Народно събрание
брой: 14, от дата 10.2.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата

 

УКАЗ № 37
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за пътищата, приет от 48-ото Народно събрание на 1 февруари 2023 г.
Издаден в София на 7 февруари 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Крум Зарков
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за пътищата
(обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г., бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 30 и 75 от 2016 г., бр. 11, 89 и 96 от 2017 г., бр. 31, 80 и 105 от 2018 г., бр. 60 от 2019 г., бр. 14 и 60 от 2020 г. и бр. 17 и 23 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се ал. 2а – 2д:
„(2а) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по ал. 1, се изпраща уведомление на електронна поща или кратко текстово съобщение на мобилен телефонен номер, или по друг начин, в зависимост от предоставените данни за контакт, декларирани при заплащането на последната пътна такса за съответното пътно превозно средство.
(2б) Уведомяването се извършва от лицето, събиращо пътни такси, или от доставчик на услуги по чл. 10з или по чл. 10и, в зависимост от това чрез кое от тези лица е заплатена последната пътна такса по ал. 1 или с кое от тях уведомяваното лице има сключен договор за електронно събиране на пътни такси за съответното пътно превозно средство.
(2в) Уведомяването се извършва в срок до три работни дни от датата, на която е установено движение на пътно превозно средство без заплатена съответна пътна такса по ал. 1.
(2г) При недекларирани или неправилно декларирани данни за контакт, както и при уведомяване от контролните органи съгласно чл. 189е, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, уведомлението по ал. 2а се счита за редовно извършено.
(2д) Уведомяването има информативен характер и не е предпоставка за ангажиране или освобождаване от административнонаказателна отговорност.“
2. Алинея 16 се отменя.
§ 2. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3а, изречение второ накрая се добавя „с изключение на случаите на корекция по ал. 3б“.
 2. Алинея 3б се изменя така:
„(3б) Когато при издаване на електронна винетка е допусната техническа грешка при деклариране на не повече от три символа и/или липсва символ от регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, се извършва корекция от съответните длъжностни лица след заявление за промяна на грешно декларирани данни от собственика или ползвателя. Когато се установи, че в Република България съществува пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларирания във винетката регистрационен номер, заявителят представя доказателства за заплатената от него винетна такса. Промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на издаването й и има срок на валидност до изтичането на срока на валидност на първоначално издадената.“
3. Създават се ал. 4а – 4в:
„(4а) Лице, заплатило годишна електронна винетка, се уведомява по електронна поща или чрез кратко текстово съобщение на мобилен телефонен номер, или по друг начин, в зависимост от предоставените данни за контакт, два пъти – в 14-дневен срок преди изтичането на срока на валидност на винетката и втори път в двудневен срок преди изтичането на срока на валидност на винетката.
(4б) Лице, заплатило тримесечна електронна винетка, се уведомява по електронна поща или чрез кратко текстово съобщение на мобилен телефонен номер, или по друг начин, в зависимост от предоставените данни за контакт, в двудневен срок преди изтичането на срока на валидност на винетката.
(4в) Уведомяването по ал. 4а и 4б има информативен характер и се извършва от лицето, събиращо пътни такси, или от доставчик на услуги по чл. 10з или по чл. 10и, в зависимост от това чрез кое от тези лица е заплатена последната пътна такса.“
4. В ал. 7 се създава т. 4:
„4. къмпинг-автомобили от категория М1.“
§ 3. В чл. 10б се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 3 думите „чл. 10а, ал. 9“ се заменят с „чл. 10а, ал. 7 и 9“.
2. Създават се ал. 7 – 9:
„(7) В случай че е налице частично или пълно недеклариране на тол данни в рамките на един календарен ден за пътно превозно средство от категорията по ал. 3, за което има действащ договор с доставчик на услуга по електронно събиране на такса за изминато разстояние, на собственика или ползвателя се предоставя възможност да заплати таксата за преминаване през съответните участъци в срок до 14 дни, считано от получаването на уведомление по ал. 8. При заплащане на таксата в срока по изречение първо не се образува административнонаказателно производство.
(8) В тридневен срок от установяване на недекларирани тол данни доставчикът на услугата по електронно събиране на такси за изминато разстояние уведомява по надлежен ред собственика или ползвателя на пътно превозно средство, за което има сключен договор, като в уведомлението се съдържа и размерът на незаплатените тол такси.
(9) При установено ползване на платената пътна мрежа от пътно превозно средство от категорията по ал. 3, за което има закупена маршрутна карта за календарния ден с неправилно декларирани данни, собственикът или ползвателят има право да заяви писмено пред Агенция „Пътна инфраструктура“ действителните данни за ползването на платената пътна мрежа за съответния период. Въз основа на това заявление Агенция „Пътна инфраструктура“ извършва проверка за верността на тези данни, като в случай на потвърждение на собственика или ползвателя се предоставя възможност при необходимост да заплати таксата за ползване на незаплатените тол сегменти в срок до 14 дни от потвърждението на данните.“
§ 4. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в изречение второ след думите „по чл. 10“ се поставя запетая и се добавя „ал. 4 и 5“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Недължимо платени такси по чл. 10, ал. 1 и 2, чл. 10а, ал. 2 и чл. 10б, ал. 5, както и недължимо платените глоби и имуществени санкции в случаите по чл. 179, ал. 3д, изречение четвърто от Закона за движението по пътищата се връщат по искане на заинтересованата страна в срок до 5 работни дни по банков път или на каса по ред, утвърден от управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.“
Заключителни разпоредби
§ 5. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г., бр. 13, 17 и 60 от 2019 г., бр. 51, 60, 69, 71, 104 и 109 от 2020 г., бр. 18 и 23 от 2021 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 26 от 2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 84 от 2021 г.; изм., бр. 102 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 167, ал. 3б, т. 3 след думата „средство“ се добавя „с чуждестранна регистрация“.
2. В чл. 179:
а) в ал. 3д се създава изречение четвърто: „При регистрирани три нарушения в рамките на една календарна година за пътно превозно средство от категорията по чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата последващо движение по платената пътна мрежа без заплатена пътна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата не се счита за административно нарушение и за него не се налага глоба или имуществена санкция, а образуваните административнонаказателни производства за повече от три нарушения се прекратяват.“;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) След извършена корекция по чл. 10а, ал. 3б от Закона за пътищата на собственика, на вписания ползвател и на водача на пътното превозно средство не се налагат наказания по ал. 3 и по чл. 187а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 за нарушения, регистрирани в периода на валидност на първоначално издадената винетка.“
3. В чл. 189е се създава ал. 6а:
„(6а) Не се образува административнонаказателно производство, а образуваното се прекратява при извършена корекция съгласно чл. 10а, ал. 3б, както и в случаите по чл. 10б, ал. 7 и 9 от Закона за пътищата.“
4. В чл. 189ж:
а) в ал. 3:
аа) в текста преди т. 1 думата „когато“ се заличава;
бб) в т. 1, 2 и 3 в началото се добавя „когато“;
вв) създават се т. 4 и 5:
„4. в случаите на чл. 179, ал. 3д, изречение четвърто;
5. в случаите на чл. 179, ал. 4 и на чл. 10а, ал. 6 от Закона за пътищата.“;
б) създава се ал. 3а:
„(3а) В случаите по ал. 3, т. 5 електронен фиш за последващо движение по смисъла на чл. 179, ал. 3д, изречение четвърто се счита за анулиран по силата на закона.“
§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. параграф 1, т. 1 относно чл. 10, ал. 2а – 2д, който влиза в сила от 1 август 2023 г.;
2. параграф 2, т. 3 относно чл. 10а, ал. 4а – 4в, който влиза в сила от 1 юни 2023 г.;
3. параграф 3, т. 2 относно чл. 10б, ал. 7 – 9, който влиза в сила от 1 януари 2024 г.;
4. параграф 5, т. 2, буква „а“ относно чл. 179, ал. 3д, изречение четвърто и т. 4, буква „б“ относно чл. 189ж, ал. 3а, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Законът е приет от 48-ото Народно събрание на 1 февруари 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов
691