Министерски съвет
брой: 104, от дата 26.11.2004 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.47


Постановление № 313 от 17 ноември 2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313
ОТ 17 НОЕМВРИ 2004 Г.
за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Създава Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет в състав съгласно чл. 3 от приложението.
Чл. 2. Приема Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете съгласно приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се издава на основание чл. 114 във връзка с чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21 от Закона за администрацията.
§ 2. Поименният състав на постоянните членове на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете се определя от ръководителите на институциите и организациите в срок един месец от влизането в сила на постановлението.
§ 3. В чл. 29 от Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика, приет с Постановление № 260 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 108 от 2002 г.), се създава т. 11:
“11. осигурява административното и техническото обслужване на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.”
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
За министър-председател:
Николай Василев
Главен секретар на Министерския съвет:
Севдалин Мавров
Приложение към чл. 2
ПРАВИЛНИК
за устройството и организацията на работа на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
Чл. 1. Националният съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет, наричан по-нататък “Националния съвет”, е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между правителствените органи и неправителствените организации при разработването и провеждането на националната политика по отношение на равнопоставеността на жените и мъжете.
Чл. 2. Националният съвет:
1. консултира Министерския съвет;
2. обсъжда проекти на нормативни и други актове, отнасящи се до равнопоставеността на жените и мъжете, и дава становища по тях;
3. обсъжда проекти на актове на Министерския съвет и дава становища за съответствието им с целите на политиката за равнопоставеност на жените и мъжете;
4. координира действията на държавните органи и неправителствените организации в изпълнение на националната политика за равнопоставеност на жените и мъжете и на поети международни задължения от страна на Република България в съответната област;
5. самостоятелно или съвместно с Комисията за защита от дискриминация предлага мерки за провеждане на националната политика по въпросите на равнопоставеността на жените и мъжете в Република България;
6. поддържа контакти със сродни държавни органи в чужбина, както и с международни организации със сходни задачи и сфери на действие;
7. подпомага изпълнението на национално значими национални и регионални проекти на социалните партньори и неправителствени организации в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, съвместяването на семейните и родителските с професионалните задължения и отчита крайните резултати;
8. организира провеждането на изследователска дейност по въпроси, засягащи неговата дейност.
Чл. 3. (1) Националният съвет се състои от:
1. председател - министърът на труда и социалната политика;
2. членове.
(2) Членовете на Националния съвет са постоянни и асоциирани.
(3) Постоянни членове на Националния съвет са по един представител на: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на външните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на земеделието и горите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, министъра на държавната администрация, министъра по европейските въпроси, министъра без портфейл, Държавната агенция за закрила на детето, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Държавната агенция за бежанците, Националния осигурителен институт и на Националния статистически институт.
(4) Асоциирани членове на Националния съвет са представители на други организации, научни институти, национално представените организации на социалните партньори или неправителствени организации, поканени за целта от председателя на Националния съвет.
(5) Представители на министерствата по ал. 3 са заместник-министри, а представители на институциите са техните ръководители. Представители на министъра на държавната администрация, министъра по европейските въпроси и министъра без портфейл са началниците на техните кабинети. Определените представители на министерствата и институциите по ал. 3 могат да бъдат замествани в заседанията на Националния съвет от съответно упълномощени служители.
(6) Сродни обществени (неправителствени) организации могат да създават асоциации за участие в Националния съвет, за което представят съответен протокол.
(7) В работата на Националния съвет представителите на асоциираните членове имат право на съвещателен глас.
Чл. 4. Присъствието на отделните представители на заседанията на Националния съвет се определя от тематиката на конкретните заседания.
Чл. 5. (1) Неправителствените организации, желаещи да вземат участие в работата на Националния съвет като асоциирани членове, подават писмено заявление за участие и прилагат следните документи:
1. съдебно решение за регистрация;
2. устав;
3. списък на местните си структури с адреси и телефони на своите официални представители.
(2) Председателят на Националния съвет има право да поиска и допълнителни сведения, както и да прави проверки по достоверността на предоставените документи.
Чл. 6. Председателят на Националния съвет:
1. представлява Националния съвет;
2. свиква Националния съвет най-малко веднъж на 3 месеца или по предложение на не по-малко от една четвърт от постоянните членове на съвета;
3. ръководи неговата дейност;
4. внася за разглеждане от Министерския съвет материали, предложения и становища на Националния съвет.
Чл. 7. (1) Заседанията на Националния съвет са редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от постоянните членове на съвета.
(2) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от списъчния състав на постоянните членове на Националния съвет.
(3) Писмени материали за обсъждане на заседание на Националния съвет се изпращат в 5-дневен срок преди заседанието.
(4) За всяко заседание на Националния съвет се съставя протокол, който се подписва от председателя и от секретаря. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието, и взетите решения. Копия от протокола се изпращат на членовете на Националния съвет в 7-дневен срок след заседанието.
Чл. 8. Административното и техническото обслужване на Националния съвет се осигурява от секретариат - звеното за равни възможности на жените и мъжете в Министерството на труда и социалната политика.
Чл. 9. (1) Секретар на Националния съвет е ръководителят на звеното за равни възможности на жените и мъжете в Министерството на труда и социалната политика.
(2) Секретариатът извършва подготовката за заседанията на Националния съвет:
1. подготвя дневния ред;
2. води на отчет приетите на заседанията решения и координира и контролира изпълнението им;
3. по нареждане на председателя на Националния съвет провежда предварителни консултации с различни институции и организации, както и други дейности, свързани с изпълнението на задачите на Националния съвет.
Чл. 10. По предложение на постоянните членове на Националния съвет в представляваните от тях институции се определят съответни служители, отговорни за провеждане на координираната от Националния съвет политика за равни възможности на жените и мъжете.
Чл. 11. Националният съвет може да създава експертни работни групи и други помощни звена.
Чл. 12. Националният съвет утвърждава правила за консултации и сътрудничество на местно равнище.
Чл. 13. (1) Националният съвет координира своята дейност с Комисията за защита от дискриминация, с омбудсмана и със Съвета за национално развитие при Президента на Република България.
(2) Упълномощени представители на институциите по ал. 1 имат право да участват в заседанията на Националния съвет като наблюдатели.
56508