Министерски съвет
брой: 14, от дата 10.2.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.57


Постановление № 19 от 2 февруари 2023 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, приет с Постановление № 21 на Министерския съвет от 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, приет с Постановление № 21 на Министерския съвет от 2019 г.
(обн., ДВ, бр. 12 от 2019 г.; изм., бр. 47 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 ал. 1 – 3 се изменят така:
„(1) Председателят на агенцията ръководи и координира изпълнението на държавната политика за повишаване безопасността на движението по пътищата.
(2) При осъществяването на правомощията си председателят на агенцията:
1. разработва или участва в разработването на проекти на нормативни актове, които са свързани с безопасността на движението по пътищата;
2. извършва периодично наблюдение върху съответствието на националната правна рамка в сферата на безопасността на движението по пътищата с правото на Европейския съюз и анализира правилното им транспониране;
3. разработва и предлага на Министерския съвет проект на Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата и планове за действие към нея;
4. осъществява координация, наблюдение, анализ и оценка при изпълнението на мерките, предвидени в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и плановете за действие към нея;
5. одобрява годишни план-програми, приема годишни доклади за изпълнение на политиката по безопасност на движението по пътищата, разработени на областно ниво, и дава задължителни предписания за привеждането им в съответствие с нормативните актове, стратегическите документи и плановете към тях, както и за съответствие с методическите указания за изготвянето им;
6. утвърждава правила за дейността и състава на областните комисии и правила за дейността на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата;
7. изготвя годишен доклад до Министерския съвет за състоянието на безопасността на движението по пътищата и за изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата;
8. самостоятелно или съвместно с органите, компетентни по безопасността на движението по пътищата, разработва и утвърждава насоки, критерии и методически указания;
9. предлага на Българския институт за стандартизация разработване и приемане на стандарти, свързани с осъществяване на политиката за безопасност на движението по пътищата, и участва в изработването и актуализирането на проекти на стандарти в рамките на своите правомощия;
10. дава препоръки на отговорните институции относно прилагането на мерки за повишаване на безопасността на движението по пътищата при изпълнението на нормативно определените им задължения, както и такива, произтичащи от стратегически документи и планове към тях, стандарти, правила, наръчници, критерии, насоки и методически указания;
11. председателства Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата и организира дейността й;
12. изисква информация и предоставя становища по разработените програми за обучение за безопасност на движението по пътищата, включително за използваните учебници и учебни помагала;
13. организира, координира и подпомага изпълнението на проекти в областта на безопасността на движението по пътищата, финансирани със средства от държавния бюджет, от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и от други източници;
14. анализира действащата правна рамка за използването на интелигентни транспортни системи за управление и контрол на трафика и предлага мерки за внедряването им;
15. организира, провежда и участва в инициативи, включително медийни, информационни и образователни кампании, в областта на безопасността на движението по пътищата;
16. осъществява сътрудничество с Европейската комисия, с компетентните органи на други държави и с международни организации по въпроси, свързани с безопасността на движението по пътищата, и оценява изпълнението на задължения, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в областта на безопасността на движението по пътищата;
17. осъществява сътрудничество с научните и академичните среди, гражданското общество и икономическите субекти по въпросите, свързани с безопасността на движението по пътищата;
18. издава наказателни постановления на основание чл. 56, ал. 3, т. 1а от Закона за пътищата;
19. участва като заместник-председател в Съвета по интелигентните транспортни системи към министъра на транспорта и съобщенията;
20. съвместно с министъра на транспорта и съобщенията и с министъра на регионалното развитие и благоустройството осъществява държавната политика за развитието и управлението на безопасността на пътната инфраструктура;
21. планира и извършва цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа;
22. планира, организира и извършва проверки относно състоянието и характеристиките на пътната инфраструктура по чл. 19б, ал. 1, т. 3 от Закона за пътищата, проверки по чл. 164в, ал. 1, т. 17 и чл. 164г, ал. 1 от Закона за движението по пътищата и издава препоръки и предписания за отстраняване при констатирано неизпълнение в предвидените от закона случаи;
23. съгласува документите по чл. 19а, ал. 2, т. 1 от Закона за пътищата;
24. подпомага изпълнението и осъществява контрол на процедурите по чл. 36б, ал. 1, т. 2 – 5 от Закона за пътищата;
25. организира воденето на Регистър на одиторите по пътна безопасност по чл. 36з1, ал. 1 от Закона за пътищата;
26. може да сключва споразумения с кметовете на общини в Република България за финансиране на проекти на общините за възлагане извършването на одити по пътна безопасност, за целенасочени инспекции и за мерки за преки коригиращи действия, със средства от трансфери от бюджета на агенцията, съответно от бюджета на Министерския съвет;
27. съвместно с Министерството на електронното управление развива, координира и подпомага интеграцията между информационните системи на ведомствата в областта на безопасността на движението по пътищата.
(3) Председателят на агенцията ръководи и контролира цялостната й дейност, в т.ч.:
1. определя ежегодните цели на агенцията и осъществява контрол за тяхното изпълнение;
2. отговаря за целесъобразното и законосъобразното разходване на бюджетните средства;
3. управлява предоставеното държавно имущество;
4. осъществява правомощията на орган по назначаването съгласно Закона за държавния служител и на работодател съгласно Кодекса на труда;
5. организира дейностите по възлагане на обществени поръчки;
6. утвърждава вътрешни правила, процедури, правилници, както и други актове и документи, свързани с организацията, управлението и контрола на дейността в агенцията;
7. ръководи предоставянето на информация на средствата за масово осведомяване;
8. оправомощава длъжностни лица да издават наказателни постановления на основание чл. 56, ал. 3, т. 1а от Закона за пътищата;
9. утвърждава правила за подпомагане и финансиране на проекти на общините за възлагане на одити по пътна безопасност, целенасочени инспекции и мерки за преки коригиращи действия;
10. упражнява и други правомощия, предвидени в нормативен акт.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 думите „периодични и специализирани“ се заличават.
2. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Политическият кабинет планира и организира провеждането на дейности, свързани с публичност и популяризиране дейността на агенцията, която е свързана с безопасността на движението по пътищата.
(8) Експертът за връзки с обществеността:
1. участва в планирането, организирането и провеждането на информационните дейности, събития и кампании, осъществявани от агенцията;
2. съдейства за информирането на обществеността и медиите за дейността на агенцията, както и за повишаване осведомеността на потребителите по отношение на целите, политиката и програмите на агенцията;
3. участва в планирането, организирането и координирането на всички медийни и публични изяви на председателя, на заместник-председателя и на служителите на агенцията;
4. съдейства при организацията и провеждането на периодични и специализирани събития, срещи, брифинги и пресконференции за запознаване на медиите и обществеността за резултатите от дейността на агенцията;
5. предлага на председателя на агенцията провеждането на медийни събития или кампании;
6. координира публикуването на прессъобщения и новини, както и друга актуална информация, касаеща дейността на агенцията.“
§ 3. В чл. 6 ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 7, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „и на план за тяхното изпълнение“ се заличават.
2. В т. 5 думите „организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена и“ се заличават.
3. В т. 7 думите „правилници, стратегии, системи“ се заменят с „правилници, стратегии“.
4. Точка 12 се изменя така:
„12. утвърждава длъжностното разписание и длъжностните характеристики на служителите;“.
5. В т. 17 думите „упълномощен изрично“ се заменят с „оправомощен“.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „наказателни постановления“ и запетаята след тях се заличават;
б) в т. 6 думата „процедури“ се заменя с „дейностите“, а думите „свързани с дейността на агенцията“ и запетаята пред тях се заличават;
в) в т. 9 думите „и координира работата с постъпилите от тях сигнали и предложения“ се заличават;
г) точка 10 се изменя така:
„10. организира поддържането на информационните и комуникационните системи на агенцията;“
д) точка 16 се изменя така:
„16. организира управлението на собствеността на агенцията и упражнява контрол по опазване на движимото и недвижимото имущество и извършва инвентаризации съгласно Закона за счетоводството и указания на министъра на финансите;“
е) точка 17 се изменя така:
„17. планира, осъществява и контролира извършването на текущи и основни ремонти, изпълнявани от агенцията;“
ж) в т. 20 думите „почистването на помещенията и“ се заличават;
з) създават се т. 22 – 25:
„22. участва в организацията, координацията и подпомага изпълнението на проекти в областта на безопасността на движението по пътищата, финансирани със средства от държавния бюджет, от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и от други източници;
23. участва в осъществяване на сътрудничество с Европейската комисия, с компетентните органи на други държави и с международни организации по въпроси, свързани с безопасността на движението по пътищата;
24. организира воденето, съхранението и достъпа до Регистъра на одиторите по пътна безопасност по чл. 36з1, ал. 1 от Закона за пътищата;
25. участва в комисията за разглеждане на заявления за вписване на одитори в Регистъра на одиторите по пътна безопасност по чл. 36з1, ал. 1 от Закона за пътищата;“
и) досегашната т. 22 става т. 26.
2. Алинеи 2 – 4 се отменят.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ подпомага дейността на експерта за връзки с обществеността.“
4. Алинеи 6 и 7 се отменят.
§ 6. Членове 12 – 14 се изменят така:
„Чл. 12. Дирекция „Правно-техническа методология и контрол“ подпомага председателя, като:
1. участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове в областта на безопасността на движението по пътищата;
2. участва в наблюдението върху съответствието на националната правна рамка в сферата на безопасността на движението по пътищата с правото на Европейския съюз и анализира правилното им транспониране и прилагане;
3. участва в организацията, координацията и подпомага изпълнението на проекти в областта на безопасността на движението по пътищата, финансирани със средства от държавния бюджет, от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и от други източници;
4. изготвя проекти на препоръки към отговорните институции относно прилагане на мерки за повишаване безопасността на движението по пътищата при изпълнението на нормативно определените им задължения, както и такива, произтичащи от стратегически документи и планове към тях, стандарти, правила, наръчници, критерии, насоки и методически указания;
5. участва при осъществяване на сътрудничеството с Европейската комисия, с компетентните органи на други държави и с международни организации по въпроси, които са свързани с безопасността на движението по пътищата, както и при оценяване изпълнението на задължения, които произтичат от членството на Република България в Европейския съюз, в областта на безопасността на движението по пътищата;
6. анализира действащата правна рамка за използването на интелигентни транспортни системи за управление и контрол на трафика и предлага мерки за внедряването им;
7. участва в работата на Съвета по интелигентните транспортни системи към министъра на транспорта и съобщенията;
8. участва в работни групи към Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика и в работни групи и комитети към Европейската комисия;
9. планира, организира и извършва проверки относно състоянието и характеристиките на пътната инфраструктура по чл. 19б, ал. 1, т. 3 от Закона за пътищата, по чл. 164в, ал. 1, т. 17 и чл. 164г, ал. 1 от Закона за движението по пътищата и издава препоръки и предписания за отстраняване на констатирано неизпълнение в предвидените от закона случаи;
10. съставя актове за установяване на административни нарушения за неизпълнение на задължения на одиторите по пътна безопасност по Закона за пътищата, изготвя проекти на наказателни постановления, издавани от председателя на агенцията, и подпомага дейността на дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ по чл. 10, ал. 1, т. 3;
11. участва в планирането и организирането и изпълнява цялостни оценки на безопасността на пътната мрежа по чл. 36б, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата;
12. участва в подпомагането на изпълнението и осъществяването на контрол на процедурите по чл. 36б, ал. 1, т. 2 – 5 от Закона за пътищата;
13. изготвя доклади за извършени проверки на пътната инфраструктура по чл. 164г, ал. 2 от Закона за движението по пътищата;
14. участва в комисията за разглеждане на заявления за вписване на одитори в Регистъра на одиторите по пътна безопасност;
15. участва в разработването на насоки, критерии и методически указания с органите, компетентни по безопасността на движението по пътищата;
16. участва в изготвянето на препоръки относно прилагане на мерки за повишаване безопасността на движението по пътищата при изпълнението на нормативно определените задължения на отговорните институции, както и такива, произтичащи от стратегически документи и планове към тях, стандарти, правила, наръчници, критерии, насоки и методически указания.
Чл. 13. (1) Дирекция „Стратегии, анализ и оценка“:
1. участва в изграждането и развиването на информационни системи за събирането на данни за безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм;
2. подпомага администрациите при извършването на анализ на безопасността на движението по пътищата;
3. разработва самостоятелно или съвместно с компетентните по безопасността на движението по пътищата органи насоки, критерии и методически указания;
4. подпомага методически и при необходимост оказва съдействие на областните комисии по безопасност на движението по пътищата при изготвянето на годишните областни план-програми и доклади за безопасност на движението по пътищата, както и при взаимодействието им с общините и чрез организирането на съвместни срещи;
5. организира и провежда обучения на членовете на областните комисии по безопасност на движението по пътищата във връзка с политиката по безопасност на движението по пътищата на областно ниво;
6. участва в разработването на проекти на стандарти, свързани с осъществяване на политиката за безопасност на движението по пътищата, и участва в актуализирането на проекти на стандарти;
7. участва в организацията, координацията и подпомага изпълнението на проекти в областта на безопасността на движението по пътищата, финансирани със средства от държавния бюджет, от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз и от други източници;
8. подпомага председателя при съгласуването на документите по чл. 19а, ал. 2, т. 1 от Закона за пътищата;
9. подпомага председателя, като изготвя мотивирани предложения за създаване на общински комисии по безопасност на движението по пътищата към кметовете на общини с население под 30 000 жители;
10. изследва и анализира безопасността на движението по пътищата и пътнотранспортния травматизъм в Република България на национално, областно и общинско ниво;
11. разработва проект на Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата и планове за действие към нея;
12. осъществява координация, наблюдение, анализ и оценка при изпълнението на мерките, предвидени в Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и плановете за действие към нея, и изготвя насоки и методически указания;
13. изготвя проект на годишен доклад до Министерския съвет за състоянието на безопасността на движението по пътищата и за изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България;
14. актуализира Плана за действие за изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България;
15. изготвя становища по областни и общински програми за безопасност на движението по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм, следи за изпълнението им и извършва оценка на ефекта от прилаганите мерки;
16. извършва преглед и анализ на годишни доклади за изпълнение на политиката по безопасност на движението по пътищата, разработени на областно ниво, и предлага задължителни предписания за привеждането им в съответствие с нормативните актове, стратегическите документи и плановете към тях, както и за съответствие с методическите указания за изготвянето им;
17. изготвя правила за дейността и състава на областните и общинските комисии по безопасност на движението по пътищата;
18. подпомага председателя при изпълнение на задълженията му във връзка с организацията и координацията по въпросите на Европейския съюз;
19. участва в работни групи към Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика и в работни групи и комитети към Европейската комисия;
20. участва в осъществяване на сътрудничество с Европейската комисия, с компетентните органи на други държави и с международни организации по въпроси, свързани с безопасността на движението по пътищата, и оценява изпълнението на задължения, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в областта на безопасността на движението по пътищата;
21. участва в работата на Съвета по интелигентните транспортни системи към министъра на транспорта и съобщенията;
22. участва в изготвянето на препоръки относно прилагане на мерки за повишаване безопасността на движението по пътищата при изпълнението на нормативно определените задължения на отговорните институции, както и такива, произтичащи от стратегически документи и планове към тях, стандарти, правила, наръчници, критерии, насоки и методически указания;
23. изпълнява функциите на секретариат на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата;
24. организира изискването на информация и предоставянето на становища по разработените програми за обучение за безопасност на движението по пътищата, включително за използваните учебници и учебни помагала;
25. подпомага председателя при осъществяване на сътрудничество с научните и академичните среди, гражданското общество и икономическите субекти по въпросите, свързани с безопасността на движението по пътищата;
26. участва в планирането и организирането и изпълнява цялостни оценки на безопасността на пътната мрежа;
27. участва в подпомагането на изпълнението и осъществяването на контрол на процедурите по чл. 36б, ал. 1, т. 2 – 5 от Закона за пътищата.
(2) За осъществяването на функциите по управление на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, могат да се назначават служители по трудово правоотношение, заемащи длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“, назначени за срока на изпълнение на проекта.
Чл. 14. (1) За осъществяване на правомощията си по чл. 3, ал. 2 председателят на агенцията взаимодейства със и получава информация от определените в чл. 164в, ал. 2 и 3 от Закона за движението по пътищата институции и лица.
(2) При наличие на техническа възможност информацията по ал. 1 се предоставя чрез достъп до автоматизирани информационни системи и регистри, поддържани от органите по ал. 1.
(3) Информация, представляваща държавна тайна или друга защитена от закона тайна, се предоставя при спазване на предвидения в закона ред.
(4) Във връзка с аналитичните си правомощия агенцията предоставя информация на ведомствата по ал. 1, която е необходима за изпълнение на техните функции.“
§ 7. В чл. 15, ал. 4 думите „Непосредственото ръководство“ се заменят с „Ръководството“.
§ 8. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Редът за образуване и разпределяне на средствата за работната заплата се определя във вътрешни правила за работната заплата.
(2) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите на агенцията могат да бъдат награждавани с отличия съгласно правилата по ал. 1.“
§ 9. Член 20 се отменя.
§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 3 думите „който не може да бъде по-кратък от 14 дни“ и запетаята пред тях се заличават.
2. В ал. 7:
а) в т. 1 думите „съгласно документ за самоличност“ се заличават;
б) в т. 4 думите „и практически опит, свързан със заявената професионална компетентност“ и запетаята пред тях се заличават.
3. В ал. 8 думите „но не по-късно 2 години след публикуването му“ и запетаята пред тях се заличават.
§ 11. В чл. 26 ал. 5 се отменя.
§ 12. В чл. 27 ал. 2 се отменя.
§ 13. В заключителната разпоредба, в параграф единствен накрая се добавя „и чл. 164б, ал. 2 от Закона за движението по пътищата“.
Заключителна разпоредба
§ 14. В Правилника за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, приет с Постановление № 21 на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2019 г.; изм., бр. 36 от 2022 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 3, ал. 2 думите „на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „на транспорта и съобщенията“.
2. В чл. 8:
а) в ал. 1 т. 3 и 4 се заличават;
б) алинея 2 се отменя.
3. В чл. 9, ал. 1, т. 2 думите „по чл. 16, ал. 3“ се заличават.
4. В чл. 13:
а) в ал. 1 думата „задължително“ се заличава;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията разглежда и изразява становище по изготвения от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ проект на годишен доклад до Министерския съвет за състоянието на безопасността на движението по пътищата и изпълнението на Националната стратегия по безопасност на движението по пътищата в Република България.“
5. В чл. 15, ал. 1 думите „на министрите и“ се заличават.
6. В чл. 16 ал. 2 и 3 се отменят.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
713