Министерски съвет
брой: 13, от дата 7.2.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 17 от 2 февруари 2023 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вът­решните работи, приет с Постанов­ление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2023 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 2014 г.
(обн., ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г., бр. 4, 9, 19, 22 и 33 от 2017 г., бр. 70 и 97 от 2018 г., бр. 12, 47 и 85 от 2019 г., бр. 48 и 99 от 2020 г. и бр. 20, 27 и 31 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 6 ал. 3 се отменя.
§ 2. В чл. 35, ал. 4, т. 1 думите „или са подсъдни на специализирания наказателен съд съгласно чл. 411а, ал. 1, т. 3 от НПК“ се заменят с „и престъпления по дела от компетентност на Европейската прокуратура, подсъдни на Софийския градски съд“.
§ 3. В чл. 37в ал. 3 се изменя така:
„(3) Използването на силите и средствата на ДСОБТ за изпълнение на дейностите по ал. 2, т. 5 – 9 се разрешава с писмена заповед на директора на ГДЖСОБТ за всеки отделен случай, като за изпълнение на дейностите по ал. 2, т. 1 – 4 директорът на ГДЖСОБТ издава заповед на основание заповед на главния секретар на МВР.“
§ 4. В чл. 59, ал. 2, т. 17 думата „способи“ се заменя със „способности“.
§ 5. В чл. 75, ал. 2 т. 8 се отменя.
§ 6. В чл. 83, т. 9 накрая се добавя „и свързаната с това изследователска и развойна дейност“.
§ 7. В чл. 85, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
a) в основния текст след думите „Отговорен орган“ се поставя наклонена черта и се добавя „Управляващ орган“;
б) буква „а“ се изменя така:
„a) осъществява взаимодействие с институции и структури на Европейския съюз и сътрудничество с отговорни/управляващи органи;“
в) в буква „д“ след думите „обществени поръчки“ се поставя запетая и се добавя „когато е приложимо“, а думите „европейските фондове“ се заменят с „фондове на Европейския съюз“;
г) в буква „н“ думите „европейските фондове“ се заменят с „фондове на Европейския съюз“;
д) в буква „о“ пред думата „получава“ се добавя „изпълнява счетоводна функция“ и се поставя запетая;
е) създава се буква „п“:
„п) подпомага работата на Комитетите за наблюдение на програмите на Република България, по които осъществява функциите на Отговорен/Управляващ орган.“
2. В т. 2, буква „в“ думите „дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет“ се заменят с „Националното координационно звено“.
3. Създава се нова т. 3:
„3. осъществява функциите на Програмен оператор за управление на програмите в рамките на тематични области „Управление на миграцията и подпомагане на интеграцията. Повишаване на обществената безопасност и сигурност“, финансирани от Швейцарско-българската програма за сътрудничество.“
4. Досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „европейските фондове“ се заменят с „фондове на Европейския съюз“.
5. Досегашната т. 4 става т. 5.
§ 8. В чл. 85б, ал. 2 се създава т. 5а:
„5а. предоставя информация на ОЛАФ като компетентен орган за целите на член 7, параграф 3а, ал. 1, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ), изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2223 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамите (ОВ, L 437, 28.12.2020 г., стр. 49 – 73).“
§ 9. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 13 след думите „органите на изпълнителната власт и“ се добавя „на населението“.
2. Точка 17 се изменя така:
„17. подпомага в техническо отношение в рамките на своята компетентност системите, свързани с функционирането на Единния европейски номер за спешни повиквания 112;“.
3. Точка 22 се изменя така:
„22. изпълнява дейности, произтичащи от отговорностите на МВР съгласно Закона за електронното управление, Закона за електронната идентификация, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за киберсигурност;“.
4. В т. 24 след думите „системи и услуги в МВР“ се добавя „с цел киберзащита, ранно откриване на заплахи, създаване на способности за координирана реакция при киберинциденти, атаки и кризи“.
§ 10. В чл. 96а се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст обозначението „(1)“ се заличава.
2. В т. 6 след думата „подпомага“ се добавя „информационно“.
3. В т. 7 след думите „периодични отчети“ се добавя „за дейността на МВР“.
4. В т. 19 след думите „приемната на МВР“ се добавя „за граждани“.
§ 11. В чл. 106, ал. 2, в изречение второ накрая се поставя запетая и се добавя „освен в обосновани случаи след разрешение на министъра на вътрешните работи“.
§ 12. В допълнителните разпоредби се създава § 1а:
„§ 1а. (1) При възникнала необходимост министърът на вътрешните работи може със своя заповед да сформира екипи от служители от структурите на МВР за изпълнението на конкретни задачи.
(2) Задачите на екипите по ал. 1 се възлагат от министъра на вътрешните работи и изпълнението им се отчита пред него.“
§ 13. В приложението към чл. 108 се правят следните изменения и допълнения:
1. Редове с поредни номера 8 и 9 се заличават.
2. На ред с пореден номер 11, в колона четвърта, след думите „Професионални направления:“ се добавя „Администрация и управление“.
3. Създават се редове с поредни номера 17 – 23:

17.*
Контрол по законосъобразното разрешаване и узаконяване на строителството на специални обекти, свързани със сигурността на страната.
ръководни служители/експерти
Области на висшето образование: Технически науки
Професионални направления: Архитектура, строителство и геодезия; Електротехника, електроника и автоматика; Общо инженерство
18.*
Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност
ръководни служители/експерти
Области на висшето образование: Технически науки
Професионални направления: Машинно инженерство; Електротехника, електроника и автоматика; Общо инженерство
19.*
Държавна собственост – управление и разпореждане с държавната собственост, съставяне на актове за държавна собственост
ръководни служители/експерти
Области на висшето образование:
Социални, стопански и правни науки; Технически науки
Професионални направления: Администрация и управление, Икономика, Право, Архитектура, строителство и геодезия
20.*
Строително-инвестиционен процес на обекти, свързани с дейности на МВР, и контрол на изпълнението му, основен ремонт на сградния фонд на МВР
ръководни служители/експерти
Области на висшето образование: Технически науки; Социални, стопански и правни науки
Професионални направления: Електротехника, електроника и автоматика; Архитектура, строителство и геодезия; Енергетика; Икономика
21.*
Експлоатация, материално-техническо осигуряване и отчетност на наличната автотранспортна техника и съоръжения
ръководни служители/експерти
Области на висшето образование: Технически науки; Сигурност и отбрана; Социални, стопански и правни науки
Професионални направления: Транспорт, корабоплаване и авиация; Машинно инженерство; Електротехника, електроника и автоматика; Общо инженерство; Национална сигурност; Военно дело; Икономика
22.*
Придобиване, експлоатация, ремонт и съхраняване на въоръжение, техника и други движими вещи на МВР и разпореждане с тях
ръководни служители/експерти
Области на висшето образование:
Сигурност и отбрана; Социални, стопански и правни науки; Технически науки
Професионални направления:
Национална сигурност; Военно дело; Общо инженерство; Енергетика; Машинно инженерство; Електротехника, електроника и автоматика, Комуникационна и компютърна техника; Икономика; Администрация и управление
23.*
Планиране вещевото имущество за държавните служители на МВР и организиране дейността по неговото осигуряване, съхранение и предоставяне
ръководни служители/експерти
Области на висшето образование:
Технически науки; Социални, стопански и правни науки
Професионални направления:
Материали и материалознание; Общо инженерство; Машинно инженерство; Икономика; Администрация и управление

*Забележка: Редове 17 – 23 се прилагат за ръководни и експертни длъжности в ДУССД.“
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
693