) Кандидат в процедура може да иска разяснения по документите по ал. 1 в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Разясненията се утвърждават от ръководителя на управляващия орган, съответно от ръководителя на управляващия орган на водещата програма, или от оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.
(4) Разясненията по ал. 3 се съобщават по реда на чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕФСУ в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.
Чл. 6. Проектни предложения, проектни предложения за системен проект и финансови планове за бюджетна линия се подават чрез формуляр за кандидатстване при спазване на изискванията на ЗУСЕФСУ, това постановление и документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ, утвърдени за конкретната процедура.
Чл. 7. (1) В процедура чрез подбор не може да участват и безвъзмездна финансова помощ не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от Закона за обществените поръчки или които не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ.
(2) В документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ може да се определят и други изисквания към кандидатите, включително изисквания за липса на обстоятелства по чл. 55 от Закона за обществените поръчки, като се посочват и съответните документи, с които се доказва съответствието с тези изисквания.
(3) Изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки може да не се прилагат, за да се защитят особено важни държавни и обществени интереси, когато това е предвидено и мотивирано в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.
(4) Изискванията по ал. 1 и 2 се прилагат и за партньорите на кандидата, като за тяхното доказване се прилага редът по ал. 7. По отношение на асоциираните партньори се прилага изискването по чл. 54, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки.
(5) Изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и, когато е приложимо – по чл. 55, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, се отнасят за физическите лица, които представляват кандидата или партньора, съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
(6) В процедура чрез директно предоставяне изискванията към конкретните бенефициенти, техните партньори и асоциирани партньори се определят в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.
(7) Съответствието с изискванията по ал. 1, 2 и 6 се доказва:
1. при кандидатстване – с декларации;
2. при предоставянето на безвъзмездната финансова помощ:
а) с официални документи, издадени от съответните компетентни органи, или заверени копия от тях – за обстоятелствата, за които такива документи се издават;
б) с декларации – за всички останали обстоятелства, които не са били декларирани на предходен етап, или когато е настъпила промяна във вече декларирани обстоятелства.
Чл. 8. При кандидатстването и предоставянето на безвъзмездна финансова помощ управляващият орган няма право да изисква представяне на документи, когато данните в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или когато информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на управляващия орган по служебен път.
Чл. 9. С мотивирано решение ръководителят на управляващия орган може да прекрати процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при обявено извънредно положение или когато е настъпило бедствие съгласно Закона за защита при бедствия с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки и за преодоляване на настъпилите последици.
Глава втора
ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Оценяване на проектни предложения чрез подбор
Чл. 10. (1) При процедура чрез подбор се извършва:
1. оценяване на всяко проектно предложение, подадено в срок, което включва:
а) оценка на административното съответствие и допустимостта;
б) техническа и финансова оценка;
2. класиране на проектните предложения, чиято оценка е по-голяма или равна на минимално допустимата по чл. 20, ал. 1, в низходящ ред;
3. определяне на проектни предложения, за които се предоставя финансова помощ.
(2) Всеки кандидат може писмено да оттегли своето проектно предложение от оценителния процес, като в този случай оценителната комисия не разглежда оттегленото предложение. Оттеглянето на предложението се записва в оценителния доклад.
Чл. 11. (1) Преди провеждане на процедура чрез подбор може да бъде извършен предварителен подбор на концепции за проектни предложения, когато това е предвидено в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.
(2) Концепциите за проектни предложения се подават, представени във формуляра за предварителен подбор, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата за откриване на процедурата, освен ако в нея не е определен по-дълъг срок.
Чл. 12. (1) Формулярът за кандидатстване, който съдържа проектното предложение, се подава в срока, посочен в обявата за откриване на процедурата чрез подбор, съответно в поканата по чл. 18, ал. 4.
(2) Срокът по ал. 1 не може да бъде по-кратък от 60 дни, а за инфраструктурни проекти – от 90 дни. По изключение срокът за подаване на проектни предложения може да бъде съкратен с до 30 дни, ако:
1. в обявата за откриване на процедурата е указана датата на откриване на следващата процедура за финансиране на същите допустими дейности при същите условия за кандидатстване;
2. в рамките на календарната година е проведена или е прекратена друга процедура за финансиране на същите допустими дейности при същите условия за кандидатстване.
(3) Срокът по ал. 1 не може да бъде по-кратък от 90 дни, а за инфраструктурни проекти – от 120 дни, когато съответната процедура не е била включена в публикуваната в срока по чл. 26, ал. 7 индикативна годишна работна програма или когато е извършено изменение на индикативната годишна работна програма, с което са променени:
1. целите на процедурата;
2. начинът на провеждане на процедурата – при промяна от процедура чрез директно предоставяне на процедура чрез подбор;
3. допустимите кандидати по процедурата – при включване на нови допустими кандидати.
(4) При процедура чрез подбор, открита с два или повече срока за подаване на проектни предложения, в обявата за откриване на процедурата се посочват началната дата и крайният срок за кандидатстване за второто и следващите производства, като по отношение на тях не се прилагат минималните срокове по ал. 2.
(5) Срокът за подаване на проектни предложения може да се удължава:
1. при изменение на документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ на основанията, посочени в чл. 26, ал. 7, т. 1 и 2 от ЗУСЕФСУ;
2. когато в срок до три дни преди изтичането на срока по ал. 1 няма постъпили проектни предложения или всички проектни предложения са оттеглени;
3. когато общият размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по подадените в рамките на срока по ал. 1 проектни предложения е по-малък от бюджета на процедурата;
4. когато с изменение на индикативната годишна работна програма се отменя обявяването на друга процедура за финансиране на същите допустими дейности;
5. когато е налице пълно или частично нефункциониране на информационни системи или регистри, данните от които са необходими при кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 13. (1) Поименният състав на комисията по чл. 33 от ЗУСЕФСУ, нейните отговорности и задачи и срокът за извършване на работата й се определят със заповедта на ръководителя на управляващия орган за назначаването й.
(2) Комисията по ал. 1 е съставена от:
1. председател без право на глас;
2. секретар (секретари) без право на глас – при необходимост;
3. нечетен брой членове с право на глас, които са не по-малко от трима;
4. резервни членове, които са не по-малко от трима.
(3) Председателят на комисията е служител, заемащ длъжност в управляващия орган или в междинното звено.
(4) Секретарят/секретарите на комисията са служители, заемащи длъжност в управляващия орган, в междинното звено или във второстепенен разпоредител с бюджет към ръководителя на администрацията, в рамките на която се намира управляващият орган.
(5) Членовете и резервните членове на комисията могат да са служители, заемащи длъжност в управляващия орган, в междинното звено или в администрацията, в рамките на която се намира управляващият орган или междинното звено, както и външни оценители.
(6) Председателят на оценителната комисия ръководи организационно и методически работата й, координира оценителния процес и осигурява неговата безпристрастност.
(7) Секретарят, когато е определен такъв, подпомага председателя в дейността му, организира и обезпечава административно-техническата дейност на оценителната комисия. Когато в състава на оценителната комисия не е определен секретар, организационните и административно-техническите отговорности се изпълняват от председателя.
(8) В случаите, в които се извършва предварителен подбор на концепции за проектни предложения, в едноседмичен срок от крайния срок за подаването им ръководителят на управляващия орган определя със заповед лица, които да извършат оценка на получените концепции.
(9) Лицата по ал. 8 трябва да притежават необходимата професионална компетентност за изпълнение на задачите и да отговарят на изискванията по чл. 17, ал. 2 и 3.
(10) Броят на лицата по ал. 8 и изискванията за професионалната им компетентност се определят съобразно спецификата на съответната процедура и броя на получените концепции.
Чл. 14. (1) Външните оценители могат да бъдат:
1. служители в държавната администрация, които не заемат длъжност в администрацията, в рамките на която се намира управляващият орган или междинното звено;
2. физически лица, избрани след провеждане на централизиран конкурс и/или включени в Списъка на лицата, одобрени в проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители в областта на научните изследвания по чл. 14 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 53 от 2016 г.), и/или в базите данни от експерти на Европейската комисия;
3. лица, избрани в съответствие със Закона за обществените поръчки.
(2) Лицата по ал. 1 трябва да притежават висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки.
(3) Лицата по ал. 1, т. 1 се избират с оглед на професионалната им компетентност, необходима за конкретната процедура.
(4) Лицата по ал. 1, т. 2 следва да отговарят най-малко на следните изисквания:
1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;
2. да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
3. да не са поставени под запрещение.
(5) Изборът на лица по ал. 1, т. 2 за конкретна процедура следва да е съобразен с принципите на недискриминация и равни възможности, с предмета на процедурата и с притежаваната от лицата професионална компетентност.
Чл. 15. (1) Централизиран конкурс за избор на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 2 се организира от дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет. Изборът се извършва въз основа на документи, съответно на писмени декларации, доказващи съответствие с изискванията по чл. 14, ал. 2 и 4.
(2) Конкурсът по ал. 1 се провежда при спазване на принципите на недискриминация и равни възможности.
(3) За провеждане на конкурса по ал. 1 на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на средствата от ЕС, наричан по-нататък „Единния информационен портал“, се публикува покана за участие, утвърдена от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. В поканата се посочват:
1. изискванията, на които следва да отговарят лицата;
2. документите, необходими за доказване на съответствие с изискванията по т. 1;
3. срокът за подаване на заявления по ал. 4, който не може да бъде по-кратък от 14 дни.
(4) Всяко заинтересовано лице може да подаде писмено заявление по образец, приложение към поканата по ал. 3.
(5) Всяко постъпило в срок заявление се разглежда за установяване на съответствието на кандидата с обявените изисквания.
(6) За одобрените в резултат от проверката по ал. 5 лица се съставя списък, който се утвърждава от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и се публикува във вътрешната среда на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕФСУ (ИСУН) в тримесечен срок от изтичането на срока по ал. 3, т. 3.
(7) Списъкът по ал. 6 съдържа най-малко следната информация:
1. име и фамилия на експерта съгласно документ за самоличност;
2. пощенски и електронен адрес за кореспонденция и телефон;
3. придобита образователна степен и специалност;
4. област на професионална компетентност.
(8) Информация по т. 1 и 4 от списъка по ал. 6 се публикува на Единния информационен портал.
(9) При промяна на данните по ал. 7, т. 1 – 3 дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет извършва корекцията в списъка по искане на съответното лице.
(10) При необходимост списъкът по ал. 6 се допълва чрез провеждане на нов конкурс.
(11) Възнагражденията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 2 се определят на база единна почасова ставка, която се прилага при участие в оценителни комисии по всички програми. Размерът на ставката се посочва в поканата по ал. 3.
(12) Максималният общ размер на брутното възнаграждение, което лице по чл. 14, ал. 1, т. 2 може да получи в рамките на една календарна година за дейността си като външен оценител, е 30 000 лв.
(13) В публичния модул на ИСУН текущо се публикува информация за размера на възнагражденията, получени от лицата по чл. 14, ал. 1, т. 2 през съответната календарна година за дейността им на външни оценители.
Чл. 16. (1) В оценителния процес могат да участват и:
1. помощник-оценители;
2. наблюдатели.
(2) Лицата по ал. 1 не са членове на оценителната комисия. Те се определят със заповедта за назначаване на комисията по чл. 33 от ЗУСЕФСУ, в която се посочват възложените им задачи в оценителния процес.
(3) Помощник-оценителите са служители, заемащи длъжност в управляващия орган, в междинното звено или в администрацията, в рамките на която се намира управляващият орган или междинното звено, или външни оценители. Помощник-оценителите подпомагат дейността по оценка, като дейността им се ограничава до етапите на оценка и задачите, посочени в заповедта за назначаване на комисията по чл. 33 от ЗУСЕФСУ. Те могат да присъстват на заседанията на оценителната комисия по нейно решение.
(4) Наблюдателите са служители, заемащи длъжност в управляващия орган или в междинното звено. Наблюдателят следи за законосъобразното провеждане на оценката. Той присъства на заседанията на комисията, като не може да влияе при оценяването на проектните предложения. При констатиране на нарушения наблюдателят е длъжен писмено да информира ръководителя на управляващия орган. След приключването на оценителния процес наблюдателят изготвя доклад за своята дейност до ръководителя на управляващия орган.
(5) В случаите, когато дейността по оценка на проектните предложения се извършва от междинно звено, представител на управляващия орган може да участва като наблюдател в оценителния процес.
Чл. 17. (1) Председателят, секретарят и членовете с право на глас на оценителната комисия, помощник-оценителите и наблюдателите трябва да притежават необходимата професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта за назначаване на комисията по чл. 33 от ЗУСЕФСУ.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно;
2. да пазят в тайна данните и обстоятелствата, които са узнали във връзка с изпълнението на задълженията си в оценителния процес.
(3) Лицата по ал. 1 не могат:
1. да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (OB, L 193/1 от 30 юли 2018 г.) с някой от кандидатите, партньорите или асоциираните партньори в процедурата чрез подбор;
2. да имат частен интерес по смисъла на чл. 53 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по процедурата чрез подбор;
3. да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с кандидат или партньор в процедурата чрез подбор;
4. да са лица, които се намират помежду си в йерархична зависимост.
(4) Лицата по ал. 1 подписват декларация за спазване на изискванията по ал. 2 и за съответствие с изискванията по ал. 3 незабавно след като научат имената на кандидатите и партньорите в процедурата.
(5) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 в хода на оценителния процес съответното лице по ал. 1 незабавно информира писмено за това ръководителя на управляващия орган и се отстранява от оценителния процес.
(6) В случаите на йерархична зависимост от участие в оценителния процес се отстраняват толкова лица, колкото е необходимо, за да се изпълни изискването по ал. 3, т. 4.
(7) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на други обективни причини, поради които член на комисията с право на глас не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член. Когато заместването с резервен член не е възможно, се изменя заповедта за назначаване на комисията по чл. 33 от ЗУСЕФСУ.
(8) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 3 или при настъпване на други обективни причини, поради които председателят, секретарят, помощник-оценител или наблюдател не може да изпълнява задълженията си, той се заменя с друго лице, което притежава необходимата професионална компетентност за изпълнение на задачите и отговаря на изискванията по ал. 3, като за това се изменя заповедта за назначаване на комисията по чл. 33 от ЗУСЕФСУ.
(9) В случаите по ал. 7 и 8 новоопределените лица подписват декларация за спазване на изискванията по ал. 2 и за съответствие с изискванията по ал. 3, а мотивите за промяната се отразяват в оценителния доклад.
(10) Заседанията на комисията по чл. 33 от ЗУСЕФСУ са закрити.
(11) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.
Чл. 18. (1) Оценяването и класирането на проектните предложения се извършват до три месеца от назначаването на комисията по чл. 33 от ЗУСЕФСУ, а в случаите по чл. 12, ал. 4 – до три месеца от крайния срок за кандидатстване за всяко отделно производство, освен ако по изключение в заповедта за назначаване на комисията не е посочен по-дълъг срок, който не може да бъде по-дълъг от 4 месеца.
(2) Работата на комисията приключва в рамките на съответния срок по ал. 1 с оценителен доклад до ръководителя на управляващия орган на програмата, съответно на водещата програма, при оценка на интегрирани проектни предложения.
(3) Концепциите за проектни предложения се оценяват в едномесечен срок от крайния срок за подаването им по критерии и ред, определени в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.
(4) Въз основа на направената оценка по ал. 3 ръководителят на управляващия орган одобрява кандидатите, на които да бъде изпратена покана за участие с проектни предложения.
Чл. 19. (1) Оценката на административното съответствие и допустимостта се извършва от членове на оценителната комисия с право на глас, като те могат да бъдат подпомагани от помощник-оценители.
(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи липса на документи и/или друга нередовност, комисията изпраща на кандидата уведомление за установените нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение.
(3) Въз основа на извършената оценка на административното съответствие и допустимостта комисията по чл. 33 от ЗУСЕФСУ изготвя списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка. В списъка се посочват и основанията за недопускане. Списъкът се публикува на интернет страницата на съответната програма и в ИСУН, а за недопускането се съобщава на всеки от кандидатите, включени в списъка, по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗУСЕФСУ.
(4) Кандидат, чието проектно предложение е включено в списъка по ал. 3, може писмено да възрази пред ръководителя на управляващия орган в едноседмичен срок от съобщаването. При интегрирани проектни предложения възражението се подава до ръководителя на управляващия орган на водещата програма.
(5) С подаване на възражението не могат да се представят нови документи, които не са били част от първоначално представеното проектно предложение и/или не са представени по реда на ал. 2.
(6) Ръководителят на управляващия орган определя със заповед лица, които да извършват проверка за основателността на получените възражения, като им се осигурява достъп до цялата документация във връзка с възраженията. В проверката не могат да участват лица, които са участвали в оценката на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения.
(7) Лицата по ал. 6 трябва да притежават професионална компетентност за извършване на проверката и да отговарят на изискванията по чл. 17, ал. 2 и 3, за което подписват декларации по чл. 17, ал. 4.
(8) След приключване на проверката лицата по ал. 6 изготвят писмено становище до ръководителя на управляващия орган за основателността на всяко от възраженията.
(9) Ръководителят на управляващия орган се произнася по основателността на възражението в едноседмичен срок от неговото получаване, като:
1. връща проектното предложение за техническа и финансова оценка;
2. прекратява производството по отношение на кандидата.
(10) Ръководителят на управляващия орган прекратява производството по отношение на кандидат, чието проектно предложение е включено в списъка по ал. 3 и той не е подал възражение в срока и по реда на ал. 4. Актът за прекратяване на производството се издава в двуседмичен срок от съобщаването на кандидата за недопускането на проектното му предложение до техническа и финансова оценка.
Чл. 20. (1) Техническата и финансовата оценка на проектните предложения се извършват по критерии и методика, определени в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ. В документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ се определя минимално допустима оценка за качество на проектните предложения.
(2) За финансиране се одобряват в низходящ ред проектните предложения, чиято оценка е по-голяма или равна на минимално допустимата оценка по ал. 1, до покриване на общия размер на финансовите средства по съответната процедура.
(3) Оценката по ал. 1 се извършва най-малко от двама членове с право на глас, независимо един от друг, като те могат да бъдат подпомагани от помощник-оценители. Окончателната оценка е средноаритметично на получените оценки. Когато проектно предложение е оценено от двама членове на комисията и между двете оценки има разлика от повече от 20 на сто от максимално възможната оценка по процедурата, председателят на комисията възлага оценяването на трети член на комисията с право на глас. Окончателната оценка е средноаритметично на оценката на третия оценител и по-близката до неговата от първите две оценки. Окончателната оценка се оформя от оценката на третия оценител само в случаите, когато тя е средноаритметично на оценките на другите двама.
(4) Когато проектно предложение е оценено от двама членове с право на глас и едната оценка е под минималната допустима оценка по процедурата, а другата оценка – над нея или равна на нея, председателят на комисията възлага оценяването на трети член на комисията с право на глас. Окончателната оценка е средноаритметично на оценката на третия оценител и сходната с неговата спрямо минимално допустимата оценка от първите две оценки.
(5) При оценката по ал. 1 оценителната комисия може да изисква допълнителна пояснителна информация от кандидатите, като срокът за представянето й не може да бъде по-кратък от една седмица. Допълнително поисканата и представена информация не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУСЕФСУ.
(6) В случай че при оценката на проектно предложение се установи, че с финансовата помощ, за която се кандидатства, ще бъде надхвърлен прагът на допустимите държавни или минимални помощи, оценителната комисия намалява служебно размера на безвъзмездната финансова помощ до максимално допустимия размер. Тази корекция не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение и до нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУСЕФСУ.
(7) Оценителната комисия може да извършва корекции в бюджета на проектно предложение, в случай че при оценката се установи:
1. наличие на недопустими дейности и/или разходи;
2. несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи;
3. дублиране на разходи;
4. неспазване на заложените в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ правила или ограничения по отношение на заложени процентни съотношения/прагове на разходите;
5. несъответствие с правилата за държавните или минималните помощи.
(8) Корекциите по ал. 7, т. 2 и 3 се извършват след изискване на допълнителна пояснителна информация от кандидата, като срокът за представянето й не може да бъде по-кратък от 3 работни дни.
(9) Корекциите по ал. 7 не могат да водят до:
1. увеличаване на размера или на интензитета на безвъзмездната финансова помощ, заявени в подаденото проектно предложение;
2. невъзможност за изпълнение на целите на проекта или на проектните дейности;
3. подобряване на качеството на проектното предложение и нарушаване на принципите по чл. 29, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУСЕФСУ.
(10) Кандидатът се уведомява за извършените корекции по ал. 6 и 7 с поканата по чл. 36, ал. 2 от ЗУСЕФСУ.
Чл. 21. (1) Въз основа на резултатите от оценката комисията изготвя оценителен доклад до ръководителя на управляващия орган, който включва:
1. списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко предложение;
2. списък с резервните проектни предложения, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране, подредени по реда на тяхното класиране;
3. списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им, включващ проектни предложения, отхвърлени на етап техническа и финансова оценка;
4. списък на проектните предложения с прекратено производство по чл. 19, ал. 9, т. 2 и ал. 10;
5. списък на оттеглените по време на оценката проектни предложения.
(2) Към оценителния доклад се прилагат:
1. копие от заповедта за назначаване на комисията по чл. 33 от ЗУСЕФСУ и на заповедите за изменението й, ако има такива;
2. декларациите по чл. 17, ал. 4;
3. протоколи от отделните етапи на оценката, подписани от участвалите в съответния етап на оценка лица, по образец, утвърден от ръководителя на управляващия орган.
(3) Разясненията, които са предоставяни на кандидатите преди подаването на проектните предложения, кореспонденцията, водена с кандидатите по време на оценителния процес, и оценителните листове от всеки етап на оценката са неразделна част от оценителния доклад по ал. 1 и се съхраняват в ИСУН.
(4) В случаите на предварителен подбор на концепции за проектни предложения лицата по чл. 13, ал. 8 изготвят доклад до ръководителя на управляващия орган, към който се прилагат:
1. списък на кандидатите, които се предлага да бъдат поканени да подадат проектни предложения;
2. списък на предложените за отхвърляне концепции за проектни предложения и основанието за отхвърлянето им;
3. списък на оттеглените по време на оценката концепции за проектни предложения;
4. копие на заповедта за определяне на лицата по чл. 13, ал. 8 и на заповедите за изменението й, ако има такива;
5. декларациите по чл. 17, ал. 4.
(5) Разясненията, които са предоставяни на кандидатите преди подаването на концепциите за проектни предложения, кореспонденцията, водена с кандидатите по време на оценителния процес, и оценителните листове са неразделна част от доклада по ал. 4 и се съхраняват в ИСУН.
(6) Докладът по ал. 1 се подписва от председателя, секретаря/секретарите и от членовете с право на глас на оценителната комисия и се предоставя на ръководителя на управляващия орган в срока по чл. 18, ал. 1.
(7) Докладът по ал. 4 се подписва от лицата по чл. 13, ал. 8 и се предоставя на ръководителя на управляващия орган в срока по чл. 18, ал. 3.
Чл. 22. (1) При предоставяне на безвъзмездната финансова помощ за интегрирани проектни предложения ръководителят на управляващия орган на водещата програма съгласува доклада по чл. 21, ал. 1 с ръководителите на управляващите органи на останалите програми, по които се предоставя финансовата помощ. При извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения ръководителят на управляващия орган на водещата програма съгласува и доклада по чл. 21, ал. 4.
(2) Срокът по ал. 1 за съгласуване на оценителния доклад от ръководителите на управляващите органи на останалите програми не може да бъде по-дълъг от 7 дни.
Чл. 23. При извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения в 10-дневен срок от получаването на доклада по чл. 21, ал. 4 ръководителят на управляващия орган изпраща писмена покана на одобрените кандидати, в която посочва срока за подаване на проектни предложения, и уведомява кандидатите, чиито концепции за проектни предложения са отхвърлени.
Раздел II
Оценяване при директно предоставяне
Чл. 24. Поканата за участие в процедура чрез директно предоставяне се публикува в ИСУН заедно с документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ. Информация относно публикуваните в ИСУН документи се публикува на интернет страницата на съответната програма, съответно на всяка от програмите, по които се предоставя финансовата помощ за интегрирани проектни предложения, и в Единния информационен портал.
Чл. 25. (1) При процедура чрез директно предоставяне се извършва оценка на: проектно предложение, включително интегрирано проектно предложение, проектно предложение за системен проект, финансов план за бюджетна линия при условия и по ред, определен в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ за съответната процедура.
(2) В документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ се предвижда оценка дали конкретният бенефициент разполага с необходимите финансови ресурси и механизми за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка по операциите, включващи инвестиции в инфраструктура или производствени инвестиции, за да гарантира тяхната финансова устойчивост.
(3) За проекти, получили Печат за високи постижения, или за проекти, избрани по програма, съфинансирана от „Хоризонт Европа“, в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ се предвижда оценка дали тези проекти съответстват на програмата, по която ще бъдат финансирани, дали са съгласувани със съответните стратегии и документи за планиране, приети за спазването на относимите отключващи условия, и дали попадат в обхвата на съответния фонд.
(4) Оценяването на проектно предложение се извършва в срок до три месеца от датата на подаването му или от крайния срок за подаването му, ако такъв е посочен в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.
(5) Оценяването на проектно предложение за системен проект и на финансов план за бюджетна линия се извършва в срок до един месец от датата на подаването им.
(6) Лицата, които извършват оценките по ал. 4 и 5, трябва да притежават необходимата професионална компетентност за изпълнение на задачите и да отговарят на изискванията по чл. 17, ал. 2 и 3.
(7) В оценяването на интегрирани проектни предложения участват представители на управляващите органи на всяка от програмите, по които се предоставя финансовата помощ.
(8) При установяване на нередовности, непълноти и/или несъответствия на документите по ал. 1 съответният управляващ орган изпраща на конкретния бенефициент уведомление за установените нередовности, непълноти и/или несъответствия и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването им в срок може да доведе до прекратяване на производството по отношение на конкретния бенефициент. Срокът по ал. 4 и 5 спира да тече до датата на тяхното отстраняване.
Глава трета
ОСИГУРЯВАНЕ НА ВИДИМОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ И КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Чл. 26. (1) За осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ управляващият орган ежегодно изготвя индикативна годишна работна програма за следващата календарна година.
(2) Индикативната годишна работна програма включва планираните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и се разработва съгласно образец, утвърден от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, съдържащ най-малко информацията по чл. 49, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (OB, L 231/159 от 30 юни 2021 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2021/1060“.
(3) Проектът на индикативна годишна работна програма се публикува за коментари на електронната страница на съответната програма и на Единния информационен портал не по-късно от 1 октомври всяка година за срок не по-кратък от 20 дни. В случай че управляващият орган на съответната програма не планира обявяване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през следващата календарна година, в същия срок той оповестява това на електронната страница на съответната програма и на Единния информационен портал и не публикува проект на индикативна годишна работна програма.
(4) След изтичането на срока по ал. 3 проектите на индикативни годишни работни програми се съгласуват от Съвета за координация при управлението на средствата от Европейския съюз.
(5) След съгласуването по ал. 4 проектът на индикативна годишна работна програма се съгласува от Комитета за наблюдение на съответната програма.
(6) При съгласуването по ал. 4 и 5 проектът на индикативната годишна работна програма се разглежда заедно с информация за коментарите, получени по реда на ал. 3, и за степента на отразяването им.
(7) След съгласуването по ал. 5 управляващият орган публикува индикативната годишна работна програма на интернет страницата на съответната програма, на Единния информационен портал и в ИСУН не по-късно от 30 ноември всяка година.
(8) Измененията на индикативната годишна работна програма се съгласуват от съответния комитет за наблюдение при:
1. включване на нова процедура;
2. отменяне на планирана процедура;
3. промяна по отношение на конкретна процедура, свързана със:
а) целите й;
б) общия размер на финансовата помощ по процедурата – при промяна с повече от 50 на сто спрямо първоначално заложения;
в) допустимите кандидати.
(9) Извън случаите по ал. 8 измененията в индикативните годишни работни програми се утвърждават от ръководителя на управляващия орган на съответната програма и се изпращат на Комитета за наблюдение за информация.
(10) Всички изменения в индикативната годишна работна програма се публикуват на електронната страница на съответната програма, на Единния информационен портал и в ИСУН, като измененията по ал. 8 се публикуват в едноседмичен срок от съгласуването им по реда на ал. 8, съответно от утвърждаването им по реда на ал. 9.
(11) Изискването за съгласуване по ал. 5 и 8 не се прилага по отношение на Програмата за храни и основно материално подпомагане.
Чл. 27. Управляващият орган организира координирано с мрежата от информационни центрове по чл. 20, ал. 1 от ЗУСЕФСУ разяснителна кампания, насочена към потенциалните кандидати, в 30-дневен срок от датата на публикуване на обявата за откриване на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор.
Чл. 28. Управляващият орган предоставя на Единния информационен портал и на интернет страницата на съответната програма, а при интегрирани проекти – на интернет страницата на водещата програма, публичен достъп до данните относно предоставената финансова помощ в съответствие с изискванията на чл. 49, параграф 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 2021/1060.
Чл. 29. До 30 дни от датата на сключване на административния договор, съответно издаването на заповедта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, управляващият орган организира въвеждащо обучение за бенефициентите за изпълнение на проектите по съответната процедура, с изключение на случаите, в които бенефициентът изрично е заявил, че няма да се възползва от тази възможност. При необходимост областните информационни центрове подпомагат управляващия орган в изпълнението на тази дейност.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Асоциирани партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ“ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ. Асоциираните партньори не могат да бъдат определяни за изпълнители по проекта по смисъла на чл. 49 от ЗУСЕФСУ.
2. „Водеща програма“ е програмата, по която е определен най-голям финансов ресурс за процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за интегрирани проектни предложения.
3. „Кандидати за безвъзмездна финансова помощ“ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ чрез подаване на проектно предложение или на финансов план за бюджетна линия.
4. „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ е етап от оценяването на проектното предложение, при който се извършва проверка относно формалното съответствие на проектното предложение и на допустимостта на кандидатите и проектните дейности.
5. „Партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ“ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото изпълнение на проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от проекта и разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.
6. „Техническа и финансова оценка“ е оценка по същество на проектните предложения, която се извършва в съответствие с критериите и методиката за оценка на проектните предложения, определени в документите по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Конкурсът по чл. 15, ал. 1 се обявява в шестмесечен срок от влизането в сила на постановлението.
(2) До публикуване на списъка по чл. 15, ал. 6 се използва Списъкът на лицата, одобрени в проведения Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на чл. 14 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 53 от 2016 г.).
§ 3. Образецът по чл. 26, ал. 2 се утвърждава в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението.
§ 4. Проектите на индикативни годишни работни програми за 2023 г. се изготвят съгласно утвърдения образец за програмен период 2014 – 2020 г. и се публикуват по реда на чл. 26, ал. 3 не по-късно от 15 февруари 2023 г., а публикуването по чл. 26, ал. 7 е не по-късно от 15 април 2023 г.
§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, заместник министър-председателя по социалните политики и министър на труда и социалната политика, заместник министър-председателя по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията, заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите, министъра на земеделието, министъра на иновациите и растежа, министъра на електронното управление, изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
§ 6. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.
§ 7. В § 1 от допълнителната разпоредба на Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 30 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г., бр. 93 от 2019 г., бр. 21, 60, 70 и 75 от 2022 г. и бр. 5 от 2023 г.) в т. 2 думите „или разходи, свързани с увеличаване стойността на извършените строителни или монтажни работи вследствие индексация в резултат на инфлация“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 8. В чл. 3 от Постановление № 305 на Министерския съвет от 2008 г. за създаване на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (обн., ДВ, бр. 108 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2009 г. и бр. 49 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изпълнителният директор се назначава от министъра на финансите съгласувано с министър-председателя за срок 5 години без ограничения в броя преназначавания.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) За изпълнителен директор може да бъде назначено лице, което:
1. притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалностите от професионално направление „икономика“ или професионално направление „право“ с придобита правоспособност;
2. притежава сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, или притежава валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
3. притежава най-малко десет години стаж по специалността си, от които най-малко три години на ръководна длъжност, както и най-малко пет години стаж в областта на вътрешния или външния одит.
(4) За изпълнителен директор не може да бъде назначавано лице, когато:
1. в рамките на последните 5 години същото е заемало ръководна длъжност в рамките на управляващ или счетоводен орган по смисъла на чл. 9 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление;
2. негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до четвърта степен включително, в рамките на последните 5 години е заемало ръководна длъжност в рамките на управляващ, счетоводен или одитен орган по смисъла на чл. 9 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление.“
§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 7, който влиза в сила от 17 януари 2023 г.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
963