Народно събрание
брой: 11, от дата 2.2.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

 

УКАЗ № 21
На основание чл. 101, т. 3 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 48-ото Народно събрание на 12 януари 2023 г., повторно приет на 27 януари 2023 г.
Издаден в София на 30 януари 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Крум Зарков
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за енергетиката
(обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55, 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г., бр. 17, 41 и 79 от 2019 г., бр. 25, 38 и 57 от 2020 г., бр. 9 и 21 от 2021 г. и бр. 8, 9, 99 и 102 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 1 след думата „разпределение“ се поставя запетая и се добавя „съхранение“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. развитие на инфраструктури за пренос, разпределение и съхранение на електрическа енергия и природен газ и за пренос на нефт или нефтопродукти на територията на страната и през нея.“
2. В ал. 2 след думата „разпределението“ се поставя запетая и се добавя „съхранението“.
§ 3. В чл. 21, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 13а:
„13а. определя мерки за достъпа до мрежата на съоръжения за съхраняване на електрическа енергия, включително отстраняване на пречки, които възпрепятстват достъпа до пазара на електрическа енергия на операторите на тези съоръжения и на производителите на енергия от възобновяеми източници;“.
2. В т. 19а накрая се добавя „и на съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
§ 4. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „5 MW“ се заменят с „20 MW включително“;
б) създава се т. 7:
„7. съхранение на електрическа енергия, освен в случаите по чл. 90а, ал. 2, т. 2, когато операторът на съоръжението извършва търговия с електрическа енергия, за което се изисква лицензия по ал. 1, т. 5.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) Лицето, на което е издадена лицензия за организиране на борсов пазар за електрическа енергия, организира борсов пазар на гаранции за произход.“
§ 5. В чл. 73 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. в случаите по чл. 116, ал. 10 и чл. 117, ал. 11, когато присъединяването при временна схема на достъп създава рискове от претоварване на елементи на електропреносната система или от възникване на аварии.“
2. В ал. 3 след думите „по ал. 1“ се добавя „т. 1 – 7“.
§ 6. В чл. 81г ал. 2 се изменя така:
„(2) При изготвянето на 10-годишния план за развитие на преносната мрежа операторът на преносна мрежа се съобразява с наличната информация относно предстоящи изменения в производството, доставките, потреблението и обмена с други държави, потенциала за използването на оптимизация на потреблението, съоръженията за съхраняване на енергия или други ресурси като алтернативи на разширяването на системата, включително проучванията, плановете и прогнозите по чл. 87, ал. 3, като взема предвид и инвестиционните планове за регионални мрежи и мрежи на територията на Европейския съюз. При изготвяне на 10-годишния план за развитие на газопреносната мрежа операторът се съобразява и с инвестиционните планове за съоръжения за съхранение на природен газ.“
§ 7. В чл. 82, ал. 2 след думите „за производство на електрическа енергия“ се добавя „съоръженията за съхранение на електрическа енергия“.
§ 8. В чл. 83, ал. 1, т. 2 след думите „за производство на електрическа и/или топлинна енергия“ се добавя „на съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
§ 9. В глава девета, раздел III се създава чл. 87а:
„Чл. 87а. Операторът на електропреносната мрежа няма право да притежава, разработва, експлоатира или управлява съоръжения за съхранение на енергия.“
§ 10. В чл. 90 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Операторът на електроразпределителната мрежа няма право да притежава, разработва, експлоатира или управлява съоръжения за съхранение на енергия.“
§ 11. В глава девета се създава раздел IVа с чл. 90а – 90в:
„Раздел IVа
Съхранение на електрическа енергия
Чл. 90а. (1) Съхранението на електрическа енергия се осъществява от оператори на съоръжения за съхранение.
(2) Съхранението на електрическа енергия се извършва в съоръжения за съхранение, които се изграждат:
1. към нов или съществуващ обект за производство или потребление на електрическа енергия, с изключение на обектите по чл. 25а от Закона за енергията от възобновяеми източници;
2. като самостоятелно съоръжение.
(3) Операторът на съоръжение за съхранение на електрическа енергия:
1. съхранява собствена и/или закупена електрическа енергия и сключва сделки с електрическа енергия и/или за предоставяне на допълнителни услуги;
2. експлоатира, поддържа и развива в пазарни условия сигурни, надеждни и ефективни съоръжения за съхранение на електрическа енергия;
3. предоставя на оператора на електропреносната мрежа и/или на операторите на електроразпределителни мрежи информация, за да се гарантира, че съхранението на електрическа енергия става по начин, съвместим със сигурната и ефективна експлоатация и управление на електропреносната и/или електроразпределителната мрежа.
(4) Сделките се сключват при спазване на правилата на чл. 91, ал. 2.
Чл. 90б. (1) Съоръженията за съхранение на електрическа енергия имат равнопоставен достъп до преносната и разпределителните електрически мрежи при спазване на критериите за сигурност, определени с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5, и равнопоставен достъп до пазара на електроенергия и механизми за балансиране на капацитета.
(2) Операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия са длъжни да сключат договори за достъп с оператора на електропреносната мрежа и/или с оператора на съответната електроразпределителна мрежа, в които се уреждат правата и задълженията на страните във връзка с диспечирането и предоставянето на допълнителни услуги.
(3) Операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия дължат цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 и цени за пренос и достъп през/до съответната мрежа за производители и крайни клиенти, определени съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3, за разликата между количеството закупена електрическа енергия от участници на пазара на електрическа енергия и количеството обратно отдадена електрическа енергия в съответната мрежа.
Чл. 90в. (1) Операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия са длъжни да спазват нормите за качество и надеждност на електрическата енергия, съхранявана в съоръжението, съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5 с оглед гарантиране сигурността на електроенергийната система.
(2) Съответният оператор на мрежа може временно да преустанови достъпа на оператор на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, който не спазва нормите за качество и надеждност по ал. 1 съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5, до отстраняване на несъответствията.“
§ 12. В чл. 92 се създава т. 6б:
„6б. оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия;“.
§ 13. В чл. 100 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „крайните клиенти“ се добавя „операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
2. В ал. 5 накрая се добавя „и за сделки, сключени от оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия, присъединени след 1 февруари 2023 г.“
§ 14. В чл. 105 ал. 8 се изменя така:
„(8) Производителите на енергия от високоефективно комбинирано производство на енергия и оператори на съоръжения за съхранение на електрическа енергия могат да предлагат допълнителни услуги на оператора на преносната мрежа в случаите по ал. 7, когато това е технически и икономически съвместимо с начина на експлоатацията на обекта за производство или съоръжението за съхранение.“
§ 15. В чл. 111, ал. 1, т. 4 накрая се добавя „и предоставя на участниците окончателните резултати ежеседмично“.
§ 16. В чл. 113, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. равнопоставеност на производителите, операторите на съоръжения за съхранение на електрическа енергия и равнопоставеност на клиентите, свързани към мрежата.“
§ 17. В чл. 116 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Операторът на електропреносната мрежа, съответно операторът на електроразпределителна мрежа, е длъжен да присъедини всеки обект на производител на електрическа енергия или на съоръжение за съхранение на електрическа енергия, разположени на съответната територия, за който производителят, съответно операторът на съоръжение:
1. е сключил писмен договор за присъединяване по цена за присъединяване, определена съгласно съответната наредба по чл. 36, ал. 3;
2. е изпълнил своите задължения по договора по т. 1 и нормативните изисквания за присъединяване към електропреносната или електроразпределителната мрежа;
3. има изградени електрически уредби в границите на собствения си имот или на имота, в който има право да строи, отговарящи на техническите норми и на изискванията за безопасна работа, и
4. е сключил договор за достъп по чл. 84, ал. 2.“
2. В ал. 3 след думата „производители“ се добавя „или на съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
3. В ал. 4 след думите „производител на електрическа енергия“ се добавя „или оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия“.
4. В ал. 5 изречение второ се изменя така: „Електропроводите високо и средно напрежение, които свързват уредбите по ал. 4 със съответната електрическа мрежа в мястото на присъединяване и не са елемент от електропреносната или съответната електроразпределителна мрежа, се изграждат от производителя или от оператора на съоръжение за съхранение на електрическа енергия за негова сметка и са негова собственост.“
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Произведената електрическа енергия, както и електрическата енергия, използвана/отдавана от съоръжение за съхранение на електрическа енергия, се измерва със средства за търговско измерване – собственост на оператора на електропреносната мрежа, съответно оператора на електроразпределителната мрежа, като изискванията, на които трябва да отговарят, и мястото им на разположение се определят с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 6.“
6. В ал. 8 след думите „производител на електрическа енергия“ се добавя „или ново съоръжение за съхранение на електрическа енергия“.
7. В ал. 9, изречение първо след думите „производител на електрическа енергия“ се добавя „или ново съоръжение за съхранение на електрическа енергия“.
8. Създават се ал. 10 – 13:
„(10) Производител на електрическа енергия може да изгради съоръжение за съхранение на електрическа енергия към енергиен обект за производство на електрическа и/или топлинна енергия, присъединен към електропреносната или електроразпределителна мрежа.
(11) В случаите по ал. 10, когато не е необходимо увеличаване на присъединената мощност, производителят подава уведомление до оператора на електропреносната мрежа или до съответния оператор на електроразпределителна мрежа. С допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на производителя се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на съоръжението за съхранение към електрическата уредба на производителя, местата на измерване на електрическата енергия и се регламентират правата и задълженията на страните с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система с оглед недопускане смущения в мрежата. Допълнителното споразумение се сключва преди издаване на разрешение за строеж на съоръжението за съхранение, когато това е необходимо, като в този случай не се сключва договор за присъединяване.
(12) В случаите по ал. 8 и 9 по искане на производителя операторът на електропреносната мрежа има право да предложи присъединяване при временна схема на достъп на цялата или на част от заявената мощност на обекта, която да бъде приложена до извършване на разширението или реконструкцията в електропреносната мрежа. В този случай операторът предлага присъединяване при временна схема на достъп на всеки от производителите, подали искане за присъединяване при временна схема, за които конкретното техническо решение е приложимо, по реда на постъпване на тяхното искане.
(13) С цел гарантиране сигурността на електроенергийната система, за срока на действие на временната схема на присъединяване операторът на електропреносната мрежа може да налага ограничения при ползването на обекта. В тези случаи операторът на електропреносната мрежа не носи отговорност за вреди, претърпени от собственика на обекта в резултат на наложените ограничения.“
§ 18. В чл. 116а, ал. 1 след думите „на обекти на производители“ се добавя „съоръжения за съхранение на електрическа енергия“.
§ 19. В чл. 117 се създават ал. 11 – 14:
„(11) Клиент на електрическа енергия може да изгради съоръжение за съхранение на електрическа енергия към собствен обект, присъединен към електропреносната или електроразпределителна мрежа.
(12) В случаите по ал. 11, когато не е необходимо увеличаване на присъединената мощност, клиентът на електрическа енергия подава уведомление до оператора на електропреносната мрежа или до съответния оператор на електроразпределителна мрежа. С допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на съоръжението за съхранение към електрическата уредба на клиента, местата на измерване на електрическата енергия и се регламентират правата и задълженията на страните с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система с оглед недопускане смущения в мрежата. Допълнителното споразумение се сключва преди издаване на разрешение за строеж на съоръжението за съхранение, когато това е необходимо, като в този случай не се сключва договор за присъединяване.
(13) В случай че присъединяването на обекта на клиента изисква разширение или реконструкция в електропреносната мрежа, по искане на клиента операторът на електропреносната мрежа има право да предложи присъединяване при временна схема на достъп на цялата или на част от заявената мощност на обекта, която да бъде приложена до извършване на разширението или реконструкцията. В този случай операторът предлага присъединяване при временна схема на достъп на всеки от клиентите, подали искане за присъединяване при временна схема, за които конкретното техническо решение е приложимо, по реда на постъпване на тяхното искане.
(14) С цел гарантиране сигурността на електроенергийната система, за срока на действие на временната схема на присъединяване операторът на електропреносната мрежа може да налага ограничения при ползването на обекта. В тези случаи операторът на електропреносната мрежа не носи отговорност за вреди, претърпени от собственика на обекта в резултат на наложените ограничения.“
§ 20. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5, изречение първо след думите „производител на електрическа енергия“ се добавя „или оператор на съоръжение за съхранение на електрическа енергия“.
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) В случаите на монтирано средство за търговско измерване с дистанционен отчет на данните от измерването по периоди на сетълмент съгласно правилата по чл. 91, ал. 2 клиентът, операторът на съоръжение за съхранение или производителят на електрическа енергия може да заяви постоянен дистанционен достъп до данни от измерването за интервал не по-дълъг от 15 минути в съответния период за сетълмент. Операторът на електропреносната, съответно на електроразпределителната мрежа, е длъжен в срок до 30 дни от постъпване на искането безвъзмездно да предостави такъв достъп на клиента, оператора или производителя.“
3. Създава се ал. 10:
„(10) Данните от средствата за търговско измерване се предоставят от собственика на средството за търговско измерване на консуматора или производителя съгласно определения единен формат за обмен на данни от електроенергийния системен оператор. Предоставянето на данните се извършва чрез единна уеб базирана информационна система, администрирана от електроенергийния системен оператор, осигуряваща достъп до данните в реално време.“
§ 21. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 23 след думите „с определена мощност“ се добавя „съхранение на електрическа енергия“.
2. Точка 24 се изменя така:
„24. „Енергийно предприятие“ е лице, което осъществява една или повече от дейностите по производството, преобразуването, преноса, съхранението, разпределението, доставката и снабдяването с електрическа, топлинна енергия или природен газ, на основата на издадена лицензия по този закон, или лице, което добива енергийни ресурси въз основа на концесия за добив, или лице, което осъществява дейност по производство на електрическа и/или топлинна енергия и/или извършва съхранение на електрическа енергия, и/или извършва търговия с природен газ, без да е задължено да получи лицензия за осъществяваната от него дейност по този закон, или лице, което осъществява дейност по пренос на нефт и нефтопродукти по тръбопроводи.“
3. Създава се т. 26в:
„26в. „Инсталирана мощност“ е номиналната променливотокова мощност (АС мощност) на електрическа централа или на съоръжението за съхранение на електрическа енергия, която се измерва в MW или kW.“
4. Точка 34г се изменя така:
„34г. „Оператор на съоръжение за съхранение“ е физическо или юридическо лице, което изпълнява функция по съхранение и което отговаря за експлоатацията на съоръжението за съхранение на природен газ или на електрическа енергия.“
5. В т. 41 след думите „за осъществяване на дейностите по производство“ се добавя „съхранение“.
6. Точка 61б се изменя така:
„61б. „Съоръжение за съхранение на природен газ“ е съоръжение, което се използва за съхранение на природен газ и което е собственост и/или се експлоатира от предприятие за природен газ, включително частта от съоръженията за втечнен природен газ, която се използва за съхранение, но с изключение на частта, която се използва за добивни операции, и с изключение на съоръженията, запазени изключително за оператори на газопреносни системи за осъществяване на дейността им.“
7. Създава се т. 61в:
„61в. „Съоръжение за съхранение на електрическа енергия“ е съоръжение в рамките на електроенергийната система, в което се съхранява енергия, с изключение на съоръженията за съхранение на енергия за собствено потребление на производители или крайни клиенти, което не отдава съхранената електрическа енергия в електропреносната или електроразпределителна мрежа. Електрохимическите съоръжения за съхранение на електрическа енергия представляват преместваеми обекти по смисъла на Закона за устройство на територията.“
8. Създава се т. 62а:
„62а. „Съхранение на електрическа енергия“ е отлагане на крайното ползване на електрическата енергия в рамките на електроенергийната система до момент, който е по-късен от момента на нейното произвеждане или преобразуване във форма на енергия, която може да се съхранява, съхраняването на тази енергия и последващото й обратно преобразуване в електрическа енергия или използване в друг енергиен носител.“
9. Създава се т. 73:
„73. „Борсов пазар на гаранции за произход“ е съвкупността от всички организирани пазарни сегменти, оперирани и администрирани от оператора на борсовия пазар, на които се сключват сделки с гаранции за произход.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. Издадени лицензии за производство на електрическа енергия от енергиен обект до 20 MW включително се прекратяват, считано от датата на влизане в сила на този закон.
§ 23. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се приемат в 6-месечен срок от влизането му в сила.
(2) До датата на влизане в сила на подзаконовите нормативни актове по ал. 1 за присъединяването на съоръжения за съхранение на електрическа енергия се прилага съответно редът за присъединяване на производители съгласно наредбата по чл. 116, ал. 7.
§ 24. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 38 и 91 от 2018 г., бр. 41 от 2019 г., бр. 65 от 2020 г., бр. 9 и 21 от 2021 г. и бр. 42 и 102 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 20, ал. 2, т. 4 думата „повърхностни“ се заличава.
2. В чл. 21, ал. 1 думата „повърхностни“ се заличава.
3. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 8 думите „енергия, съхранявана под формата на топлина под повърхността на твърдата почва –“ и думите „енергия, съхранявана под формата на топлина в повърхностните води – хидротермална енергия“ се заличават;
б) създават се т. 43 – 47:
„43. „Геотермална енергия“ e енергия, получена от повърхностни или подземни естествено нагрети пари, течности или геоложки образувания, която постоянно се възстановява от естествените процеси и представлява поток от топлина от земните недра.
44. „Геотермалната система“ е технология, извличаща и използваща геотермална енергия за отопление, охлаждане и/или производство на електрическа енергия.
45. „Нискотемпературна геотермална енергия“ е геотермална енергия с температура до 30°C включително.
46. „Среднотемпературна геотермална енергия“ е геотермална енергия с температури над 30°C и до 90°C включително.
47. „Високотемпературна геотермална енергия“ е геотермална енергия с температури над 90°C.“
Законът е приет от 48-ото Народно събрание на 12 януари 2023 г. и на 27 януари 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов
580