Министерство на околната среда и водите
брой: 14, от дата 10.2.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.77


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
(обн., ДВ, бр. 31 от 1999 г.; изм., бр. 52 от 2000 г., бр. 93 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2011 г.; изм., бр. 102 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Автоматичните системи за измерване, използвани от операторите на големи горивни инсталации при извършване на СНИ, следва да осигуряват непрекъснато подаване в реално време в ИАОС на измерените валидирани средночасови стойности (след корекция за съдържанието на водна пара в отпадъчните газове и при нормативно изискваното кислородно съдържание) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, съгласно условията в издадените комплексни разрешителни. Изпълнителната агенция по околна среда осигурява на РИОСВ достъп в реално време до подаваните данни.
(3) Записите от данните по ал. 2 могат да се ползват като доказателствено средство за установяване и доказване на нарушения на законодателството по опазване на околната среда.“
§ 2. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 2:
„2. „Голяма горивна инсталация“ е горивна инсталация, чиято обща номинална входяща топлинна мощност е равна или по-голяма от 50 MW, независимо от използвания/те вид/ове гориво/а.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Изпълнителната агенция по околна среда осигурява изпълнението на изискванията на чл. 49, ал. 2 в срок до три месеца от влизането в сила на тази наредба.
§ 4. Операторите на големи горивни инсталации привеждат автоматичните системи за измерване в съответствие с изискванията на чл. 49, ал. 2 в срок до шест месеца от влизането в сила на тази наредба.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Росица Карамфилова-Благова
632