Министерство на земеделието
брой: 13, от дата 7.2.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.9


Наредба № 1 от 25 януари 2023 г. за условията и реда за извършване на национално одобряване на типа за ремаркета и сменяема прикачна техника и за издаване на сертификат за национално одобряване на типа

МИНИСТЕРСТВO НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
НАРЕДБА № 1 от 25 януари 2023 г.
за условията и реда за извършване на национално одобряване на типа за ремаркета и сменяема прикачна техника и за издаване на сертификат за национално одобряване на типа
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за:
1. национално одобряване на типа на:
а) ремаркета (категория R);
б) сменяема прикачна техника (категория S);
2. издаване на сертификат за национално одобряване на типа;
3. оправомощаване на технически служби съгласно чл. 9а, ал. 11 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
(2) Наредбата не се прилага за:
1. индивидуално одобряване на ремаркета и/или сменяема прикачна техника;
2. сменяемо оборудване, което е изцяло повдигнато над земята или не може да се присъедини шарнирно към вертикална ос, когато превозното средство, към което е прикрепено, се движи по пътя;
3. ремаркета и/или сменяема прикачна техника, предназначени за въоръжените сили, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, службите за защита на националната сигурност и опазване на обществения ред;
4. системи, компоненти, отделни технически възли, части, резервни части и оборудване за ремаркета и сменяема прикачна техника.
Глава втора
НАЦИОНАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ПРИКАЧНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Чл. 2. (1) Министърът на земеделието:
1. определя със заповед състава на постоянната експертна комисия по чл. 9г от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, която да го подпомага при осъществяване на процедурите по национално одобряване на типа на прикачното превозно средство;
2. провежда чрез комисията процедурата за национално одобряване на типа на прикачни превозни средства;
3. оправомощава технически служби съгласно чл. 9а, ал. 11 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, по реда на глава шестнадесета от Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ, L 60, 2.03.2013 г.) (Регламент № 167/2013).
(2) Министърът на земеделието със заповедта по ал. 1, т. 1 определя правилата и организацията за работа на комисията.
Чл. 3. (1) Комисията по чл. 2:
1. съставя техническо досие, което се състои от техническа документация, придружена от протоколите от изпитванията и всички други документи, които техническата служба e добавила към техническата документация при изпълняване на задълженията си; техническото досие съдържа списък, в който е представено неговото съдържание, надлежно номериран или означен по друг подходящ начин, така че всички страници и общият план на подреждане на всеки документ да са ясно посочени, като отразява последователните стъпки в изпълнение на процеса на националното одобряване на типа, и по-специално датите на ревизиите и актуализацията; комисията по ал. 1 съхранява за срок от 10 години след края на валидността на съответното национално одобрение информацията, съдържаща се в техническото досие;
2. прилага мерки за проверка на съответствието на производството съгласно глава трета;
3. изготвя списък на приложимите изисквания или актове съгласно приложение № 3 и прилага този списък към сертификата за национално одобряване на типа на прикачно превозно средство;
4. попълва всички съответни раздели на сертификата за национално одобряване на типа на прикачно превозно средство, включително приложения към него протокол за резултатите от изпитванията съгласно образец по приложение № 5.
(2) Комисията по ал. 1 изготвя доклад, въз основа на който министърът на земеделието издава или отказва издаване на сертификат за национално одобряване на типа на прикачното превозно средство.
(3) Комисията:
1. e независима от процеса на проектиране, производство, доставка или поддръжка на прикачното превозно средство, което се одобрява;
2. спазва задължението за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на дейностите съгласно тази наредба.
Чл. 4. За национално одобряване на типа на прикачното превозно средство производителят или негов представител подава заявление съгласно приложение № 1 до министъра на земеделието по процедура за едноетапно одобряване на типа. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението се прилагат:
1. документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация – когато производителят не е регистриран в Република България;
2. когато заявителят е представител – нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
3. техническата документация съгласно приложение № 2 на хартиен носител и в защитен електронен формат;
4. документ за платена държавна такса за издаване на сертификат за национално одобряване на типа, когато плащането не е извършено по електронен път.
Чл. 5. (1) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 4, Комисията писмено уведомява заявителя със съответните указания за отстраняването им в срок до един месец. Процедурата се спира до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.
(2) Министърът на земеделието със заповед прекратява производството при неизпълнение на указанията в указания срок.
Чл. 6. (1) Министърът на земеделието издава сертификат за национално одобряване на типа на прикачното превозно средство, когато са изпълнени правилата за съответствие на производството съгласно глава трета и типът техника по чл. 1, ал. 1, т. 1:
1. съответства на данните, посочени в техническата документация;
2. отговаря на приложимите изисквания по приложение № 3, раздел І.
(2) Сертификатите за национално одобряване на типа се издават и номерират съгласно приложение № 4.
(3) Към сертификата за национално одобряване на типа комисията по чл. 2, ал. 1, т. 1 прилага следните документи:
1. техническото досие по чл. 4, ал. 2, т. 1;
2. протокол с резултатите от изпитванията съгласно приложение № 5;
3. името/имената и образеца/образците от подписа/подписите на лицето/лицата, упълномощено(и) да подписва(т) сертификатите за съответствие, с посочване на неговата/тяхната длъжност в дружеството;
4. попълнен образец на сертификата за съответствие.
(4) Министърът на земеделието мотивирано отказва да издаде сертификат за национално одобряване на типа на прикачното превозно средство, когато не са изпълнени изискванията по ал. 1. Отказът се съобщава и може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 7. (1) Съответствието с приложимите изисквания, изброени в приложение № 3, се доказва посредством изпитвания, извършвани от оправомощените за целта технически служби.
(2) Производителят предоставя на министъра на земеделието толкова прикачни превозни средства, колкото са необходими за провеждането на изпитвания съгласно приложение № 3.
(3) Производителят има право да избере, със съгласието на министъра на земеделието, чрез комисията по чл. 2, ал. 1, т. 1 прикачно превозно средство, което, въпреки че не е представително за типа, подлежащ на одобряване, съчетава някои от най-неблагоприятните характеристики, що се отнася до изискваните показатели.
(4) За резултатите от извършените изпитвания се съставя протокол съгласно приложение № 6.
Чл. 8. (1) Производителите гарантират, че когато прикачните превозни средства с национално одобрение на типа се пускат на пазара или се пускат в употреба, те са произведени и одобрени в съответствие с изискванията, установени в тази наредба.
(2) За целите на националното одобряване на прикачни превозни средства производителите, установени извън Република България, определят един упълномощен представител, установен в страната, който да ги представлява пред министъра на земеделието.
Чл. 9. Производител, който счита или има основания да счита, че произведено от него прикачно превозно средство с национално одобряване на типа, предоставено на пазара или пуснато в употреба, не съответства на тази наредба, незабавно предприема необходимите коригиращи мерки, за да го приведе в съответствие или да го изтегли или изземе от пазара, ако това е целесъобразно. Производителят незабавно уведомява министъра на земеделието, като предоставя подробни данни, по-специално за несъответствието, както и за всички предприети коригиращи мерки.
Чл. 10. (1) Вносителите пускат на пазара само съответстващи на изискванията прикачни превозни средства, получили национално одобрение на типа, или такива, които следва да отговарят на изискванията на чл. 20.
(2) Преди пускането на пазара на прикачно превозно средство, получило национално одобрение на типа, вносителят се уверява, че прикачното превозно средство се придружава от сертификат за национално съответствие.
(3) Вносителите гарантират, че в съответствие с разпоредбите на чл. 23 прикачното превозно средство се придружава от инструкции и информация на български език.
Глава трета
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Чл. 11. Министърът на земеделието взема необходимите мерки, за да удостовери, когато е необходимо, че от производителите са били създадени подходящи правила, гарантиращи съответствието на произвежданите превозни средства с национално одобрения тип, съгласно чл. 28 от Регламент № 167/2013.
Чл. 12. Министърът на земеделието при национално одобряване на типа на прикачно превозно средство проверява сертификатите за съответствие, издадени от производителя, за съответствие с чл. 17, както и дали производителят е създал подходящи правила, за да гарантира, че данните в сертификатите за съответствие са верни.
Чл. 13. Министърът на земеделието извършва оценка и контрол на съответствието на производството, за да удостовери, че посочените в чл. 10 и 11 правила се спазват, произвежданите прикачни превозни средства отговарят на одобрения тип и сертификатите за съответствие продължават да отговарят на чл. 17.
Чл. 14. Министърът на земеделието може да извърши всяка от проверките или изпитванията, които се изискват за национално одобряване на типа, върху образци, взети от складове на производителя, включително от производствените съоръжения, за да удостовери, че прикачно превозно средство съответства на одобрения тип.
Чл. 15. Когато министърът на земеделието е издал сертификат за национално одобряване на типа, но след проверка или сигнал констатира, че при производството на прикачни превозни средства не се гарантира съответствието с одобрения тип, предприема действия, за да се осигури правилното прилагане на процедурата относно съответствието на производството или със заповед отнема националното одобрение на типа.
Глава четвърта
ИЗМЕНЕНИЯ НА СЕРТИФИКАТА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ПРИКАЧНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Чл. 16. (1) За всяка промяна в данните от техническото досие на сертификата за национално одобряване на типа производителят информира незабавно министъра на земеделието.
(2) Министърът на земеделието прилага някоя от следните процедури:
1. „ревизия“ – когато данните, отбелязани в техническото досие, са променени, без да се изисква да бъдат повторени проверките или изпитванията, изменението се отбелязва като „ревизия“; в такива случаи министърът на земеделието издава ревизираните страници от техническото досие, както е необходимо, като отбелязва ясно всяка ревизирана страница, за да се покажат същността на промяната и датата на преиздаване; счита се, че консолидирана и актуализирана версия на техническото досие, придружена от подробно описание на промените, отговаря на това изискване;
2. „разширение“ – изменението се обозначава като „разширение“, когато записаните в техническото досие данни са претърпели промяна и е налице един от следните елементи:
а) необходими са допълнителни проверки или изпитвания;
б) има промяна в информацията относно сертификата за национално одобряване на типа, с изключение на неговите приложения;
в) влизат в сила нови изисквания по приложение № 3, приложими към одобрения тип прикачно превозно средство.
(3) В случай на разширение министърът на земеделието издава актуализиран сертификат за национално одобряване на типа, обозначен с номер на разширението, нарастващ в съответствие с номера на поредното вече издадено разширение. Този сертификат за одобряване включва причината за разширението и датата на преиздаването.
(4) При изменения на страници или консолидиране се издава актуализирана версия на сертификата. Съдържанието на техническото досие, приложено към сертификата за одобряване, се променя съответно така, че да показва датите на най-новото разширение или ревизия, или датата на най-новото консолидиране на актуализираната версия.
(5) Не се изисква изменение на националното одобряване на типа на дадено прикачно превозно средство, когато новите изисквания, посочени в ал. 2, т. 2, буква „в“, не са свързани, от техническа гледна точка, с този тип прикачно превозно средство или засягат категории прикачни превозни средства, различни от категорията, към която то принадлежи.
(6) Министърът на земеделието при необходимост може да реши, след консултации с производителя, че трябва да се издаде ново национално одобряване на типа.
(7) Когато министърът на земеделието прецени, че за целите на изготвяне на изменение трябва да бъдат извършени отново проверки или изпитвания, той съответно информира производителя за това.
(8) Процедурите по ал. 2 се прилагат само ако въз основа на посочените проверки или изпитвания изискванията за национално одобряване на типа продължават да се спазват.
Глава пета
ВАЛИДНОСТ НА СЕРТИФИКАТА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ПРИКАЧНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Чл. 17. (1) Министърът на земеделието издава сертификат за национално одобрение на типа на прикачното превозно средство по образец (приложение № 4).
(2) Сертификатът за одобрение на типа се отнема при:
1. въвеждане на нови изисквания в регламент/и, задължително приложими към одобрения тип прикачно превозно средство;
2. уведомление от страна на производителя за настъпили промени в производството на одобрения тип прикачно превозно средство;
3. извършена проверка на производството при производителя и установяване на несъответствие на произведените прикачни превозни средства с одобрения тип.
(3) Когато само за един вариант на даден тип прикачно превозно средство или само за една версия на даден вариант сертификатите на производителя станат невалидни, националното одобряване на типа за съответното прикачно превозно средство губи валидност само по отношение на конкретния вариант или версия.
(4) Когато производството на конкретен тип прикачно превозно средство бъде окончателно прекратено, производителят уведомява писмено министъра на земеделието.
(5) В случаите, когато сертификат за национално одобряване на типа на прикачно превозно средство предстои да стане невалиден при въвеждането на нови изсисквания в регламент/и, производителят уведомява министъра на земеделието.
Глава шеста
СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕНИЯ ТИП, ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ТАБЕЛА И МАРКИРОВКА
Чл. 18. (1) Производителят, в качеството си на притежател на сертификат за национално одобрение на типа за прикачно превозно средство, издава сертификат за съответствие на хартиен носител на всяко прикачно превозно средство, когато то е произведено в съответствие с национално одобрения тип.
(2) Сертификатът се предоставя безплатно на купувача заедно с прикачното превозно средство, като предоставянето му не може да се поставя в зависимост от специално искане или предаване на допълнителна информация на производителя.
(3) По искане на собственика на прикачното превозно средство неговият производител издава в рамките на период от 10 години след датата на производство на прикачното превозно средство дубликат на сертификата за съответствие срещу заплащане, което не надвишава разходите по издаването му, като надписът „дубликат“ трябва да се вижда ясно на лицевата страна на всеки дубликат на сертификат.
(4) Производителят използва образеца на сертификат за съответствие съгласно приложение № 7.
(5) Сертификатът за съответствие се съставя на български език.
(6) Лицето(ата), упълномощено(и) да подписва(т) сертификатите за съответствие, трябва да е(са) част от организацията на производителя и трябва да е(са) надлежно упълномощено(и) от ръководството да ангажира(т) изцяло юридическата отговорност на производителя по отношение на проектирането и производството или на съответствието на производството на прикачното превозно средство.
(7) Сертификатът за съответствие се попълва изцяло и не съдържа ограничения относно употребата на прикачното превозно средство, различни от ограниченията, предвидени в тази наредба.
(8) Производителят може да предаде сертификата за съответствие с одобрения тип в електронен вид на собственика на прикачното превозно средство.
Чл. 19. (1) Производителят на превозното средство прикрепя на всяко превозно средство, произведено в съответствие с национално одобрения тип, задължителна табела.
(2) Задължителната табела трябва да бъде закрепена надеждно на видимо и леснодостъпно място върху част, която не подлежи на подмяна в рамките на нормална експлоатация, периодично техническо обслужване или ремонт.
(3) Информацията на табелата трябва да е ясно четлива, нанесена по незаличим начин и трябва да съдържа данни съгласно приложение № 8.
Глава седма
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА, РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА
Чл. 20. Прикачните превозни средства, за които национално одобряване на типа е задължително или за които производителят е получил такова одобрение на типа съгласно тази наредба, се предоставят на пазара и регистрират по чл. 11 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, ако са придружени от валиден сертификат за съответствие, издаден в съответствие с чл. 18.
Чл. 21. (1) Прикачните превозни средства, които съответстват на тип прикачно превозно средство, чийто сертификат за национално одобряване на типа е отнет съгласно чл. 17, ал. 2, т. 1, могат да бъдат предоставяни на пазара, регистрирани или пуснати в употреба. Изключението се отнася само до прикачни превозни средства на територията на Република България, които са имали валидно национално одобряване на типа по времето на производството си, но които нито са били предоставени на пазара, регистрирани, нито пуснати в употреба, преди това национално одобряване на типа да загуби валидността си.
(2) Алинея 1 се прилага по отношение на комплектовани прикачни превозни средства за срок от 24 месеца считано от датата, на която националното одобряване на типа е станало невалидно.
(3) В случаите по ал. 1 производителят подава заявление до министъра на земеделието. В заявлението се посочват всички технически или икономически причини, поради които тези прикачни превозни средства не могат да отговарят на новите изисквания за национално одобряване на типа.
(4) Министърът на земеделието в рамките на три месеца от получаването на заявлението определя със заповед дали и в какви количества да допусне регистрация на тези прикачни превозни средства.
(5) Общият брой на прикачните превозни средства, последни от дадена серия, не трябва да надхвърля 10 % от броя на прикачните превозни средства, регистрирани през предходните две години, или 20 прикачни превозни средства, като се взема по-голямата стойност.
(6) Върху сертификата за съответствие на прикачните превозни средства, които се пускат в употреба в съответствие с тази процедура, производителят прави специален запис, обозначаващ прикачното превозно средство като „последно от дадена серия“.
Глава осма
КОНТРОЛ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО
Раздел І
Процедура по отношение на прикачни превозни средства, представляващи сериозен риск
Чл. 22. (1) В случаите, когато министърът на земеделието има данни, че прикачно превозно средство, което попада в приложното поле на тази наредба, представлява сериозен риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществения интерес, възлага на комисията или на техническа служба да извърши оценка по отношение на съответното прикачно превозно средство, която обхваща всички изисквания, определени в тази наредба.
(2) Когато се установи, че за прикачното превозно средство не са спазени изискванията на тази наредба, министърът на земеделието изисква от съответния производител:
1. да предприеме коригиращи действия, за да приведе прикачното превозно средство в съответствие с тези изисквания;
2. да изтегли прикачното превозно средство от пазара в срок съобразно естеството на риска.
(3) Производителят осигурява предприемането на всички подходящи коригиращи действия по отношение на всички несъответстващи на изискванията прикачни превозни средства, които той е пуснал на пазара, регистрирал или за чието пускане в употреба е отговорен на територията на Република България.
(4) Когато производителят не предприеме подходящи коригиращи действия в посочения в ал. 2 срок, министърът на земеделието със заповед забранява или ограничава предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на несъответстващите на изискванията прикачни превозни средства или предприема действия за изтеглянето им или изземването им.
(5) В случаите по ал. 4 министърът на земеделието разпорежда със заповед на компетентните органи по чл. 6 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника да не регистрират такива прикачни превозни средства, докато производителят на прикачното превозно средство не отстрани несъответствията.
Раздел ІІ
Прикачни превозни средства, които не съответстват на национално одобрения тип
Чл. 23. (1) Когато нови прикачни превозни средства, които са придружени от сертификат за съответствие с национално одобрения тип и имат нанесена маркировка за национално одобряване на типа, не съответстват на одобрения тип, министърът на земеделието предприема необходимите мерки, включително отнемане на сертификата на националното одобрение на типа, за да гарантира, че произвежданите прикачни превозни средства са приведени в съответствие с национално одобрения тип.
(2) За целите на ал. 1 отклоненията от подробните данни в сертификата за национално одобряване на типа или на техническото досие се считат за несъответствие с национално одобрения тип.
Глава девета
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 24. (1) Производителят не може да предоставя на потребителите каквато и да било техническа информация, свързана с данните, предвидени от тази наредба, която да се отклонява от данните при одобряването.
(2) Производителят предоставя на потребителите цялата необходима информация, както и съответните инструкции, описващи всички специални условия или ограничения, свързани с употребата на прикачното превозно средство, когато приложение, изискване, делегиран акт или акт за изпълнение, изброени в приложение № 3, го изискват.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя на български език след приемането й при одобряването в инструкциите за експлоатация.
Глава десета
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА
Чл. 25. (1) Производителите осигуряват на оторизираните търговци и ремонтните предприятия и на независимите оператори достъп до информация за ремонт и поддръжка на прикачното превозно средство.
(2) Информацията по ал. 1 включва:
1. типа и модела на прикачното превозно средство;
2. наръчници за обслужване, включително регистри за ремонт и поддръжка, както и графици за обслужване;
3. технически ръководства и периоди за техническо обслужване;
4. информация за компоненти и диагностика (като минимални и максимални теоретични стойности при измерване);
5. електромонтажни чертежи за кабелите;
6. информацията, отнасяща се за специфични за даден производител оборудване и инструменти, получавана с това оборудване и инструменти;
7. информация за записване на данни, данни от изпитвания и друга техническа информация;
8. стандартни работни единици или периоди за задачи по ремонт и поддръжка, ако са предоставени, пряко или чрез трета страна, на оторизираните търговци и ремонтните предприятия на производителите.
(3) Производителят прави последващи изменения и допълнения към предоставената информация относно ремонта и поддръжката на прикачното превозно средство едновременно с предоставянето им на оторизираните ремонтни предприятия.
Глава единадесета
ОПРАВОМОЩАВАНЕ И НОТИФИКАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЛУЖБИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 167/2013
Раздел І
Оправомощаване на техническите служби
Чл. 26. (1) Министърът на земеделието със заповед оправомощава техническите служби по реда на глава шестнадесета от Регламент (ЕС) № 167/2013, които осъществяват проверки и/или изпитвания, предвидени в тази наредба, за целите на национално одобряване на типа на прикачни превозни средства.
(2) Техническите служби се оправомощават за една или няколко от следните категории дейности в зависимост от областта на тяхната компетентност:
1. категория „А“ – технически служби, извършващи със собствено оборудване, персонал и средства изпитванията, определени с приложение № 3 от тази наредба;
2. категория „C“ – технически служби, осъществяващи регулярна оценка и наблюдение на използваните от производителя процедури за контрол на съответствието на производството;
3. категория „D“ – технически служби, осъществяващи наблюдение с цел контрол или извършващи изпитвания или проверки за целите на надзора на съответствието на производството.
(3) В заповедта по ал. 1 се определят изпитванията във връзка с приложение № 3 и категорията.
(4) Заповедите по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на Министерството на земеделието.
(5) Техническите служби сключват застраховка за покриване на отговорността, свързана с тяхната дейност.
(6) Персоналът на техническата служба спазва задължението за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на неговите задачи, освен спрямо министъра на земеделието или когато правото на Съюза или националното право изисква това. Осигурява се защита на правата на собственост.
Чл. 27. (1) За оправомощаване лицето, което представлява техническата служба, подава заявление свободен текст в Министерството на земеделието. Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. В заявлението се посочва единен идентификационен код, когато лицето е търговец или клон на чуждестранен търговец, вписан по реда на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Към заявлението по ал. 1 прилагат:
1. списък на изпитванията във връзка с приложение № 3, за които кандидатстват да бъдат оправомощени;
2. категорията по чл. 26, ал. 2, за която се иска оправомощаване.
(3) Компетентността на техническата служба да извършва изпитванията и дейностите в зависимост от исканата категория по чл. 26, ал. 2 се доказва с положителен доклад от проверката, извършена от комисията по чл. 2. Докладът от оценката се преразглежда най-малко на всеки три години или при промяна на нормативната уредба, въз основа на които е извършена.
(4) В срок от един месец след получаване на доклада за оценка по ал. 3 министърът на земеделието издава заповед за оправомощаване или с мотивиран отказ.
(5) Заповедта за отказ за оправомощаване на техническа служба при отрицателен доклад за оценка от проверката, извършена от комисията по чл. 2, може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 28. (1) Оправомощените технически служби са длъжни да уведомяват министъра на земеделието за всяка промяна, която би могла да доведе до несъответствие с доказаната компетентност по чл. 26, ал. 3.
(2) В случаите по ал. 1 комисията по чл. 2 може да извърши проверка на място в техническата служба.
(3) В 14-дневен срок от извършването на проверката по ал. 2 комисията по чл. 2, ал. 1, т. 1 изготвя доклад с предложение до министъра на земеделието.
(4) Когато министърът на земеделието е констатирал или е бил информиран, че оправомощената от него техническа служба вече не отговаря на изискванията на чл. 26, ал. 3, временно спира оправомощаването до отстраняване на нередностите.
(5) Министърът на земеделието издава заповед за ограничаване на оправомощаването, временно спиране на действието му или неговото прекратяване при:
1. подадено заявление от страна на техническата служба;
2. преустановяване на дейността и при прекратяване или ликвидация на юридическото лице;
3. при констатирани нарушения или нередности след проверка или при сигнал.
(6) В случай на ограничаване на оправомощаването, временно спиране на действието му или неговото прекратяване или в случай че техническата служба преустанови дейността си, министърът на земеделието предприема необходимите действия, за да гарантира, че досиетата на тази техническа служба се обработват от друга техническа служба и са на негово разположение или на органите за контрол на пазара, които могат да ги изискат.
Раздел ІІ
Нотификация на техническите служби
Чл. 29. (1) Министърът на земеделието нотифицира Европейската комисия (EK) по отношение на всяка техническа служба, която е оправомощил по отношение на наименованието, адреса, електронния адрес, отговорните лица и категорията дейности, включително за всяко последващо изменение, свързано с това оправомощаване. В уведомлението за нотификация се посочва за кои области, изброени в приложение I от Регламент (ЕС) № 167/2013, са оправомощени техническите служби.
(2) Техническа служба може да извършва дейност съобразно получената категория при оправомощаването само след като ЕК е нотифицирана за нея в съответствие с чл. 63, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(3) Министърът на земеделието нотифицира ЕК за всички последващи промени, свързани с оправомощаването.
(4) Информация за списъка и конкретните данни на техническите служби, за които е изпратена нотификация, се публикуват на интернет страницата на ЕК.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. За целите на тази наредба се използват приложимите определения в чл. 3 и приложимите определения за отделните категории превозни средства в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 167/2013, както и приложимите определения в чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/68 на Комисията от 15 октомври 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията към спирането за одобряването на земеделски и горски превозни средства (OВ, L 17, 23.1.2015 г.) и в приложение XXXIV от Делегиран регламент (ЕС) 2015/208 на Комисията от 8 декември 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията относно безопасността при експлоатация във връзка с одобряването на земеделски и горски превозни средства (OВ, L 42, 17.2.2015 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9б, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и чл. 7а от Закона за нормативните актове.
Министър: Явор Гечев
Приложение № 1 към чл. 4
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
ЗАЯВЛЕНИЕ
за национално одобрение на типа на прикачно превозно средство
Долуподписаният: ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(имена и длъжност)
Наименование на дружеството и адрес на производителя: ....................................................................
...............................................................................................................................................................................
Наименование и адрес на представителя на производителя (когато има): .........................................
...............................................................................................................................................................................
ЕИК .................................................................................................................................................................... .
С настоящото подавам заявление за процедура за едноетапно национално одобряване на типа за (1):
а) сменяема прикачна техника
б) ремарке
Информация за прикачното превозно средство:
1.1. Марка (търговско наименование на производителя): .....................................................................
1.2. Тип (1): ....................................................................................................................................................
1.2.1. Вариант(и) (2):......................................................................................................................................
1.2.2. Версия(и) (2): .......................................................................................................................................
1.2.3. Търговско наименование (когато има): ..........................................................................................
...............................................................................................................................................................................
1.3. Категория, подкатегория и максимална конструктивна скорост на прикачното превозно средство:      
Лице за контакт: ..........................................................................................................................................
(1) Излишното се зачертава.
(2) Да се посочи буквено-цифровият код „ТVV“ (тип – вариант – версия), определен за всеки тип, вариант и версия.
Документи, които се прилагат за едноетапно национално одобряване на типа:
1. документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация – когато производителят не е регистриран в Република България;
2. когато заявителят е представител – нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
3. техническата документация на хартиен носител и в защитен електронен формат, състояща се от:
а) информационен документ (списък с данни);
б) всички данни, чертежи, фотографии и друга информация;
4. документ за платена държавна такса за издаване на сертификат за национално одобряване на типа, когато плащането не е извършено по електронен път.
Място: ...........................................................................................................................................................
Дата: ..............................................................................................................................................................
Подпис: ..........................................................................................................................................................
Име и длъжност в дружеството: ................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Приложение № 2 към чл. 4, т. 3
А. Техническа документация
І. Общи изисквания
1. Когато производителят подава заявление за национално одобряване на типа за прикачно превозно средство, той трябва да представи техническа документация, която да съдържа следното:
а) списък със съдържанието;
б) информационния документ (списъка с данни);
в) ЕО декларацията за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините (ДВ, бр. 61 от 2008 г.), като не е задължително да се включват серийният номер и подписът.
2. Заявлението на хартиен носител трябва да се подава в три екземпляра. Всички чертежи се представят в подходящ мащаб и с достатъчно подробности на листове във формат А4 или в папка с формат А4. Снимките, когато има такива, трябва да са достатъчно подробни.
3. Информационният документ (списъкът с данни) трябва да има референтен номер, даден от заявителя.
4. При промяна на данните, които фигурират в информационния документ (списъка с данни) за национално одобряване на прикачното превозно средство, производителят трябва да представи променените страници на комисията по чл. 2, ал. 1, т. 1, като ясно посочва направените промени, както и датата на преиздаване.
ІІ. Национално одобряване на типа на прикачни превозни средства
1. Всички информационни документи (списъци с данни) трябва да съдържат следното:
а) матрицата по т. 3.2, за да се идентифицират версиите и вариантите на прикачното превозно средство, предназначено за национално одобряване на типа;
б) списък на позициите, приложими към (под)категорията и техническите характеристики на прикачното превозно средство, от които са направени извадки, като се спазва системата за номериране на общия списък по т. 4.
2. Матрица, показваща комбинациите от позициите, посочени в т. 4, в рамките на версиите и вариантите на типа прикачно превозно средство.
Матрица за вариантите и версиите

Номер на позиция
Всички
Версия 1
Версия 2
Версия 3
Версия n
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. За всеки вариант в рамките на типа трябва да се изготви отделна матрица.
2.2. Позициите, за които няма ограничения за комбинациите в рамките на даден вариант, се отбелязват в колоната „Всички“.
2.3. Горната информация може да се представи в друг формат или да се обедини с информацията, предоставена по т. 4.
3. Означения за тип, вариант и версия.
3.1. За всеки тип, вариант и версия прикачно превозно средство производителят определя буквено-цифров код, който е съставен от латински букви и/или арабски цифри и който се посочва и в сертификата за съответствие на съответното прикачно превозно средство.
Разрешава се използването на скоби и тирета, при условие че те не заместват буква или цифра.
3.2. Целият код трябва да е обозначен като „тип – вариант – версия“ или „TVV“.
3.3. TVV трябва ясно и недвусмислено да идентифицира уникална комбинация от технически характеристики, свързани с критериите, определени в част Б от настоящото приложение.
3.4. Производителят може да използва един и същ код за определяне на даден тип прикачно превозно средство, когато последното попада в две или повече категории.
3.5. Производителят не може да използва един и същ код за определяне на даден тип прикачно превозно средство за повече от едно одобряване на типа в рамките на една категория прикачни превозни средства.
3.6. Брой на знаците за TVV:
3.6.1. Броят на знаците не трябва да е по-голям от:
а) 15 за кода на типа прикачно превозно средство;
б) 25 за кода на варианта;
в) 35 за кода на версията.
3.6.2. Пълният буквено-цифров код TVV не трябва да съдържа повече от 75 знака.
3.6.3. Когато TVV се използва в пълния му вид, се оставя интервал между типа, варианта и версията.
Пример за такъв TVV: 159AF[… интервал]0054[… интервал]977K(BE).
4. Производителят трябва да представя информацията, изисквана в съответствие с таблицата по-долу по отношение на предметите, приложими за прикачното превозно средство съгласно приложение № 3. Трябва да се включват всички съответни одобрявания и протоколи от изпитвания (ако са налични) за всеки предмет.
Обобщаващ списък на номерата на одобряванията на типа и протоколите от изпитвания

Номер на позицията и предмет
Номер на одобряването на типа или номер на протокола от изпитването
Дата на издаване на одобряването на типа, разширението му или протокола от изпитването
Държава членка или договаряща страна, която издава одобряването на типа или техническа служба, която изготвя протокола от изпитването
Позоваване на регулаторен акт и последното му изменение или приложение от тази наредба
Вариант(и)/ версия(и)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпис: ..........................................................................................................................................................
Длъжност в дружеството: ...........................................................................................................................
Дата: ..............................................................................................................................................................
5. За продуктите по приложение № 3, чиито одобрявания са били издадени съгласно правилата на ИКЕ на ООН по чл. 49 от Регламент (ЕС) № 167/2013 (одобрявания по ИКЕ на ООН), като алтернатива на протоколите от изпитвания, изготвени съгласно делегираните регламенти по приложение № 3, производителят трябва да представя информацията по т. 4 само ако не я е представил вече в съответния сертификат за одобряване и/или протокол от изпитване. Информацията, посочена в сертификата за съответствие, се представя във всички случаи.
ІІІ. Позиции с данни в информационния документ (списъка с данни)
Б. Обща информация
1. Обща информация за прикачните превозни средства
1.1. Марка (търговско наименование на производителя): .....................................................................
1.2. Тип (2): ....................................................................................................................................................
1.2.1. Вариант(и) (2): ....................................................................................................................................
1.2.2. Версия(и) (2): .......................................................................................................................................
1.2.3. Търговско наименование (когато има): ..........................................................................................
1.3. Категория, подкатегория и максимална конструктивна скорост на прикачното превозно средство:      
1.4. Наименование на дружеството и адрес на производителя: ............................................................
1.4.1. Наименование и адрес на монтажния завод: ................................................................................
1.4.2. Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя (когато има):
...............................................................................................................................................................................
1.5. Задължителна табела на производителя
1.5.1. Местоположение на задължителната табела на производителя: ................................................
...............................................................................................................................................................................
1.5.2. Начин на закрепване: .......................................................................................................................
1.5.3. Снимки и/или чертежи на задължителната табела (пример с посочени размери): ..................
1.6. Идентификационен номер на прикачното превозно средство
1.6.1. Местоположение на идентификационния номер на прикачното превозно средство върху шасито:      
1.6.2. Снимки и/или чертежи на местоположението на идентификационния номер на прикачното превозно средство
(пример с посочени размери): ..........................................................................................................................
1.6.2.1. Идентификационният номер на прикачното превозно средство от типа започва със: ..........
2. Обща информация за системите, компонентите или отделните технически възли
2.1. Марка(и) (търговско наименование на производителя): .................................................................
2.2. Тип: .........................................................................................................................................................
2.2.1. Търговско наименование (когато има): ..........................................................................................
2.2.2. Номер(а) на одобряването на типа (когато има): ........................................................................
2.2.3. Одобряване на типа, издадено на (дата, когато има): .................................................................
2.2.4. За компоненти и отделни технически възли – местоположение и начин на закрепване на маркировката(ите) за одобряване на
типа (когато има): ........................................................................................................
2.3. Наименование на дружеството и адрес на производителя: ............................................................
2.3.1. Наименование(я) и адрес(и) на монтажните/производствените заводи: ...................................
2.3.2. Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя (когато има): .....
2.4. За системи и отделни технически възли – прикачно превозно средство, за което са предназначени (3):  
2.4.1.Тип (2): ..................................................................................................................................................
2.4.2. Вариант(и) (2): ....................................................................................................................................
2.4.3. Версия(и) (2): .......................................................................................................................................
2.4.4. Търговско наименование(я) (когато има): .....................................................................................
2.4.5. Категория, подкатегория и максимална конструктивна скорост на прикачното превозно средство:    
3. Общи конструктивни характеристики
3.1. Снимки или чертежи на представителна версия на прикачното превозно средство: ..................
...............................................................................................................................................................................
3.2. Мащаб и чертеж с размери на прикачното превозно средство: ....................................................
3.3. Шаси
3.3.1. Габаритен чертеж на шасито: ..........................................................................................................
3.3.2. Тип шаси на прикачните превозни средства от категории R и S: теглич/твърд теглич/централна ос/друго (4)
(ако е друго, да се уточни: ................................................................................................................................................ )
3.4. За прикачни превозни средства от категории R и S – тип спирачна уредба: без спирачна уредба/инерционна/непрекъснато действие/полунепрекъснато действие/хидравлична/пневматична (4)
4. Маси и размери (в kg и mm) (препратка към чертеж, ако е приложимо)
4.1. Маси на прикачното превозно средство (общо) ...............................................................................
4.1.1. Маса без товар ..................................................................................................................................
4.1.1.1. Маса(и) без товар в готовност за движение (5):
4.1.1.1.1. Максимална: .....................................................................................................................  kg (15)
4.1.1.1.2. Минимална: .......................................................................................................................  kg (15)
4.1.1.1.3. Разпределение на тази маса/тези маси между осите: .......................................................  kg
4.1.1.1.4. В случай на прикачно превозно средство от категория R или S с твърд теглич или централна ос да се посочи вертикалното натоварване в точката на прикачване (S): .....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  kg
4.1.2. Максимална маса, декларирана от производителя:
4.1.2.1. Технически допустима максимална маса на прикачното превозно средство с товар (5):  kg
4.1.2.1.1. Технически допустима максимална маса на ос: ос 1 ……… kg, ос 2 ……… kg, ос ………......... ...............  kg
4.1.2.1.2. В случай на прикачно превозно средство от категория R или S с твърд теглич или централна ос да се посочи вертикалното натоварване в точката на прикачване (S): .....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................  kg
4.1.2.1.3. Гранични стойности на разпределение на тази маса/тези маси между осите:
..........................................................................................................................................................................  %
4.1.2.2. Маса(и) и гума(и)

Номер на комбинацията гуми
Номер на ос
Размер на гумите, вкл. индекс на товароносимост и символ на категория за скорост
Радиус на търкаляне (6) [mm]
Размер на джантата
Отстъп
Допустимо натоварване на една гума
[kg]
Допустима максимална маса на ос
[kg] (*)
Допустима максимална маса на прикачното превозно средство
[kg] (*)
Допустимо максимално вертикално натоварване в точката на прикачване [kg] (*) (**)
Налягане
на гумата
[kPa](***)
Движение по път
Извънпътни условия
1
1
 
 
 
2
 
 
 
……
 
 
 
2
1
 
 
 
2
 
 
 
……
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
……
 
 
 

(*) Съгласно спецификациите на гумите.
(**)За превозните средства от категория R или S тази колона се отнася за задните прикачни устройства, ако има такива.
(***) Както е препоръчано от производителя.
4.1.2.3. Полезен товар (5): ..............................................................................................................................  kg
4.1.3. За превозните средства от категории R и S да се посочи допустимото максимално натоварване в задната точка на прикачване:

              Превозни средства от
                      категории R и S
 
Спирачна уредба
Теглич
Твърд теглич
Централна ос
Без спирачна уредба
 
 
 
Инерционна спирачна уредба
 
 
 
С непрекъснато или полунепрекъснато действие
 
 
 
Хидравлична или пневматична спирачна уредба
 
 
 

4.1.4. Допустимо максимално вертикално натоварване в точката на прикачване (независимо от гумите и задното прикачно устройство):
4.1.4.1. на превозните средства от категории R и S: ..........................................................................  kg
4.2. Размери на прикачното превозно средство (габаритни)
4.2.1. За комплектувани/напълно комплектувани (4) прикачни превозни средства
4.2.1.1. Габаритни размери на прикачното превозно средство, включително механичното прикачно устройство:
4.2.1.1.1. Дължина при движение по път (7)
4.2.1.1.1.1. Максимална: ......................................................................................................................  mm
4.2.1.1.1.2. Минимална: .......................................................................................................................  mm
4.2.1.1.2. Широчина при движение по път (7)
4.2.1.1.2.1. Максимална: ......................................................................................................................  mm
4.2.1.1.2.2. Минимална: .......................................................................................................................  mm
4.2.1.1.3. Височина при движение по път (7) (8)
4.2.1.1.3.1. Максимална: ......................................................................................................................  mm
4.2.1.1.3.2. Минимална: .......................................................................................................................  mm
4.2.1.2. Преден надвес (7) (9)
4.2.1.2.1. Максимален: .........................................................................................................................  mm
4.2.1.2.2. Минимален: ...........................................................................................................................  mm
4.2.1.3. Заден надвес (7)
4.2.1.3.1. Максимален: .........................................................................................................................  mm
4.2.1.3.2. Минимален: ...........................................................................................................................  mm
4.2.1.4. Просвет (7)
4.2.1.4.1. Максимален: .........................................................................................................................  mm
4.2.1.4.2. Минимален: ...........................................................................................................................  mm
4.2.1.5. Междуосово разстояние (10): .................................................................................................... mm
4.2.1.6. Разстояние(я) между две последователни оси 1–2: ………… mm, 2–3: ......... mm, 3–4:  mm и т.н.
4.2.1.7. За прикачни превозни средства от категории R и S с твърд теглич и централна ос:
4.2.1.7.1. Разстояние между точката на прикачване и първата ос: ...............................................  mm
4.2.1.7.2. Разстояние между точката на прикачване и последната ос: ..........................................  mm
4.2.1.8. Максимална и минимална широчина на колеята на всяка ос (измерена между равнините на симетрия на монтираните единични или сдвоени гуми, или гумите, които обикновено се монтират по три) (посочва се от производителя) (11):
4.2.1.8.1. Максимална: ос 1 …………….... mm, ос 2 ……………........ mm, ос …… ..................................  mm
4.2.1.8.2. Минимална: ос 1 …………… mm, ос 2 …………… mm, ос …… ................................................  mm
4.2.1.9. Местоположение на центъра на тежестта на прикачното превозно средство в надлъжно, напречно и вертикално направление:  
5. Монтиране на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация
5.1. Списък на всички устройства (да се посочат броят, марката(ите), типът, маркировката за одобряване на типа на компонента, цветът, съответното сигнално устройство); списъкът може да включва няколко типа устройства за всяка функция; освен това, по отношение на всяка функция списъкът може да включва допълнителното указание „или еквивалентни устройства“: ..........
5.2. Схема на монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация като цяло, на която се показва местоположението на различните устройства в прикачното превозно средство: .............................................................................
5.3. Схеми с размери на външната част на прикачното превозно средство, показващи местоположението на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация, брой и цвят на светлините: ....................................................................................
5.4. За всяко светлинно устройство и отражател да се представи следната информация:
5.4.1. Чертеж, показващ обхвата на осветителната повърхност: ...........................................................
5.4.2. Метод, използван за определяне на видимата повърхност: .........................................................
5.4.3. Базова ос и базов център: ................................................................................................................
5.5. За прикачните превозните средства от категории R и S – описание на захранването на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация: ......................................................................................................................................................
5.6. Кратко описание на електрическите и/или електронните компоненти, използвани в системата за осветяване и светлинна сигнализация: ...............................................................................................................................................................................
6. Външна страна и принадлежности на прикачното превозно средство
6.1. Общ изглед (чертеж или снимки, ако е необходимо – придружени с нанесени размери и/или с пояснителен текст), показващ местоположението на елементите в напречен и надлъжен разрез, на всички части от външната повърхност, които могат да бъдат разглеждани като задължителни за външните изпъкнали части, например, ако е приложимо, броня, контур на пода, водоотводни канали за дъжд, ръкохватки, направляващи профили, клапи, панти, куки, халки, лебедки, декоративна облицовка, знаци, емблеми и жлебове и всякакви други части от външната повърхност, които могат да бъдат разглеждани като задължителни от гледна точка на опасността или сериозността на нараняването на лице при удар или контакт с външната повърхност (напр. оборудване за осветление):           
6.2. Подробно описание, включително снимки и/или чертежи, на прикачното превозно средство по отношение на конструкцията, размерите, съответните базови линии и съставните материали на предната част на прикачното превозно средство (отвътре и отвън), включително подробности за всяка монтирана система за активна безопасност на пешеходците: ...............................
6.3. Чертеж на контура на пода: ................................................................................................................
7. Устройства срещу неразрешено използване
7.1. За прикачните превозни средства от категории R и S:
7.1.1. Подробно описание, включително снимки или чертежи, на защитното устройство(а) и частите на прикачното превозно средство, към които се монтира:................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
7.1.1.1. Списък на основните компоненти, от които се състои защитното устройство: .......................
...............................................................................................................................................................................
8. Място за регистрационната табела
8.1. Местоположение на регистрационната табела (посочете варианти, ако е необходимо; могат да се използват чертежи, ако е уместно):
...............................................................................................................................................................................
8.1.1. Височина на горния край на регистрационната табела над пътя: отпред: ....... ..... mm, отзад:             mm
8.1.2. Височина на долния край на регистрационната табела над пътя:
отпред ......…………… mm, отзад: ..................................................................................................................  mm
8.1.3. Разстояние между центъра на табелата и средната надлъжна равнина на прикачното превозно средство: отпред: …………… mm, отзад: ........................................................................................................................................................................  mm
8.1.4. Размери (дължина х широчина):
отпред: …………….............. mm х ..................................................................................................................  mm,
отзад: ……………............ mm х .......................................................................................................................  mm
8.1.5. Наклон на равнината на регистрационната табела спрямо вертикалната ос:
отпред: …………… градуса, отзад: …………… градуса
8.1.6. Ъгъл на видимост в хоризонталната равнина: отпред: ......... градуса, отзад: .............. градуса
9. Безопасност на електрическите уредби
9.1. Кратко описание на монтажа на компонентите на силовите вериги и чертежи/снимки, показващи местата на монтиране на компонентите на силовите електрически вериги: ...........................................................................................
9.2. Схема на всички електрически функции, включени в силовата верига: .......................................
9.3. Работно напрежение (V): .....................................................................................................................
9.4. Описание на защитата срещу поражение от електрически ток: .....................................................
9.5. Предпазител и/или прекъсвач на веригата: да/не/по избор (4)
9.5.1. Схема, указваща работния обхват: .................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
9.6. Конфигурация на електрическата инсталация (кабелни снопове): .................................................
10. Странична и задна защита
10.1. Странична защита:
10.1.1. Наличие: да/не/непълно (4).
10.1.2. Чертеж на частите на прикачното превозно средство, отнасящи се към страничната защита, т.е. чертеж на прикачното превозно средство и/или шасито с местоположението и прикрепването на оста/осите, чертеж на крепежните елементи и/или арматурата на устройството(ата) за странична защита. Ако страничната защита е постигната без устройство(а) за странична защита, чертежът трябва ясно да показва, че са спазени изискванията за размерите: ......................................................................................
10.1.3. Чертеж на контура на пода в страничната част на прикачното превозно средство: .............
10.1.4. Чертежи на необходимите части чрез външната повърхност за измерване на височината (Н) на изпъкналите части на външната повърхност съгласно допълнение 1 към приложение ХХVII към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208:            
10.1.5. В случай на устройство за странична защита – пълно описание и/или чертеж на това устройство (включително крепежните елементи и арматурата) или номера на одобряването на типа на компонентите му: ...............................................
...............................................................................................................................................................................
10.1.5.1. Използвани материали: ...............................................................................................................
10.1.5.2. Пълна информация за необходимите елементи за закрепване и свързване и пълни инструкции за монтажа, включително изисквания към момента на затягане: ............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
10.1.6. Изискванията по точки 2 и 3 и части I, II и III от Правило № 73 на ИКЕ на ООН (ОВ, L 122, 8.5.2012 г., стр. 1) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не (4).
10.2. Задна защитна конструкция:
10.2.1. Наличие: да/не/непълно (4).
10.2.2. Чертеж на частите на прикачното превозно средство, имащи отношение към задната защитна конструкция, т.е. чертеж на прикачното превозно средство и/или шасито с местоположението и монтирането на най-широката задна ос, чертеж на крепежните елементи и/или арматурата на задната защитна конструкция. Когато задната защитна конструкция не е специално устройство, чертежът трябва ясно да показва, че изискваните размери са спазени: ................................................................................................
10.2.3. Чертеж на контура на пода в задната част на прикачното превозно средство: .....................
...............................................................................................................................................................................
10.2.4. При наличие на специално устройство – пълно описание и/или чертеж на задната защитна конструкция (включително крепежните елементи и арматурата) или, ако е одобрено като отделен технически възел, номерът на одобряването на типа:           
10.2.4.1. Използвани материали: ...............................................................................................................
10.2.4.2. Пълна информация за необходимата арматура и пълни инструкции за монтажа, включително изисквания към момента за затягане: ..............................................................................................................................................................
11. Товарна платформа
11.1. Размери на товарната платформа:
11.1.1. Дължина на товарната платформа:
......................................................................................................................................................................... mm
11.1.2. Широчина на товарната платформа:
.......................................................................................................................................................... …………… mm
11.1.3. Височина на товарната платформа над земята (8) ...............................................................  mm
11.2. Обявена от производителя безопасна товароносимост на товарната платформа:
........................................................................................................................................................................... kg
11.2.1. Разпределение на тази маса между осите: ..............................................................................  kg
11.3. Устойчивост на товарната платформа:
11.3.1. Местоположение на центъра на тежестта на платформата(ите) в надлъжна, напречна и вертикална посока:  
11.3.2. За прикачните превозни средства с няколко товарни платформи – местоположение на центъра на тежестта на прикачното превозно средство с товарна платформа с товар в надлъжно, напречно и вертикално направление: ...................
12. Гуми
12.1. Получили одобряване на типа съгласно изисквания относно одобрението на типа на гумите – приложение ХХХ към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208: да/не/не се прилага(4).
12.2. Получили одобряване на типа съгласно изисквания относно одобрението на типа на гумите – Регламент (ЕС) 2019/2144 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно изискванията за одобряване на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства и защитата на пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (EС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (EО) № 631/2009, (EС) № 406/2010, (EС) № 672/2010, (EС) № 1003/2010, (EС) № 1005/2010, (EС) № 1008/2010, (EС) № 1009/2010, (EС) № 19/2011, (EС) № 109/2011, (EС) № 458/2011, (EС) № 65/2012, (EС) № 130/2012, (EС) № 347/2012, (EС) № 351/2012, (EС) № 1230/2012 и (EС) 2015/166 на Комисията (ОВ, L 325, 16.12.2019 г., стр. 1 – 40): да/не/не се прилага (4).
12.3. Получили одобряване съгласно изисквания относно одобрението на типа на гумите – Правило №106 на ИКЕ на ООН (ОВ, L 257, 30.9.2010 г., стр. 231): да/не/не се прилага (4).
12.4. Получили одобряване съгласно изисквания относно одобрението на типа на гумите – Правило № 30 на ИКЕ на ООН (ОВ, L 307, 23.11.2011 г., стр. 1): да/не/не се прилага (4).
12.5. Получили одобряване съгласно Правило № 54 на ИКЕ на ООН (ОВ, L 307, 23.11.2011 г., стр. 2): да/не/не се прилага (4).
12.6. Получили одобряване съгласно Правило № 75 на ИКЕ на ООН (ОВ, L 84, 30.3.2011 г., стр. 46): да/не/не се прилага (4).
12.7. Получили одобряване съгласно Правило № 117 на ИКЕ на ООН (ОВ, L 307, 23.11.2011 г., стр. 3): да/не/не се прилага (4).
13. Система против изпръскване
13.1. Калници:
13.1.1. Прикачно превозно средство с калници: да/не (4).
13.1.2. Кратко описание на типа на прикачното превозно средство по отношение на калниците му:           
13.1.3. Подробни чертежи на калниците и тяхното местоположение в прикачното превозно средство, показващи размерите и имайки предвид крайните комбинации гума/колело: .................................................................................................
13.2. Други устройства против изпръскване:
13.2.1. Наличие: да/не/непълно (4).
13.2.2. Кратко описание на прикачното превозно средство по отношение на системата му против изпръскване и съставните й компоненти: ...............................................................................................................................................................................
13.2.3. Подробни чертежи на системата против изпръскване и местоположението й в прикачното превозно средство, показващи размерите и имайки предвид крайните комбинации гума/колело: ................................................................................
14. Механични прикачни устройства
14.1. Снимки и чертежи с размери на механичното прикачно устройство, монтирането му на прикачното превозно средство и прикачването му към устройството, монтирано на теглещото превозно средство:
14.1.1. Задно механично прикачно устройство: да/не.
14.1.2. Предно теглително-прикачно устройство (за прикачни превозни средства от категории R и S): да/не (4).
14.2. Кратко техническо описание на механичното прикачно устройство, като се посочват типът конструкция и използваният материал:
14.2.1. Задно механично прикачно устройство: ........................................................................................
14.2.2. Предно теглително-прикачно устройство (за прикачни превозни средства от категории R и S): ......................  
14.3. Задно механично прикачно устройство:

Тип (съгласно допълнение 1 към приложение XXXIV към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208):
……
……
……
Марка:
……
……
……
Обозначение на типа от производителя:
……
……
……
Маркировка или номер на ЕС одобряването на типа:
……
……
……
Максимално хоризонтално натоварване/стойност D (4) (12):
…… kg/kN(4)
…… kg/kN(4)
…… kg/kN(4)
Теглена маса (T) (4) (12):
…… тона
…… тона
…… тона
Допустимо максимално вертикално натоварване в точката на прикачване (12):
…… kg
…… kg
…… kg
Местоположение на точката на прикачване (13)
Височина над земята
минимална
…… mm
…… mm
…… mm
максимална
…… mm
…… mm
…… mm
Разстояние от вертикалната равнина, минаваща през оста на задния мост
минимално
…… mm
…… mm
…… mm
максимално
…… mm
…… mm
…… mm

14.4. Предно теглително-прикачно устройство (за превозни средства от категории R и S):

Тип (съгласно допълнение 1 към приложение XXXIV към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208):
……
……
……
Марка:
……
……
……
Обозначение на типа от производителя:
……
……
……
Маркировка или номер на ЕС одобряването на типа:
……
……
……
Максимално хоризонтално натоварване/стойност D (4) (12):
…… kg/kN(4)
…… kg/kN(4)
…… kg/kN(4)
Теглена маса (T) (4) (12):
…… тона
…… тона
…… тона
Допустимо максимално вертикално натоварване в точката на прикачване (12):
…… kg
…… kg
…… kg
Местоположение на точката на прикачване (13)
Височина над земята
минимална
…… mm
…… mm
…… mm
максимална
…… mm
…… mm
…… mm

14.5. Одобряване на типа на компоненти за механично прикачно устройство, издадено съгласно Правило № 55 на ИКЕ – ООН (ОВ, L 227, 28.8.2010 г., стр. 1), като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4).
15. Окачване
15.1. Кратко описание и схематичен чертеж на окачването и системата му за управление за всяка ос или група оси или колело:        
15.2. Чертеж на окачването: ......................................................................................................................
15.3. Регулиране на нивото: да/не/по избор (4).
15.4. Кратко описание на електрическите компоненти: ..........................................................................
15.5. Пневматично окачване на задвижваната ос: да/не (4).
15.5.1. Окачване на задвижваната ос, еквивалентно на пневматично окачване: да/не (4).
15.5.2. Честота и затихване на трептенията на подресорната маса: .....................................................
15.6. Характеристика на еластичните елементи на окачването (конструкция, характеристики на материалите и размери):      
15.7. Прикачното превозно средство е оборудвано с хидропневматично/хидравлично/пневматично (4) окачване: да/не (4).
15.8. Стабилизатори: да/не/по избор (4).
15.9. Амортисьори: да/не/по избор (4).
15.10. Други устройства (ако има): ...........................................................................................................
16. Ос(и) и гуми
16.1. Описание (включително снимки и чертежи) на оста/осите: .........................................................
16.2. Материал(и) и начин на изработване: .............................................................................................
16.3. Марка (когато е уместно): ................................................................................................................
16.4. Тип (когато е уместно): ......................................................................................................................
16.5. Допустима максимална маса, понасяна от оста/осите: ...........................................................  kg
16.6. Размери на оста/осите:
16.6.1. Дължина: ...................................................................................................................................  mm
16.6.2. Широчина: .................................................................................................................................  mm
16.7. Спирачна връзка с оста/осите: осова/радиална/интегрирана/друга (4) (ако е друга, уточнете: ......................... )
16.8. Размери на допустимо най-големите гуми на осите със спирачки: ………………………
16.8.1. Номинална окръжност на търкаляне на най-големите гуми на осите със спирачки:
...............................................................................................................................................................................
17. Спирачки
17.1. Кратко описание на спирачната уредба(и), монтирана на прикачното превозно средство съгласно изискванията от приложение № 3 ...............................................................................................................................................................................
17.2. Спецификации на прикачното превозно средство във връзка с управляващите схеми на пневматичните линии за управление и/или линиите за електрическо управление на спирачната уредба: ........................................................................
17.3. Спирачна уредба
17.3.1. Описание на работата на спирачната уредба, схема на електрическия блок, схема на хидравличния или пневматичния кръг (14):
...............................................................................................................................................................................
17.3.2. Схема и скица на работната спирачна уредба (14): .....................................................................
17.3.3. Списък на компонентите на спирачната уредба, обозначени по подходящ начин (14):
...............................................................................................................................................................................
17.3.4. Технически обяснения за изчисляването за спирачната уредба (14): .........................................
17.3.5. Външен източник на енергия (ако има) (характеристики, вместимост на енергийните акумулатори, максимално и минимално налягане, съдове за вакуум и захранващ клапан, съответствие с изискванията за съоръженията, работещи под налягане) (14):..
...............................................................................................................................................................................
17.3.6. Номер(а) на протокола от изпитване по приложение № 6 (ако е приложимо): .....................
...............................................................................................................................................................................
17.4. Спирачни устройства на прикачното превозно средство:
17.4.1. Технология на системата за управление на спирачките на прикачното превозно средство: хидравлично/пневматично/електрическо (4).
17.4.2. Устройство, задействащо спирачката на прикачното превозно средство (описание, характеристики):            
17.4.3. Описание на съединителите, съединенията и обезопасяващите устройства (включително чертежи и скици):    
17.4.4. Вид връзка: еднотръбопроводна/двутръбопроводна (4).
17.4.4.1. Свръхналягане (1 тръбопровод): ...............................................................................................................  kPa
17.4.4.2. Свръхналягане (2 тръбопровод) (ако е приложимо): .......................................................  kPa
17.4.4.2.1. Хидравлично: .....................................................................................................................  kPa
17.4.4.2.2. Пневматично: .....................................................................................................................  kPa
18. Съответствие на производството
Описание на системите за управление на качеството: ............................................................................
19. Достъп до информацията за ремонта и поддръжката на прикачното превозно средство
19.1. Адрес на основния уебсайт за достъп до информацията за ремонта и поддръжката на прикачното превозното средство:            
19.2. Представени са данни, че информацията за ремонта и поддръжката на прикачното превозно средство е осигурена само чрез използване на отворени формати за текст и графика или формати, позволяващи четене и разпечатване с използването само на стандартни софтуерни добавки, които са свободно достъпни, инсталират се лесно и са съвместими с обичайно използваните компютърни операционни системи.
19.3. Информация за ремонта и поддръжката на съставите от превозни средства:
19.3.1. Производителят на прикачното превозно средство препоръчва състав от тип теглещо превозно средство с тип прикачно превозно средство категория R или S или обратното: да/не (4).
19.3.2. Превозни средства, за които се препоръчва съставът:
19.3.2.1. Марка (търговско наименование на производителя): .............................................................
19.3.2.2. Тип (2): ............................................................................................................................................
19.3.2.2.1. Вариант(и) (2): ............................................................................................................................
19.3.2.2.2. Версия(и) (2): ...............................................................................................................................
19.3.2.3. Търговско наименование (когато има): .....................................................................................
19.3.2.4. Категория, подкатегория и максимална конструктивна скорост на теглещото превозно средство:  
19.4. Адрес на уебсайта, създаден съвместно от няколко производители или от обединение от производители:         
20. Защита на движещи се компоненти, защитни и предпазни устройства
20.1. Описание (включително чертежи, скици или снимки) на предпазните устройства с размери, показващо безопасните разстояния за предотвратяване на контакт с опасните части, и предпазните устройства за осигуряване на защита в опасните точки, най-малко за следните компоненти:
20.1.1. Органи за управление: ....................................................................................................................
20.1.2. Колела: ..............................................................................................................................................
20.2. Описание (включително снимки и чертежи, ако е необходимо) на предпазните устройства, използвани за:
20.2.1. Едностранна защитна повърхност:
...............................................................................................................................................................................
20.2.2. Многостранна защитна повърхност:
...............................................................................................................................................................................
20.2.3. Защита чрез пълно покриване: ……………………………………………………………………………
20.2.4. Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има): .............................
20.3. Описание (включително чертежи, скици или снимки) на разположението и маркировката на гъвкавите хидравлични маркучи:    
20.4. За превозните средства от категория R с възможност за накланяне – описание (включително чертежи, скици или снимки) на подпорните устройства за обслужване и поддръжка: ....................................................................................
20.5. Описание и идентификация (включително чертежи, скици или снимки) на точките за гресиране и средствата за достъп до тях:
...............................................................................................................................................................................
21. Инструкция за експлоатация, информация, предупреждения и маркировки
21.1. Инструкция за експлоатация:
21.1.1. Изискванията по ISO 3600:1996 (Трактори, земеделска и горска техника, техника с двигател за градини и ливади. Ръководство за експлоатация. Съдържание и представяне) (с изключение на раздел 4.3 „Идентификация на машината“) са изпълнени: да/не (4).
21.1.2. Приложимата информация, изисквана съгласно приложение ХХII към Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 на Комисията от 19 септември 2014 г. за допълнение и изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на конструкцията на превозните средства и общите изисквания за одобряването на земеделски и горски превозни средства (OВ, L 364, 18.12.2014 г., p. 1 – 315), е представена в ръководството за експлоатация: да/не (4).
21.2. Информация, предупреждения и маркировки:
21.2.1. Изискванията по ISO 3767, част 1 (1998+A2:2012) (Трактори, земеделска и горска техника, техника с двигател за градини и ливади. Символи за органи за управление и за други индикаторни устройства. Част 1: Общи символи) и ако е приложимо, част 2 (:2008) (Трактори, земеделска и горска техника, техника с двигател за градини и ливади. Символи за органи за управление и за други индикаторни устройства. Част 2: Символи за земеделски трактори и техника) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4).
21.2.2. Изискванията по стандарт ISO 11684:1995 (Трактори, земеделска и горска техника, техника с двигател за градини и ливади. Знаци за безопасност и пиктограми за опасност. Общи принципи) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4).
21.2.3. Изискванията по стандарт ISO 7010:2011 (Графични символи. Цветове за безопасност и знаци за безопасност. Регистрирани знаци за безопасност) са изпълнени, като съответната документация е включена в информационния документ (списъка с данни): да/не/не се прилага (4).
21.3. Описание, кодове на цветовете и средства за идентификация на посоките на потока на хидравличните фитинги (включително чертежи, скици или снимки): .............................................................................................................................................
21.4. Описание, кодове на цветовете и средства за идентификация на безопасните места за повдигане с крик (включително чертежи, скици или снимки): ........................................................................................................................................................
Обяснителни бележки към информационния документ (списъка с данни)
(Номера на бележки под линия, бележки под линия и обяснителни бележки, които не трябва да присъстват в позициите с данни)
(1) Излишното се зачертава (не се налага зачертаване, когато е приложима повече от една стойност).
(2) Да се посочи буквено-цифровият код „ТVV“ (тип – вариант – версия), определен за всеки тип, вариант и версия съгласно т. 2.3 от част Б от това приложение. За идентификация на варианта и версиите може да се използва матрицата по т. 2.2 от част Б от това приложение.
(3) Да се представи тази информация за всеки тип прикачно превозно средство/система.
(4) Излишното се зачертава (не се налага зачертаване, когато е приложима повече от една стойност).
(5) Данните се посочват за всички предложени варианти.
(6) За гуми, чийто тип е одобрен съгласно изискванията по раздел 2 от приложение ХХХ към Делегиран регламент (ЕС) 2015/208 или в съответствие с Правило № 106 на ИКЕ на ООН, да се посочи „радиусът на търкаляне, изразен чрез индекса на радиуса за изчисляване на скоростта“; за гуми, одобрени съгласно Правило № 54 на ИКЕ – ООН или Правило № 75 на ИКЕ – ООН, да се посочи „номиналната обиколка на търкаляне“.
(7) Стандарт ISO 612:1978 (Пътни превозни средства. Размери на моторните превозни средства и прикачните превозни средства. Термини и определения).
(8) За прикачни превозни средства от категории R и S да се посочи височината без незадължителни странични/задни панели.
(9) За прикачните превозни средства от категории R и S да се посочи надвесът в предната точка на прикачване.
(10) За прикачните превозни средства от категория R или S с теглич междуосовото разстояние е разстоянието между първата и последната ос; за прикачните превозни средства от категория R или S с твърд теглич и централна ос междуосовото разстояние е разстоянието между центъра на предната точка на прикачване и последната ос.
(11) Стандарт ISO 4004:1983 (Земеделски трактори и техника. Широчини на колеите).
(12) Стойности за механичната якост на навесното устройство.
(13) Като друг вариант – представете чертеж с размери, показващ местоположението на точката на прикачване.
(14) Представете изискваната информация за: работната спирачна уредба; парковата спирачна уредба.
(15) Служи като референтна точка за отделните делегирани актове. Включва защитната конструкция при преобръщане с изключение на допълнителните принадлежности, но с охлаждаща течност, смазочни масла, гориво, инструменти и водач, като масата на водача се приема за 75 kg.
Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 2
Изисквания за целите на национално одобряване на типа на ремаркета и сменяема прикачна техника
Раздел І
Списък на изискванията за целите на национално одобряване на типа на ремаркета и сменяема прикачна техника

Предмет
Препратка към делегиран регламент или приложение от тази наредба
ППС
Категории превозни средства
Ra
Rb
Sa
Sb
1.
Конструкция на цялото превозно средство
Приложение № 3, раздел ІV
-
X
X
X
X
2.
Изисквания към спирането на прикачни превозни средства
Приложение № 3, раздел ІІ
-
X
X
X
X
3.
Светлинни, светлинно-сигнални устройства и техните светлинни източници
Делегиран регламент (ЕС) 2015/208
Приложение XI, т. 2 и т. 3
Y
X
X
X
X
4.
Осветителни уредби
Делегиран регламент (ЕС) 2015/208
приложение XII, приложимите части от т. 1, т. 5, т. 6 и Допълнения от 1 до 3
-
X
X
X
X
5.
Външна страна на превозното средство и неговите принадлежности
Делегиран регламент (ЕС) 2015/208
приложение ХIV
-
X
X
X
X
6.
Устройства срещу неразрешено използване
Делегиран регламент (ЕС) 2015/208
приложение ХVIII, т. 3
-
Z
Z
X
X
7.
Регистрационна табела
Делегиран регламент (ЕС) 2015/208
приложение ХIХ
-
X
X
X
X
8.
Задължителни табели и регламентирани обозначения
Приложение № 10
-
X
X
X
X
9.
Размери и маса на прикачното превозно средство
Делегиран регламент (ЕС) 2015/208
приложение ХХI
-
X
X
X
X
10.
Максимална маса с товар
Приложение № 3, раздел V
-
X
X
X
X
11.
Безопасност на електрическите системи
Делегиран регламент (ЕС) 2015/208
приложение ХХIV, т. 1 и т. 2
-
X
X
X
X
12.
Задни защитни приспособления
Приложение № 3, раздел VІ
-
X
X
NA
NA
13.
Странична защита
Делегиран регламент (ЕС) 2015/208
приложение ХХVII
-
NA
X
NA
NA
14.
Гуми
Делегиран регламент (ЕС) 2015/208
приложение ХХХ
-
X
X
X
X
15.
Системи против изпръскване
Делегиран регламент (ЕС) 2015/208
приложение ХХХI, т. 1.2, т. 1.3 и т. 1.4
Y
NA
X
NA
NA
16.
Механични теглително-прикачни устройства
Приложение № 3, раздел ІІІ
-
X
X
X
X
17.
Максималното контактно налягане, упражнявано върху твърда пътна настилка
Чл. 17, т. 5, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 167/2013
-
X
X
X
X
18.
Инструкция за експлоатация
Делегиран регламент (ЕС) 1322/2014
приложение ХХII
-
X
X
X
X
19.
Защита от механични опасности
Делегиран регламент (ЕС) 1322/2014
приложение ХХIV
-
Z
Z
X
X
20.
Защитни и предпазни устройства
Делегиран регламент (ЕС) 1322/2014
приложение ХХV, т. 2
-
Z
Z
X
X
21.
Информация, предупреждения и маркировки
Делегиран регламент (ЕС) 1322/2014
приложение ХХVI, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4
-
Z
Z
X
X

Легенда:
NA – не e приложимо;
X – приложимо;
Y – съответните актове за моторни превозни средства се приемат като равностойни, съгласно посоченото в делегирания регламент;
Z – приложимо единствено за сменяема прикачна техника, попадащо в категория R поради това, че съотношението между технически допустимата максимална маса с товар и масата без товар е равно или по-голямо от 3,0.
Забележка. „Ремарке“ означава превозно средство в областта на селското или горското стопанство, чието основно предназначение е да бъде теглено от трактор и което е предназначено основно да превозва товари или да обработва материали и при което съотношението между технически допустимата максимална маса с товар и масата без товар е равно или по-голямо от 3,0.
Раздел ІІ
Изисквания към спирането на ремаркета и сменяемо прикачно оборудване
А. Изисквания към конструкцията и монтажа на спирачните устройства на ремаркета и сменяемо прикачно оборудване
1. Общи положения
В целия текст на настоящото приложение се приема, че максималната конструктивна скорост е в посока напред на хода на прикачното превозно средство.
1.1. Спирачни компоненти, отделни технически възли и части:
1.1.1. Спирачните компоненти, отделните технически възли и части трябва да са проектирани, конструирани и монтирани така, че при нормална експлоатация на прикачното превозно средство да позволяват, независимо от вибрациите, на които може да бъде подложено, да отговаря на долуизложените изисквания.
1.1.2. Спирачните компоненти, отделните технически възли и части трябва да са проектирани, конструирани и монтирани така, че да са устойчиви на корозията и стареенето, на които са изложени.
1.1.3. Спирачните накладки не трябва да съдържат азбест.
1.1.4. Не се допуска монтирането на компоненти, отделни технически възли и части (като например клапани), което да позволява показателите на спирачната уредба да бъдат променяни от ползвателя на прикачното превозно средство, така че в експлоатация тя да остава извън обхвата на изискванията на това приложение. Компонент, отделен технически възел и част, които могат да бъдат манипулирани само от производителя чрез използване на специален инструмент или осигуряването на пломба срещу вмешателство, или и двете, се разрешават, при условие че ползвателят на прикачното превозно средство не е в състояние да изменя този компонент, отделен технически възел и част или че всяка промяна от ползвателя е лесно разпознаваема от компетентните органи.
1.1.5. Прикачното превозно средство трябва да бъде оборудвано с устройство за разпределяне на спирачните усилия в зависимост от товара, с изключение на следните случаи:
1.1.5.1. Ако прикачно превозно средство, чиято максимална конструктивна скорост не надвишава 30 km/h не може да бъде оборудвано по технически причини с устройство за разпределяне на спирачните усилия в зависимост от товара, то може да бъде оборудвано с устройство, което има поне три дискретни задания за регулирането на спирачните усилия.
1.1.5.2. В особения случай, в който прикачно превозно средство позволява конструктивно да бъдат задавани само две отделни условия „без товар“ и „с товар“, прикачното превозно средство може да има само две дискретни задания за регулирането на спирачните усилия.
1.1.5.3. Превозни средства от категория S, които не съдържат друг товар и консумативи.
2. Функции на спирачната уредба
2.1. Работна спирачна уредба
Трябва да е възможно регулирането на действието на работната спирачна уредба. Водачът трябва да има възможност да осъществява спирачното действие от мястото на водача, без да отделя ръцете си от органа за управление на посоката.
2.2. Спирачна уредба за паркиране
2.2.1. Спирачната уредба за паркиране трябва да позволява прикачното превозно средство да се задържи неподвижно по наклон нагоре или надолу, дори в отсъствието на водача, като работните части на спирачната уредба се задържат в блокирано положение от чисто механично устройство. Водачът трябва да може да постига това спирачно действие съобразно изискванията на т. 4.11.
2.2.2. Работната спирачна уредба на прикачното превозно средство и спирачната уредба за паркиране на трактора могат да бъдат задействани едновременно при условие, че водачът може по всяко време да проверява дали полезното действие на спирачната уредба за паркиране на комбинацията от превозни средства, постигнато посредством чисто механичното въздействие на спирачната уредба за паркиране, е достатъчно.
3. Съединения между трактори и прикачни превозни средства
3.1. Съединения за пневматични спирачни уредби
3.1.1. Съединенията от пневматичните спирачни уредби между тракторите и прикачните превозни средства трябва да бъдат осигурени в съответствие с т. 3.1.1.1 и 3.1.1.2:
3.1.1.1. един пневматичен захранващ тръбопровод и една пневматична линия за управление;
3.1.1.2. един пневматичен захранващ тръбопровод, една пневматична линия за управление и една линия за електрическо управление.
3.2. Съединения за хидравлични спирачни уредби
3.2.1. Вид връзки
3.2.1.1. Хидравлична линия за управление: линията, свързваща мъжкия съединител на трактора и женския съединител на прикачното превозно средство. Съединителите трябва да са в съответствие с ISO 5676:1983.
3.2.1.2. Допълнителен хидравличен тръбопровод: линията, свързваща мъжкия съединител на трактора и женския съединител на прикачното превозно средство. Съединителите трябва да са в съответствие с ISO 16028:2006, размер 10.
3.3. Гъвкавите маркучи и кабели, свързващи тракторите и прикачните превозни средства, трябва да са част от прикачното превозно средство.
4. Характеристики на спирачните уредби
4.1. Превозни средства от категории R1a, R1b (при които сумата на технически допустимите маси на ос не надвишава 750 kg) и S1a, S1b (при които сумата на технически допустимите маси на ос не превишава 750 kg) не е необходимо да бъдат оборудвани с работна спирачна уредба. Ако обаче превозните средства от тези категории са оборудвани с работна спирачна уредба, тя трябва да отговаря на същите изисквания като тези за категория R2 или S2 според случая.
4.2. Превозни средства от категории R1b и S1b (при които сумата на технически допустимите маси на ос надвишава 750 kg) и R2 се оборудват с работна спирачна уредба от тип с непрекъснато действие, полунепрекъснато действие или от инерционен тип. Ако обаче превозните средства от тези категории са с работна спирачна уредба от тип с непрекъснато или полунепрекъснато действие, те трябва да отговарят на същите изисквания, които важат за категория R3.
4.3. Работната спирачна уредба на прикачни превозни средства от категории R3, R4 или S2 трябва да бъде от тип с непрекъснато или полунепрекъснато действие.
4.3.1. Чрез дерогация от изискването на т. 4.3 инерционна спирачна уредба може да се монтира в превозни средства от категории R3a и S2a с максимална маса, ненадвишаваща 8000 kg, при следните условия:
4.3.1.1. Конструктивна скорост, ненадвишаваща 30 km/h, когато спирачките не действат върху всички колела.
4.3.1.2. Конструктивна скорост, ненадвишаваща 40 km/h, когато спирачките действат върху всички колела.
4.3.1.3. Отзад на ремаркетата от категория R3a, оборудвани с инерционни спирачки, трябва да е поставена трайна табелка (с диаметър 150 mm), показваща максималната конструктивна скорост. На нея трябва да се чете „30 km/h“ или „40 km/h“ според случая.
4.4. Работната спирачна уредба трябва:
4.4.1. Да въздейства поне на две колела на всяка ос в случай на прикачно превозно средство от категории Rb и Sb.
4.4.2. Да разпределя по подходящ начин действието си между осите.
4.4.3. Да съдържа в най-малко един от резервоарите за въздух, ако е монтиран такъв, устройство за почистване и за източване на кондензата на подходящо и леснодостъпно място.
4.5. Действието на всяка спирачна уредба трябва да е разпределено симетрично между колелата на всяка ос по отношение на средната надлъжна равнина на прикачното превозно средство.
4.5.1. В случай обаче на прикачно превозно средство със значително различни натоварвания на колела от лявата и дясната страна на прикачното превозно средство, действието на спирачната уредба съответно може да се отклонява от симетричното разпределение на спирачните усилия.
4.6. Неизправности в линията с електрическо управление не трябва да предизвикват задействане на спирачките противно на намеренията на водача.
4.7. Необходимите за постигане на предписаната степен на ефективност спирачни повърхности трябва да са в постоянен контакт с колелата или посредством сигурна връзка, или посредством компоненти, които не са склонни към повреждане.
4.8. Износването на спирачките трябва да може лесно да се компенсира посредством система за ръчно или автоматично регулиране. В допълнение органът за управление и компонентите между него и спирачките трябва да имат ходов резерв и ако е необходимо, подходящо средство за компенсиране, така че когато спирачките се нагреят или накладките стигнат определена степен на износване, да се осигурява ефективно спиране, без да е необходимо незабавно регулиране.
4.8.1. Регулирането на износването на работните спирачки трябва да бъде автоматично. Монтирането на устройства за автоматично регулиране обаче не е задължително за превозните средства от категории R1, R2, R3a, S1 и S2a. Спирачките, оборудвани с устройства за автоматично регулиране, трябва да са такива, че след последователно загряване и охлаждане да продължават да осигуряват свободния ход (колелата се движат свободно, т.е. могат да се въртят на ръка).
Температурата, представителна за температура на студена спирачка, трябва да e < 100°C.
Загряването се провежда на хоризонтален път, като прикачното превозно средство се тегли от превозно средство. По време на изпитването силата, прилагана върху органа за управление на работната спирачна уредба на прикачното превозно средство, се настройва така, че съпротивлението на прикачното превозно средство да остане постоянно (7 % от максималното статично натоварване на ос на прикачното превозно средство). Ако наличната мощност за теглене е недостатъчна, изпитването може да се проведе при по-ниска скорост, но на по-голямо разстояние, както е показано в следната таблица:

Скорост (km/h)
Разстояние (m)
40
1700
30
1950
20
2500
15
3100

4.8.1.1. В случай на прикачни превозни средства, оборудвани с устройство за автоматично регулиране от категории R3a, R4a, S2a и R3b, R4b, S2b, при които сумата от технически допустимите маси на ос не надвишава 10 000 kg, трябва да са изпълнени експлоатационните изисквания от т. 4.8.1.
4.8.1.2. В случай на прикачни превозни средства от категории R3b, R4b, S2b, оборудвани с устройство за автоматично регулиране, при които сумата на технически допустимите маси на ос надвишава 10 000 kg, трябва да са изпълнени експлоатационните изисквания от т. 4.8.1.
4.9. Спирачната уредба трябва да е такава, че да осигурява автоматично спиране на прикачното превозно средство, в случай че връзката се разедини, докато прикачното превозно средство е в движение.
4.9.1. Превозни средства от категории R1 и S1 без спирачна уредба трябва да бъдат оборудвани, в допълнение към основното прикачно устройство, с вторична връзка (верига, стоманено въже и др.), която може, в случай на разкачване на основното прикачно устройство, да предотврати тегличът да докосва земята и да осигури известно остатъчно управление на прикачното превозно средство.
4.9.2. Превозни средства от категории R1, R2, R3а, S1 и S2a, в които се допуска да се монтира и е монтирана инерционна спирачна уредба, трябва да бъдат оборудвани с устройство (верига, стоманено въже и др.), което в случай на разкачване на основното прикачно устройство да може да задейства спирачките на прикачното превозно средство.
4.9.3. Свързващите тръбопроводи, определени в т. 3.2.1.1 и 3.2.1.2, на прикачни превозни средства с хидравлична спирачна уредба трябва да се разединяват на трактора или на прикачното превозно средство с незначителен теч по време на разделянето на връзката. Силата за разединяване на единичен свързващ тръбопровод не трябва да превишава стойностите, посочени в ISO 5675:2008. Отклонявайки се от стойностите, предписани в т. 4.2.4 от посочения стандарт, силата на разединяване за два тръбопровода не трябва да надвишава 2500 N.
4.10. На всяко прикачно превозно средство, за което се изисква да е оборудвано с работна спирачна уредба, трябва да е осигурена спирачна уредба за паркиране, дори когато прикачното превозно средство е отделено от трактора. Спирачната уредба за паркиране трябва да може да се задейства от човек, стоящ на земната повърхност.
4.11. Ако прикачното превозно средство е оборудвано с устройство, което позволява да бъде прекъснато задействането на спирачната уредба и това устройство е различно от спирачната уредба за паркиране, устройството трябва да е така проектирано и конструирано, че принудително да се връща в положение „в покой“ не по-късно от възобновяването на подаването на сгъстен въздух или хидравлично масло или електрическо захранване към прикачното превозно средство.
4.12. На всяко прикачно превозно средство, което е оборудвано с хидравлична спирачна уредба, спирачната уредба трябва да е проектирана така, че когато допълнителната линия е изключена, спирачната уредба за паркиране или работната спирачна уредба да се задейства автоматично.
4.13. При прикачни превозни средства от категории R3, R4 и S2 с пневматични спирачни уредби, когато налягането в захранващия тръбопровод пада със скорост не по-малка от 100 kPa/s, автоматичното спиране на прикачното превозно средство трябва да заработи, преди налягането в този тръбопровод да спадне на 200 kPa, а в случай на хидравлични спирачни уредби трябва да са изпълнени изискванията на т. 4.15.2.
4.14. Когато допълнително оборудване се захранва с енергия от работната спирачна уредба, работната спирачна уредба трябва да бъде защитена, за да се гарантира, че налягането в акумулатора(ите) за енергия на работната спирачка се поддържа на поне 80 % от зададената стойност за налягането в линията за управление или еквивалентна зададена цифрова стойност – 650 kPa при пневматични спирачни уредби и 11 500 kPa при хидравлични спирачни уредби.
4.15. В допълнение към горното прикачни превозни средства с хидравлични спирачни уредби трябва да съответстват на следното:
4.15.1. Когато налягането в допълнителния тръбопровод спадне до 1200 kPa, трябва да започне автоматичното спиране на прикачното превозно средство.
4.15.2. На прикачното превозно средство може да бъде монтирано устройство с цел временно освобождаване на спирачките, в случай че няма подходящ трактор на разположение. За тази временна цел допълнителният тръбопровод трябва да бъде свързан към устройството. Когато допълнителният тръбопровод се разединява от устройството, спирачките трябва да се връщат отново автоматично в задействано състояние.
Б. Изисквания, приложими за изпитването на спирачните уредби на прикачни превозни средства
1. Изисквания за ефективност на спирачните уредби
1.1. Работна спирачна уредба
1.1.1. Изисквания към изпитванията на превозните средства от категория R1 или S1
Ако прикачните превозни средства от категория R1 или S1 са оборудвани с работна спирачна уредба, показателите на уредбата трябва да отговарят на изискванията към превозните средства от категория R2 или S2.
1.1.2. Изисквания към изпитванията на превозните средства от категория R2
Ако работната спирачна уредба е с непрекъснато или полунепрекъснато действие, сборът на силите, които се упражняват в периферията на колелата, чиито спирачки са задействани, трябва да бъде най-малко Х % от максималното статично натоварване на колело.
X = 50 за прикачно превозно средство с максимална конструктивна скорост, надвишаваща 30 km/h
X = 35 за прикачно превозно средство с максимална конструктивна скорост, ненадвишаваща 30 km/h
Когато прикачното превозно средство е оборудвано с пневматична спирачна уредба, по време на спирачното изпитване налягането в линията за управление не трябва да е по-голямо от 650 kPa, а налягането в захранващия тръбопровод не трябва да е по-голямо от 700 kPa.
Ако на прикачното превозно средство е монтирана хидравлична спирачна уредба, по време на спирачното изпитване налягането в линията за управление не трябва да надвишава 11 500 kРa, а налягането в допълнителния тръбопровод трябва да е между 1500 kPa и 1800 kPa.
Изпитвателната скорост трябва да е 60 km/h или максималната конструктивна скорост на прикачното превозно средство, като се използва по-ниската от двете посочени скорости.
1.1.3. Изисквания към изпитванията на превозните средства от категории R3, R4 или S2
Сборът на силите, които се упражняват в периферията на колелата, чиито спирачки са задействани, трябва да бъде най-малко Х % от максималното статично натоварване на колело.
X = 50 за прикачно превозно средство от категории R3, R4 и S2 с максимална конструктивна скорост, надвишаваща 30 km/h
X = 35 за прикачно превозно средство от категории R3a, R4a и S2a с максимална конструктивна скорост, ненадвишаваща 30 km/h
Когато на прикачното превозно средство е монтирана пневматична спирачна уредба, по време на спирачното изпитване налягането в линията за управление не трябва да надвишава 650 kРa, а налягането в захранващия тръбопровод не трябва да е по-голямо от 700 kРa.
Изпитвателната скорост трябва да е 60 km или максималната конструктивна скорост на прикачното превозно средство, като се използва по-ниската от двете посочени скорости.
Ако на прикачното превозно средство е монтирана хидравлична спирачна уредба, по време на спирачното изпитване налягането в линията за управление не трябва да надвишава 11 500 kРa, а налягането в допълнителния тръбопровод трябва да е между 1500 kPa и 1800 kPa.
1.1.4. Методите за определяне ефективността на спирачните системи са съгласно т. 2 от настоящия раздел.
1.2. Спирачна уредба за паркиране
1.2.1. Спирачната уредба за паркиране, с която е оборудвано прикачното превозно средство, трябва да може да задържа прикачното превозно средство с товар неподвижно при отделяне от трактора на наклон от 18 %.
1.2.2. Изискването по 1.2.1 трябва да е изпълнено дори в период на охлаждане. Той се счита за изтекъл, когато спирачките са достигнали температура, която е с 10°C над околната температура.
1.2.3. Методът за определяне на ефективността на спирачната уредба за паркиране е съгласно т. 3 от настоящия раздел.
2. Метод за определяне на спирачната ефективност на спирачната уредба
2.1. Общи положения
2.1.1. Ефективността на работната спирачна уредба се основава на измерване на спирачното закъснение. Средната стойност на спирачното закъснение се изчислява от началната скорост и спирачния път по формулата:

     , където

a е средното спирачно закъснение, измерено в m/s2;
v – началната скорост в m/s;
s – спирачният път в m.
2.1.2. Ефективността, определена за спирачната уредба за паркиране, се основава на нейната възможност да задържа състава или само прикачното превозно средство неподвижно по и срещу наклон.
2.2. Общи изисквания
2.2.1. Състоянието на прикачното превозно средство по отношение на масата трябва да е определено за всеки тип изпитване и трябва да е записано в протокола от изпитването.
2.2.2. Пътят или площадката за изпитване трябва да има сухо и чисто покритие от бетон, асфалт или подобна повърхност, позволяваща добро сцепление.
2.2.3. Изпитването трябва да се провежда, когато скоростта на вятъра е под 10 m/s.
2.2.4. Околната температура трябва да бъде в интервала –10°С до +35°С и трябва да се записва в протокола.
2.2.5. Спиращият(ите) мост(ове)/ос(оси) трябва да е(са) оборудван(и) с максималния размер гуми, определени от производителя. Гумите трябва да са напомпани с предписаното от производителя на прикачното превозно средство налягане.
2.2.6. Преди началото на сериите от изпитвания спирачките трябва да са сработили и регулирани в съответствие с инструкциите на производителя. След това спирачките не трябва да се настройват ръчно по време на еднакви серии от изпитвания.
В началото на всяко изпитване спирачките трябва да са студени. Спирачките се считат за студени, ако са спазени следните условия:
а) температурата, измерена на диска или отвън на барабана, е под 100°С;
b) в случай на напълно затворени спирачки, включително на потопените в масло, температурата, измерена от външната страна на кутията, трябва да е под 50°С или посочената от производителя;
с) спирачките трябва да не са действали през последния един час.
2.2.7. Действието на работната спирачна уредба трябва да се измерва без блокиране на колелата, без необичайни вибрации и до пълното спиране на превозното средство или състава от превозни средства.
2.2.8. Изискванията за точност на измерването, дадени в таблицата, трябва да се спазват при провеждане на изпитването.
Таблица – изисквания за точност на измерването

Измерване
Отклонение, %
Постъпателна скорост
±3
Маса на превозното средство
±3
Спирачно закъснение
±3
Спирачен път
±1
Приложена сила върху органа за управление
±5
Налягане на гумите
±5
Налягане на течността (газа) в спирачната система
±5

2.3. Определяне на ефективността на спирачната уредба
2.3.1. Метод за определяне на спирачната ефективност на спирачната уредба на прикачно превозно средство – изпитване на ефективността на студени спирачки.
По време на всички изпитвания на ефективността на работната спирачна уредба прикачното превозно средство трябва да е прикачено към теглещо превозно средство, което е препоръчано от производителя.
2.3.1.1. Условия на изпитването
2.3.1.1.1. Площадката за изпитване не трябва да има надлъжен наклон, по-голям от 1 %, и напречен, по-голям от 3 %.
2.3.1.1.2. В случай на прикачно превозно средство с товар неспиращата ос трябва да е натоварена максимално съгласно технически допустимата максимална маса с товар, посочена от производителя. При прикачно превозно средство с повече от една ос и със спирачки на всички колела предната ос трябва да е натоварена максимално.
2.3.1.1.3. В случай на превозно средство с товар неспиращият мост трябва да е натоварен максимално. За колесните превозни средства спиращият(ите) мост(ове) трябва да са снабдени с най-големите по диаметър гуми, предписани от производителя за този тип превозно средство. За превозни средства със спирачки на всички колела предният мост трябва да е натоварен до максималния, технически допустим товар.
2.3.1.1.4. Температурата на трансмисията и крайната предавка на превозното средство трябва да бъде предписаната за транспорт от производителя. Ако такава температура не е посочена от производителя, се извършва движение на превозното средство без използване на спирачките в рамките на 10 минути.
2.3.1.2. Процедура
2.3.1.2.1. Прикачното и теглещото превозно средство се движат с постоянна максимална конструктивна скорост за прикачното превозно средство, но непревишаваща 60 km/h. Измерва се спирачното закъснение за серия от различни прилагани сили върху органа за управление на спирачната уредба.
2.3.1.2.2. Ако органът за управление на спирачната уредба на прикачното превозно средство е независим от този на теглещото, задействат се само спирачките на прикачното превозно средство.
2.3.1.2.3. Ако механизмът за предаване на спирачен момент не е механичен, се измерва подходящ параметър при всяко спиране, като налягане на течността, по такъв начин, че измерването да не се намесва на динамичните характеристики на спирачната уредба.
2.3.1.2.4. Процедурата се повтаря за серия от различни прилагани сили върху органа за управление на спирачната уредба до достигане на максималната такава, при която колелата не се блокират, или до максимална приложена сила от 600 N за педали или 400 N за ръчно-управляемите органи, ако спиращите колела не блокират.
2.3.1.2.5. Ако спирачките на прикачното превозно средство сработват преди тези на теглещото или ако органът за управление на спирачната уредба за двете превозни средства е общ, се провежда изпитване за теглещото превозно средство в съответствие с т. 2.3.2. Използва се същата маса както, когато е прикачен към прикачното превозно средство, и същите сили за органа за управление на спирачната уредба както при изпитването, определено в т. 2.3.1.2.4.
2.3.1.2.6. За всяка стойност на приложена сила върху органа за управление на спирачната уредба се изчислява спирачната сила на прикачното превозно средство по една от следващите формули, която е най-подходяща, в нютони
а) Ако се употребяват спирачките само на прикачното превозно средство:

, където

F2 е спирачната сила на прикачното превозно средство, в нютони;
m1 – масата на теглещото превозно средство, в килограми;
m2 – масата на прикачното превозно средство, в килограми;
a3 – максималното средно спирачно закъснение на прикачното и теглещото превозно средство, взети заедно, в метри за секунда на квадрат.
b) Ако се употребяват спирачките на теглещото и прикачното превозно средство:

, където

F2,m1,m2 и a3 имат същите значения, както в подточка а);
а1 е спирачното закъснение в метри за секунда на квадрат, измерено само на теглещото превозно средство съгласно т. 2.3.2, при същата стойност на приложена сила върху органа за управление, при която е получено максималното средно спирачно закъснение а3 при състав от двете превозни средства.
2.3.1.2.7. Изпитването се повтаря с прикачно превозно средство без товар.
2.3.2. Метод за определяне на спирачната ефективност на спирачната уредба на теглещото превозно средство – изпитване на ефективността на студени спирачки
2.3.2.1. Условия на изпитването
2.3.2.1.1. Площадката за изпитване не трябва да има надлъжен наклон, по-голям от 1%, и напречен, по-голям от 3%. Ако има възможност, по време на изпитването мостът без спирачки трябва да е изключен от спиращия мост.
2.3.2.1.2. В случай на превозно средство с товар неспиращият мост трябва да е натоварен максимално. За колесните превозни средства спиращият(ите) мост(ове) трябва да са снабдени с най-големите по диаметър гуми, предписани от производителя за този тип превозно средство. За превозни средства със спирачки на всички колела предният мост трябва да е натоварен до максималния, технически допустим товар.
2.3.2.1.3. Температурата на трансмисията и крайната предавка на превозното средство трябва да бъде предписаната за транспорт от производителя. Ако такава температура не е посочена от производителя, се извършва движение на превозното средство без използване на спирачките в рамките на 10 минути.
2.3.2.2. Процедура
2.3.2.2.1. При превозно средство с товар, движещо се с устойчива максимална конструктивна скорост или с 60 km/h, ако конструктивната скорост е по-голяма от 60 km/h, двигателят се изключва от двигателните мостове или ако това не е възможно, органът за управление на честотата на въртене на двигателя се поставя в позиция на минимална честота на въртене.
Забележка. Помощна спирачка, вариатори за промяна предавателното отношение или други помощни спирачни устройства не трябва да се използват по време на изпитването освен ако те не се задействат автоматично от управлението на спирачките. Описание и използването на такива устройства трябва да се отбелязват в протокола от изпитването.
2.3.2.2.2. Прилага се непосредствено постоянна сила върху органа за управлението на спирачната уредба, докато превозното средство премине в покой. Спирачното закъснение се определя по формулата от т. 2.1.1.
2.3.2.2.3. Процедурата се извършва при същата стойност на приложена сила върху органа за управление, при която е получено максималното средно спирачно закъснение а3 при състав от двете превозни средства.
3. Метод за определяне на ефективността на спирачната уредба за паркиране
3.1. Спирачната уредба за паркиране, включително и в случаите, когато е комбинирана с друга спирачна уредба, трябва да задържа в неподвижно състояние прикачното превозно средство с товар при наклон 18 % нагоре или надолу.
3.2. Допуска се използването на спирачна уредба за паркиране, при която предписаната ефективност се постига след неколкократно задействане.
3.3. Спирачната уредба за паркиране, с която е оборудвано прикачното превозно средство, трябва да е в състояние да задържи прикачното превозно средство с товар неподвижно, когато то е отделено от теглещото превозно средство, нагоре или надолу по наклон от 18%. Приложената към спирачния механизъм сила не трябва да надвишава 600 N.
4. Енергийни резервоари и източници на енергия за пневматични спирачки
4.1. Вместимост на резервоарите.
4.1.1. Общи изисквания.
а) Прикачните превозни средства, при които работата на спирачните устройства зависи от използването на сгъстен въздух, трябва да са оборудвани с резервоари, чийто капацитет да отговаря на изискванията в т. 4.1.2 по-долу.
б) При проверяване на съответствието с изискванията на т. 4.1.2 спирачките трябва да се регулират възможно най-точно.
4.1.2. Изисквания.
а) Монтираните към прикачните превозни средства резервоари трябва да бъдат такива, че след осем пълнотактови активирания на работното спирачно устройство на теглещото превозно средство подаваното към работните части налягане да не е по-малко от половината от налягането, получено при първото задействане на спирачките.
б) По време на изпитването трябва да се изпълнят следните изисквания:
 – налягането в резервоарите в началото на изпитването трябва да е равно на максималното налягане, определено от производителите;
 – захранващата уредба трябва да е блокирана (да е прекратено подаването на сгъстен въздух); освен това резервоарът или резервоарите на допълнителното оборудване трябва да бъдат изолирани;
 – по време на изпитването не трябва да има допълвания на резервоара;
 – при всяко задействане на спирачките налягането в главния въздухопровод трябва да отговаря на посоченото от производителя максимално налягане.
Раздел ІІІ
Изисквания относно механични прикачни устройства
1. Определения
За целите на настоящото приложение:
1.1. „Прикачно устройство между трактора и тегленото превозно средство“ означава компонентите, които се монтират на трактора и на прикачното превозно средство с цел осигуряване на механичната връзка между тези превозни средства.
1.2. „Тип прикачни устройства между трактора и тегленото превозно средство“ означават части, които не се различават помежду си по следните основни характеристики:
 – естеството на компонентите на прикачното устройство;
 – халките на теглича;
 – външната форма, размерите или принципа на действие;
 – материала;
 – стойността на математически изчислената еквивалентна сила D в съответствие с изпитванията по динамичния метод или теглените маси в съответствие с изпитванията по статичния метод, както и вертикалното натоварване в точката на присъединяването S.
1.3. „Базов център на прикачното устройство“ означава точката върху оста на щифта, разположена на равни разстояния от крилата, в случай на вилка, и точката, която се явява резултат от пресичането на равнината на симетрия на куката и образувателната на вдлъбнатата част на куката на нивото на съприкосновението с халката, когато последната е в положение за теглене.
1.4. „Височина на прикачното устройство над земната повърхност“ означава разстоянието между хоризонталната равнина, минаваща през базовия център на прикачното устройство, и хоризонталната равнина, върху която са разположени колелата на прикачното превозно средство.
1.5. „Вертикално натоварване в точката на присъединяването“ означава натоварването, упражнявано върху базовия център на прикачното устройство в статични условия.
2. Общи изисквания
2.1. Компонентите на прикачното устройство, монтирано на прикачното превозно средство, трябва да удовлетворяват изискванията по отношение на размерите и якостните качества, изложени в т. 3.1 и 3.2, и изискванията по отношение на вертикалното натоварване в точката на присъединяване, изложени в т. 3.3.
2.2. Компонентите на прикачното устройство трябва да бъдат проектирани и изработени така, че при нормални условия на експлоатация да продължават да функционират задоволително и да запазват характеристиките, предписани в това приложение.
2.3. Халката на теглича трябва да може да се завърта хоризонтално на най-малко 60° от двете страни на надлъжната ос на невградено прикачно устройство. Освен това тя трябва да може да се завърта вертикално на 20° (нагоре и надолу) по всяко време.
Ъглите на отклонение не трябва да бъдат достигани едновременно.
2.4. Челюстта трябва да дава възможност за осево завъртане на тегличните халки на най-малко 90° надясно и наляво около надлъжната ос на прикачното устройство при фиксиран спирачен момент между 30 и 150 Nm.
3. Специални изисквания
3.1. Размери
Размерите на компонентите на прикачното устройство, монтирани на прикачното превозно средство, трябва да съответстват на размерите, които се допускат от комбинациите в следващата таблица:

Компонент на прикачно устройство,
монтиран на трактора
Компонент на прикачно устройство, монтиран на прикачното превозно средство
В съответствие със стандарт ISO 6489-1:2001 (тип кука)
В съответствие със стандарт ISO 5692-1:2004 (прикачна халка, отвор 50 mm, центриран, диаметър на халката 30 mm) или в съответствие със стандарт ISO 20019:2001 (прикачна халка, отвор 50 mm, центриран, диаметър на халката 30 – 41 mm), или в съответствие със стандарт ISO 5692-3:2011 (въртящи се теглични халки; съвместими само с форма Y, отвор 50 mm)
В съответствие със стандарт ISO 6489-5:2011 (прикачно устройство с нешарнирна скоба)
В съответствие със стандарт ISO 5692-3:2011 (въртящи се теглични халки)
В съответствие със стандарт ISO 6489-2:2002 (тип скоба)
В съответствие със стандарт ISO 5692-2:2002 (съединителна халка, цокъл 40 mm) или в съответствие със стандарт ISO 8755:2001 (ухо на теглича 40 mm), или в съответствие със стандарт ISO 1102:2001 (ухо на теглича 50 mm; съвместими единствено с ISO 6489-2:2002, форма А – неавтоматичен)
В съответствие със стандарт ISO 6489-3:2004 (теглич)
Подходящ тип прикачно устройство, посочен в тази колона, чиито размери отговарят на определените за трактора или тези на тегличните халки на превозни средства от категория Sa и на закрепването към тракторния теглич в съответствие с ISO 21244:2008.
В съответствие със стандарт ISO 24347:2005 (сферичен елемент)
В съответствие със стандарт ISO 24347:2005 (сферичен елемент с диаметър 80 mm)
В съответствие със стандарт ISO 6489-4:2004 (тип с щифт)
В съответствие със стандарт ISO 5692-1:2004 (прикачна халка, отвор 50 mm, центриран, диаметър на халката 30 mm) или в съответствие със стандарт ISO 5692-3:2011 (въртящи се теглични халки; съвместими само с форма Y, отвор 50 mm)

3.2. Якост
Механичните прикачни устройства трябва да имат ЕС одобрение на типа като компонент съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013.
Като алтернатива производителят може да избере да представи одобрение на типа, предоставено съгласно Правило № 55 на ИКЕ на ООН.
Към всички прикачни устройства трябва да се прилагат указанията за експлоатация на производителя. Тези указания трябва да включват номера на ЕС одобрението на типа за компонент, както и на стойностите на D (kN) и Т (тонове), в зависимост от конкретното изпитване, на което е било подложено прикачното устройство.
3.3. Вертикално натоварване в точката на присъединяването (S)
Стойността на максималното статично вертикално натоварване се определя от производителя. Тя обаче не трябва да надвишава 3000 kg освен за прикачни устройства със сферичен елемент, при които максималната стойност не надвишава 4000 kg.
Допустимото статично вертикално натоварване не трябва да бъде по-голямо от технически допустимото статично вертикално натоварване, препоръчано от производителя на тракторите, или от статичното вертикално натоварване, предвидено за прикачното устройство в съответствие с данните от одобрението на типа за компонент.
Раздел ІV
Изисквания към конструктивната цялост на превозното средство
1. Превозните средства се проектират и конструират така, че да бъдат достатъчно здрави, за да издържат използване по предназначение през нормалния срок на експлоатация, като се отчита редовната и плановата поддръжка и специфичните настройки на оборудването, ясно и недвусмислено посочени в ръководството за оператора, предоставено с превозното средство. Производителят на превозното средство трябва да представи подписана декларация в този смисъл.
2. Монтирането и сглобяването на превозни средства в монтажните предприятия, по-специално процесите, свързани с рамата на превозното средство, шасито, каросерията и силовото предаване, трябва да бъдат обхванати от система за осигуряване на качеството, за да се гарантира, че главните механични връзки като заварки и резбови съединения, както и други съответни характеристики на материалите са проверени и утвърдени по подходящ начин.
3. Министърът на земеделието чрез лицата по чл. 4, ал. 1 или оправомощена от него техническа служба с нужната компетентност проверява системата за осигуряване на качество в рамките на проверките за съответствие с разпоредбите относно производството, посочени в чл. 17, 18, 19, 20 и 21.
4. Министърът на земеделието чрез лицата по чл. 4, ал. 1 трябва да се увери, че в случай на изтегляне от пазара поради сериозен риск за безопасността на него могат да бъдат предоставени незабавно специфичен анализ на конструкциите, компонентите и/или частите на превозното средство посредством инженерни изчисления, методи на виртуално изпитване и/или конструктивно изпитване, ако бъде отправено съответно искане.
Раздел V
Изисквания относно максималната маса с товар
1. Определения
За целите по настоящото приложение се прилагат определенията на „теглено с теглич превозно средство“ и „теглено с твърд теглич превозно средство“, дадени в чл. 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/68.
Прилагат се също така следните определения:
1.1. „Технически допустима максимална маса с товар“ означава максималната маса на превозно средство в зависимост от неговите конструктивни особености и експлоатационни характеристики, независимо от товароносимостта на гумите.
1.2. „Технически допустима максимална маса на ос“ означава масата, съответстваща на максимално допустимото статично вертикално натоварване, предавано на пътя от колелата на оста, в зависимост от конструктивните особености и експлоатационните характеристики на оста и превозното средство, независимо от товароносимостта на гумите.
2. Изисквания
2.1. Технически допустимата максимална маса с товар, така както е посочена от производителя, се приема от министъра на земеделието чрез лицата по чл. 55 като допустима максимална маса с товар, при условие че:
2.1.1. резултатите от всякакви изпитвания, провеждани от технически служби, оправомощени по чл. 26, и по-специално такива, отнасящи се до спирачната уредба и управлението, са удовлетворителни;
2.1.2. технически допустимата максимална маса с товар и технически допустимата максимална маса на ос не надвишават стойностите, дадени в таблицата, в зависимост от категорията на превозното средство.
Таблица
Допустима максимална маса с товар и допустима максимална маса на ос в зависимост от категорията на превозното средство

Категория превозно средство
Брой оси
Допустима максимална маса (t)
Допустима максимална маса на ос
Задвижваща ос (t)
Водена ос (t)
R
1
Не е приложимо
11,5
10
2
18 (с товар)
11,5
*
3
24 (с товар)
11,5
*
4 или повече
32 (с товар)
11,5
*
S
1
Не е приложимо
11,5
10
2
18 (с товар)
11,5
*
3
24 (с товар)
11,5
*
4 или повече
32 (с товар)
11,5
*

* Съответната стойност, получена за сумата от максимално допустимите маси на ос, е сумата от осовите натоварвания в приложение I, точки от 3.1 до 3.3 към Директива 96/53/ЕО на Съвета от 25 юли 1996 г. относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик (ОВ, L 235, 17.9.1996 г., стр. 59).
2.2. Сума на технически допустимите максимални маси на ос
2.2.1. За превозни средства от категории R и S, които не създават значително статично вертикално натоварване за трактора (превозно средство, теглено с теглич), сумата от максимално допустимите маси на ос трябва да бъде равна или по-висока от максимално допустимата маса на превозното средство в състояние с товар.
2.2.2. За превозни средства от категории R и S, които създават значително статично вертикално натоварване върху трактора (превозно средство, теглено с твърд теглич и прикачно превозно средство със средна ос), максимално допустимата маса на превозното средство се счита, че е сумата от максимално допустимите маси на ос и се прилага за целите на одобряване на типа вместо съответната максимално допустима маса, посочена в третата колона в таблицата.
Раздел VІ
Изисквания относно задните защитни конструкции
1. Общи положения
Превозните средства от категория R трябва да са проектирани така, че да осигуряват ефективна защита срещу вклиняване под задната част на превозни средства от категории M1 и N11. Те трябва да съответстват на изискванията на т. 2 и 3.
________________
1 Съгласно приложение II, раздел А към Директива 2007/46/ЕО.
 
2. Изисквания
2.1. Превозните средства от категории Ra и Rb трябва да са така конструирани и/или оборудвани, че по цялата си ширина да осигуряват ефективна защита срещу вклиняване под задната част на превозни средства от категории M1 и N1.
2.1.1. Превозното средство се изпитва при следните условия:
 – то трябва да бъде в положение на покой върху хоризонтална, равна, твърда и гладка повърхност;
 – предните колела трябва да бъдат в положение право напред;
 – гумите трябва да бъдат напомпани до налягането, препоръчано от производителя на превозното средство;
 – превозното средство може, ако това е необходимо за достигане на изискваните сили при изпитването, да бъде задържано по който и да е метод, специфициран от производителя на превозното средство.
Ако превозното средство е оборудвано с хидропневматично, хидравлично или пневматично окачване или с устройство за автоматично коригиране на нивото в зависимост от товара, то трябва да бъде изпитвано с окачване или устройство за автоматично коригиране на нивото в нормалното състояние на движение, зададено от производителя.
2.2. Приема се, че всяко превозно средство от една от категориите R1a, R1b, R2a или R2b удовлетворява посоченото в т. 2.1 условие:
 – ако отговаря на посочените в т. 2.3 условия; или
 – ако пътният просвет в задната част на превозното средство без товар не надвишава 55 cm по протежение на ширина, която не е по-къса от тази на задния мост с повече от 10 cm от всяка страна на превозното средство (с изключение на всякакви издатини на гумите близо до земята).
Когато има повече от един заден мост, се взема предвид ширината на най-широкия от тях.
Това изискване трябва да е спазено най-малко по дължината на линия на разстояние не повече от 45 cm от крайната задна част на превозното средство.
2.3. Приема се, че всяко превозно средство от една от категориите R3a, R3b, R4a или R4b удовлетворява посоченото в т. 2.1 условие, ако:
 – превозното средство е оборудвано със специална задна защитна конструкция срещу вклиняване в съответствие с изискванията по т. 2.4; или
 – задната част на превозното средство е така конструирана и/или оборудвана, че поради формата и характеристиките на неговите компоненти може да се приеме, че те заместват задната защитна конструкция срещу вклиняване; приема се, че компоненти, чиято комбинирана функция отговаря на изискванията по т. 2.4, формират задна защитна конструкция срещу вклиняване.
2.4. Устройството за защита срещу вклиняване отзад, оттук нататък наричано „устройството“, обикновено се състои от напречник и съединителни компоненти, свързани към страничните елементи на шасито или техните заместители.
2.4.1. За превозни средства, оборудвани с подемна платформа, задната защитна конструкция може да бъде прекъсната заради платформата. В такива случаи се прилагат следните разпоредби:
2.4.1.1. страничното разстояние между монтажните елементи на задната защитна конструкция и елементите на подемната платформа, които налагат прекъсването на конструкцията, трябва да бъде не повече от 2,5 cm;
2.4.1.2. отделните елементи на задната защитна конструкция трябва във всеки случай да имат ефективна повърхност най-малко 350 cm2;
2.4.1.3. отделните елементи на задната защитна конструкция трябва да имат достатъчни размери, за да отговарят на изискванията на т. 2.4.5.1, с които се определя относителното разположение на изпитвателните точки; ако точките Р1 се намират в областта на прекъсване, посочена в т. 2.4.1, трябва да се използват точки Р1, които се намират по средата на всяка странична секция на задната защитна конструкция;
2.4.1.4. не е необходимо да се прилага т. 2.4.2 за зоната на прекъсване на задната защитна конструкция и за подемна платформа.
Устройството има следните характеристики:
2.4.2. трябва да е монтирано възможно най-близо до задната част на превозното средство; когато превозното средство е без товар, долният ръб на устройството не трябва в нито една точка да е на повече от 55 cm над земната повърхност;
2.4.3. широчината на устройството не трябва да надвишава в нито една точка ширината на задния мост, измерена в крайните точки на колелата, с изключение на издатината на гумите близо до земята, нито пък може да е по-къса с повече от 10 cm от всяка страна; когато има повече от един заден мост, се взема предвид широчината на най-широкия от тях;
2.4.4. височината на профила на напречния елемент не трябва да е по-малка от 10 cm; страничните краища на напречния елемент не трябва да са извити назад или да имат остър външен ръб; приема се, че това условие е изпълнено, когато страничните краища на напречния елемент са закръглени от външната страна и имат радиус на кривината не по-малък от 2,5 mm;
2.4.5. устройството може да е така проектирано, че да може да се променя местоположението му в задната част на превозното средство; в такъв случай трябва да има сигурен метод за закрепването му в работно положение, така че да се изключи случайно преместване; трябва да е възможно обслужващото лице да променя положението на устройството, прилагайки сила не по-голяма от 40 daN;
2.4.6. устройството трябва да предлага достатъчна устойчивост спрямо сили, прилагани успоредно на надлъжната ос на превозното средство, и когато е в работно положение, да е свързано със страничните елементи на шасито или това, което ги замества.
Приема се, че това изискване е изпълнено, ако се докаже, че по време на и след прилагане на споменатите сили хоризонталното разстояние между задната част на устройството и крайната задна част на превозното средство не надвишава 40 cm в нито една от точките P1, P2 и P3. При измерване на това разстояние следва да се изключи всяка част на превозното средство, която се намира на повече от 3 m над земята, когато превозното средство е без товар;
2.4.6.1. точки P1 са разположени на 30 cm от надлъжните плоскости, които са допирателни към външните краища на колелата на задния мост; точки P2, които са разположени на линията, която съединява точки Р1, са симетрични спрямо средната надлъжна равнина на превозното средство и са на разстояние една от друга от 70 до 100 cm включително, като точното им местоположение се посочва от производителя; височината на точки P1 и P2 над земята трябва да се определи от производителя на превозното средство в рамките на линиите, които хоризонтално ограничават устройството; височината обаче не трябва да надвишава 60 cm при превозно средство без товар; P3 е централната точка на правата линия, която свързва точки P2;
2.4.6.2. хоризонтална сила, съответстваща на 25% от максималната технически допустима маса на превозното средство, но ненадвишаваща 5 х 104 N, трябва да бъде приложена последователно към двете т. P1 и към т. P3;
2.4.6.3. хоризонтална сила, съответстваща на 50% от максималната технически допустима маса на превозното средство, но ненадвишаваща 10 х 104 N, трябва да бъде приложена последователно към двете т. P2;
2.4.6.4. силите, посочени в т. 2.4.6.2 и 2.4.6.3, трябва да се прилагат поотделно; производителят може да определи в какъв ред да се прилагат силите;
2.4.6.5. когато се провежда практическо изпитване за проверка съгласно посочените изисквания, трябва да се спазват следните условия:
2.4.6.5.1. устройството трябва да е свързано към страничните елементи на шасито или към това, което ги замества;
2.4.6.5.2. посочените сили трябва да се прилагат с помощта на подходящо съединени (например посредством карданни съединения) щанги, успоредно на средната надлъжна равнина на превозното средство и посредством повърхност с размери не повече от 25 cm на височина (точната височина се посочва от производителя) и 20 cm на ширина, с радиус на кривината от 5 ± 1 mm при вертикалните ръбове; центърът на повърхнината се разполага последователно в т. Р1, Р2 и Р3.
2.5. По изключение от предходните изисквания превозните средства от следните категории могат да не съответстват на изискванията в настоящото приложение, що се отнася до задната защита срещу вклиняване:
 – „провесени“ ремаркета и други подобни ремаркета за превоз на дървени трупи или други много дълги предмети;
 – превозни средства, при които задната защита срещу вклиняване е несъвместима с тяхната употреба.
3. Освобождавания
Превозни средства, при които всякаква задна защитна конструкция е несъвместима с монтираните в тяхната задна част работни устройства, са освободени от изискването. В противен случай задната част на превозното средство трябва да се оборудва със защитна конструкция, която не възпрепятства функцията на неговите работни устройства.
Приложение № 4 към чл. 6, ал. 2
Образец на сертификата за национално одобряване на типа на прикачно превозно средство
(формат А4 210х297 mm)
СЕРТИФИКАТ ЗА НАЦИОНАЛНО ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА
1. Информация, отнасяща се до:
 – национално одобряване на типа на прикачното превозно средство
 – разширение на националното одобряване на типа на прикачното превозно средство
 – отказ за национално одобряване на типа на прикачното превозно средство
 – отнемане на националното одобряване на типа на прикачното превозно средство
Номер на националното одобряване на типа: .........................................................................................
Основание за разширението/отказа/отнемането: ...................................................................................
Раздел I
1.1. Марка (търговско наименование на производителя): .....................................................................
1.2. Тип: .........................................................................................................................................................
1.2.1. Вариант(и): .........................................................................................................................................
1.2.2. Версия(и): ...........................................................................................................................................
1.2.3. Търговско наименование (когато има): ..........................................................................................
1.3. Категория, подкатегория и максимална конструктивна скорост на прикачното превозно средство:      
1.4. Наименование на дружеството и адрес на производителя на прикачното превозно средство: .
1.5. Наименование(я) и адрес(и) на монтажните заводи: ......................................................................
1.6. Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя, когато има: .........
Раздел II
1. Техническа служба, отговорна за провеждане на изпитванията: .....................................................
2. Дата на протокола от изпитването: ......................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
3. Номер на протокола от изпитването:
...............................................................................................................................................................................
Раздел III
Долуподписаният удостоверявам достоверността на информацията, предоставена от производителя в приложения информационен документ (списък с данни) за типа гореописано прикачно превозно средство, представителни образци от което са били представени като прототипи на типа на прикачно превозно средство, и заявявам, че приложените резултати от изпитванията са за този тип прикачно превозно средство.
1. Типът прикачно превозно средство отговаря/не отговаря на всички съответни изисквания по приложение № 3.
2. Одобряването е дадено/разширено/отказано/отнето
Място: ...........................................................................................................................................................
Дата: ..............................................................................................................................................................
Име и подпис: ...............................................................................................................................................
Приложения:
Техническо досие
Резултати от изпитванията
Име(на) и спесимен(и) от подписа(ите) на лицето(ата), упълномощено(и) да подписва(т) сертификатите за съответствие, и длъжност в дружеството
Попълнен екземпляр на сертификата за съответствие
Система за номериране на сертификатите за национално одобряване на типа
2. При национално одобряване на типа на прикачно превозно средство номерът на националното одобряване на типа се състои от общо пет секции, както е описано подробно по-долу. Секциите се отделят със звездичка („*“).
2.1. Секция 1: малки латински букви „bg“.
2.2. Секция 2: година и номер на тази наредба.
2.3. Секция 3: година и брой на „Държавен вестник“, с който се изменя тази наредба. При липса на изменение вместо годината и броя се записват нули.
2.4. Секция 4: пореден номер за сертификата за национално одобряване на типа. Пореден номер с нули отпред за посочване на номера на националното одобряване на типа. Поредният номер трябва да има пет цифри, като се започва от „00001“.
2.5. Секция 5: пореден номер, за да се обозначи номерът на разширението на националното одобряване на типа:
Двуцифрен пореден номер, като се започва от „00“ за всеки даден номер на националното одобряване на типа.
Приложение № 5 към чл. 6, ал. 3, т. 2
Образец на протокол за резултатите от изпитванията
1. Общи изисквания
1.1. Комисията по чл. 2, ал. 1, т. 1 изготвя и прилага към сертификата за национално одобряване на типа протокола за резултатите от изпитванията, който трябва да следва образеца към настоящото приложение.
1.2. Във всеки случай от информацията трябва да е ясно за кой вариант и версия се отнася. За една версия не може да има повече от един резултат. Същевременно е допустима комбинация от няколко резултата за версия, показваща най-лошия случай. В такъв случай се отбелязва, че за елементите, отбелязани със звездичка („*“), са посочени само резултатите за най-лошия случай.
Образец
Формат А4 (210х297 mm)
ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ ИЗПИТВАНЕ
(попълва се от органа по национално одобряване на типа и се прилага към сертификата за национално одобряване на типа)
Спирачна ефективност
(измерена съгласно приложение № 3, раздел ІІ)

Показател
С товар
Без товар
Версия
Вариант
Максимално статично натоварване на колело, N
 
 
 
 
Скорост на изпитване, km/h
 
 
 
 
Сбор на силите, които се упражняват в периферията на колелата, чиито спирачки са задействани, N
 
 
 
 
Изискване за сбор на силите, N
 
 
 
 

Приложение № 6 към чл. 7, ал. 4
Формат на протокола от изпитване
1. Общи изисквания към формата на протокола от изпитване
1.1. Форматът трябва да е така разработен, че да е подходящ за всеки тип извършвано изпитване и да е сведена до минимум възможността за погрешно разбиране или неправилна употреба. Особено внимание трябва да се обърне на представянето на данните от изпитването и лесното възприемане на информацията от страна на ползващото лице.
1.1.1. Заглавията трябва да са стандартизирани, доколкото е възможно.
1.2. Протоколът от изпитване се съставя на български език.
1.3. Трябва да се представят само заверени копия от протокола от изпитване.
1.4. Ако е необходимо калибриране за извършване на изпитванията, съответният сертификат за калибриране се прилага към протокола от изпитване. Сертификатът за калибриране трябва да отговаря на разпоредбите по т. 5.10 (Докладване на резултатите) от стандарт EN ISO/IEC 17025:2005 (Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране).
2. Общи изисквания към съдържанието на протокола от изпитване
Протоколът от изпитване трябва да съдържа следната информация:
2.1. уникален идентификатор на протокола от изпитване и обозначаване на всяка страница, за да се гарантира, че съответната страница се разпознава като част от протокола от изпитване, и ясно обозначаване на края на протокола от изпитване;
2.1.1. копията на хартиен носител на протокола от изпитване трябва да посочват също така номера на страницата и общия брой страници;
2.2. да се декларира, че протоколът от изпитване може да се размножава само с писменото съгласие на техническата служба и то изцяло;
2.3. общата информация за прикачното превозно средство по данните от информационния документ (списъка с данни) от т. 4 в част Б от приложение № 2;
2.4. в информацията трябва да се посочва вариантът и/или версията, към които се отнася; за една версия не трябва да има повече от един резултат от изпитване; същевременно е допустима комбинация от няколко резултата от изпитвания за версия, показваща най-лошия случай; в такъв случай се отбелязва, че за елементите, отбелязани със звездичка („*“), са посочени само резултатите за най-лошия случай;
2.5. идентификационния номер и описание на частите и оборудването от съществено значение при определяне на резултатите от изпитванията;
2.6. посочване на използвания метод на изпитване;
2.6.1. датата на получаване на образците за изпитване, когато това е от значение за валидността и прилагането на резултатите, и датата(ите) на извършване на изпитването;
2.7. условията на околната среда, влияещи върху изпитването: (атмосферно налягане) (kPa); относителна влажност (%); температура на околната среда (°С); скорост и посока на вятъра на изпитвателната площадка (m/s) и др.;
2.8. аспекти на прикачното превозно средство, влияещи на изпитването, като например монтирани принадлежности; действителни маси; натоварване; размери на гумите; налягане на гумите и др.;
2.9. подробно описание на характеристиките на изпитваното прикачно превозно средство с въздействие върху резултатите от изпитванията;
2.10. когато изпитванията се извършват върху прикачно превозно средство, което съчетава няколко от най-неблагоприятните характеристики по отношение на необходимото функционално ниво (най-лошия случай), в протокола от изпитването се посочва как производителят е направил подбора със съгласието на техническата служба;
2.11. резултатите от измерванията и ако се изисква – граничните стойности или праговете, които трябва да се спазят, и мерните единици;
2.12. по отношение на всяко измерване, посочено в т. 3.10 – съответното решение: преминава успешно или неуспешно;
2.13. ако е уместно, да се декларира, че резултатите са свързани само с изпитваните елементи;
2.14. подробно деклариране на съответствието с отделните разпоредби, които трябва да се изпълнят, т.е. посочване на разпоредбите, за които не се изискват измервания;
2.15. комисията по чл. 4, ал. 1 взема решение за броя снимки, които трябва да се направят при изпитването;
2.16. техническата служба, отговаряща за извършване на изпитването, името/имената, длъжността(ите) и подписа(ите) или еквивалентни данни за идентифициране на лицето(ата), удостоверяващо(и) истинността на данните в протокола от изпитването;
2.17. направените заключения;
2.18. ако са представени становища или са направени допускания и тълкувания, техническата служба трябва да посочи съответните им основания, да ги документира надлежно и да ги обозначи като такива в протокола от изпитването;
2.18.1. ако е необходимо за тълкуване на резултатите от изпитванията, трябва да се включат:
а) ако е уместно – деклариране на съответствие/несъответствие с изискванията и/или спецификациите;
б) ако е приложимо – посочване на очакваната неопределеност на измерването; информацията за неопределеността в протоколите от изпитване, когато това е от значение за валидността или прилагането на резултатите от изпитванията, когато инструкциите на производителя го изискват или когато неопределеността засяга съответствието с конкретна гранична стойност;
в) когато е уместно и необходимо – становищата и тълкуванията съгласно т. 3.18.2;
г) всяка допълнителна информация;
2.18.2. становищата и тълкуванията, съдържащи се в протокола от изпитването, могат да включват следното (изброяването не е изчерпателно):
а) становище за декларирането на съответствие/несъответствие на резултатите с изискванията;
б) препоръки за използването на резултатите;
в) насоки за подобрения;
г) ако становищата и тълкуването са били съобщени в разговор с производителя, този разговор трябва да се възпроизведе.
3. Специални разпоредби
3.1. По отношение на техническите изисквания по делегираните актове, приети съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013 и основаващи се на правилата на ИКЕ на ООН и стандартите EN/ISO, протоколите от изпитване трябва да съдържат еднаква техническа информация и тя трябва да е представена в една и съща последователност, както по образците на протоколите от изпитване, установени в правилото на ИКЕ на ООН и стандарта EN/ISO.
3.2. Протоколите от изпитване, изготвени съгласно международните регулаторни актове, посочени в глава ХIII от Регламент (ЕС) № 167/2013, се приемат за целите на националното одобряване на типа по тази наредба за следните компоненти и отделни технически възли при спазване на условията, посочени в таблицата по-долу:
Протоколи от изпитване на компоненти и отделни технически възли, които могат да се представят при подаване на заявление за национално одобряване на типа

Компонент/ОТВ
Условия за приемането
Компонент/ОТВ: странична и/или задна защитна конструкция
Протокол от изпитване, изготвен съгласно Директива 89/297/ЕО (1) (превозни средства от категории О3 и О4),
Протокол от изпитване, изготвен съгласно Правило № 73 на ИКЕ на ООН, серия от изменения 01 (превозни средства от категории О3 и О4) (ОВ, L 122, 8.5.2012 г., стр. 1), и
Протокол от изпитване, изготвен съгласно Директива 70/221/ЕИО (2), изменена с Директива 2006/20/ЕО на Комисията (3) (превозни средства от категория О).
Компонент/ОТВ: механично прикачно устройство
Протокол от изпитване, изготвен съгласно Директива 2009/144/ЕО (4):
 – метод за динамично или статично изпитване, приеман единствено за превозни средства с индекс на скоростта „а“: максимална конструктивна скорост, ненадвишаваща 40 km/h;
 – метод за динамично изпитване, приеман единствено за превозни средства с индекс на скоростта „b“: максимална конструктивна скорост, надвишаваща 40 km/h.

(1) Директива 89/297/ЕИО на Съвета от 13 април 1989 г. за сближаването на законодателствата на държавите членки относно страничната защита (странични предпазители) на някои моторни превозни средства и техните ремаркета (ОВ, L 124, 13.4.1989 г., стр. 1).
(2) Директива 70/221/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно резервоарите за течни горива и задните защитни устройства на моторни превозни средства и техните ремаркета (ОВ, L 76, 6.4.1970 г., стр. 23).
(3) Директива 2006/20/ЕО на Комисията от 17 февруари 2006 г. за изменение с цел нейното адаптиране към техническия прогрес на Директива 70/221/ЕИО на Съвета относно резервоарите за течно гориво и задната ниско разположена защита на моторните превозни средства и техните ремаркета (ОВ, L 48, 18.2.2006 г., стр. 16).
(4) Директива 2009/144/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори (ОВ, L 27, 30.1.2010 г., стр. 33).
Приложение № 7 към чл. 18, ал. 4
Образец на сертификат за съответствие
СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, ПРИДРУЖАВАЩ ВСЯКО ПРИКАЧНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ОТ СЕРИЯТА НА НАЦИОНАЛНО ОДОБРЕНИЯ ТИП
(последно от дадена серия (1))
Раздел І
Сертификат за съответствие
1. Долуподписаният: ....................................................................................................................................
(имена и длъжност)
Удостоверявам, че следното прикачно превозно средство:
1.1. Марка (търговско наименование на производителя): .....................................................................
1.2. Тип (2): ....................................................................................................................................................
1.2.1. Вариант (2): .........................................................................................................................................
1.2.2. Версия (2): ...........................................................................................................................................
1.3. Търговско наименование (когато има):
...............................................................................................................................................................................
1.4. Категория, подкатегория и максимална конструктивна скорост на прикачното превозно средство:      
1.5. Наименование на дружеството и адрес на производителя: ............................................................
1.6. Наименование и адрес на упълномощения представител на производителя (когато има): ........
1.7. Местоположение на задължителната табела на производителя: ...................................................
1.7.1. Начин на прикрепване на задължителната табела на производителя: ......................................
1.8. Местоположение на идентификационния номер на прикачното превозно средство върху шасито:         
1.8.1. Идентификационен номер на прикачното превозно средство: .....................................................
съответства във всички отношения на типа, описан в националното одобряване на типа (номер на националното
одобряване на типа, включително номер на разширението), издадено на .......................................
(дата на издаване)
(място) (дата) ...................                                        Подпис: ...........................................................
Раздел ІІ
Прикачни превозни средства от
категория R/S (1)
1. Общи конструктивни характеристики
1.1. Брой на осите и колелата: ...................................................................................................................
1.2. Брой и местоположение на осите със сдвоени колела: ....................................................................
1.3. Брой и местоположение на управляемите оси (33ж): .........................................................................
1.4. Брой и местоположение на осите със спирачки: ..............................................................................
1.5. Тип шаси: теглич/твърд теглич/централна ос/друго (1) (ако е друго, да се уточни:
.............................................................................................................................................................................. )
1.6. Обявена максимална конструктивна скорост на прикачното превозно средство:
.....................................................................................................................................................................  km/h
2. Маси
2.1. Маса(и) без товар в готовност за движение
2.1.1. Максимална (11): ...........................................................................................................................  kg
2.1.2. Минимална (11): .............................................................................................................................  kg
2.2. Технически допустима максимална маса с товар: ......................................................................  kg
2.2.1. Технически допустима максимална маса на ос: ос 1 – ………....... kg, oc 2 – ........................  kg,
oc ………........... .................................................................................................................................................  kg
2.2.2. Вертикално натоварване в точката на прикачване (S) (33з): ...................................................  kg
2.3. Маса(и) и гума(и)

Номер на ос
Размер на гумите, вкл. индекс на товароносимост и символ на категория за скорост
Допустимо натоварване на една гума [kg]
Допустима максимална маса на ос [kg] (*)
Допустима максимална маса на прикачното превозно
средство 
[kg] (*)
Допустимо максимално вертикално натоварване в точката на прикачване [kg] (*)(**)
Налягане на гумата [kРа] (*)
Движение по път
Извънпътни условия
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Съгласно спецификациите на гумите.
(**) Натоварването, предадено на базовия център на прикачното устройство при статични условия независимо от прикачното устройство. Ако допустимото максимално вертикално натоварване в точката на прикачване в зависимост от прикачното устройство е посочено в тази таблица, разширете таблицата от дясната страна и посочете идентификацията на прикачното устройство в горната част на колоната.
2.4. Допустимо максимално натоварване в задната точка на прикачване за теглене на второ прикачно превозно средство от категория R или S за всяка конфигурация на шасито/спирачната уредба на второто посочено прикачно превозно средство (33д).

Прикачни превозни средства от категорииR и S
Спирачна уредба
Теглич
Твърд теглич
Централна ос
Без спирачна уредба
…… kg
…… kg
…… kg
Инерционна спирачна уредба
…… kg
…… kg
…… kg
С непрекъснато или полунепрекъснато действие
…… kg
…… kg
…… kg
Хидравлична или пневматична спирачна уредба
…… kg
…… kg
…… kg

2.5. Допустимо максимално вертикално натоварване в точката на прикачване (1) (независимо от гумите и задното
прикачно устройство): .........................................................................................................................................................  kg
3. Основни размери
3.1. Дължина при движение по път (13): максимална ................. mm, минимална ....................................................  mm
3.2. Широчина при движение по път (14): максимална .............. mm, минимална .....................................................  mm
3.3. Височина при движение по път (15) (34): максимална ............ mm, минимална ...................................................  mm
3.4. Междуосово разстояние (16): .....................................................................................................................................  mm
3.5. Разстояние(я) между две последователни оси 1 – 2: .... mm, 2 – 3: .... mm, 3 – 4: ... mm, и т.н.
3.6. Разстояние между точката на прикачване и първата ос (33з): ..............................................................................  mm
3.7. Разстояние между точката на прикачване и последната ос (33з): .........................................................................  mm
3.8. Широчина на колеята (17): максимална: ... mm, минимална: ...............................................................................  mm
4. Спирачки
4.1. Тип на спирачната уредба: без/инерционна спирачна уредба/с непрекъснато действие/с полунепрекъснато действие/хидравлична спирачна уредба/пневматична спирачна уредба (1)
4.2. Кратко описание на спирачната уредба, монтирана на прикачното превозно средство (37):
4.2.1. Технология на системата за управление на спирачките на прикачното превозно средство: хидравлично/пневматично/електрическо (1)
4.2.2. Вид връзка: еднотръбопроводна/двутръбопроводна (1)
4.2.3. Свръхналягане (1 тръбопровод): ...........................................................................................................................  kРа
4.2.4. Свръхналягане (2 тръбопровод) (ако е приложимо): .........................................................................................  kРа
4.2.4.1. Хидравлично: .......................................................................................................................................................  kРа
4.2.4.2. Пневматично: .......................................................................................................................................................  kРа
5. Товарна платформа
5.1. Дължина на товарната платформа: ........................................................................................................................  mm
5.2. Широчина на товарната платформа: ......................................................................................................................  mm
5.3. Височина на товарната платформа над земята: ....................................................................................................  mm
5.4. Обявена от производителя безопасна товароносимост на товарната платформа: ..............................................  kg
6. Устройства за осветяване и светлинна сигнализация
Списък на незадължителните устройства: ..............................................................................................................................
7. Механични прикачни устройства
7.1. Задно механично прикачно устройство (33д)

Тип (съгласно допълнение 1 към приложение XXXIV към Делегиран регламент (EC) 2015/208):
 
 
 
Марка:
 
 
 
Обозначение на типа от производителя:
 
 
 
Маркировка или номер на EC одобряването на типа:
 
 
 
Максимално хоризонтално натоварване/стойност D (1) (25):
…… kg/kN (1)
…… kg/kN (1)
…… kg/kN (1)
Теглена маса (Т) (1) (25):
…… тона
…… тона
…… тона
Допустимо максимално вертикално натоварване в точката на прикачване (25):
…… kg
…… kg
…… kg
Местоположение на точката на прикачване
Височина над земната повърхност
Минимална
…… mm
…… mm
…… mm
Максимална
…… mm
…… mm
…… mm
Разстояние от вертикалната равнина, минаваща през задната ос
Минимална
…… mm
…… mm
…… mm
Максимална
…… mm
…… mm
…… mm

7.2. Предно теглително-прикачно устройство

Тип (съгласно допълнение 1 към приложение XXXIV към Делегиран регламент (EC) 2015/208):
 
 
 
Марка:
 
 
 
Обозначение на типа от производителя:
 
 
 
Маркировка или номер на EC одобряването на типа:
 
 
 
Максимално хоризонтално натоварване/стойност D (1) (25):
…… kg/kN (1)
…… kg/kN (1)
…… kg/kN (1)
Теглена маса (Т) (1) (25):
…… тона
…… тона
…… тона
Допустимо максимално вертикално натоварване в точката на прикачване (25):
…… kg
…… kg
…… kg
Местоположение на точката на прикачване
Височина над земята
Минимална
…… mm
…… mm
…… mm
Максимална
…… mm
…… mm
…… mm
Разстояние от вертикалната равнина, минаваща през оста на задния мост
Минимална
…… mm
…… mm
…… mm
Максимална
…… mm
…… mm
…… mm

8. Разтоварващи се ремаркета (33е)
Кратко описание на подпорните устройства за обслужване и поддръжка:
Забележки (32): .......................................................................................................................................................
Обяснителни бележки
(Номера на бележки под линия, бележки под линия и обяснителни бележки, които не трябва да присъстват в сертификата за съответствие):
(1) Излишното се зачертава (не се налага зачертаване, когато е приложима повече от една стойност).
(2) Да се посочи буквено-цифровият код „T V V“ (тип – вариант – версия), определен за всеки тип, вариант и версия съгласно т. 2.3 от част Б от приложение № 2. За идентификация на варианта и версиите да се използва матрицата по т. 2.2 от част Б от приложение № 2.
(11) Без допълнителните принадлежности, но със смазочни масла и инструменти.
(13) Стандарт ISO 612/-6.1:1978 (Пътни прикачни превозни средства. Размери на моторните прикачни превозни средства и прикачните превозни средства. Термини и определения).
(14) Стандарт ISO 612/-6.2:1978 (Пътни прикачни превозни средства. Размери на моторните прикачни превозни средства и прикачните превозни средства. Термини и определения).
(15) Стандарт ISO 612/-6.3:1978 (Пътни прикачни превозни средства. Размери на моторните прикачни превозни средства и прикачните превозни средства. Термини и определения). За прикачните превозни средства с окачване с регулируема височина да се посочи нормалното положение при движение.
(16) За прикачните превозни средства от категория R или S с теглич междуосовото разстояние е разстоянието между първата и последната ос; за прикачните превозни средства от категория R или S с твърд теглич и централна ос междуосовото разстояние е разстоянието между центъра на предната точка на прикачване и последната ос.
(17) Стандарт ISO 4004:1983 (Земеделски трактори и техника. Широчини на колеите) (измерени между равнините на симетрия на монтираните единични или сдвоени гуми, или гумите, които обикновено се монтират по три).
(25) Стойности за механичната якост на прикачното устройство.
(32) Наред с другото, всяка информация по отношение на различните незадължителни области или стойности и взаимовръзки (ако е уместно – под формата на таблица).
(33д) Прилага се само за прикачните превозни средства от категория R или S, оборудвани със задно механично прикачно устройство.
(33е) Прилага се само за прикачните превозни средства от категория R – разтоварващи се ремаркета.
(33ж) Прилага се само за прикачните превозни средства от категория R и S с теглич.
(33з) Прилага се само за прикачните превозни средства от категория R или S с твърд теглич и централна ос.
(34) Да се посочи височината без незадължителни странични/задни панели.
(37) Представете изискваната информация за: работната спирачна уредба; спирачната уредба за паркиране.
Приложение № 8 към чл. 19, ал. 3
Задължителна табела
Информацията на табелата трябва да съдържа данни по реда:
1. наименованието на производителя и търговското наименование (само ако е различно от наименованието на производителя);
2. категорията на прикачното превозно средство, включително подкатегорията и индекса на скоростта;
3. номера на сертификата за националното одобряване на типа съгласно приложение № 4;
4. идентификационния номер на прикачното превозно средство (VIN), който се отбелязва на задължителната табела, както и на шасито, рамата или друга подобна конструкция на превозното средство, когато то напуска производствената линия;
5. технически допустимата максимална маса на прикачното превозно средство с товар в следния формат: „….. kg“;
6. технически допустимата максимална маса на ос; тази информация трябва да се посочва последователно (от предната към задната ос) в следния формат: „A-1: …… kg“ „A-2: …… kg“ „A-……: …… kg“;
7. за прикачните превозни средства от категории R и S с твърд теглич или централна ос – вертикалното натоварване в точката на прикачване (S); точката на прикачване се счита за първа ос и се означава като „0“, като се използва следният формат: „- 0: …… kg“;
8. за нанасяне на информацията по т. 3 трябва да се използват буквено-цифрови знаци (латински букви или арабски цифри) с минимална височина 4,0 mm.
601