Институт за балканистика с Център по тракология "Проф. Александър Фол" (ИБЦТ) при БАН - София   София
брой: 7, от дата 24.1.2023 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.121


Конкурс за доцент

 

5. – Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ (ИБЦТ) при БАН – София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Политическо и стопанско развитие на Балканите през ХI – XII век) за нуждите на секция „Средновековни Балкани“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурса се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска № 45.
320