Министерски съвет
брой: 9, от дата 27.1.2023 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 10 от 25 януари 2023 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10 ОТ 25 ЯНУАРИ 2023 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Постановление № 496 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. (ДВ, бр. 1 от 2023 г.) в чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) През 2023 г. за сметка на средствата по сметката по ал. 1 могат да се извършват разходи от съответните бюджетни организации и/или да се предоставят трансфери за съответните бюджетни организации чрез централния бюджет или чрез бюджета на Министерството на финансите, като в тези случаи средствата се прехвърлят от сметката по ал. 1 по банковата бюджетна сметка на Министерството на финансите в Българската народна банка.“
§ 2. В Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани (обн., ДВ, бр. 33 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2000 г., бр. 13 от 2004 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 104 от 2011 г., бр. 51 от 2015 г. и бр. 36 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Наименованието „Заключителна разпоредба“ се заменя с „Преходни и заключителни разпоредби“ и в тях се създава § 1:
„§ 1. (1) За времето от 1 февруари 2023 г. до 31 декември 2023 г. се прилагат следните минимални размери на намаленията на цените за пътуване по основните градски линии и междуселищния автомобилен транспорт в сравнение с редовните цени, както следва:
1. с абонаментни карти за пътуване по основните градски линии:
а) ученици в дневна форма на обучение с навършени 10 години и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение, учащи в училищата, висшите училища и научните организации, включени в Регистъра на средните училища и детските градини и в Регистъра на акредитираните висши училища в Министерството на образованието и науката (МОН) – със 70 на сто;
б) лица, получаващи пенсия при условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс – с 40 на сто;
2. с абонаментни карти за пътуване по междуселищни автобусни линии от общинските и областните транспортни схеми:
а) ученици в дневна форма на обучение с навършени 10 години и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение, учащи в училищата, висшите училища и научните организации, включени в Регистъра на средните училища и детските градини и в Регистъра на акредитираните училища на МОН – със 70 на сто;
б) лица, получаващи пенсия при условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс – с 40 на сто.
(2) За времето от 1 февруари 2023 г. до 31 декември 2023 г. децата до 10 навършени години пътуват безплатно и с превозен документ – карта за безплатно пътуване по вътрешноградския и билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт.“
2. Досегашният параграф единствен става § 2.
§ 3. В Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2017 г. и бр. 18 и 85 от 2022 г.), в преходните и заключителните разпоредби се създава § 5:
„§ 5. (1) За времето от 1 февруари 2023 г. до 31 декември 2023 г.:
1. децата до 10 навършени години пътуват безплатно и с превозен документ – карта за безплатно пътуване по вътрешноградския и билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт;
2. учениците в дневна форма на обучение с навършени 10 години и студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение, учащи в училищата, висшите училища и научните организации, включени в Регистъра на средните училища и детските градини и в Регистъра на акредитираните висши училища на Министерството на образованието и науката, пътуват с минимално намаление на цената на абонаментната карта по основните градски линии и по междуселищните автобусни линии от общинските и областните транспортни схеми със 70 на сто спрямо определената редовна цена по действащата тарифа на съответния превозвач;
3. лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия, пътуват с минимално намаление на цената на абонаментната карта по основни градски линии и по междуселищни автобусни линии от общинските и областните транспортни схеми с 40 на сто спрямо определената редовна цена по действащата тарифа на съответния превозвач.
(2) Билетите за пътнически превоз на децата до 10 навършени години по междуселищния автомобилен транспорт в страната се издават по реда на Закона за автомобилните превози срещу представяне на акт за раждане на децата.
(3) Стойността на издадените абонаментни карти на децата до 10 навършени години за пътувания по вътрешноградски транспорт се компенсира на превозвачите ежемесечно въз основа на предоставена в общината опис-сметка за броя и стойността им, изготвена от лицето, което ги е издало, и справка за изминатия пробег от всички превозвачи. Опис-сметката и справката се предоставят на кмета на общината най-късно до 7-о число на месеца, следващ отчетния месец, като за компенсиране стойността на издадените абонаментни карти за вътрешноградски превоз на децата до 10 навършени години общините ежемесечно обобщават следната информация:
1. опис-сметки за броя и стойността на издадените абонаментни карти през отчетния месец;
2. справки за извършения през отчетния месец пробег от всички превозвачи, осъществяващи вътрешноградски превози.
(4) Стойността на издадените билети с нулева стойност на децата до 10 навършени години по междуселищния транспорт се компенсира на превозвачите ежемесечно въз основа на предоставена в общината – възложител на превоза, опис-сметка за броя и равностойността им по действащата тарифа на превозвача. Превозвачите предоставят опис-сметката на кмета на общината най-късно до 7-о число на месеца, следващ отчетния месец, като:
1. за компенсиране на равностойността на издадените билети общината – възложител на превоза, ежемесечно обобщава информацията по предоставените опис-сметки за броя и равностойността по действащата тарифа на издадените от всички превозвачи през отчетния месец билети;
2. средствата се разпределят пропорционално на равностойността на издадените от превозвачите билети;
3. към опис-сметките за съответния месец за броя и равностойността на издадените билети с нулева стойност превозвачът прилага и дубликати на билетите.
(5) Член 39 не се прилага.
(6) Стойността на намалените приходи при пътуванията на учениците, обучаващи се в редовна форма на обучение, на студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение, и на лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, се компенсира на превозвачите ежемесечно въз основа на представени в общината опис-сметки за броя на издадените абонаментни карти, справка за изминатия пробег от превозвачите и дължимата сума до определените в зависимост от категорията на общината и вида на превозите месечни размери в левове за всяка една карта, както следва:

 
Вътрешноградски транспорт (всички линии)
Междуселищни линии
Община (категория)
0
1
2
3
4
до 10 км
над 10 км
1. Учащи
42,00
28,90
25,00
21,00
16,10
40,30
64,10
2. Възрастни граждани
23,60
15,80
13,80
12,20
10,80
23,00
36,60

(7) Разпоредбите на приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 и приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 в частта за деца до 7 навършени години се прилагат за деца до 10 навършени години.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Превозвачите анулират издадените преди влизането в сила на това постановление абонаментни карти, които са със срок на валидност повече от един месец, като възстановяват на правоимащите пропорционално разликата между новата цена и цената на абонаментната карта преди влизането в сила на това постановление само за частта на валидност на документа от 1 февруари 2023 г. до крайния срок на действие и издават нови абонаментни карти при условията на това постановление.
§ 5. (1) Одобрява средства в размер 73 000 хил. лв. за изпълнението на § 2 и 3.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят като трансфери за други целеви разходи на общините чрез централния бюджет за сметка на средствата по чл. 1 от Постановление № 496 на Министерския съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. (ДВ, бр. 1 от 2023 г.) по реда на чл. 4, ал. 3 от същото постановление.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2023 г.
Министър-председател: Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
524