Народно събрание
брой: 11, от дата 2.2.2023 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.6


Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

 

УКАЗ № 22
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, приет от 48-ото Народно събрание на 25 януари 2023 г.
Издаден в София на 31 януари 2023 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Крум Зарков
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
(обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 42 и 65 от 2018 г., бр. 38, 83, 98 и 100 от 2019 г., бр. 68, 98 и 110 от 2020 г., бр. 9 и 15 от 2021 г. и бр. 15, 62 и 102 от 2022 г.)
§ 1. Член 51 се изменя така:
„Връчване на адвокат
Чл. 51. (1) Връчването на адвокат става лично в неговата кантора или на всяко място, където той се намира по служба. Връчването в кантората може да се извърши на всяко лице, което работи или сътрудничи на адвоката. При удостоверяване на връчването връчителят посочва името и качеството на получателя.
(2) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.
(3) Връчването на адвокат може да се извърши и само електронно на посочен електронен адрес за връчване по реда на чл. 38, ал. 2.“
§ 2. В чл. 142, ал. 2 след думите „пълномощникът й“ се добавя „или само пълномощникът“.
§ 3. В чл. 408 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Изпълнителен лист“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният лист се издава в електронна форма и се подписва от съдия от съответния съд. Когато издаването на изпълнителен лист в електронна форма не е възможно, се издава изпълнителен лист в един екземпляр на хартиен носител.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) След издаването на изпълнителния лист в електронна форма съдебните изпълнители и държавните учреждения, до които е подадено искане за плащане по чл. 519, ал. 2, получават достъп до него чрез Единния портал за електронно правосъдие.“
§ 4. В глава тридесет и седма се създава чл. 409а:
„Водене на заповедното производство в електронна форма
Чл. 409а. (1) Всички процесуални действия в заповедното производство се извършват в електронна форма и всички актове на съда в производството, включително заповед за изпълнение и изпълнителен лист, се издават в електронна форма, освен когато тази глава изрично предвижда друго.
(2) Заявителят и длъжникът може да извършват процесуални действия и писмено на хартиен носител, освен когато тази глава изрично предвижда друго.“
§ 5. В чл. 410 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) Заявлението и приложенията към него се подават писмено на хартиен носител или по електронен път чрез електронен формуляр, достъпен в Единния портал за електронно правосъдие. Когато заявлението е подадено по електронен път, всички последващи процесуални действия на заявителя се извършват само в електронна форма, с изключение на действията по обжалване на актове по тази глава и в производствата по чл. 422 – 424.
(5) Лицата по чл. 50, ал. 5 и чл. 52, ал. 2, с изключение на търговците и лицата, представлявани от адвокат, подават заявления само в електронна форма.
(6) Заявителите извън тези по ал. 5 може да подадат заявление за издаване на заповед за изпълнение и писмено на хартиен носител в който и да е районен съд, с изключение на заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, ал. 1, т. 3, 6 и 10, които се подават в районния съд по настоящия адрес или седалището на заявителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния му адрес. По отношение на заявленията за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, ал. 1, т. 3, 6 и 10 съдът извършва служебна проверка на местната подсъдност и ако прецени, че делото не му е подсъдно, го изпраща незабавно на надлежния съд.“
§ 6. В чл. 411 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявлението за издаване на заповед за изпълнение се разглежда от районен съдия, определен съобразно чл. 9, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Заявлението за издаване на заповед за изпълнение въз основа на документ по чл. 417, ал. 1, т. 3, 6 и 10 се разглежда от съдия от районния съд по настоящия адрес или седалището на заявителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния му адрес. В случаите, когато заявителят няма настоящ или постоянен адрес или седалище на територията на България, заявлението се подава по постоянния или настоящия адрес или седалището на длъжника.“
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „разпоредително заседание“ се заменят със „закрито заседание“, а думите „срока по ал. 1“ се заменят с „тридневен срок“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При уважаване на заявлението съдът издава заповед за изпълнение, препис от която се връчва на длъжника и на заявителя. Когато заявлението за издаване на заповед за изпълнение е подадено по електронен път или заявителят е посочил електронен адрес, препис от издадената заповед за изпълнение се връчва на заявителя по електронен път.“
§ 7. В чл. 412, т. 12 преди думата „подпис“ се добавя „електронен“.
§ 8. В чл. 414 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „писмено“ се заличава.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Възражението може да бъде подадено писмено на хартиен носител в който и да е районен съд или в електронна форма чрез Единния портал за електронно правосъдие.“
§ 9. В чл. 414а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „писмено“ се заличава.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Възражението може да бъде подадено писмено на хартиен носител до който и да е районен съд или в електронна форма чрез Единния портал за електронно правосъдие.“
3. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 3, 4, 5, 6 и 7.
§ 10. В чл. 415, ал. 5 думите „представи доказателства, че е предявил“ се заменят с „предяви“.
§ 11. В чл. 416 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „или след влизане в сила на съдебното решение за установяване на вземането“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При предявен иск за установяване на вземането заповедта за изпълнение влиза в сила след влизането в сила на съдебното решение за установяване на вземането, като постановилият го съд издава изпълнителен лист за същото.“
§ 12. В чл. 417 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При подаване на заявление по електронен път заявителят прилага копие от документа по ал. 1, на който се основава заявлението му. В 7-дневен срок заявителят представя на съда оригинала на документа по ал. 1, т. 3, 6 и 10 като условие за редовност на заявлението.
(3) При подаване на заявление писмено на хартиен носител заявителят трябва да представи оригинала на документа по ал. 1, т. 3, 6 и 10, а в останалите случаи по ал. 1 – заверен от него препис от документа.“
§ 13. В чл. 418 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 417“ се добавя „ал. 1“.
2. В ал. 2 думите „представения документ и върху заповедта за изпълнение“ се заменят с „представения в оригинал документ, която се отбелязва по електронната партида чрез Единния портал за електронно правосъдие“.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) След издаването на изпълнителния лист съдебните изпълнители получават достъп до електронната заповед за изпълнение и до документа, въз основа на който е издадена заповедта за изпълнение, чрез Единния портал за електронно правосъдие.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Препис от заповедта за изпълнение и копие от документа, въз основа на който е издадена заповедта за изпълнение с отбелязването за издаден изпълнителен лист, се връчва на длъжника от съдебния изпълнител. Съдебният изпълнител незабавно изпраща до съда по електронен път копие от съобщението заедно с връчените документи с отбелязване за връчването на всеки един от тях.“
§ 14. В чл. 420, ал. 1 след думите „чл. 417“ се добавя „ал. 1“.
§ 15. В чл. 423, ал. 3, изречение четвърто думите „т. 3 и 4“ се заменят с „т. 4 и 5“.
§ 16. В чл. 426 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна, в която се посочва номерът на делото и на изпълнителния лист, издаден в електронна форма, след като служебно получи достъп до същия чрез Единния портал за електронно правосъдие или се прилага друг акт, подлежащ на изпълнение.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) При образуване на изпълнително дело съдебният изпълнител незабавно отбелязва това в съответната електронна партида чрез Единния портал за електронно правосъдие. Докато отбелязването не бъде заличено или не бъде отразено, че отбелязаното изпълнително дело е приключило или е прекратено, последващо изпълнително дело въз основа на същия изпълнителен лист не може да се образува.“
§ 17. В чл. 428, ал. 1, изречение второ думите „връчването й“ се заменят с „връчването на копие от нея“.
§ 18. В чл. 434 се създава ал. 3:
„(3) Съдебният изпълнител незабавно отбелязва по електронната партида на изпълнителния лист чрез Единния портал за електронно правосъдие връчването му на длъжника, образуването, препращането, прекратяването, приключването на изпълнителното дело, присъединяването и резултата от изпълнението, включително платените на взискателя суми.“
§ 19. В чл. 519, ал. 2 изречение второ се изменя така: „За тази цел кредиторът подава искане за плащане към съответното учреждение, в което посочва номера на изпълнителния лист, издаден в електронна форма.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. Висшият съдебен съвет и министърът на правосъдието привеждат в съответствие с този закон приетите, съответно издадените от тях подзаконови нормативни актове в 6-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“.
§ 21. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 19 от 2019 г.; изм., бр. 29, 64 и 83 от 2019 г., бр. 11, 86, 103, 109 и 110 от 2020 г., бр. 16 от 2021 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 41 от 2021 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 43 от 2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г. и бр. 15, 24, 32 от 2022 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2022 г. – бр. 56 от 2022 г.; изм., бр. 62 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Заявленията за издаване на заповед за изпълнение, с изключение на заявленията по чл. 417, ал. 1, т. 3, 6 и 10 от Гражданския процесуален кодекс, се разпределят централизирано на принципа на случайния подбор между всички районни съдии в страната, които са определени да разглеждат такива дела съгласно действащите в отделните съдилища правила за разпределение. Делата, образувани по заявления по чл. 417, ал. 1, т. 3, 6 и 10 от Гражданския процесуален кодекс, се разпределят централизирано на принципа на случайния подбор между съдиите съобразно правилата за местната подсъдност по чл. 411, ал. 1, изречение първо от Гражданския процесуален кодекс.
(4) На всеки 6 месеца съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определя степента на натовареност на съдиите от отделните районни съдилища с дела по ал. 3, изречение първо въз основа на данните за общата им натовареност, като прилага правилата по чл. 30, ал. 5, т. 20.“
2. В чл. 30, ал. 5 се създава т. 20:
„20. съдийската колегия приема правила за разпределение на делата между съдиите, които разглеждат дела, разпределени по реда на чл. 9, ал. 3, с цел изравняване на общата им натовареност.“
3. В чл. 360в, ал. 2 се създава т. 5:
„5. достъп на съдебните изпълнители до издадените изпълнителни листове по дела в информационните системи, одобрени от пленума на Висшия съдебен съвет, заповеди за изпълнение по чл. 417, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, до документите, въз основа на които те са издадени, както и възможност да подават информация за образуване, прекратяване, приключване на изпълнителните дела и за събраните суми по изпълнителните дела.“
4. В чл. 360з:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Електронното дело съдържа информация, получена от съдебните изпълнители съгласно чл. 360в, ал. 2, т. 5, като интеграцията между Единния портал за електронно правосъдие и информационните системи, одобрени от пленума на Висшия съдебен съвет, осигурява възможност за съответния обмен на информация.“;
б) досегашните ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
§ 22. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г., бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13, 15, 57, 61 и 95 от 2016 г., бр. 13, 58 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и 83 от 2018 г., бр. 1 и 17 от 2019 г., бр. 21, 79 и 109 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 102 от 2022 г.) в чл. 263, ал. 3 след думите „чл. 417“ се добавя „ал. 1“.
§ 23. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г.; изм., бр. 66 от 2013 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 61 от 2014 г.; изм., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 105 от 2016 г., бр. 13, 85, 88 и 102 от 2017 г., бр. 53, 77 и 98 от 2018 г., бр. 1, 25, 56 и 81 от 2019 г., бр. 105 от 2020 г., бр. 14, 18 и 19 от 2021 г. и бр. 17 от 2022 г.) в чл. 10, ал. 5 след думите „чл. 417“ се добавя „ал. 1“.
§ 24. По дела, образувани до влизането в сила на закона, се прилагат досегашните правила.
§ 25. Законът влиза в сила от 1 юли 2024 г. с изключение на § 1 и 2, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 48-ото Народно събрание на 25 януари 2023 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Вежди Рашидов
540