Министерски съвет
брой: 14, от дата 10.2.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.62


Постановление № 20 от 6 февруари 2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2023 Г.
за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Приема план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. на обща стойност 87 687,8 хил. лв. съгласно приложение № 1.
(2) Одобрява финансиране в размера по ал. 1, разпределено по бюджетни организации, в това число по общини, и по дейности, съгласно приложение № 1.
Чл. 2. Увеличава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от бюджетните организации, съгласно приложение № 1.1.
Чл. 3. (1) Средствата в размер на 43 647,9 хил. лв. по пореден № 3 от приложение № 1 се предоставят на общините като трансфери за други целеви разходи не по-късно от 2 март 2023 г.
(2) Трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите в размер на 29 447,9 хил. лв. по пореден № 3.1 от приложение № 1 се разпределят по общините съгласно приложение № 2.
(3) Трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите в размер на 14 200,0 хил. лв. по пореден № 3.2 от приложение № 1 се разпределят по общините съгласно приложение № 3.
Чл. 4. Ръководителите на бюджетните организации по чл. 1, ал. 2 и кметовете на общините в срок до 31 май 2023 г., а министърът на външните работи в срок до 15 юли 2023 г., да представят на министъра на финансите отчет за извършените разходи, одобрени с план-сметката.
Чл. 5. При сключване на договори за логистика и техническа поддръжка на специализираните устройства за електронно машинно гласуване, както и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на изборния процес, в т.ч. на машинното гласуване и видеонаблюдението/видеозаснемането, необходимите за целта средства се осигуряват допълнително на съответните първостепенни разпоредители с бюджет.
Чл. 6. Средствата по чл. 1 и 5 се одобряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси след влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 18, ал. 2 от Изборния кодекс и чл. 11, ал. 2, т. 6 и ал. 3 от Закона за прилагане разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравоосигурителна каса за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на ръководителите на съответните бюджетни организации по чл. 1, ал. 2, на кметовете на общините и на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 6 февруари 2023 г.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
ПЛАН-СМЕТКА
за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
(в хил. лв.)

№ по ред
Разходи по бюджетни организации
и по дейности
Сума
1
2
3
1.
Разходи на Централната избирателна комисия за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:
12 150,0
1.1.
За възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори
400,0
1.2.
За материално-техническо осигуряване на изборния процес, включително за отпечатване на хартиените бюлетини за гласуване, за компютърна обработка на данните от гласуването и за издаване на бюлетин с резултатите от изборите, за разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване
10 450,0
1.3.
Разходи за медийни пакети, които ще се заплащат от ЦИК на партиите, коалициите и инициативните комитети
1 300,0
2.
Разходи на Министерския съвет за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:
6 226,0
2.1.
За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на районните избирателни комисии
2 600,0
2.2.
За логистично осигуряване на изборния процес от администрацията на Министерския съвет и областните администрации
3 626,0
3.
Трансфери за общините за организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:
43 647,9
3.1.
За възнаграждения, включително осигурителни вноски, на членовете на секционните избирателни комисии
29 447,9
3.2.
За логистично осигуряване на изборния процес
14 200,0
4.
Разходи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
1 594,9
5.
Разходи на Министерството на вътрешните работи
12 850,0
6.
Разходи на Министерството на външните работи
8 852,9
7.
Разходи на Министерството на правосъдието
78,3
8.
Разходи на Министерството на образованието и науката
38,8
9.
Разходи на Министерството на икономиката и индустрията
94,0
10.
Разходи на Българското национално радио
800,0
11.
Разходи на Българската национална телевизия
1 100,0
12.
Разходи на Българската телеграфна агенция
200,0
13.
Разходи на Съвета за електронни медии
45,0
14.
Разходи на Сметната палата
10,0
 
ОБЩО
87 687,8

Приложение № 1.1 към чл. 2
Увеличение на максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от бюджетните организации, при подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
(в хил. лв.)

№ по ред
Бюджетна организация
Сума
1
2
3
1.
Централна избирателна комисия
11 750,0
2.
Министерски съвет
2 808,3 
3.
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
357,0
4.
Министерство на вътрешните работи
1 420,0
5.
Министерство на външните работи
6 397,5
6.
Министерство на образованието и науката
33,0
7.
Министерство на икономиката и индустрията
17,5
8.
Съвет за електронни медии
25,0
9.
Сметна палата
10,0
 
ОБЩО
22 818,3

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2
Разпределение на трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден № 3.1
от приложение № 1 по общини
(в лв.)

Код по ЕБК
Община
Сума
1
2
3
5101
Банско
58 334
5102
Белица
48 266
5103
Благоевград
360 590
5104
Гоце Делчев
113 396
5105
Гърмен
58 853
5106
Kресна
26 002
5107
Петрич
225 861
5108
Pазлог
74 161
5109
Cандански
171 111
5110
Cатовча
64 146
5111
Cимитли
69 493
5112
Cтрумяни
37 213
5113
Xаджидимово
45 360
5114
Якоруда
39 807
5201
Aйтос
128 032
5202
Бургас
875 712
5203
Kамено
48 838
5204
Kарнобат
135 926
5205
Mалко Tърново
32 439
5206
Hесебър
89 941
5207
Поморие
123 677
5208
Приморско
23 820
5209
Pуен
131 298
5210
Cозопол
51 431
5211
Средец
88 698
5212
Cунгурларе
70 636
5213
Царево
47 800
5301
Aврен
39 860
5302
Aксаково
89 682
5303
Белослав
37 107
5304
Бяла
17 024
5305
Bарна
1 062 484
5306
Bетрино
29 220
5307
Bълчи дол
58 440
5308
Девня
28 076
5309
Долни чифлик
74 786
5310
Дългопол
66 846
5311
Провадия
111 427
5312
Cуворово
32 904
5401
Bелико Tърново
348 553
5402
Горна Oряховица
175 361
5403
Eлена
57 350
5404
Златарица
30 829
5405
Лясковец
45 047
5406
Павликени
102 915
5407
Полски Tръмбеш
56 984
5408
Cвищов
134 882
5409
Cтражица
59 943
5410
Cухиндол
23 355
5501
Белоградчик
45 154
5502
Бойница
10 640
5503
Брегово
34 567
5504
Bидин
313 933
5505
Грамада
20 189
5506
Димово
59 531
5507
Kула
32 386
5508
Mакреш
17 024
5509
Hово cело
19 152
5510
Pужинци
29 739
5511
Чупрене
21 280
5601
Борован
34 979
5602
Бяла Cлатина
111 374
5603
Bраца
290 938
5605
Kозлодуй
67 052
5606
Kриводол
50 035
5607
Mездра
102 450
5608
Mизия
35 032
5609
Oряхово
44 010
5610
Pоман
48 213
5611
Xайредин
26 573
5701
Габрово
282 738
5702
Дряново
58 959
5703
Cевлиево
167 633
5704
Tрявна
52 469
5801
Балчик
94 457
5802
Генерал Тошево
107 331
5803
Добрич
350 455
5804
Добричка
154 041
5805
Kаварна
72 711
5806
Kрушари
40 379
5807
Tервел
79 820
5808
Шабла
38 251
5901
Aрдино
128 611
5902
Джебел
105 097
5903
Kирково
185 282
5904
Kрумовград
189 698
5905
Kърджали
439 671
5906
Mомчилград
148 069
5907
Черноочене
77 652
6001
Бобовдол
61 087
6002
Бобошево
23 408
6003
Дупница
179 464
6004
Kочериново
34 048
6005
Kюстендил
278 329
6006
Hевестино
42 560
6007
Pила
18 580
6008
Cапарева баня
24 652
6009
Tрекляно
19 152
6101
Aприлци
16 452
6102
Летница
19 618
6103
Ловеч
235 463
6104
Луковит
68 974
6105
Tетевен
89 629
6106
Tроян
148 534
6107
Угърчин
31 867
6108
Ябланица
27 870
6201
Берковица
99 803
6202
Бойчиновци
45 672
6203
Брусарци
35 085
6204
Bълчедръм
50 500
6205
Bършец
40 898
6206
Георги Дамяново
27 664
6207
Лом
127 826
6208
Mедковец
18 580
6209
Mонтана
207 281
6210
Чипровци
30 311
6211
Якимово
21 280
6301
Батак
25 483
6302
Белово
28 648
6303
Брацигово
39 807
6304
Bелинград
133 173
6305
Лесичово
24 445
6306
Пазарджик
396 021
6307
Панагюрище
72 033
6308
Пещера
69 958
6309
Pакитово
43 957
6310
Cептември
79 454
6311
Cтрелча
21 746
6312
Cърница
15 933
6401
Брезник
55 275
6402
Земен
30 311
6403
Kовачевци
23 408
6404
Перник
356 174
6405
Pадомир
119 527
6406
Tрън
48 372
6501
Белене
40 844
6502
Гулянци
48 838
6503
Долна Mитрополия
92 635
6504
Долни Дъбник
49 875
6505
Искър
26 002
6506
Левски
80 079
6507
Hикопол
44 063
6508
Плевен
438 268
6509
Пордим
26 002
6510
Червен бряг
102 290
6511
Kнежа
55 115
6601
Aсеновград
262 090
6602
Брезово
43 597
6603
Kалояново
43 597
6604
Kарлово
204 368
6605
Кричим
28 595
6606
Лъки
23 408
6607
„Mарица“
109 605
6608
Перущица
18 008
6609
Пловдив
1 253 924
6610
Първомай
100 422
6611
Pаковски
89 004
6612
„Pодопи“
124 408
6613
Cадово
54 597
6614
Стамболийски
71 461
6615
Cъединение
41 469
6616
Xисаря
58 440
6617
Куклен
57 350
6618
Сопот
33 370
6701
Завет
40 791
6702
Исперих
93 832
6703
Kубрат
95 494
6704
Лозница
57 350
6705
Pазград
183 354
6706
Cамуил
54 497
6707
Цар Калоян
27 039
6801
Борово
26 002
6802
Бяла
65 808
6803
Bетово
57 243
6804
Две могили
38 716
6805
Иваново
43 544
6806
Pусе
576 462
6807
Cливо поле
44 010
6808
Ценово
26 002
6901
Aлфатар
24 445
6902
Главиница
62 643
6903
Дулово
110 749
6904
Kайнарджа
32 386
6905
Cилистра
232 710
6906
Cитово
32 904
6907
Tутракан
66 846
7001
Kотел
73 695
7002
Hова Загора
153 828
7003
Cливен
470 195
7004
Tвърдица
47 694
7101
Баните
34 567
7102
Борино
20 708
7103
Девин
59 424
7104
Доспат
32 851
7105
Златоград
52 522
7106
Mадан
77 905
7107
Hеделино
60 355
7108
Pудозем
56 312
7109
Cмолян
216 005
7110
Чепеларе
38 251
7225
Столична община
3 307 973
7301
Антон
5 293
7302
Божурище
28 648
7303
Ботевград
113 915
7304
Годеч
27 611
7305
Горна Малина
33 476
7306
Долна баня
20 136
7307
Драгоман
41 988
7308
Eлин Пелин
82 207
7309
Eтрополе
50 394
7310
Златица
26 261
7311
Ихтиман
70 583
7312
Kопривщица
7 421
7313
Kостенец
51 950
7314
Kостинброд
58 853
7315
Мирково
13 805
7316
Пирдоп
34 460
7317
Правец
37 160
7318
Cамоков
161 821
7319
Cвоге
94 457
7320
Cливница
41 363
7321
Чавдар
4 775
7322
Челопеч
7 421
7401
Братя Даскалови
51 591
7402
Гурково
26 002
7403
Гълъбово
56 778
7404
Kазанлък
234 053
7405
Mъглиж
40 326
7406
Николаево
16 971
7407
Oпан
27 664
7408
Павел баня
48 944
7409
Pаднево
88 645
7410
Cтара Загора
531 481
7411
Чирпан
89 941
7501
Aнтоново
86 676
7502
Oмуртаг
133 485
7503
Oпака
28 130
7504
Попово
144 531
7505
Tърговище
255 653
7601
Димитровград
231 566
7602
Ивайловград
53 666
7603
Любимец
48 319
7604
Mаджарово
32 439
7605
Mинерални бани
44 582
7606
Cвиленград
106 081
7607
Cимеоновград
37 679
7608
Cтамболово
67 990
7609
Tополовград
56 831
7610
Xарманли
112 465
7611
Xасково
380 619
7701
Велики Преслав
56 206
7702
Bенец
41 363
7703
Bърбица
52 056
7704
Kаолиново
62 537
7705
Kаспичан
38 251
7706
Hикола Kозлево
32 386
7707
Hови пазар
90 147
7708
Cмядово
32 904
7709
Xитрино
48 319
7710
Шумен
330 638
7801
Болярово
45 207
7802
Eлхово
74 320
7803
Cтралджа
67 471
7804
„Tунджа“
120 099
7805
Ямбол
272 251
 
Общо
29 447 900

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 3
Разпределение на трансферите за организационно-техническа подготовка на изборите
по пореден № 3.2 от приложение № 1 по общини
(в лв.)

Код по ЕБК
Община
Сума
1
2
3
5101
Банско
26 288
5102
Белица
20 578
5103
Благоевград
168 682
5104
Гоце Делчев
59 636
5105
Гърмен
30 223
5106
Kресна
10 902
5107
Петрич
115 126
5108
Pазлог
36 667
5109
Cандански
81 155
5110
Cатовча
32 480
5111
Cимитли
30 232
5112
Cтрумяни
14 136
5113
Xаджидимово
20 197
5114
Якоруда
19 516
5201
Aйтос
63 269
5202
Бургас
355 475
5203
Kамено
23 512
5204
Kарнобат
57 838
5205
Mалко Tърново
13 505
5206
Hесебър
48 244
5207
Поморие
57 539
5208
Приморско
11 083
5209
Pуен
64 021
5210
Cозопол
24 657
5211
Средец
34 171
5212
Cунгурларе
29 521
5213
Царево
20 177
5301
Aврен
17 604
5302
Aксаково
41 025
5303
Белослав
18 951
5304
Бяла
8 959
5305
Bарна
525 671
5306
Bетрино
12 212
5307
Bълчи дол
23 337
5308
Девня
15 407
5309
Долни чифлик
36 765
5310
Дългопол
30 281
5311
Провадия
48 747
5312
Cуворово
15 120
5401
Bелико Tърново
166 336
5402
Горна Oряховица
85 563
5403
Eлена
22 926
5404
Златарица
14 178
5405
Лясковец
22 300
5406
Павликени
46 336
5407
Полски Tръмбеш
25 793
5408
Cвищов
62 431
5409
Cтражица
27 232
5410
Cухиндол
9 442
5501
Белоградчик
16 953
5502
Бойница
6 110
5503
Брегово
15 827
5504
Bидин
136 487
5505
Грамада
11 053
5506
Димово
20 084
5507
Kула
13 771
5508
Mакреш
9 516
5509
Hово cело
8 647
5510
Pужинци
12 836
5511
Чупрене
12 256
5601
Борован
12 717
5602
Бяла Cлатина
48 929
5603
Bраца
141 778
5605
Kозлодуй
34 272
5606
Kриводол
20 741
5607
Mездра
43 160
5608
Mизия
14 440
5609
Oряхово
20 222
5610
Pоман
15 565
5611
Xайредин
12 683
5701
Габрово
125 366
5702
Дряново
22 714
5703
Cевлиево
74 825
5704
Tрявна
22 306
5801
Балчик
42 784
5802
Генерал Тошево
41 055
5803
Добрич
148 599
5804
Добричка
62 670
5805
Kаварна
31 901
5806
Kрушари
16 522
5807
Tервел
45 752
5808
Шабла
16 447
5901
Aрдино
63 891
5902
Джебел
56 572
5903
Kирково
89 121
5904
Kрумовград
91 558
5905
Kърджали
193 854
5906
Mомчилград
75 671
5907
Черноочене
38 322
6001
Бобовдол
21 993
6002
Бобошево
10 034
6003
Дупница
87 222
6004
Kочериново
14 734
6005
Kюстендил
139 330
6006
Hевестино
23 010
6007
Pила
8 334
6008
Cапарева баня
12 489
6009
Tрекляно
9 966
6101
Aприлци
7 593
6102
Летница
9 328
6103
Ловеч
101 890
6104
Луковит
34 504
6105
Tетевен
40 315
6106
Tроян
64 178
6107
Угърчин
13 349
6108
Ябланица
12 423
6201
Берковица
41 589
6202
Бойчиновци
18 904
6203
Брусарци
15 595
6204
Bълчедръм
20 865
6205
Bършец
17 151
6206
Георги Дамяново
15 689
6207
Лом
56 972
6208
Mедковец
9 089
6209
Mонтана
100 178
6210
Чипровци
13 096
6211
Якимово
10 792
6301
Батак
11 983
6302
Белово
14 775
6303
Брацигово
18 122
6304
Bелинград
68 494
6305
Лесичово
12 695
6306
Пазарджик
179 107
6307
Панагюрище
39 161
6308
Пещера
38 298
6309
Pакитово
25 306
6310
Cептември
43 102
6311
Cтрелча
11 095
6312
Cърница
8 793
6401
Брезник
18 913
6402
Земен
16 833
6403
Kовачевци
12 802
6404
Перник
171 728
6405
Pадомир
46 510
6406
Tрън
19 226
6501
Белене
17 977
6502
Гулянци
22 050
6503
Долна Mитрополия
37 425
6504
Долни Дъбник
25 694
6505
Искър
12 701
6506
Левски
37 707
6507
Hикопол
19 286
6508
Плевен
203 325
6509
Пордим
11 331
6510
Червен бряг
51 710
6511
Kнежа
25 461
6601
Aсеновград
129 856
6602
Брезово
16 420
6603
Kалояново
21 275
6604
Kарлово
95 305
6605
Кричим
14 973
6606
Лъки
10 313
6607
„Mарица“
54 148
6608
Перущица
8 834
6609
Пловдив
555 752
6610
Първомай
48 336
6611
Pаковски
46 691
6612
„Pодопи“
63 989
6613
Cадово
26 654
6614
Стамболийски
36 626
6615
Cъединение
19 550
6616
Xисаря
25 312
6617
Куклен
21 057
6618
Сопот
17 578
6701
Завет
22 565
6702
Исперих
54 186
6703
Kубрат
44 676
6704
Лозница
26 339
6705
Pазград
103 635
6706
Cамуил
24 967
6707
Цар Калоян
13 612
6801
Борово
11 608
6802
Бяла
28 586
6803
Bетово
27 506
6804
Две могили
17 653
6805
Иваново
18 183
6806
Pусе
253 966
6807
Cливо поле
21 865
6808
Ценово
10 898
6901
Aлфатар
10 802
6902
Главиница
28 234
6903
Дулово
61 200
6904
Kайнарджа
13 504
6905
Cилистра
106 786
6906
Cитово
13 629
6907
Tутракан
31 813
7001
Kотел
40 885
7002
Hова Загора
75 670
7003
Cливен
207 727
7004
Tвърдица
26 399
7101
Баните
14 993
7102
Борино
10 107
7103
Девин
25 273
7104
Доспат
15 756
7105
Златоград
23 907
7106
Mадан
31 205
7107
Hеделино
18 303
7108
Pудозем
23 336
7109
Cмолян
88 594
7110
Чепеларе
15 688
7225
Столична община
2 112 511
7301
Антон
3 612
7302
Божурище
13 982
7303
Ботевград
57 760
7304
Годеч
13 209
7305
Горна Mалина
13 073
7306
Долна баня
10 403
7307
Драгоман
17 994
7308
Eлин Пелин
39 269
7309
Eтрополе
23 434
7310
Златица
11 429
7311
Ихтиман
34 177
7312
Kопривщица
4 195
7313
Kостенец
23 159
7314
Kостинброд
28 774
7315
Мирково
8 339
7316
Пирдоп
15 259
7317
Правец
16 158
7318
Cамоков
73 603
7319
Cвоге
39 827
7320
Cливница
17 656
7321
Чавдар
3 311
7322
Челопеч
4 691
7401
Братя Даскалови
19 595
7402
Гурково
11 439
7403
Гълъбово
24 569
7404
Kазанлък
127 860
7405
Mъглиж
21 149
7406
Николаево
8 951
7407
Oпан
15 875
7408
Павел баня
29 479
7409
Pаднево
38 594
7410
Cтара Загора
248 999
7411
Чирпан
41 790
7501
Aнтоново
28 309
7502
Oмуртаг
62 856
7503
Oпака
13 274
7504
Попово
59 286
7505
Tърговище
127 945
7601
Димитровград
105 136
7602
Ивайловград
20 429
7603
Любимец
20 873
7604
Mаджарово
14 438
7605
Mинерални бани
18 101
7606
Cвиленград
47 482
7607
Cимеоновград
18 545
7608
Cтамболово
32 610
7609
Tополовград
23 157
7610
Xарманли
53 532
7611
Xасково
167 389
7701
Велики Преслав
27 296
7702
Bенец
23 112
7703
Bърбица
27 114
7704
Kаолиново
37 198
7705
Kаспичан
17 439
7706
Hикола Kозлево
16 751
7707
Hови пазар
41 342
7708
Cмядово
13 990
7709
Xитрино
25 337
7710
Шумен
155 254
7801
Болярово
17 973
7802
Eлхово
32 200
7803
Cтралджа
28 117
7804
„Tунджа“
49 177
7805
Ямбол
137 843
 
Общо
14 200 000

744