Народно събрание
брой: 14, от дата 10.2.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Закон за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество

 

УКАЗ № 36
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество, приет от 48-ото Народно събрание на 1 февруари 2023 г.
Издаден в София на 7 февруари 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Крум Зарков
ЗАКОН
за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество
Чл. 1. Денонсира Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка заедно с измененията, ратифицирано с Указ № 1355 на Президиума на Народното събрание на 20 август 1970 г. (ДВ, бр. 8 от 2014 г.).
Чл. 2. Денонсира Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество заедно с измененията, ратифицирано с Указ № 811 на Президиума на Народното събрание на 30 ноември 1963 г. (наименование изм., ДВ, бр. 89 от 2020 г.).
Чл. 3. Денонсирането на споразуменията по чл. 1 и 2 влиза в сила 6 месеца от получаването на официалните уведомления, изпратени от правителството на Република България до Съвета на управителите на Международната инвестиционна банка и Съвета на Международната банка за икономическо сътрудничество.
Законът е приет от 48-ото Народно събрание на 1 февруари 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов
664