Министерство на земеделието
брой: 103, от дата 24.12.2022 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.23


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица
(обн., ДВ, бр. 75 от 2018 г.; изм., бр. 93 от 2018 г., бр. 35 от 2019 г. и бр. 33 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането им съгласно изискванията на:
а) Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150, 14.06.2018 г.) (Регламент (ЕС) 2018/848);
б) Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета, наричан по-нататък „(OB L 95, 7.4.2017 г.) (Регламент (ЕС) 2017/625)“;
в) Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/464 на Комисията от 26 март 2020 г. за установяване на определени правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с необходимите документи за признаване със задна дата на периоди за целите на прехода към биологично производство, производството на биологични продукти и информацията, която е необходимо да бъде предоставяна от държавите членки (OB L 98, 31.3.2020 г.) (Регламент (ЕС) 2020/464);
г) Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1165 на Комисията от 15 юли 2021 г. за разрешаване на някои продукти и вещества за употреба в биологичното производство и за съставяне на техните списъци (OB L 253, 16.7.2021 г.) (Регламент (ЕС) 2021/1165);
д) Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/279 на Комисията от 22 февруари 2021 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на контрола и другите мерки за гарантиране на проследимостта и съответствието на биологичното производство и етикетирането на биологичните продукти (OB L 62, 23.2.2021 г.) (Регламент (ЕС) 2021/279);
е) Делегиран регламент (ЕС) 2021/1189 на Комисията от 7 май 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал от конкретни родове или видове (OB L 258, 20.7.2021 г.) (Регламент (ЕС) 2021/1189);
ж) Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1378 на Комисията за определяне на някои правила относно сертификата, издаван на оператори, групи от оператори и износители от трети държави, участващи във вноса на биологични и произведени при преход към биологично производство продукти в Съюза, и за установяване на списък на признатите контролни и надзорни органи в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент (OB L 297, 20.8.2021 г.) (Регламент (ЕС) 2021/1378);
з) Делегиран регламент (ЕС) 2020/2146 на Комисията от 24 септември 2020 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключения от правилата за биологично производство (OB L 428, 18.12.2020 г.) (Регламент (ЕС) 2020/2146);
и) Делегиран регламент (ЕС) 2021/1342 на Комисията от 27 май 2021 г. за допълване на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с правила за информацията, която трябва да се изпраща от третите държави, както и от контролните и надзорните органи, за целите на надзора над тяхното признаване съгласно член 33, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета за внасяни биологични продукти, и за мерките, които трябва да сепредприемат при упражняването на този надзор (OB, L 292, 16.8.2021 г.) (Регламент (ЕС) 2021/1342);
к) Делегиран регламент (ЕС) 2021/771 на Комисията от 21 януари 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на специфични критерии и условия за проверките на документалната отчетност в рамките на официалния контрол на биологичното производство и за официалния контрол на групите от оператори (OB, L 165, 11.5.2021 г.) (Регламент (ЕС) 2021/771);
л) Делегиран регламент (ЕС) 2021/1698 на Комисията от 13 юли 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с процедурни изисквания за признаването на контролни и надзорни органи, които са компетентни да извършват контрол върху оператори и групи от оператори, сертифицирани за биологично производство, и върху биологични продукти в трети държави, и с правила за надзора върху тях и за контрола и други действия, които трябва да се извършват от тези контролни и надзорни органи (OB, L 336, 23.9.2021 г.);
м) Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 на Комисията от 21 октомври 2021 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета с правила относно официалния контрол по отношение на пратки с биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, предназначени за внос в Съюза, и относно сертификата за инспекция (OB, L 461, 27.12.2021 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306);
н) Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307 на Комисията от 21 октомври 2021 г. за определяне на правила относно документите и уведомленията, които се изискват по отношение на биологичните продукти и продуктите, произведени при преход към биологично производство, предназначени за внос в Съюза (OB, L 461, 27.12.2021 г.) (Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307);
о) Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2119 на Комисията от 1 декември 2021 г. за определяне на подробни правила за някои видове документация и декларации, изисквани от операторите и групите от оператори, както и за техническите средства за издаване на сертификати в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1378 на Комисията по отношение на издаването на сертификата за оператори, групи от оператори и износители от трети държави (OB, L 430, 2.12.2021 г.);
п) Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325 на Комисията от 16 декември 2021 г. за съставяне, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета, на списъка с третите държави и на списъка с надзорните и контролните органи, които са признати съгласно член 33, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета за целите на вноса на биологични продукти в Съюза (OB, L 465, 29.12.2021 г.);
р) Регламент (ЕС) 2022/474 на Комисията от 17 януари 2022 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните изисквания за производството и използването на небиологичен, на произведен при преход към биологично производство посадъчен материал и на друг растителен репродуктивен материал (OB, L 98, 25.3.2022 г.).“
2. В т. 2, буква „в“ накрая се добавя „който включва биологичния растителен репродуктивен материал (РРМ) и РРМ, произведен при преход към биологично производство;“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. внос от трети държави на биологични продукти и храни съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306, Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2307, Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1378 и съгласно чл. 25в от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС);“.
4. В т. 5 думите „чл. 27, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007“ се заменят с „чл. 40 от Регламент (ЕС) 2018/848“.
5. В т. 8 думите „Регламент (ЕО) № 834/2007“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/848“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на земеделието е компетентен орган, отговорен за организацията на официалния контрол в Република България за целите на чл. 1, параграф 2, буква „и“, чл. 3, т. 3, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2017/625 и чл. 3, т. 54 от Регламент (ЕС) 2018/848, на всички етапи на производство, обработка и разпространение.“
2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Министърът на земеделието може да разреши със заповед:
1. въвеждане в единица за биологично производство (животновъден обект) на отгледани по небиологичен начин животни съгласно Приложение II, Част II, т. 1.3.4.4, т. 1.3.4.4.1 и т. 1.3.4.4.2 от Регламент (EС) 2018/848 и въвеждане в единица за биологично производство (животновъден обект) на отгледани по небиологичен начин домашни птици съгласно Приложение II, Част II, т. 1.3.4.3 от Регламент (EС) 2018/848;
2. подновяване на стадо с въвеждане в единица за биологично производство (животновъден обект) до 40 % на отгледани по небиологичен начин нераждали женски екземпляри съгласно Приложение II, Част II, т. 1.3.4.4.3 от Регламент (EС) 2018/848;
3. животновъдните практики съгласно Приложение II, Част II, т. 1.7.8. от Регламент (EС) 2018/848 за подрязване на опашката при овцете, подрязване на човката, когато се извършва в първите три дни от живота, и обезроговяване;
4. въвеждане на уловени диви животни или отгледани по небиологичен начин аквакултурни животни в животновъден обект съгласно изискванията, посочени в Приложение II, Част III, т. 3.1.2.1, буква „г“ от Регламент (EС) 2018/848;
5. изключения по отношение на продължителността на преходните периоди, прилагани върху поземлени имоти съгласно изискванията на Приложение II, Част I, т. 1.7.2 и т. 1.7.3 от Регламент (EС) 2018/848, чл. 10, параграф 3 от Регламент (EС) 2018/848 и Глава I, чл. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/464;
6. връзване на животни съгласно Приложение II, Част II, т. 1.7.5 от Регламент (EС) 2018/848;
7. използване в биологичното производство на небиологичен РРМ за производството на растения и растителни продукти, различни от РРМ съгласно Приложение II, Част I, т. 1.8.5.7 от Регламент (EС) 2018/848;
8. използване в биологичното производство на даден вид или подвид, или сорт небиологичен РРМ за производството на РРМ съгласно Приложение II, Част I, т. 1.8.6, буква „е“ от Регламент (EС) 2018/848;
9. изключения от разпоредбите за производството, свързани с бедствия съгласно Регламент (ЕС) 2020/2146 и в съответствие с изискванията на Закона за защита при бедствия, както и след взето официално решение от компетентните централни и териториални органи на изпълнителната власт за признаване на дадена ситуация за бедствие;
10. използване на небиологични земеделски съставки за преработени биологични храни съгласно чл. 25 от Регламент (EС) 2018/848.
(6) Министърът на земеделието утвърждава със заповед:
1. правила и процедура за определяне на официални лаборатории за извършване на лабораторни анализи на проби, взети по време на официален контрол на биологично производство съгласно чл. 37 – 39 от Регламент (ЕС) 2017/625;
2. списък на определените по т. 1 лаборатории, с които контролиращите лица сключват договори за извършване на анализи; списъкът се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието.“
3. Създават се ал. 7, 8 и 9:
„(7) За целите на ал. 5, т. 1, 2 и 4 Министерството на земеделието (МЗм) поддържа информация за отглежданите по биологичен начин животни, ювенилни екземпляри от биологични аквакултури и биологични ярки, включително породите животни и генетични линии, адаптирани към биологичното производство съгласно чл. 26, параграф 2, букви „б“ и „в“ и параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/848.
(8) Министерството на земеделието поддържа информация относно генетични линии за бавнорастящи домашни птици, приспособени за отглеждане на открито съгласно т. 19.4.1 от Приложение II на Регламент (ЕС) 2018/848.
(9) В зависимост от информацията по чл. 15, т. 3 заповедта на министъра на земеделието по чл. 2, ал. 5, т. 2 се издава за конкретните животни или безсрочно за породата и/или технологията на отглеждане на животните в стопанството, в това число новородени и въведени нови животни.“
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Контролът за спазване на правилата за биологично производство, преработка, етикетиране, търговия, внос и износ на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи в Република България в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/848, ЗПООПЗПЕС и тази наредба се осъществява от контролиращи лица, получили разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС.
(2) Изключения от правилата за биологично производство се разрешават предварително писмено от контролиращите лица при:
1. използване на небиологичен растителен репродуктивен материал (РРМ) за производството на растения и растителни продукти, различни от РРМ, на индивидуални оператори съгласно т. 1.8.5.1, параграфи 1 – 4 от Част I от Приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848;
2. използване в биологичното производство на небиологичен РРМ за производството на РРМ на индивидуални оператори съгласно т. 1.8.6. от Част I на Приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848.“
§ 4. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) е официален орган по смисъла на чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/848 и чл. 9 от Регламент (ЕС) 2021/1189.“
§ 5. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „по чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007“ се заменят със „съгласно чл. 35, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/848“.
2. В т. 2 думите „чл. 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007“ се заменят с „чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/848“.
§ 6. В чл. 6 думите „Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008 и Регламент (ЕО) № 1235/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/848“.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
(1) „Събирането на диворастящи растения и части от тях, които растат естествено в природни територии, гори и земеделски райони, се счита за метод на биологично производство при условията на Приложение II, Част I, т. 2.2, букви „а“ и „б“ от Регламент (ЕС) 2018/848, Закона за лечебните растения, Наредба № 2 от 2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения и при спазване на следните изисквания:“;
б) в т. 2 думите „в Приложение I и Приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008“ се заменят със „съгласно чл. 24 от Регламент (ЕС) 2018/848 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1165“ и накрая се добавя „на териториите на събиране“;
в) създава се т. 6:
„6. за целите на Приложение II, Част I, т. 2.2, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2018/848 се представят документи, издадени по реда на чл. 22 и/или чл. 26 от Закона за лечебните растения.“
2. В ал. 2 след думата „диворастящите“ се добавя „растения и части от тях“.
§ 8. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) При производството на растителни култури операторите, съответно подизпълнителите, предоставят на контролиращото лице ежегодно до 10 януари годишна план-програма за започващата стопанска година.
(2) Годишната план-програма е по образец на контролиращото лице и съдържа най-малко информация за култури, разпределени по поземлени имоти със съответната площ, периода на засяване/засаждане, ако е приложимо, и прогнозен добив от всяка култура.
(3) При промяна в информацията по ал. 2 операторите изпращат актуализирана годишна план-програма на контролиращото лице в срок до 3 работни дни преди засяване/засаждане.“
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) При отглеждане на култивирани гъби могат да се използват субстрати от компоненти съгласно т. 2.1, букви „а“ – „д“ от Приложение II, Част I от Регламент (ЕС) 2018/848. В случай че продуктите, посочени в т. 2.1, буква „а“, не са налични, се използват продукти, разрешени за употреба в биологичното производство съгласно чл. 24 от Регламент (ЕС) 2018/848, които количествено не надвишават 25 % от теглото на всички елементи на субстрата, като се изключат опаковъчният материал и добавената вода преди компостирането.
(2) Преходните периоди по т. 1.7.1 от Приложение II, Част I от Регламент (ЕС) 2018/848 се прилагат за отглеждане на гъби в зависимост от технологията на отглеждането им като едногодишни и многогодишни с изключение на отглеждането на гъби върху субстратите в т. 2.1 на Приложение II, Част I от Регламент (ЕС) 2018/848.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 10. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Операторите могат да отглеждат животни по биологичен начин при условията на Приложение II, Част II, т. 1 от Регламент (ЕС) 2018/848, спазвайки изискванията на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Регламент (ЕС) 2016/429, OB, L 84, 31.3.2016 г.) и Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
(2) За целите на Приложение II, Част II, т. 1.9.1.1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2018/848 за район се приема територията на цялата страна.
(3) Откритите заградени площи остават празни между отглеждане на две партиди птици за период не по-малък от 14 дни с цел възстановяване на растителността съгласно Приложение II, Част II, т. 1.9.4.4, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2018/848. Операторите, съответно подизпълнителите, вписват информация за прилагането на този период в дневника на стопанството.“
§ 11. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Операторите могат да отглеждат пчели по биологичен начин при условията на т. 1.9.6 от Част II на Приложение II от Регламент (ЕС) 2018/848, спазвайки изискванията на Регламент (ЕС) 2016/429 и ЗВД.
(2) Специфичните правила за избор на подходящо разположение на пчелините се утвърждават със заповед на министъра на земеделието съгласно Приложение II, Част II, т. 1.9.6.5, букви „а“, „б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2018/848.
(3) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА), чрез публичната карта на Системата за електронни услуги (СЕУ) предоставя на земеделските стопани информация за физическите блокове, попадащи в зоната с 3-км радиус около пчелина, и начина на трайно ползване.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, чрез публичната карта на СЕУ предоставя на земеделските стопани и информация за физическите блокове, включени в система на контрол по чл. 4, попадащи в зоната с 3-км радиус около пчелина, с данни за начина им на трайно ползване.
(5) При отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин с цел производство и продажба на пчелни майки и рояци се спазват изискванията на Наредба № 47 от 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър (ДВ, бр. 103 от 2003 г.).“
§ 12. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. При производство на аквакултурни животни периодът на некултивиране след всеки производствен цикъл в садкови системи в открити води в морето и при други методи на производство, при които се използват резервоари, рибовъдни басейни и клетки, е не по-малък от 14 дни съгласно Приложение II, Част III, т. 3.1.4.1, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 2018/848. Операторите, съответно подизпълнителите, вписват информация за прилагането на този период в дневника на стопанството.“
§ 13. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. (1) Операторът може да въвежда аквакултурни животни в единицата за биологично производство (животновъден обект) с цел развъждане на максимум 50 % небиологични ювенилни екземпляри от видове, които не са били отглеждани като биологични в Европейския съюз към 1 януари 2022 г., когато поне последните две трети от производствения цикъл са били управлявани съгласно принципите на биологичното производство съгласно Приложение II, Част III, т. 3.1.2.1, буква „д“ от Регламент (EС) 2018/848.
(2) Растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал може да се предлага на пазара съгласно чл. 13 от Регламент (EС) 2018/848 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/1189. Уведомлението и досието за предлагане на пазара на РРМ от биологичен хетерогенен материал по чл. 13, параграф 2 от Регламент (EС) 2018/848 се изпраща до ИАСАС. Оператори в растениевъдството могат да използват РРМ, получен от собственото им стопанство от единицата за биологично производство или производствената единица в преход към биологично производство, с цел стимулиране на генетични ресурси, приспособени към специфичните условия на биологичното производство, съгласно чл. 6, буква „и“ от Регламент (ЕС) 2018/848.
(3) Операторите могат да използват небиологични протеинови фуражи за свине и домашни птици в съответствие с изискванията на т. 1.9.3.1, буква „в“ и т. 1.9.4.2, буква „в“ от Част II на Приложение II от Регламент (ЕС) 2018/848.
(4) За целите на ал. 3 операторът е длъжен да поиска писмено потвърждение от компетентното звено в свободен текст относно наличието на пазара на достатъчни количества биологични протеинови фуражи за свине и домашни птици.
(5) Компетентното звено в срок до 5 работни дни от получаване на запитването по ал. 2 изпраща отговор до оператора след извършена проверка в базата данни по т. 3.
(6) За целите на ал. 3 МЗм поддържа база данни с информация за лицата, които предлагат на пазара биологични протеинови фуражи за свине и домашни птици, с наличните количества.
(7) Операторите, които предлагат само пакетирани биологични продукти, се освобождават от задължението да разполагат със сертификат съгласно чл. 34, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/848 и от изискването да уведомяват за своята дейност компетентния орган, при условие че не произвеждат, обработват, складират, освен във връзка с мястото на продажба, или внасят такива продукти от трета държава или възлагат тези дейности на друг оператор.
(8) За прилагането на буква „г“, параграф 1 от чл. 36 на Регламент (ЕС) 2018/848 групата от операторите следва да е регистрирана по Търговския закон като юридическо лице – търговско дружество или кооперация.
(9) За прилагането на буква „д“, параграф 1 от чл. 36 на Регламент (ЕС) 2018/848 производствената дейност на групата от оператори се извършва в географска близост една с друга.
(10) За целите на чл. 38, параграф 1, буква „в“, чл. 39, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2018/848 и чл. 3 от Регламент (ЕС) 2021/2119 операторите вписват в пълното описание на единицата като част от декларацията по чл. 39, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2018/848 информация за адреса, Кадастрален номер/КВС за имотите на биологичната производствена единица, производствената единица в преход, както и информация за прогнозни произведени количества от тях. За небиологичните производствени единици вписват информация за местоположението им, общата площ и културите, отглеждани на тях.“
§ 14. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За издаване на заповед по чл. 2, ал. 5, т. 1 – 10 операторът, съответно подизпълнителят, подава заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието и публикуван на страницата на МЗм. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 5 заявлението се подава от контролиращото лице на оператора, съответно подизпълнителя; в случаите на чл. 14 при въвеждане на нова порода животни или при промяна в технологията на отглеждане операторът, съответно подизпълнителят, трябва да подаде ново заявление за издаване на дерогация.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие от последния инспекторски доклад;
2. информация за наложени мерки от приложение № 3 Каталог „Мерки и несъответствия“.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 думите „10 дни“ се заменят с „10 работни дни“ и се създава изречение трето: „Компетентното звено може да извърши и физическа проверка на място при оператора с цел проверка на заявените данни и обстоятелствата, посочени в заявлението и приложените към него документи, съгласно утвърдена процедура от министъра на земеделието.“
5. Алинея 9 се изменя така:
„(9) В случай на необходимост от уточняване на обстоятелства и в случаите по ал. 4 срокът по ал. 8 спира да тече.“
6. В ал. 10 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“, а думите „3 дни“ се заменят с „3 работни дни“.
§ 15. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 1 и 2 към заявлението се прилагат:
1. копие на договор с регистриран ветеринарен лекар;
2. становище на регистриран ветеринарен лекар относно необходимостта от въвеждане на небиологични животни и домашни птици в единица за биологично производство;
3. обосноваване на дерогацията: липса на подходящи животни и причини, поради които наличните в информацията на МЗм по чл. 2, ал. 7 животни не удовлетворяват качествените нужди на оператора, или други причини;
4. в заявлението операторът посочва:
а) научно и общоприето наименование (общоприето и латинско наименование, т.е. вид и род);
б) породи и генетични линии;
в) производствените цели: за месо, за мляко, за яйца, с двойно предназначение или за развъждане.“
§ 16. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „т. 2“ се заменят с „т. 3 и 6“.
2. Създава се т. 3:
„3. информация, която посочва дали исканата дерогация е свързана с конкретни животни, или е свързана с породата, и технологията на отглежданите в стопанството животни.“
§ 17. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 4 към заявлението се прилага:
1. копие на договор с регистриран ветеринарен лекар;
2. за животни, включени в Червения списък на световно застрашените видове на Международния съюз за защита на природата (International Union for Conservation of Nature, IUCN), становище от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), че същите са обект на програми за опазване на вида.“
§ 18. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) документи, доказващи, че на поземлените имоти не са използвани продукти или вещества, различни от разрешените за употреба в биологичното производство, за период от минимум три години и контролиращото лице извършва подробен анализ на риска от възможно третиране с неразрешени за биологичното производство продукти по смисъла на буква „б“ от чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/464; операторът попълва и приложение № 1.“;
бб) в буква „б“ думата „парцелите“ се заменя с „поземлените имоти“;
вв) буква „в“ се изменя така:
„в) документи за правно основание за ползване на заявените поземлени имоти;“
гг) създават се букви „г“ и „д“:
„г) документи, доказващи, че поземлените имоти, за които се иска признаване със задна дата на периоди за целите на прехода към биологично производство, са били обект на мерки, определени в програма, изпълнена съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (OB, L 347, 20.12.2013 г.);
д) документите съгласно чл. 1, параграф 2, буква „а“ до буква „е“ от Регламент (ЕС) 2020/464, като за целите на:
аа) буква „а“ от чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/464 се прилага карта с блокове на земеделско стопанство и поземлените имоти в тях от заявлението за подпомагане по схемите и мерките на директни плащания в случаите, когато операторът е подал такова, или скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър/общината/общинската служба по земеделие с ясно очертаване на поземлените имоти и общата площ на същите, текущо описание на видовете култури и количеството произведена продукция;
бб) буква „д“ от чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/464 се прилагат копия на дневниците за растителнозащитни мероприятия и торене съгласно чл. 115а и чл. 142, ал. 3 от Закона за защита на растенията за последните три години;“
б) в т. 2:
аа) в буква „а“ думата „парцелите“ се заменя с „поземлените имоти“;
бб) буква „б“ се изменя така:
„б) списък на поземлените имоти, предложени за увеличаване на преходния период, с идентификатор по Кадастрален номер или КВС или там, където няма КК;“
вв) буква „в“ се изменя така:
„в) експертно становище за замърсяването на почвата с неразрешени продукти и/или вещества от компетентния орган, както и за периода на разпад на установените неразрешени продукти и/или вещества в почвата – за случаите по Приложение II, Част I, т. 1.7.2 от Регламент (EС) 2018/848;“
гг) в буква „г“ думата „парцелите“ се заменя с „поземлените имоти“;
дд) създава се буква „д“:
„д) експертно становище от компетентния орган, наложил мярката за третиране на земеделските площи с неразрешени продукти и/или вещества, като част от задължителна мярка за контрол на вредители или плевели, в това число карантинни организми или инвазивни видове, или от компетентния орган, одобрил провеждането на научни изследвания за целите, на които се използва неразрешен за биологичното производство продукт, както и за периода на разпад на установените неразрешени продукти и/или вещества в почвата – за случаите по Приложение II, Част I, т. 1.7.3 от Регламент (EС) 2018/848;“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Периодът на преход се увеличава със срок, съответстващ на периода на разпад по ал. 1, т. 2, буква „в“, или започва нов преходен период, като се взема по-дългият от двата периода. При изтичане на преходния период и преди пускането на пазара на продукцията от съответните поземлени имоти като биологична контролиращото лице взема проби, които предоставя за анализ в лаборатория, определена съгласно чл. 2, ал. 6.“
3. Създава се ал. 7:
„(7) Периодът на преход се съкращава със срок, съответстващ на периода на разпад по ал. 1, т. 2, буква „д“. При изтичане на преходния период и преди пускането на пазара на продукцията от съответните поземлени имоти като биологична контролиращото лице взема проба, която предоставя за анализ в лаборатория по чл. 2, ал. 6.“
§ 19. Членове 20, 21, 22 и 23 се отменят.
§ 20. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в основния текст думите „т. 11“ се заменят с „т. 7 и т. 8“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. доказателства, че налични други сортове в базата данни по чл. 42, ал. 1 не са подходящи – по-специално по отношение на агрономичните и почвено-климатичните условия, както и по отношение на необходимите технологични свойства за получаване на продукцията за случаите по Приложение II, Част I, т. 1.8.5.1, буква „б“ от Регламент (EС) 2018/848;“
в) в т. 2:
аа) в основния текст думите „посевният и/или посадъчният материал и/или семена от картофи“ се заменят с „небиологичния РРМ и/или произведения при преход към биологично производство“;
бб) в буква „а“ думите „които не са вписани в Приложение II от Регламент (ЕО) № 889/2008“ се заменят със „с изключение на разрешените съгласно Регламент (ЕС) 2021/1165“.
2. Създават се ал. 2 – 5:
„(2) В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 7 министърът може със заповед да разреши на всички оператори използване в биологичното производство на небиологичен РРМ за производството на растения и растителни продукти, различни от РРМ, съгласно Приложение II, Част I, т. 1.8.5.7 от Регламент (EС) 2018/848. Списъкът на видовете, подвидовете или сортовете, за които е издадено разрешението, се актуализира ежегодно и се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието.
(3) В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 8 към заявлението се прилагат:
1. доказателства, че на пазара няма достатъчни количества биологичен РРМ или произведен при преход към биологично производство РРМ за производство на РРМ съгласно Приложение II, Част I, т. 1.8.6, изречение 1 от Регламент (EС) 2018/848;
2. доказателства, че налични други сортове на РРМ не са подходящи по качество съгласно Приложение II, Част I, т. 1.8.6, изречение 1 от Регламент (EС) 2018/848;
3. декларации от производителя, че материалът не е:
а) третиран с продукти за растителна защита, с изключение на разрешените съгласно Регламент (ЕС) 2021/1165;
б) произведен с употребата на ГМО и/или продукти от тях;
в) произведени по методите на хидропонно производство.
(4) В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 8 министърът може със заповед да разреши на операторите, произвеждащи растителен репродуктивен материал за използване в биологичното производство, използването на даден вид или подвид, или сорт небиологичен РРМ, когато не е наличен в достатъчно количество или с достатъчно качество, в съответствие с изискванията на Приложение II, Част I, т. 1.8.6, букви „а“ до „г“. Списъкът на видовете, подвидовете или сортовете, за които е издадено разрешението, се актуализира ежегодно и се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието. В списъка се посочва какви са количествата разрешен небиологичен растителен репродуктивен материал. Разрешенията изтичат на 31 декември 2036 г.
(5) Издадените от министъра на земеделието заповеди по ал. 2 и 4 се отнасят за всички оператори.“
§ 21. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 9 към заявлението се прилагат:
1. копие от документ за официалното решение на държавните органи или местната власт, удостоверяващ определянето на дадена ситуация като бедствие, произтичащо от „неблагоприятно климатично явление“, „болести по животните и пчелите“, „екологична катастрофа“, „природно бедствие“ или „катастрофично събитие“ или друга сходна ситуация съгласно чл. 1 от Регламент (ЕС) 2020/2146;
2. документ, доказващ установените щети и загуби на оператора или операторите в даден район вследствие на бедствените ситуации по т. 1.“
§ 22. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „т. 13“ се заменят с „т. 10 към заявлението“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Употребата на небиологични земеделски съставки за производство на преработени биологични храни се разрешава за максимален период от шест месеца и се отнася за всички оператори в страната.“
§ 23. Членове 29 и 30 се отменят.
§ 24. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 4, ал. 2, т. 1 се прилагат:
1. обосновка от оператора относно необходимостта от издаване на разрешение за използване на небиологичен РРМ и на такъв, произведен при преход към биологично производство съгласно Приложение II, Част I, т. 1.8.5.1 от Регламент (EС) 2018/848 и приложимите спрямо конкретния случай доказателства по букви „а“, „б“ или „в“:
а) доказателства, че налични други сортове в регистъра по чл. 42 не са подходящи, по-специално по отношение на агрономичните и почвено-климатичните условия, както и по отношение на необходимите технологични свойства за получаване на продукцията за случаите по Приложение II, Част I, т. 1.8.5.1, буква „б“ от Регламент (EС) 2018/848;
б) доказателства, че нито един доставчик, който предлага на пазара РРМ, не е в състояние да достави съответния биологичен или произведен при преход към биологично производство РРМ навреме за целите на сеитбата или засаждането в случаите, когато операторът е поръчал материала в разумен срок за случаите по Приложение II, Част I, т. 1.8.5.1, буква „в“ от Регламент (EС) 2018/848;
в) доказателства, че научните изследвания и изпитвания са свързани със съхранението на сорта или с продуктови иновации за случаите по Приложение II, Част I, т. 1.8.5.1, буква „г“ от Регламент (EС) 2018/848;
2. декларации от производителя, че материалът по т. 1 не е:
а) третиран с продукти за растителна защита, с изключение на разрешените съгласно Регламент (ЕС) 2021/1165;
б) произведен с употребата на ГМО и/или продукти от тях;
в) произведен по методите на хидропонно производство.“
2. В ал. 2 думите „засяване и/или засаждане“ се заменят със „сеитбата или засаждането“.
§ 25. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) В случаите по чл. 4, ал. 2, т. 2 се прилагат:
1. доказателства, че на пазара няма достатъчни количества биологичен РРМ или произведен при преход към биологично производство РРМ за производство на РРМ съгласно Приложение II, Част I, т. 1.8.6, изречение 1 от Регламент (EС) 2018/848;
2. доказателства, че налични други сортове на РРМ не са подходящи по качество съгласно Приложение II, Част I, т. 1.8.6, изречение 1 от Регламент (EС) 2018/848;
3. декларации от производителя, че материалът по т. 1 не е:
а) третиран с продукти за растителна защита, с изключение на разрешените съгласно Регламент (ЕС) 2021/1165;
б) произведен с употребата на ГМО и/или продукти от тях;
в) произведени по методите на хидропонно производство.
(2) Разрешението се дава преди сеитбата или засаждането на културата.
(3) Разрешението се издава на индивидуални потребители и е валидно за една стопанска година.“
§ 26. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Всяка година министърът на земеделието предоставя на Европейската комисия и останалите държави членки информация за изпълнението и наблюдението на прилагането на актовете, посочени в чл. 1, т. 1, по реда на Глава VIII, Раздел 2 от Регламент (ЕС) 2018/848.“
3. В ал. 4 накрая се добавя „за срок от 5 години от издаването им“.
§ 27. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Периодът на преход към биологично производство започва, когато са изпълнени следните условия:
1. операторът, съответно подизпълнителят, има сключен договор за контрол и сертификация с одобрено от министъра на земеделието контролиращо лице или при промяна в обстоятелствата има сключено и допълнително споразумение (анекс) към него;
2. операторът, съответно подизпълнителят, е уведомил министъра на земеделието за дейността си чрез потвърждаване на договора по т. 1 или допълнителното споразумение (анекс) и данните в регистъра по чл. 45 в срок до 10 дни от датата на сключването им.
(2) При първоначално включване на оператора/групата от оператори в система на контрол преходните периоди на поземлените имоти и/или животни, и/или пчелни семейства, и/или аквакултури започват да текат от датата на уведомлението по ал. 1, т. 2.“
2. В ал. 3 думата „парцели“ се заменя с „поземлени имоти“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Продължителността на преходните периоди е съгласно чл. 10 и Приложение II, Част I – за „Правила относно растениевъдството“, Част II – „Правила относно животновъдството“, и Част III – „Правила за производство на водорасли и аквакултурни животни“, от Регламент (ЕС) 2018/848, като преходният период за площи, оставени под угар, е най-малко две години.“
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато двугодишният период на преход на площ с угар/едногодишни култури не е приключил и върху площта се създаде ново насаждение от трайни/многогодишни култури, преходният период приключва на третата година от началото на преходния период на площта в система на контрол.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) При изтичане на преходния период въз основа на оценка на риска контролиращото лице определя операторите/групата от оператори от стопанството/производствената единица с рискови категории по чл. 49, ал. 4, т. 3 и 4 за растениевъдство, на които да бъде взета проба от култура/почва. В срок до 3 работни дни от пробовземането пробата по т. 1 се изпраща за анализ за установяване на наличието на продукти и/или вещества, които не са разрешени за биологичното производство в лаборатория, определена съгласно чл. 2, ал. 6. Пробата се взема при първа възможност в зависимост от годишния сезон, в който изтича преходният период и от вида на отглежданата култура.“
§ 28. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 23, 24 и 25 на Регламент (ЕО) № 834/2007 и дял III от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията“ се заменят с „Глава IV от Регламент (ЕС) 2018/848“.
2. В ал. 2 думите „Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008“ се заменят с думите „Регламент (ЕС) 2018/848“.
3. В ал. 4 навсякъде абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“, а думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“.
§ 29. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Официалният контрол в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод на производство на биологични продукти се упражнява от длъжностни лица от БАБХ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/625 и Регламент (ЕС) 2018/848.“
2. В ал. 2 след думата „храните“ се добавя „Закона за фуражите, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за управление на агрохранителната верига, ЗПООПЗПЕС“.
3. В ал. 3 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“.
§ 30. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни“ се заменят с „биологични продукти“ и думите „Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/848“;
б) в т. 3 думите „растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни“ се заменят с „биологични продукти“, а думите „Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/848“.
2. В ал. 2 думите „Единния многогодишен национален контролен план на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и защита на растенията“ се заменят с „Многогодишния национален план за контрол по чл. 109 от Регламент (ЕС) 2017/625“.
3. В ал. 4 думите „чл. 31“ се заменят с „чл. 38“.
4. В ал. 5, т. 1 и 2 думите „чл. 30“ се заменят с „чл. 38“.
5. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Българската агенция по безопасност на храните поддържа информация за продуктите за растителна защита в регистъра по чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на растенията, които съдържат разрешените вещества за употреба в биологичното производство от Приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1165 за целите на чл. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1165, за целите на чл. 31 от Регламент (ЕС) 2018/848 с указание за употреба в биологичното производство.
(9) За настъпилите изменения в Приложение I на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1165 компетентното звено уведомява БАБХ в срок до 5 работни дни от датата на изменението.“
§ 31. В глава втора наименованието на раздел VII се изменя така: „Прилагане на правила за извършване на официален контрол при въвеждане на биологични продукти и продукти, произведени в преход към биологично производство по чл. 1, т. 4 с произход от трети държави“.
§ 32. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Животни, продукти от животински произход, зародишни продукти, странични животински продукти, сено и слама и храни, съдържащи както продукти от растителен произход, така и преработени продукти от животински произход („съставни продукти“), растения, растителни продукти и други обекти, стоки от неживотински произход от някои трети държави, за които чрез актове за изпълнение е необходимо да се въведат мерки за временно засилване на официалния контрол при въвеждането им в Съюза, и животни и стоки, по отношение на които се прилага спешна мярка, подлежат на задължителен контрол на граничните контролни пунктове (ГКП) и попадат в списъка на стоките, посочени в чл. 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, които могат да бъдат внасяни на територията на Съюза като биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, при спазване на следните изисквания:
1. внасяните животни и стоки отговарят на правилата за безопасност на всички етапи на производството, преработката и разпространението на храните – включително правилата, с които се цели да се гарантират справедливи търговски практики и да се защитят интересите на потребителите;
2. взети са предвид защитните мерки срещу вредители по растенията;
3. подложени са на подходящи мерки по задължителен контрол на граничните контролни пунктове (ГКП), контролните пунктове (КП) и/или на пунктовете за допускане за свободно обращение;
4. доказали са високо ниво на сигурност при извършените проверки по официален контрол;
5. придружени са от задължителен сертификат за инспекция за внос в Европейския съюз съгласно образеца, установен в Регламент (ЕС) 2021/2306 и търговски документи;
6. отговарящият за пратката оператор е регистрирал извършваната от него дейност по реда, установен съгласно действащото национално законодателство;
7. отговарящият за пратката оператор разполага с подходящ достъп до електронна система TRACES NT за целите на предоставяне на предварително уведомяване на ГКП за физическото пристигане на стоката и служителите на областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ).
(2) Определени категории биологични продукти и продукти, произведени в преход към биологично производство, различни от упоменатите категории в чл. 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, са освободени от задължителен контрол на ГКП или КП в съответствие с правилата на чл. 48, буква „з“ от Регламент (ЕС) 2017/625. За да се установи съответствие с правилата и принципите на биологичното производство, проверките на тези стоки се извършват на пунктове за допускане за свободно обращение, разположени на територията на Република България.
(3) Храни и фуражи от неживотински произход, както и растения, растителни продукти и други обекти, посочени в списъците на чл. 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, включително когато тези продукти са биологични продукти или продукти, произведени при преход към биологично производство, могат да бъдат подлагани на контрол на места, различни от одобрените ГКП, в съответствие с правилата на Регламент (ЕС) 2021/2123. Проверките за идентичност и физически проверки, включително вземане на проби за лабораторен анализ, се извършват от длъжностните лица на БАБХ на КП с предоставено одобрение за категорията на стоките в пратката.
(4) Българската агенция по безопасност на храните определя:
1. гранични контролни пунктове за целите на извършване на официален контрол на една или повече категории животни и стоки, посочени в чл. 47, параграф 1, букви „б“, „в“, „г“ и „д“ на Регламент (ЕС) 2017/625, предназначени за въвеждане на територията на Съюза като биологични продукти или в преходи към биологично производство;
2. контролни пунктове – местата, различни от ГКП, за извършване на проверките за идентичност и физическите проверки на пратките животни и стоки от категориите, посочени в чл. 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625;
3. пунктове за допускане за свободно обращение под контрол на длъжностните лица към областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) на биологични продукти за категории животни и стоки, посочени в чл. 40, ал. 2;
4. уведомява Комисията за списъка на ГКП, контролните пунктове и местата на допускане за свободно обращение на своята територия, на които могат да бъдат извършвани проверки на биологични продукти и продукти в преход към биологично производство, предназначени за въвеждане на територията на Съюза, с произход от трети държави.
(5) Длъжностните лица на БАБХ извършват проверка на всички биологични продукти и продукти, произведени в преход към биологично производство, за които е получена информация, чрез TRACES NT, че предстои да бъдат въведени на територията на Съюза, и извършат официален контрол съгласно правомощията си, както следва:
1. документална проверка на всяка пратка биологични продукти, предназначена за въвеждане на територията на Съюза;
2. проверка за идентичност на случаен принцип;
3. физическа проверка с честота в зависимост от вероятността за несъответствие с Регламент (ЕС) 2018/848.
(6) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните утвърждава процедура за извършване на физически проверки с включено вземане на проби за лабораторен анализ на местата, посочени в чл. 41, от биологични продукти, предназначени за въвеждане на територията на Съюза, с произход от трети държави съгласно изискванията на чл. 6, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/2306 и с честота в зависимост от вероятността от несъответствие съгласно Регламент (ЕС) 2018/848.
(7) В зависимост от резултатите от проверката длъжностните лица от БАБХ допускат пратката да се внесе като биологична/допускат да се внесе като небиологична/допускат я за свободно обращение като пратка с продукти, произведени при преход към биологично производство/пратката не се допуска за свободно обращение или се допуска частично, като с това „валидират“ Единен здравен документ за въвеждане (ЕЗДВ) и сертификата за инспекция за внос в TRACES NT или „отхвърлят“ ЕЗДВ и/ сертификата за инспекция за внос и прилагат една от посочените по-горе мерки. Резултатите от извършените проверки се регистрират от длъжностните лица на БАБХ в система TRACES NT.
(8) Всички разходи за извършения официален контрол се заплащат от оператора, отговорен за пратката, съгласно размерите, определени в Регламент (ЕС) 2017/625 или в национален акт.“
§ 33. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Операторът отговаря за пратката при представянето й на ГКП/КП и подава необходимите декларации пред компетентните органи като вносител или от името на вносителя.
(2) Операторите са длъжни да предоставят на служителите на БАБХ най-малко следната актуална информация при извършваната от тях дейност:
1. своето наименование и правна форма;
2. конкретните дейности, които извършват, включително дейностите, извършвани чрез средства за комуникация от разстояние, и местата под техен контрол;
3. всяка друга информация, която има отношение към представляваната от него пратка, в това число и писмено доказателство за представителна дейност, извършвана от „лице, отговорно за товара“, различно от вносителя.
(3) За всяка пратка стоки от категориите, посочени в чл. 47, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625, отговарящият за пратката оператор извършва следната дейност:
1. разполагат с достъп до TRACES NT за целите на обмена на информация;
2. попълва в TRACES NT съответната част от ЕЗДВ информацията, необходима за обозначаване на биологичния характер на пратката, както и прикачва вече генерирания сертификат за инспекция;
3. прави необходимите корекции в сертификата за инспекция в случай на установени технически нередности;
4. заплаща такси съгласно тарифата за таксите, събирани от БАБХ, ценоразпис на БАБХ и ценоразписите на определените официални лаборатории съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) 2017/625, в случай че от пратката са взети проби за лабораторен анализ.
(4) Мерки в извънредни ситуации за TRACES NT в случаите, в които системата е недостъпна – решението относно пратката в сертификата за инспекция се попълва от длъжностните лица от БАБХ на хартия съгласно установени вътрешни правила.“
§ 34. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „производство“ се добавя „който включва всички видове и сортове биологичен РРМ и РРМ, произведен при преход към биологично производство, наличен на територията на страната, и неговите количества“, а думите „чл. 48 от Регламент (ЕО) № 889/2008“ се заменят с „чл. 26, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „за всеки включен вид/сорт посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи“ се заличават;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. информация за заявителя (име на физическото лице/наименование на юридическото лице, постоянен, настоящ адрес, седалище, адрес на управление, ЕИК/БУЛСТАТ, електронна поща и телефон);
2. информация за производителя, когато е различен от заявителя (име на физическото лице/наименование на юридическото лице, постоянен, настоящ адрес, седалище, адрес на управление, ЕИК/БУЛСТАТ, електронна поща и телефон);“
в) в т. 3 думите „ЕИК, код по БУЛСТАТ“ се заменят с „наименование и кодов номер“;
г) точки 4 – 8 се изменят така:
„4. латинско наименование на вида и на сорта биологичен РРМ и РРМ, произведен при преход към биологично производство, както и неговата категория, съгласно Закона за посевния и посадъчния материал;
5. местоположение на склада и/или разсадника на заявителя и/или производителя;
6. налично количество РРМ, произведено при прехода към биологично производство, и/или биологично количество РРМ според прогнозните изчисления на операторите (общ брой единици или тегло на семената в кг);
7. район, в който може да се достави биологичният РРМ и/или РРМ, произведен при преход към биологично производство, и срок за доставка;
8. период от годината – дата, от която, и дата, до която биологичният РРМ и/или РРМ, произведен при преход към биологично производство, са на разположение;“
д) в т. 10 думите „писменото доказателство по чл. 29, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007“ се заменят със „сертификата по чл. 35 от Регламент (ЕС) 2018/848“ и накрая се добавя „или електронна връзка към него“.
3. В ал. 3 думите „посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи“ се заменят с „биологичен РРМ и/или РРМ, произведен при преход към биологично производство“.
4. В ал. 5 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“.
§ 35. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Операторът, съответно подизпълнителят, който е произвел или предлага на пазара биологичен РРМ и/или РРМ, произведен при преход към биологично производство, подава заявление по образец до компетентното звено за включване в базата данни регистъра по чл. 42, ал. 1. Образецът се утвърждава със заповед на министъра на земеделието и се публикува на интернет страницата на МЗм.“
2. В ал. 2 думите „10 дни“ се заменят с „5 работни дни“, а думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“.
3. В ал. 3 думите „посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство“ се заменят с „биологичен РРМ и/или РРМ, произведен при преход към биологично производство“.
§ 36. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Министерство на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерство на земеделието“, думите „чл. 92, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 889/2008“ се заменят с „чл. 43, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/848“, а думите „инспекциите и наложените мерки по чл. 48, ал. 6“ – с „резултатите от контрола“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (OB, L 119, 4.5.2016 г.)“.
3. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. всеки оператор, съответно подизпълнител, в срок до десет дни от сключване на договор за контрол и сертификация съгласно чл. 34, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/848, като прикачват в базата данни сканирано копие на договора и приложенията към него; въвеждат и следната информация за оператора:
а) основни данни – име на физическо лице/фирма на юридическо лице; ЕГН/ЛНЧ/ЕИК, код по БУЛСТАТ и УРН, ако е приложимо;
б) описание на дейността/ите;
в) информация за обектите с категорията продукти;“
б) в т. 3 думите „контролната дейност“ се заменят с „контрола, с видовете извършени проверки, лабораторни анализи от взети по време на проверките проби“, а думите „постановяването им“ се заменят с „извършване на проверката, получаване на лабораторния резултат и налагане на мярката“;
в) точка 4 се изменя така:
„4. всички случаи на несъответствия и/или нарушения, които засягат биологичното състояние на продукта по смисъла на чл. 27, 28 и 29 от Регламент (ЕС) 2018/848 и чл. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/279, в срок до три работни дни след установяването им; в тези случаи контролиращото лице уведомява в деня на установяването им или в следващия ден по електронна поща компетентното звено и всички контролиращи лица – чрез меню „Съобщения“ в регистъра, получили разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС;“
г) точки 5 – 8 се изменят така:
„5. рисковите категории на операторите, съответно подизпълнителите, в срок до седем работни дни от тяхното определяне;
6. информация за поземлени имоти в система на контрол по Кадастрален номер или КВС там, където няма КК; местоположение; начало и край на преходния период за поземлените имоти в преход, като след приключване на прехода информацията не се заличава; ИСАК номер, ако е приложимо; статус и площ на поземления имот; информация за културите в срок до 7 работни дни от включване в система на контрол; при въвеждане/прехвърляне на обектите от предходна година информацията се въвежда/прехвърля до 31 март на текущата година; при въвеждане на голям обем информация в срок до 3 работни дни преди изтичане на седемдневния срок с мотивирано искане на контролиращото лице до компетентното звено, отправено по електронна поща, срокът може да бъде удължен;
7. идентификация на животни, пчелни семейства и аквакултурни съоръжения (в открити води, садкови системи, резервоари, рибовъдни басейни и/или клетки), както и начало и край на преходния период, в т.ч. местоположение и номер на животновъдния обект, съгласно регистрацията по чл. 137 от ЗВД, дата на влизане на обекта в система на контрол, статус, както и дата на раждане на животното/дата на създаване на пчелното семейство и дата на включване под контрол в срок до 7 работни дни от включване в система на контрол чрез импортиране на информацията от Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (ВетИс);
8. промяна в статуса на поземлени имоти/животни/пчелни семейства/аквакултурни съоръжения – биологични, или в преход в срок до 7 работни дни от настъпването й;“
д) в т. 10 думите „писмените доказателства по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и чл. 68, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008“ се заменят със „сертификата по чл. 35 от Регламент (ЕС) 2018/848“, а думите „пет работни дни“ – със „седем работни дни“;
е) в т. 11 думите „пет работни дни“ се заменят с „три работни дни“;
ж) създават се т. 13 – 16:
„13. за преработвателни обекти:
а) номер на регистрация на обекта, адрес, дата на влизане и излизане в система на контрол;
б) видове продукти и прогнозни количества;
в) видове основни суровини и прогнозни количества;
г) годишен общ капацитет по технологичен проект;
14. за търговски обекти:
а) номер на регистрация на обекта, адрес, дата на влизане и излизане в система на контрол;
б) видове търговска дейност;
15. годишен отчет въз основа на информация, предоставена от оператора за произведената и/или търгуваната през предходната година продукция в срок до 31 януари на текущата година;
16. индикативен график проверки за всеки месец по дати и оператори в срок до 15-о число на предходния месец.“
4. В ал. 4 думите „по ал. 3, т. 1, 2, 6, 7, 8 и 12“ се заменят с „по ал. 3, т. 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13 и 14“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При установяване на допуснати технически грешки за предходни години в регистъра по ал. 1 контролиращото лице подава заявление за корекция по електронен път по образец, утвърден от министъра на земеделието, в срок до 7 работни дни от установяването им. Промяната на данни или корекции се извършва съгласно процедура, утвърдена със заповед на министъра на земеделието.“
6. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Компетентното звено подпомага управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), като му предоставя информация от регистъра по ал. 1 при дейности, свързани с разработването и прилагането на мерки от ПРСР.
(8) Министерството на земеделието предоставя на ДФЗ – РА, цифрови географски данни към края на предходната календарна година. Данните се предоставят в състояние, позволяващо зареждането им в публичната карта на Системата за електронни услуги (СЕУ) като публично достъпна информация.“
§ 37. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата, вписани в регистъра на биологичното производство по чл. 45, ал. 1, са длъжни да предоставят информация на контролиращото лице за всички настъпили промени във вписаните обстоятелства в срок до 10 работни дни от настъпване на промяната, с изключение на промени, свързани с брой, движение и идентификация на животни.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Операторите/групите от оператори с дейност животновъдство подават на контролиращото лице актуална информация за: брой, движения и идентификация на животни в края на всяко тримесечие от годината.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При прехвърляне на оператор към друго контролиращо лице експерт от компетентното звено прехвърля профила на оператора в срок до 7 работни дни от потвърждаване на прехвърлянето от оператора. Новото контролиращо лице вписва промяната в регистъра на биологичното производство по чл. 45, ал. 1 в срок до 7 работни дни от прехвърлянето на профила на оператора.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) За целите на чл. 45, ал. 3, т. 15 операторът предоставя на контролиращото лице информация, както следва:
1. в срок до 5 януари операторите/групите оператори предоставят на контролиращото лице следната информация за предходната календарна година:
а) при производство на растителни продукти – дневник/регистър или друг документ с информация за добитите количества продукти, разпределени по имоти;
б) при производство на животински/пчелни продукти – дневник/регистър или друг документ с информация за добитите количества продукти, разпределени по животновъдни обекти;
в) при производство на продукти от аквакултури – дневник/регистър или друг документ с информация за добитите количества продукти;
2. в срок до 10 януари операторите/групите оператори предоставят на контролиращото лице информация за предходната календарна година за преработени/търгувани продукти – дневник/регистър или друг документ с информация за преработените/търгуваните количества, разпределени по видове продукти.“
§ 38. Създава се чл. 46а:
„Чл. 46а. Компетентното звено въвежда в регистъра по чл. 45, ал. 1 информация за заповедите на министъра на земеделието по чл. 14, 15, 17, 18, 24, 25 и 26 – в срок от 7 работни дни от издаването им.“
§ 39. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 834/2007“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/848“.
2. В ал. 3 думите „или въз основа на договор между оператор, подизпълнител и контролиращо лице“ се заличават, а думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“.
3. В ал. 4:
а) точки 5 – 7 се изменят така:
„5. идентификация на поземлените имоти по Кадастрален номер или по КВС там, където няма кадастрална карта;
6. ветеринарен регистрационен номер на животновъдния обект и неговия капацитет в съответствие с удостоверението за регистрация по чл. 137 от ЗВД;
7. ветеринарен регистрационен номер на животновъдния обект и брой отглеждани пчелни семейства;“
б) създава се т. 8:
„8. данни за подизпълнителя по т. 2 – 4, когато е приложимо.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Оператор или група от оператори нямат право да сключват договор с повече от едно контролиращо лице във връзка с дейности, извършвани в Република България, по отношение на една и съща категория продукти, включително случаите, в които те участват в различни етапи на производство, обработка и разпространение във връзка с чл. 35, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/848. При сключен договор за контрол с различни контролиращи лица същите обменят информация за дейността, която контролират, и за установени несъответствия и/или нарушения.“
5. В ал. 6 след думите „случаи на“ се добавя „предполагаеми или“, а думите „в изпълнение на чл. 92г от Регламент (ЕО) № 889/2008“ се заменят с „при спазване на изискванията на чл. 29, 41 и 42 от Регламент (ЕС) 2018/848 и чл. 138, параграф 1, буква „б“ и параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2017/625 и Регламент (ЕС) 279/2021“.
6. В ал. 7 думите „Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008“ се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/848 и актовете по прилагането му, Регламент (ЕС) 2017/625“.
7. Алинеи 9 и 10 се изменят така:
„(9) Контролиращото лице издава или подновява сертификат по смисъла на чл. 35 от Регламент (ЕС) 2018/848 на оператор или група от оператори, с който има сключен договор за контрол и сертификация. Сертификатът трябва да отговаря на посочените изисквания в Приложение VI от Регламент (ЕС) 2018/848, като включва всички елементи от част II „Специфични незадължителни елементи“ на образеца на сертификат.
(10) При оценяване на прогнозните количества, вписани в т. 2 от част II на сертификата, в допълнение към изискванията на чл. 1, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2021/771 контролиращите лица вземат предвид и данните за средния добив при небиологично производство, получени от системата за агростатистика за предходни години.“
8. В чл. 11 думите „приложението по ал. 9“ се заменят с „т. 2 от част II на сертификата“.
9. Алинея 12 се изменя така:
„(12) В случай че операторът възлага за подизпълнение някоя от своите дейности на подизпълнител/и съгласно чл. 34, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/848, без да прехвърля отговорността за биологичното производство, в договора по ал. 3 изрично се вписва следната информация за подизпълнителя/ите:
1. име на физическо лице/фирма на юридическо лице;
2. ЕГН/ЛНЧ/ЕИК, код по БУЛСТАТ;
3. адрес;
4. описание на дейността/дейностите, които осъществява за сметка на оператора.“
10. Създава се ал. 13:
„(13) В случай че операторът възлага за подизпълнение някоя от своите дейности на подизпълнител/и съгласно чл. 34, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/848, като е прехвърлил отговорността за биологичното производство в договора по ал. 3 на:
1. оператора, се вписват данните по ал. 12 за подизпълнителя, както и контролиращото му лице;
2. подизпълнителя, се вписват данните по ал. 12 за възложителя, както и контролиращото му лице.“
§ 40. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „операторите“ се заменя с „операторите/група от оператори“.
2. В ал. 2:
а) точки 1 – 4 се изменят така:
„1. ежегодно вземат проби за анализ от операторите/групи от оператори, съответно подизпълнителите, с които имат сключен договор за контрол и сертификация, при спазване на изискванията на чл. 7, букви „в“ и „г“ от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/279 и на насоките от методиката по ал. 3; пробите се вземат, съхраняват и изпращат в срок до 3 работни дни от вземането им за анализ в официална лаборатория по чл. 2, ал. 6;
2. вземат проби за анализ при внос на земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи по чл. 37, произведени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 и/или по изисквания, съответстващи/равностойни на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848, въз основа на оценка на риска;
3. в срок до 31 януари въвеждат в регистъра по чл. 45 годишните планове за инспекции и проверки на оператори/група от оператори, съответно подизпълнители, с които имат сключен договор за контрол и сертификация, като в тях се включат и проверките и инспекциите по т. 4;
4. извършват ежегодно допълнителни проверки, проверки без предизвестие и повторни инспекции (за групата от оператори) при спазване на изискванията на чл. 7, букви „а“, „б“ и „д“ от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/279 и на насоките от методиката по чл. 49, ал. 3; проверките без предизвестие се извършват без предварително уведомяване на операторите/подизпълнителите;“
б) в т. 5 накрая се добавя „за всяка от категориите продукти по чл. 35, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/848“;
в) в т. 6думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“;
г) точка 7 се изменя така:
„7. разработват и прилагат процедура за анализ на риска за оценка на вероятността от несъответствие на всеки оператор, съответно подизпълнителя, с който имат сключен договор за контрол и сертификация, в съответствие с чл. 38, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/848; анализ на риска се извършва всяка година, както и при промяна на обстоятелствата, въз основа на които е извършен;“
д) в т. 8 думата „оператори“ се заменя с „оператори/група от оператори“;
е) създават се т. 11 – 13:
„11. осигуряват на операторите, чиито животни или стоки подлежат на вземане на проби, анализи и изпитвания в рамките на официалния контрол, възможността за второ експертно становище, разходите за което се поемат от оператора съгласно изискванията на чл. 35 от Регламент (ЕС) 2017/625;
12. извършват проверки с цел провеждане на официално разследване по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) 2021/279 във връзка с обоснована информация и/или съмнение, че даден оператор планира да използва или да пусне на пазара продукт, който може да не съответства на Регламент (ЕС) 2018/848, но е обозначен с термини, отнасящи се за биологично производство в съответствие с изискванията на чл. 29 и 41 от Регламент (ЕС) 2018/848, включително и при предоставена обоснована информация от компетентното звено, други контролиращи лица, оператори, БАБХ и други институции;
13. съставят и ежегодно в срок до 31 януари на текущата година да предоставят на компетентното звено чрез регистъра по чл. 45, ал. 1 информация за количествата разрешен небиологичен РРМ или такъв, произведен при преход към биологично производство за изпълнение на буква „б“, параграф 6 от чл. 53 на Регламент (ЕС) 2018/848, която включва:
а) номер и дата на издадените разрешения за небиологичен РРМ или такъв, произведен при преход към биологично производство;
б) общоприето и латинско наименование на вида и сорта небиологичен РРМ, заявен за разрешение;
в) брой дерогации и общо тегло на семената в кг или брой на растенията, за които е предоставена дерогация;
г) обосноваване на дерогацията: за научни изследвания, липса на подходящ сорт, с цел опазване или по други причини;
д) химичната обработка по съображения за растителна защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета.“
3. В ал. 3:
а) основният текст се изменя така:
„(3) Процедурата за анализ на риска за оценка на вероятността от несъответствие по ал. 2, т. 7 се изготвя по методика, утвърдена със заповед на министъра на земеделието, и съдържа най-малко елементите за оценка съгласно чл. 38, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/848:“;
б) в т. 1 думата „структура“ се заменя с „вид и структура“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. вид, количества и стойност на произведена продукция/обем на производството и развитието на продуктите във времето;“
г) създават се т. 8 – 13:
„8. период, през който операторите и групите оператори осъществяват биологично производство, обработка и разпространение;
9. период във времето, който е от значение за извършваните дейности;
10. категории продукти;
11. прилагане на дерогации или изключения от правилата от страна на оператори и групи от оператори;
12. критични точки по отношение на несъответствието и вероятността за несъответствие на всеки етап от производството, обработката и разпространението;
13. подизпълнителски дейности.“
4. Алинея 5 се отменя.
§ 41. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“.
2. В ал. 5 думите „министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министърът на земеделието“.
3. В ал. 6 след съкращението „ЗПООПЗПЕС“ се добавя „или чрез видеоконферентна връзка“.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) След приключване на проверката на място или чрез видеоконферентна връзка длъжностните лица по ал. 3 изготвят протокол по образец, утвърден от министъра, с резултатите от проверката. Протоколът се предоставя на заявителя или упълномощен представител за подпис. Отказът на заявителя да подпише протокола се удостоверява с подпис на поне един свидетел.“
5. В ал. 8 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“.
§ 42. В глава четвърта наименованието на раздел III се изменя така:
„Надзорни проверки (одити)“.
§ 43. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“ и накрая се добавя „(одити)“.
2. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Проверките (одитите) по ал. 1 се извършват от оправомощени със заповед на министъра на земеделието длъжностни лица по предварително одобрен индикативен график. Индикативният график за извършване на надзорни проверки (одити) се изготвя и одобрява от компетентното звено в срок до 28 февруари. В срок до 7 работни дни след одобрение на индикативния график на контролиращите лица се предоставя по електронен път информация за периода на извършване на надзорните проверки (одити).
(3) При извършване на проверките (одитите):
1. за всяка надзорна проверка (одит) се издава заповед на министъра на земеделието, в която се посочват лицата, които са оправомощени да я извършат, периодът на проверката (одита) и контролиращото лице, на което са оправомощени да извършат проверка (одит);
2. длъжностните лица подписват декларация за поверителност и липса на конфликт на интереси и копие от тази декларация се предоставя на съответното КЛ.“
3. В ал. 4 навсякъде след думата „проверка“ се добавя „(одит)“.
4. В ал. 5:
а) в основния текст след думата „проверка“ се добавя „(одит)“;
б) в т. 2 думите „(Witness-Audit) или от лицата по ал. 2 с участието на представител на контролиращото лице (Review-Audit) на оператори, съответно подизпълнители“ се заличават.
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) След приключване на проверката (одита) по време на заключителната среща длъжностните лица по ал. 2 обсъждат констатациите и изпращат по електронен път на контролиращото лице за подпис предварителен доклад, включващ информацията, определена в чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625. В срок до 3 работни дни след провеждане на заключителната среща предварителният доклад се изпраща на контролиращото лице официално по електронен път.“
6. Алинея 7 се изменя така:
„(7) В срок до 10 календарни дни от получаването по официален път на доклада по ал. 6 контролиращите лица могат да изпратят на компетентното звено възражения и допълнителна информация. В срок до 10 дни от получаване на възраженията и допълнителната информация лицата по ал. 2 изготвят окончателен доклад до министъра на земеделието и в срок до 3 работни дни от неговото одобрение го изпращат на контролиращото лице по електронен път.“
7. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Министърът на земеделието утвърждава със заповед процедура за извършване на надзорните проверки (одити) по ал. 1 в съответствие с чл. 40, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848, която се публикува на интернет страницата на МЗм. Измененията на процедурата се публикуват на интернет страницата на МЗм в 7-дневен срок от тяхното утвърждаване.“
8. В ал. 9:
а) в основния текст думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“ и след думата „проверки“ се добавя „или одити“;
б) в т. 3 след думата „проверки“ се добавя „или одити“.
§ 44. В чл. 53а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „проверки“ се добавя „(одити)“ и думите „когато при надзорните проверки е установено, че не са спазени изисквания по чл. 92д от Регламент (ЕО) № 889/2008, с изключение на изискването по буква „в“, т. vi)“ се заличават.
2. В ал. 2 и 3 след думата „проверка“ се добавя „(одит)“.
3. В ал. 4 думите „чл. 92г от Регламент (ЕО) № 889/2008“ се заменят с „чл. 41, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/848“.
§ 45. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. са длъжни съгласно чл. 43, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/848 да предоставят информация за наложените мерки на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, чрез регистъра по чл. 45 в срок до 7 работни дни;“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Всяка промяна в процедурите по ал. 2 следва да е отразена в текста на документите в различен цвят или шрифт.“
§ 46. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 94, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008“ се заменят с „по чл. 9 от Регламент (ЕС) 2021/279“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) В срок до 3 работни дни след приключване на официалното разследване по смисъла на чл. 29, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2018/848 и чл. 2 от Регламент (ЕС) 2021/279 контролиращите лица уведомяват компетентното звено за резултатите от него, като изпращат и копие от документацията по чл. 29, параграф 3 и чл. 41, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2018/848.“
§ 47. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „уведомява“ се добавя „по електронен път“.
2. В ал. 2 думите „чл. 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007“ се заменят с „чл. 27, 28 и 29 от Регламент (ЕС) 2018/848 и чл. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/279“.
§ 48. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“.
2. В ал. 3 думите „заместник-министърът на земеделието, храните и горите“ се заменят със „заместник-министърът на земеделието“.
3. В ал. 5 думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“.
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) В заседанията на комисията по покана на председателя й могат да участват без право на глас:
1. контролиращите лица – в заседанията на комисията по чл. 60, ал. 1, т. 3;
2. представители на неправителствени организации – в заседанията на комисията по чл. 60, ал. 1, т. 3;
3. представители на държавни институции и специалисти по специфични теми, които дават становище по отделни точки от дневния ред.“
5. В ал. 9 думата „Протоколите“ се заменя с „Резюме от протоколите“, а думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят с „Министерството на земеделието“.
§ 49. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 5 се отменя.
2. В ал. 2 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“, а думите „от заседанието“ се заличават.
3. В ал. 3 думите „министъра на земеделието, храните и горите“ се заменят с „министъра на земеделието“.
§ 50. В § 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Аквакултура“ е развъждането или отглеждането на водни организми с помощта на технологии за повишаване на производството на въпросните организми над естествения капацитет на околната среда, при което организмите остават собственост на физическото или юридическото лице през целия етап на развъждането и отглеждането, включително до улова.“
2. Точка 2 се отменя.
3. Точки 7 – 10 се изменят така:
„7. „Контролиращо лице“ е орган с делегирани правомощия съгласно определението в чл. 3, т. 5 от Регламент (ЕС) 2017/625 или орган, признат от Комисията или от трета държава, призната от Комисията за извършване на контрол в трети държави на вноса на биологични продукти и продукти, произведени при преход към биологично производство, в Съюза, получил разрешение от министъра на земеделието по смисъла на чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС.
8. „Обработка“ са операции за съхранение или преработка на биологични продукти или на продукти, произведени при преход към биологично производство, или всяка друга операция, извършвана по отношение на непреработен продукт, без да се променя първоначалният продукт, например умъртвяване, разфасоване, почистване или смилане, както и пакетиране, етикетиране или промени в етикетирането, свързани с биологичното производство съгласно дефиницията на чл. 4, т. 44 от Регламент (ЕС) 2018/848.
9. „Оператор“ е физическо или юридическо лице, отговорно за спазването на Регламент (ЕС) 2018/848 в рамките на всички контролирани от него етапи на производство, обработка и разпространение съгласно дефиницията на чл. 3, т. 13 от Регламент (ЕС) 2018/848.
10. „Официален контрол“ са дейностите, извършвани от компетентните органи или от органите с делегирани правомощия – контролиращите лица, на които са били делегирани определени задачи в съответствие със законодателството в областта на биологичното производство съгласно чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/625.“
4. Създават се т. 20 – 27:
„20. „Оператор за търговия на дребно с биологични продукти“ е оператор, който продава директно на краен потребител биологични продукти и не произвежда, не обработва, не складира, освен в мястото на продажба, или не внася такива продукти от трета държава или не възлага тази дейност на друг оператор.
21. „Електронен път“ е изпращане и/или получаване на електронни документи, подписани с КЕП, и/или сканирани копия чрез електронна поща на официалните адреси на МЗм (електронното деловодство), БАБХ, контролиращите лица и други.
22. „Внос на биологични и произведени при преход към биологично производство продукти съгласно чл. 45 от Регламент (ЕС) 2018/848“ е „влизане на територията на Съюза“ или „въвеждане в Съюза“ съгласно чл. 3, параграф 49 от Регламент (ЕС) 2017/625.
23. „Поземлен имот“ е основна единица на кадастъра съгласно чл. 24 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
24. „Техническа грешка“ е неточности или пропуски, които могат да бъдат непосредствено установени при техническа проверка за всеки конкретен случай на информацията, съдържаща се в документите, удостоверяващи фактите по чл. 42, като това може да бъде и грешка в преноса на информация от електронен/хартиен документ в регистъра на биологичното производство, който може да бъде представен като доказателство за допуснатата техническа грешка.
25. „Производствена единица“ означава всички активи на дадено стопанство, например помещения за първично производство, земеделски парцели, пасища, открити пространства, сгради за отглеждане на животни или части от тях, кошери, рибовъдни басейни, садкови системи и обекти за производство на водорасли или аквакултурни животни, единици за отглеждане, концесии на брега или на морското дъно и помещения за складиране на реколтата, на растителни продукти, на продукти от водорасли, на животински продукти, на суровини и други необходими ресурси, описани в определенията за единица за биологично производство, производствена единица в преход към биологично производство и единица за небиологично производство съгласно чл. 3, т. 9, 10, 11 и 12 от Регламент (ЕС) 2018/848.
26. „Ветеринарно досие“ означава документация или документални доказателства, които собствениците или ползвателите на животновъдните обекти водят и съхраняват съгласно ЗВД.
27. „Географска близост“ означава територията на цялата страна.“
§ 51. В преходните и заключителните разпоредби § 2 се изменя така:
„§ 2. Член 43, ал. 3 и 4 и чл. 45, ал. 3, т. 6, 7, 8, 9, 12, 13 и 14 и ал. 4 и чл. 46а се прилагат след привеждане на функционалностите на базите данни по чл. 1, т. 2.“
§ 52. Приложение № 1 към чл. 18, ал. 1, т. 1, буква „а“ и чл. 19, ал. 1, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 18, ал. 1, т. 1, буква „а“
Опис на историята на поземлените имоти, заявени за намаляване на преходния период
Оператор/подизпълнител ............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Местоположение на поземления имот
(землище, община, област)
Кадастрален номер на поземления имот или КВС
Площ
(ха)
Начало на периода на преход (дата, година)
Култура(и)
3 години преди началото на периода на преход
Всички прилагани продукти за растителна защита и подхранване на почвата
3 години преди началото на
периода на преход
Култура(и)
2 години преди началото на
периода на преход
Всички прилагани продукти за растителна защита и подхранване на почвата
2 години преди началото на периода на преход
Култура(и)
Всички прилагани продукти за растителна защита и подхранване на почвата
1 година преди началото на периода на преход
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 53. Приложение № 3 към чл. 48, ал. 6 се изменя така:
„Приложение № 3 към чл. 48, ал. 6
КАТАЛОГ „МЕРКИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ“
А. ОБЩА ЧАСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОФИЦИАЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УСТАНОВЕНИ НЕРАЗРЕШЕНИ ВЕЩЕСТВА И НАЛАГАНЕТО НА МЕРКИ ЗА УСТАНОВЕНИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
А1. Общи правила при извършване на официално разследване във връзка със съмнение или вече установено наличие на продукти или вещества, които не са разрешени за употреба в биологичното производство:
1. Контролиращите лица стриктно прилагат правилата, посочени в чл. 2 от Регламент (ЕС) 2021/279, чл. 14 и чл. 137, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/625 и чл. 29 и чл. 42 от Регламент (ЕС) 2018/848 при извършване на официалното разследване.
2. В хода на извършване на разследването по т. 1 контролиращото лице трябва да извърши пробовземане при спазване на следните указания:
а) да бъде взета проба от замърсената партида/продукт;
б) в случай че не е налична партидата – от друга партида от същия продукт;
в) в случай на липса на продукта по букви „а)“ и „б)“ – от други подходящи места за дейността.
3. Пробата следва да бъде изпратена в официална лаборатория по чл. 2, ал. 6 за анализ на неразрешени вещества за биологичното производство в същия или на следващия работен ден от вземането й. Пробата следва да бъде съхранявана и транспортирана в подходящи условия съгласно процедурите на контролиращите лица.
4. Замърсената партида следва да бъде спряна незабавно и следва да бъде отделена от останалите партиди/продукти на обособено за целта място. Биологичният статус на замърсената партида следва да бъде премахнат. В случай че е установено съмнение и/или наличие на продукти или вещества, които не са разрешени в биологично производство, контролиращото лице на същия или на следващия работен ден информира компетентното звено по електронен път.
5. Разследването във връзка с възникването на съмнение за наличие на продукти или вещества започва в деня на възникването му.
6. Разследването във връзка с установено наличие на продукти или вещества започва в деня на установяването му.
7. В рамките на 15 работни дни от започването на разследването по т. 5 или 6 контролиращото лице изпраща цялата относима информация заедно с окончателен доклад по чл. 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/279 на компетентното звено. При установяване на виновно поведение от страна на оператора във връзка с установеното замърсяване контролиращото лице следва да приложи и информация за наложена мярка от списъка по букви „Б-КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА“ и „В-КАТАЛОГ МЕРКИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ“. По преценка на компетентното звено се издава предписание до контролиращото лице за необходимостта от корективни действия по отношение на разследването или по отношение на наложената мярка.
8. Окончателният доклад по чл. 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2021/279 следва да съдържа и обосновано становище с доказателства, свързани с липсата или наличието на виновно поведение от страна на оператора по отношение на установеното замърсяване.
А2. Налагане на мерки при установяване на несъответствия:
1. Списъкът от мерки при несъответствия и/или нарушения е изготвен съгласно Регламент (ЕС) 2017/625, Регламент (ЕС) 2018/848 и Регламент (ЕС) 2021/279.
2. Мерките, предвидени във „В-КАТАЛОГ МЕРКИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ“ се прилагат от контролиращите лица за всички оператори, подлежащи на контрол за биологично производство, в случаите, когато бъдат установени несъответствия и/или нарушения на действащата нормативна уредба.
3. При налагане мерки от „В-КАТАЛОГ МЕРКИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ“ в случай на необходимост от корективни действия от страна на контролиращото лице по отношение на мярката компетентното звено издава предписание за предприемане на корективни действия до контролиращото лице в срок до 5 дни от получаване на горепосочената информация.
4. При установяване на несъответствия, които не са посочени в списъка по „В-КАТАЛОГ МЕРКИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ“, контролиращите лица ги класифицират като „Незначително“, „Сериозно“ или „Критично“ в зависимост от вида и тежестта им.
Контролиращите лица прилагат една или повече от мерките към нивото на установеното несъответствие, посочени в част „Б-КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА“.
До 3 работни дни от налагане на мярката контролиращите лица уведомяват по официален път компетентното звено. В случай на необходимост компетентното звено издава на контролиращото лице предписание за предприемане на корективни действия в срок до 5 работни дни от получаване на горепосочената информация.
5. При повторно установяване на едно и също несъответствие от „Ниво“ 1 (Незначително несъответствие) в рамките на две последователни инспекции несъответствието се квалифицира като несъответствие от „Ниво“ 2 (Сериозно несъответствие).
6. При повторно установяване на едно и също несъответствие от „Ниво“ 2 (Сериозно несъответствие) в рамките на две последователни инспекции несъответствието се квалифицира като несъответствие от „Ниво“ 3 (Критично несъответствие).
7. В случаите, когато е наложено начало на преходен период за дадена единица за биологично производство, преходният период започва да тече от датата на налагане на мярката.
8. В случаите, когато единицата е в преход към биологично производство, преходният период стартира отначало от датата на налагане на мярката.
Б. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА

НИВО 1
НИВО 2
НИВО 3
Незначителни несъответствия
Сериозни несъответствия
Критични несъответствия
Случаят на несъответствие е незначителен, когато са налице една или повече от посочените предпоставки:
i) предпазните мерки са пропорционални и подходящи, а въведеният от оператора контрол е ефикасен;
ii) несъответствието не засяга биологичния характер на биологичния продукт или на произведения при преход към биологично производство продукт;
iii) системата за проследяване може да идентифицира засегнатия продукт (засегнатите продукти) във веригата на доставки и има възможност за налагане на забрана за пускане на продукти на пазара с позоваване на биологично производство;
Случаят на несъответствие е сериозен, когато са налице една или повече от посочените предпоставки:
i) предпазните мерки не са пропорционални и подходящи, а въведеният от оператора контрол не е ефикасен;
ii) несъответствието засяга биологичния характер на биологичния продукт или на произведения при преход към биологично производство продукт;
iii) операторът не е отстранил своевременно незначително несъответствие;
iv) системата за проследяване може да идентифицира засегнатия продукт (засегнатите продукти) във веригата на доставки и има възможност за налагане на забрана за пускане на продукти на пазара с позоваване на биологично производство;
Случаят на несъответствие е критичен, когато са налице една или повече от посочените предпоставки:
i) предпазните мерки не са пропорционални и подходящи, а въведеният от оператора контрол не е ефективен;
ii) несъответствието засяга биологичния характер на биологичния или произведения при преход към биологично производство продукт;
iii) операторът не успява да отстрани предишни сериозни несъответствия или многократно не успява да отстрани други категории несъответствия;
iv) липсва информация от системата за проследяване, за да се идентифицира засегнатият продукт (засегнатите продукти) във веригата на доставки и не е възможно да се наложи забрана за пускане на продукти на пазара с позоваване на биологично производство;
v) обосновано съмнение за документална измама;
vi) дейности, свързани с измама/употреба/замяна/замърсяване със забранени/неразрешени за биологичното производство препарати/материали/продукти и продажбата на продуктите/партидите като биологични;
vii) доказана умишлена употреба на ГМО;
Категория на несъответствие
Мярка
Незначително
Представяне от оператора на необходимата информация и/или план за действие в срока, определен за отстраняване на несъответствието, който не следва да бъде по-дълъг от 10 дни.
Сериозно
Представяне от оператора на необходимата информация и/или план за действие в срока, определен за отстраняване на несъответствието, който не следва да бъде по-дълъг от 10 дни;
Премахване на позоваването на биологично производство при етикетирането и рекламирането на цялата засегната партида или продукция [засегната(-ите) култура(-и) или животно(-и)] в съответствие с чл. 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848;
Начало на нов преходен период, когато е приложимо;
Ограничаване на обхвата (на една или повече дейности) на сертификата, ограничаване на биологичния статус на продукция и/или култура;
Подобряване на изпълнението на предпазните мерки и контрола, въведени от оператора с цел гарантиране на съответствие;
Осъществяване на засилен контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година;
Контролиращото лице писмено уведомява компетентния орган, ДФЗ – РА, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането;
Засегната партида се възбранява до отстраняване на несъответствието.
Критично
Премахване на позоваването на биологично производство при етикетирането и рекламирането на цялата засегната партида или продукция [засегната(-ите) култура(-и) или животно(-и)] в съответствие с чл. 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/848;
Налагане на забрана за пускане на пазара на продукти с позоваване на биологично производство за определен период в съответствие с чл. 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/848;
Начало на нов преходен период, когато е приложимо;
Ограничаване на обхвата на сертификата (на една или повече дейности) или цялостното му отнемане за определен период от време;
Подобряване на изпълнението на предпазните мерки и контрола, въведени от оператора с цел гарантиране на съответствие;
Осъществяване на засилен контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година;
Контролиращото лице писмено уведомява компетентния орган, ДФЗ – РА, другите контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни дни от налагането.

 
 
§ 54. Приложение № 4 към чл. 48, ал. 7 се изменя така:
„Приложение № 4 към чл. 48, ал. 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелства по чл. 40 от Регламент (ЕС) 2018/848
Долуподписаният/ата ........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ..................................................................................................................................................................... ,
адрес: ...................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
(постоянен адрес)
в качеството си на управител/упълномощен представител ..........................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(посочват се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ......................................................................................................................................................................... ,
(име на контролиращото лице)
получило разрешение от министъра на земеделието съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС, с кодов номер     
и Заповед № ....................................................................................................................................................... ,
със седалище и адрес на управление в Република България .......................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ,
тел.: ..................................................................................................................................................................... ,
факс: ................................................................................................................................................................... ,
БУЛСТАТ/ЕИК ................................................................................................................................................ ,
декларирам, че при осъществяване на дейностите по контрол за спазване правилата на биологичното производство управляваното/представляваното от мен контролиращо лице:
1. Ще спазва разпоредбите на:
Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета и актовете за изпълнение и прилагането му.
Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета.
Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).
Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.
2. Се задължава да предостави на компетентното звено информацията по чл. 23, ал. 1, т. 4 от ЗПООПЗПЕС и чл. 49, ал. 2, т. 3 и 13 от наредбата.
3. При промяна на декларираните обстоятелства съгласно ЗПООПЗПЕС и тази наредба ще уведомя компетентното звено в 7-дневен срок от настъпването на промяната в обстоятелствата.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата ............................           Подпис:“
§ 55. Навсякъде в наредбата думите „Министерството на земеделието, храните и горите“, „министърът на земеделието, храните и горите“, „министъра на земеделието, храните и горите“ и абревиатурата „МЗХГ“ се заменят съответно с „Министерството на земеделието“, „министърът на земеделието, „министъра на земеделието“ и „МЗм“.
Заключителна разпоредба
§ 56. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър Явор Гечев